Raffai Anna
Néprajzi "motívumgyûjtés" 1952–1955

Az alkotó ember életében nem sok idõ négy év. Különös jelentõséggel csak akkor töltõdhet fel, ha egyrészt olyan "kényszersemmittevés"-i idõszakban van, mint amit Szõts számára az ötvenes évek eleje jelentett, másrészt, ha az, amit végül csinálni engednek, nem hiábavalónak tûnõ taposómalom.

Mindannyian tudtuk, hogy a befutott, sõt a legtehetségesebbnek tartott magyar filmrendezõ számára még könyöradományként is nehezen volt elképzelhetõ az a lehetõség, hogy operatõr legyen az éppen lábadozni látszó néprajzi filmekben. Szõts István végül is nem volt kutató, ezt a részmunkát mégis – úgy tûnt – szívesen vállalta. Talán az indíthatta, motiválhatta erre, hogy így mégiscsak kapcsolatban lehetett azzal a néppel, amelynek kultúrája – noha irodalmi és mûvészi áttétellel – eddigi filmjeinek és késõbbi terveinek is meghatározó forrását jelentette.

A magyar táncélet–tánckészség tudományos filmre rögzítéséhez azonban nem kell túl sok fantázia, filmes tudást sem nagyon igényel. Ezt a munkát – hogy a feldolgozást könnyítse – többnyire maguk a kutató néprajzosok végzik el ma is. A filmek célja, hogy a táncot a leírás céljaira alkalmassá tegyék.

Szõts István már talán több száz méternyi 16 mm-es filmdokumentációt tudott maga mögött, amikor Váraljára (Tolna megyébe) küldték ki, hogy az ott akkor még élõ tojásfestés–tojáscsere húsvéti szokását dokumentálja. Ehhez is, mint a táncmotívumok rögzítéséhez megkapta a szükséges szakmai elõkészítést. A szokásfilmezés a mi tudományos kategóriáinkban egy-egy komplexebb életrészlet filmrevitelét jelenti. A hagyományokban gyökerezõ és tájanként, gyakran falvanként, sõt elõfordulhat, hogy szinte házanként egymástól gyakran csak nüanszokban eltérõ szokások rendszerint még igen érdekes, szertartásosnak mondható formát öltenek. Különösen az ünnepi szokások mutatnak archaikus vonásokat.

A filmes számára egy-egy ilyen élõ vagy elemeiben még ittragadt jelenség filmre vitele összetettebb feladat, mint pl. a táncmotívumok rögzítése. Ez is lehetett talán az oka, hogy sikerült Szõtsöt kicsit "elcsábítani" erre a területre.

Igaz ugyan, hogy ha a történések oldaláról nézzük a magyar népszokásokat (de talán a világ bármely más népszokását is!), azok a legkevésbé sem látszanak rendkívülinek, semmiképpen sem jelentenek – különösen azok számára, akik hordozzák, élnek vele – kuriózumot. Sõt, sokszor nagyon nehéz bennük megtalálni a drámai elemeket, de maguk elé vázolják a történési rendben a szerkezetet, amire építhetünk. A népszokásokban a szituációk mindaddig adottak, amíg a szokás él, de ezekben a szituációkban nem alakul ki konfliktus, és rendszerint nincs olyan megfogható bonyodalom, amely segítene a belsõ feszültség megteremtésében. Ha a filmes mégis ezt kívánja ábrázolni, akkor a szokást be kell ágyaznia az életbe, ami természetszerûleg tele van drámai elemekkel. (Lásd: Kövek, várak, emberek.) Ettõl azonban egyrészt még távol vagyunk, másrészt a tudományos dokumentálásnak nem is célja a drámai elemek feltárása, csak a szokáselemek rögzítése. Hûvösen, tárgyilagosan, szakszerûen. Úgy is mondhatnánk: szárazon, vagyis tényszerûen. Váralján például sokfelé készülnek hímes tojások, majd húsvét vasárnapján ünneplõ ruhában kimennek a Magyar-dombra felnõttek és gyerekek egyaránt, hogy az elõbbiek átadják keresztgyerekeiknek a húsvéti ajándékot. Azok pedig egymás között csencselgetnek, majd a kerítés mellé letett, szépen festett tojásokba pénzt dobálnak, s az eszi meg, akinek a forintja megáll a tojásban. Aztán lassan szétoszlanak. Levetik az ünneplõt, és az élet éppen úgy folytatódik tovább, mintha nem is történt volna semmi a faluban.

