BÁTHORI CSABA

Lehullni fényes ívben

Rilke költészetében az éjszaka látványa, az éjszaka-kultusszá emelt szenvedély és szenvedés, a sötétség figuráival folytatott párbeszéd rejtélyes versekben hagy nyomot (minden Rilke-vers rejtélyes). Ezek a költemények sokrétû tapasztalati anyagnak adnak hangot – és éppen ellentmondásaikban rögzítik hûségesen a valóságot. Az éjszaka egyrészt az ismeretlen eredetû fenyegetést, a megsemmisülés lidérceit jelenti, de egyúttal a meghittség, otthonosság és begyökerezettség ígéretét is. A két ellentétes érzelmi vektor nemritkán egyidejû jelenlétére idézek egy-egy példát (most különbözõ versekbõl). Idegenség, rémálom, egy korai szövegben: „Denn diese Nacht, in der so vieles schrie, / in der sich Tiere rufen und zerreissen, / ist sie uns nicht entsetztlich fremd?" („Mert ez az éjszaka, amelyben annyi minden kiáltott, / amelyben állatok hívják és széttépik egymást, / nem borzalmasan idegen-e számunkra?"). Végtelenség, megbarátkozás, egy kései versben: „ich ertrug, vom befangenen Körper aus, / Nächte, ja, ich befreundete / ihn, den irdenen (Körper), mit der Unendlichkeit" („elviseltem, az elfogódott test felõl, / éjszakákat, sõt, megbarátkoztattam / õt, az agyag(testet), a végtelennel"). Az ember, miközben megnyílik az éjszaka emberi mértéken túli befolyásainak (barátjává válik a Végtelennek), egyszersmind tudatára ébred annak, hogy kívül rekedt a világon, kiszakadt az emberi összefüggések szövevényébõl, s csakugyan „Senki fiának" érzi magát. A sötétség, ez a tartózkodó („verhalten"), minden részleges emberi igyekezetet lenyûgözõ, személytelen hatalom – a Természet nagy anyai pillanata, amelyben az angyalok személyes hanghordozással szólítják meg a halandót, de egyúttal reá idézik vastag magányát, figyelmeztetik céltalan hányattatásaira, vállára emelik egész tragikus tapasztalatának holt ballasztját.

Versünk elsõ két sora az éjszaka fölényes, higgadtságában terhes, minden egyéni akarattal szemben ellenségesen néma légkörét idézi meg. Gondoljunk itt az elsõ Duinói elégia e soraira: „O und die Nacht, die Nacht, wenn der Wind voller Weltraum / uns am Angesicht zehrt –, wem bliebe sie nicht, die ersehnte, / sanft enttauschende, welche dem einzelnen Herzen / mühsam bevorsteht. „ („Ó és az éj az éj, ha a világûrrel teli szél / marja az arcunk –, kinek ne maradna õ, az áhított, / szelíden csalódást okozó, amelynek fáradságosan / néz elébe az egyes (emberi) szív"). Tehát ismét a „világûr" képzete, amint „kimarja az arcunk" – s az éj, amelynek az egyes emberi szív fáradságosan néz elébe; aztán a háttérben az ismert „szív és csillag"-összefüggés.

Csodálat és rettegés rejlik e sorpárban, reménykedõ biztonságérzet, fohászkodás és sóhaj – olyan pillanat ez, amelyben valamilyen távoli biztosítékok szilárdságot és teljességet ígérnek. A „Verhaltung" kifejezés („visszafogottság", „tartósság", „fojtottság"), Rilke egyik gyakorta vissza-visszatérõ szava, némiképpen fátyolba burkolja a sort, kizökkenti kissé a vers haladási sínérõl, befüggönyözi a vers kezdeti fényforrásait. Az 1924-es vers tõszomszédságában találunk egy másik költeményt, amelyben hasonló képek sorakoznak. Ebben az 1924. június 16-án keletkezett darabban azt olvassuk: „dass dir das Dasein eines Baums gelinge, / wirf Innenraum um ihn, aus jenem Raum, / der in dir west. Umgieb ihn mit Verhaltung." („hogy sikerüljön számodra egy fa létezése, / vess köré bensõ teret, abból a térbõl, / amely benned létezik. Vedd körül tartóssággal."). 1924 május derekán a költõ ezt írja egy másik versében: „Schon bricht das Glück, verhalten viel zu lang, / höher hervor und überfüllt die Wiese" („Már magasabbra tör elõ a boldogság, amely / túl sokáig visszafogott volt, és betölti a rétet"). A „fojtottság-tartósság" jelentésmezõi közötti rezegtetésen kívül az ad a kifejezésnek mágikus sugárzást, hogy a „verhalten" igében érzékeljük a „szét-tartás" (kiterjedés) árnyalatát is; az ige ilyen etimologikus szemléletét bizonyítja például a harmadik Duinói elégiában használt „vertratst" szó is, ahol ugyancsak nem „képviseletrõl" van szó, hanem „szét-rúgásról" (elterelésrõl, elhessegetésrõl). Rilke költészetét lehetetlen méltányosan felfogni anélkül, hogy kifejezéseibe ne pillantsunk bele olykor „függõlegesen" is – itt a szavak gyökereikbõl táplálkoznak.

Magyar fülnek szokatlanul hangozhat az „Übermass von Welt" fordulat. A „világ" szónak ez a névelõ nélküli, kemény elhelyezése a mondatban a kezdetektõl fogva jellemzõ Rilkére. (Ez a szóhasználat, persze, nem elõzmény nélkül való a német irodalomban. Goethe egy 1781 március elején írott, Frau von Steinnek címzett levelében írja: „Ez a kis lény [ez a nõ] megvilágosodást hozott számomra. Ennek van világa, vagy inkább övé a világ [Diese hat Welt oder vielmehr sie hat die Welt], tudja kezelni a világot [la manier], olyan, mint az ólom, amely egyetlen pillanat alatt ezer darabra képes szakadni, és aztán ismét egy golyóba kapaszkodik össze"). De most idézzünk egy kései versbõl, a Baudelaire-bõl: „und auch noch das Vernichtende wird Welt" („és még ami megsemmisítõ, az is világgá változik". Nyilván mind Goethe (aki a „föld-érzés és föld-illat" költõje volt), mind Rilke (aki a „das Hiesigé"-nek, „az Itteni"-nek, a földi, e világi, csakis e szélességen lehetséges teljesség misztikusa volt), azt érti a kifejezésen: az az igazi tapasztalat, amelyben tökéletes fedésben áll a kinti és benti valóság – ez a megértõ pillanat „wirklich" („valóságos") – ebben a pillanatban lélekké igazodik a tárgy és tárgyiasul a lélek (Goethe alkalmasint az „érzés nélküli érzés" kifejezést használja). A magyar költészetben Rilkével nagyban rokonítható József Attila fejezi ki ezt számunkra emlékezetesen, egyik töredékében: „Ha lelked, logikád, / mint patak köveken / csevegve folyik át / dolgokon egeken –". Igen, Rilke költeménye pontosan ezt a világgal azonosuló bensõ pillanatot fejezi ki: ez a költõ általában az Egész nyelvén beszél a részekrõl is.

Az elsõ két sorban besötétült ég alá a harmadik sorban érkezik meg az ember, érkezünk meg „mi". A harmadik-negyedik sor nyilván azt mondja: mi túl távol vagyunk az égbolthoz, semhogy onnan valóságos, életünket komolyan befolyásolni képes, „figuránkat megváltoztató" hatás érhetne bennünket (az Angestaltung szó egyébként Rilke találmánya); viszont ahhoz túl közel vagyunk hozzá, hogysem elfordulhatnánk tõle; a szembesülés elkerülhetetlen. A hingestellt igenév utal arra az elsõdleges hatalomra vagy erõre, amely erre a pontra állított minket; nem magunk választottuk ezt a furcsa helyzetet: másnak az elrendelését teljesítjük. A szöveg második mondatának súlyos statikus ítélete nem nevezi meg az események irányát, noha érzékelteti a feszültséget. Nem tudjuk meg, vajon az Angestaltung és Abkehr szavakba épített ellentétes irányú energiák („An"-„Ab"-hoz, -tól honnan) származnak és merre irányulnak. Mindenesetre annyi bizonyosnak rémlik, hogy az „égiek és földiek" közötti viszony nélkülözi az elevenséget, és – hogy Robert Musil egyik kifejezését kölcsönözzem – az „aktív passzivitás" állapotába ért: valahogy csomóvá vált az ember a világban, noha a transzcendens madzag az égig ér.