Mit szeretne látni ebbõl a tudomány? A történések pontos rögzítését. A szokás hagyományosnak mondható elemeit. A nyersanyag mindig olyan szûkreszabott, hogy a legegzaktabb rögzítési módhoz is kevés, hát még ahhoz, hogy ezt valahogy beleágyazzuk az életbe, kissé filmmé formáljuk. Az volt a kérdés, hogy az adott szokást tudományos tárgyilagossággal, de egzaktan, vagy életszerûen – szárazon, vagy hangulatában ragadjuk meg. Hogy ki melyik álláspontot képviselte kettõnk közül, azt felesleges lenne megfogalmazni. Nyilvánvaló, hogy létre kellett jöjjön a megoldás. S ha ez eleinte még nem is sikerült egészen – hol erre, hol arra dõlt kissé a mérleg –, hamarosan kibékítettük az ellentéteket. A filmdokumentumoknak életszerûeknek kell lenniük, hiszen a szokáshordozók emberek. A szokás az élet valóságos darabja, tehát eleve csak akkor lehet hiteles, ha az a valóság "színpadán", hiteles környezetben megy végbe, és valóságos szereplõk, de az egészet hitelesen képviselõ típusok viszik véghez, vagyis játsszák el, ahogy hagyományosan szokták.

Ezt az "elméletet" filmes aprópénzre váltani pedig csak azzal a szõtsi ötlettel lehetett, hogy a típusok és helyszínek kiválasztásán kívül a néprajzi, tudományos filmezésben akkor még új módszerként használtunk vágóképeket. Ez nem pusztán azt jelentette, hogy közeli vagy szuperközeli képeket is megengedtünk magunknak, ami addig a "szép, hosszú, unalmas totál" módszerben talán kissé még felháborító is volt, hanem az egzaktan rögzített jelenetek közé a szokást kiegészítõ és teljesebbé tevõ vágóképeket is iktattunk. Ilyenek lehettek például a nézõk, a település részletei, az életmód keresztmetszet-megnyilvánulásai, amelyek párhuzamosan adva vannak, csak meg kell látni õket.

Ha mechanikusan nézem, utólag így is festhetett ez a módszer: három tekercs szokás, egy tekercs hangulatkép. Egy-egy tekercs alatt persze eleinte tizenöt méternyi fordítós filmet kellett érteni. Túlforgatásról szó sem lehetett. A snittelést – sokszor talán szerencsénkre – a rugós rendszerû Bolex is meghatározta, amelyet harminc másodpercenként fel kellett húzni. A gép mindenképpen leállt ekkor, az élet viszont a mi gépünk kedvéért sem.

Mire aztán valamivel több (de sohasem elég!) nyersanyagot kaptunk, és valamit itt-ott venni is tudtunk hozzá – ami a szokások valóságidejéhez mérten százalékarányban még mindig rettenetesen rövid vetítési idõt jelentett –, Szõts már mesteri tömörséggel találta meg a beállításokat. Hihetetlenül szép, filmes kompozíciókat keresett, szinte cizelláltan egzakt fény-árnyékjátékokban fogalmazta meg a történéseket, utánozhatatlan képességgel töltötte fel a képeket. Ettõl lettek az általa "rögzített" szokások mûvészi kisfilmek, a magyar néprajzi filmezés gyöngyszemei.