Érdekes, hogy a Nachthimmel und Sternenfall elõtt néhány héttel született Mitterer-versek közül az egyik töredék ugyanezt a témát variálja. „Ja, sie sind fern genug, um zu bejahen, / was als Gebet zu ihnen sich entschliesst, / doch dem, der sie nicht ehrt, sind sie die nahen, / in denen er die Welt verweigert liest. // Die Stirne wider einen Stern gestemmt, / lebt mancher Aufgelehnte stark und fremd. / Doch wer sich so erzieht, dass er bemerke, / was ihn von dem Gestirn her zieht und hemmt, / der fühlt die Biegsamkeit in seiner Starke." („Igen, [a csillagok] elég messze vannak, semhogy igenelnék, / ami ima formájában elébük merészkedik, / de mégis annak, aki nem tiszteli õket, õk a közeliek, / akikben a világot megtagadva olvassa. // Homlokát egy csillagnak feszítve, / erõsen és idegenül él egy-egy lázadó. / De mégis, aki így neveli magát, hogy észrevegye, / mi vonzza és gátolja a csillag felõl, / az érzi a hajlékonyságot izmaiban [erejében].") Ez a vers tehát mintha azt sugallná, hogy az égiek éppen azt fogadják megértéssel, aki nem bálványozza õket, s az imát is csupán azért hallgatják meg, mert túl messzirõl érkezik. A „távol-közel" fogalompárnak ez a viszonylagossága, persze azt is jelenti, hogy közvetett indoklást nyer a „Weigerung" („vonakodás") és a „felismerhetetlenségig fokozott magány" rilkei gondolata. Életünket a bizonytalanságban kell megvalósítanunk.

A második szakaszban hirtelen megmozdul a költemény talaja. „Da fällt ein Stern!" („S akkor lehull egy csillag!") A csillaghullás látványa Rilke legmegrázóbb tapasztalatai közé tartozik: maga a rendíthetetlenségében lenyûgözõ csillagég látszik roppanni egyet, miközben egy „gyönyörû ívben" fellobbanó sors-ábra rajza jelenik meg a sötét éjszakai égen. Ismét kettõs, sõt hármas rétegû élményrõl van itt szó. Megremeg a szilárdnak hitt Végtelen (megrettenés), a csillag tökéletes ívû rajzot vet az égre (csodálat), és egyúttal „átjárja a szívet" (személyessé itatódó természeti esemény). A képzetcsoport Rilke szemléletében szervesen összefonódik, ízei nem választhatók el egymástól, s itt is csupán az elemzés kedvéért próbálom elemeire bontani. Az 1915-ös „Der Tod" („A halál") címû vers a következõ sorokkal végzõdik: „O Sternenfall, / von einer Brücke einmal eingesehn –: / Dich nicht vergessen. Stehn!" („Ó, csillaghullás, / megtapasztalva (‘belátva’) egyszer egy hídról –: / nem elfelejteni téged. Állni!"). A sorokban, látjuk, a megrendültség eleme kerül elõtérbe... Választott költeményünk évében, 1924-ben, két rokon hangulatú vers is születik még. A „Weisst du noch: fallende Sterne" és a Marina Cvetajevának szentelt „Elégia". Az elsõt csak magyar fordításban idézem: „Tudod még: hullócsillagok, melyek / keresztben mint lovak szökelltek át az egeken / kívánságaink hirtelen odatartott / rúdjai felett – olyan sok kívánságunk volt? – / hiszen számtalan csillag szökellt; / szinte minden felpillantás el volt jegyezve / játékaik sebes kockázatával, / és Egésznek érezte magát a szív / ragyogásuk romjai alatt / és tökéletes volt, mintha túlélné õket!" Ismét a megindultság, a szív mélységes összeszövõdése a külsõ égi eseménnyel, a túlélés reménye – valamely fûtött lélek-metafora keretében. A Cvetajeva-elégia is ezzel a sóhajjal indul: „Ó, a világegyetembe hulló veszteségek, Marina, a lebukó csillagok!" – de a vers lényegében egyfajta egyetemes méltányosság és egyensúly himnusza, egy olyan örök, háboríthatatlan egyensúlyban mûködõ világegyetemé, ahol nincsen „lent" és „fent", ahol „az alsó istenek is követelik a maguk dicséretét", s a részleges sérelmek, megingások és arányeltolódások végül mégis csupán átmeneti szeszélyek a világ nagy, egyiptomian állandó rend-masszívumában.