A váraljai tojásfestés, -csere felkeltette az érdeklõdését, ha szabad úgy mondanom: lendületbe hozta a fantáziáját. A Névnap a cserénynél címû film már azért jött létre, mert a táncnak is kereste a helyét az életben. Nem restellte, hogy egy ilyen téma megkereséséhez nyolc–tíz kilométert kellett gyalogolni a nyári kitikkadt, igazi pusztán, a szikes legelõn. Forgatni csak abban a rekkenõ hõségben lehetett, amikor a pásztorok az általuk kijelölt öreg, kedves Bábel bácsi névnapját ünnepelték meg a maguk módján. A néprajzi filmezésben nem mi határozzuk meg az idõpontot, hanem a szokás. Ha meg akarjuk örökíteni, nem számíthat, hogy nem süt a nap vagy esik az esõ, amíg a helyieket ez nem zavarja. Az elõzetes terepszemlék alkalmával százágra sütött a nap. Aznap az Istennek sem bújt volna elõ egy-két percre sem. A bogrács alatt ropogó tûz csak növelte a fullasztó hõséget, a butykos fogyó tartalma pedig a hangulatot. Meg lehet az ilyen "életképeket" rendezni, de úgy, ahogy spontán végbemegy: soha! Filmezni kell. Méghozzá beosztva… már csak harminc méter van, de még nem érkeztek meg a kocsik, amelyek a családtagokat hozzák (meg egy kis süteményt és borutánpótlást), hogy õk is táncoljanak egyet. Már csak tizenöt méter, de még nem indulnak hazafelé, mi lesz a film végével? Még hiányzik a vágókép a cserényrõl, amelynek rögzítõ pántjaiba tûzték az ajándékba hozott ostort, szépen faragott dohánydóznit. Tükröst, ahogyan szokták, csak még nincs róla közeli. Harc a méterekért, majd a centikért. Sajnos, az utolsó pillanatokig ez volt a legeslegfõbb gondunk. És még valami. Még magnetofonunk sem volt, nemhogy szinkronfelvételhez szükséges eszközeink. Mindvégig maradt a rugós Bolex és a hit, hogy majd csak felismeri valamelyik szervünk, intézményünk azt, hogy ezeket a felvételeket a megfelelõ filmes eszközökkel újra "megismételhetnénk". Nem. Ilyen segítséget nem kaptunk. A huszonkilenc téma összeállítására és a kísérõszövegek felvételére, sõt az ún. komplettírozására, feliratozására is csak egynéhány esetben kerülhetett sor még Szõts jelenlétében, a többit csak évekkel késõbb hozhattuk tetõ alá a Néprajzi Múzeum jóvoltából.

Csak a jövõbe vetett hittel magyarázható az is, hogy ezekkel a nagyon kezdetleges, filmesnek is alig nevezhetõ eszközökkel is dolgoztunk. Olyan idõszaka volt ez a néhány év a magyar népéletnek, amikor éppen-éppen megunták vagy esetleg betiltották az ünnepi szokások gyakorlását. De hadd áruljam el: ekkor mi már cinkosok voltunk. A következõ akció tett bennünket azzá: Szatmár megye egyik kis falujában rostokoltam éppen, a Móricz Zsigmond-kötethez összehozandó hagyományok gyûjtése céljából, amikor az egyik házban, Szabó bácsiéknál a szemem láttára akarták tûzbe dobni a Molnár legényt. Vagyis a bábtáncoltató betlehemek egyik szereplõ bábuját. Hét társával együtt hevertek ott, a kukoricacsutkákat gyûjtõ kosárban volt már belõlük vagy négy. Álljon meg! – rivalltam rá a mosolygós arcú idõs emberre, aki erre a szóra még a kést is ledobta volna. Aztán elõkerítette a társakat is. Õ volt az öreg pásztor huszonöt éven át, de mostanában, ha járnak is a betlehemesek, nem báboznak már. Akkor pedig különösen meg kell menteni a tudomány számára az egészet. Éltek még a szereplõk, megcsinálták a betlehemes szekrényt. Örömmel vállalkoztak a forgatásra. Ruhák, jelmezek, maszkok, minden rendben, nyugodtan térhettem vissza a tereprõl.

1952-ben hágott az ideológiai harc a tetõfokára. Éppen a "klerikális reakció" ellen küzdöttünk gõzerõvel. Szõtsöt nem láttam õsz óta. Az Intézet politikai jellege nyilvánvaló volt. Ki mer ezekben az idõkben egy betlehemezés felvételére vállalkozni? Hivatásos, vagy akár fõiskolai operatõrjelölt bizonyára nem. Én nem merem a gépet kezelni, mert azt már akkor is tudtam, hogy az embereket gépszemmel másként látja az operatõr, akinek lélegzetet sem igen szabad venni a gomb nyomása közben, nemhogy beszélni, irányítani vagy hallgatózni tudna, mert az elvonja a technikáról a figyelmét. A témát nem szereti a párttitkár, a népiegyüttes-mozgalom keretébe sem fér be – hol lehet elsütni? Szerencsére akkor már a csasztuskák terjesztése révén az amatõr bábmozgalom némi érdemre és ezért valamennyi elõnyre is szert tett. No meg az osztályvezetõ sem tartozott a megjuhászkodók közé. Ispánki János tanárember volt és megértette, hogy nem annyira egyházi jellegû ez a református falvainkban kihalóban lévõ játék, és hogy ez végül is a népi bábjáték hagyománykörébe tartozik, így hát ránk adta az áldását, természetesen Szõtssel együtt, hiszen erre õ is elõkerült Duna menti "köldöknézésébõl" (ezt õ hívta így) és nem voltak gátlásai sem a klerikálisság, sem a reakció ellen vagy miatt.

Megismerve a témát, óriási elhatározásunk született: ezt lámpákkal megvilágítva, benn a szobákban kell felvenni. Mai szemmel ez nem mond semmit, de a néprajzi filmezésben akkor nagy vállalkozásnak tûnt, hiszen a gyakorlat az volt, hogy a ház elõtt "berendezik" a szobát, ott folyik a játék a nappali fényben. A gép leáll egy helyre és valaki nyomja a gombot, húzza a rugót és újra nyomja a majdnem mozdulatlanul álló gép rugóját. Amikor a gép nem megy, mert húzni kell a rugót, vagy fûzni a nyersanyagot, hát Istenem, az nincs rajta a képen, de a játékot megállítani nem szabad. Hát ilyenek voltak a mi szép, hosszú, unalmas, de tudományosan hitelesnek mondható filmdokumentációs módszereink.

Négy izzóra meg vagy húsz méter nejlonkábelre valót csak összekapartunk valahogy a zsebünkbõl (mást nem lehetett akkor még vásárolni, kiküldõ szerveink pedig nem akarták megérteni, hogy minek a felvevõgépen kívül valami egyéb is, mint a szûkre mért nyersanyag azoknak a filmeseknek). Volt itthon egy öreg körte helyére csatlakoztatható elosztóm. Azt hittük, a felszerelésünk "noch nie da gewesen", és büszkén indultunk útnak december huszadikán. Az, hogy a mátészalkai személyvonaton állni kellett, hagyján volt. Örültünk, amikor a fehérgyarmatin leülhettünk, hogy az éjszakai állás fáradalmait kipihenjük. Ott jött az igazi meglepetés: a napi egyetlenegy autóbuszra nem fértünk fel s ezért a faluig, ha egyáltalán oda akarunk érni, vagy tíz kilométert kellett gyalogolni olyan kb. mínusz tízfokos hidegben. Ezeket még elvitte a büszkeségünk, hogy forgathattunk, meg a tudat, hogy reggel óta várnak a játékosok bennünket és a gépet burkoló meg a lámpakészletet rejtõ táskát is (mert volt ám négy fotólámpa buránk is, amit a fotósoktól kunyeráltunk!). De a metszõ szél! Szatmárban ugyanis ha hideg, ha meleg az idõ, mindig fúj a szél. Télen vágja a havat az ember szemébe, nyáron a homokkal kisebesíti a nyakát. Olyan az, mint a jászesõ.