A személyes megilletõdés elemérõl Rilke több levelében is említést tesz. Egyik Lou Andreas-Saloménak címzett küldeményében, 1919 januárjában, (sajnos, épp e ponton elveszett egy féloldalnyi a levélbõl) így ír: „feszült várakozásban és nagylelkûen, sietség nélkül, az éjszakai téren áthulló csillag látványa folytán, mely egyszersmind átsiklott a szívem közepén is. Ez volna hát az a két élmény, amely – a fatörzzsel szerzett élményem mellett –, mintegy elsõ vázlatként, bensõ létezéssé sûrûsödhetne... igen, pontosan ez a feladat: térré, bensõ térré alakulni!". 1919. december 20-án Nanny Wunderly-Volkartnak: „Vannak hullócsillagok most is; három napja, amikor nagy szorongások közt kiballagtam, épp leesett egy, csodálatos volt, a szûk kis utca fölött. Rám ez mindig hallatlanul erõsen hat, átnyilallik az életemen – mert ív-formában történõ esés ez, zuhanás, amely – miközben megtörténik – tudatára ébred, hogy az isteni térben nincsen „alul" és „felül": ezért a büszkeség ebben a hirtelen folyamatban, ez a nagylelkû bizakodás, ez a tiszta eszmélkedés." (Szemlátomást Rilke „labda-képzetére" emlékeztet a hullócsillagnak efféle szemlélete, csakhogy ott az „egekbõl" labdát dobó „örök játszótársnõ" mitikus figurája, például a „Solang du Selbstgeworfnes fängst..." kezdetû szövegben, meglehetõsen késõn jelenik meg.)

A vers második szakasza nagyszerû látomásban érzékelteti a vétkesség és megbocsátás fogalmainak viszonylagosságát, általában: az emberi fogalmak törékenységét és szûkösségét – felvillantva a kérdések mögött egy tágas, mélyebben igazságos, de kifürkészhetetlen mértékekkel mérõ „égi" értékrendet. Az óriási csillagsátor gömbjének égi rovátkáit ugyan nem ismerjük, de az a tény, hogy néha abból a kemény foglalatból is kihullhat egy-egy „égkõ", figyelmeztet a „lenti" és „fenti" rend rokonságára és egymásban való tükrözõdésére.

Rilke költeményérõl nem tudjuk eldönteni véglegesen és kötelezõen, milyen hit-elemeket rejteget. Csupán a nagyszerû égi-földi párhuzam megidézésére vállalkozik, megrendítõen egymásba ágyazódó képeivel, nagyarányú – hitnél is bizonyosabb – tartózkodásával, lentet és fentet együttlátó figyelmével. S ha egy helyütt azt mondja: a pusztítás éppen „véletleneinkben" történik meg a legelemibb erõvel, akkor most hozzátehetjük: a törvényeket földerengetõ tökéletes mûalkotás mindig képes ellensúlyozni bennünk egy-egy parányi pusztítást.


Kérjük küldje el véleményét címünkre: nvilag@c3.hu


C3 Alapítvány       c3.hu/scripta/