Már jócskán alkonyodott, ahogy Szabó bácsiék felé baktattunk s nekem egyre jobban melegem lett minden metszõ szél ellenére. Ami csak fokozódott abban a pillanatban, amikor a mi jó szándékú embereinket megpillantottam a kellemes petróleumlámpa fényinél. Még akkora eurékát. Délelõtt tíz órától melengették számunkra a tûzhelyen a forralt bort, de még maradt. "Arról" meg nem volt mit beszélni, fõként egymással nem. Mert hogyan nézzek a szemébe annak az embernek, itt kb. háromszáz km-re Budapesttõl, ilyen útviszonyok után, aki mégiscsak az Emberek a havason, meg az Ének a búzamezõkön híres rendezõje, ha a Kádár Katát ki is hagynám a sorból! Elcipelem ide az isten háta mögé, összedobjuk a garasainkat, hogy eredetibb dokumentációt csináljunk a kihaló szokásról, és ide még nem jutott el az elektromosság szikrája sem.

Mindent meg lehet oldani, rendezte el végül is Szabó bácsi, a nagy játékmester. Ma nincs forgatás. Holnap befogjuk az ökröket és átmegyünk a szomszédba. Az a szomszédság meg, ahol már ismerték ezt a szikraváltozatot, éppen huszonhat kilométerre volt. No, ott is akadnak azért rokonok. Egyáltalán nem hamisítunk, ha a felvétel náluk készül, hiszen annak idején eljártak õk még Kassáig is. Ebben a faluba sem ismeretlen az õ játékuk.

Mondjam el, hogy Szõts Istvánnak egy arcizma sem rándult meg? Szerintem már õ is gyanakodott, amikor a faluba érve nem vetett egyetlen fényköröcskét sem a hóra a közvilágítás.

Másnap felkerekedtünk. Az ökrök csak jóízûket bólogattak, hogy ennyi embert húznak ki annyi széna helyett, meg még azt a micsoda faalkotmányt is, amit az emberek is megcsodáltak ám, mert úgy szólt az egyezség, hogy a végsõ munkákat, pl. a beborítást majd már elõttünk csinálják, hogy a nézõ is jól lássa azt a sínt, amiben a betlehemesbábokat táncoltatják.

Nem kellett ezekben a lakásokban akkor még egy széket sem megmozgatni Szatmárban. Minden archaikus jellegû volt, illett a rekonstruálandó játék miliõjébe. Az emberek gondolkodásmódja sem változott. Aki meg egyszer életében megtanulta a maga szerepét a játékban, az elejétõl végig fújja halála óráján is az egészet, még tán a nézõk is tudnának súgni.

Nagyképûen most úgy is mondhatnám, hogy hamarosan belámpáztunk. Szõts – mentségére legyen mondva – kb. annyit értett az elektromossághoz, mint mi többiek, de azt tudta a próba után, hogy hova akarja irányíttatni a fényeket. S ez minden. Szög ide, oda is. A lámpa már függ. A zsinórok meg csak utánahúznak valahogy. Oda is értek. Falon, szekrény tetején, meg ahogy lehetett. Kettõ lámpa kézben. Az egyiket megtartja a szomszéd, a másikat majd én, aztán csak tessék mondani, hogy kicsit erre vagy arra tartsuk. Még egy "kis" magyarázkodás, hogy ez nem fénykép lesz ám, hanem mozgókép, meg hogy annak ellenére, hogy nekünk "néha" meg kell állítani a játékot, meg ismételni is, meg… meg, azért csak tessék úgy csinálni, mintha mi itt sem volnánk. De hogy milyen értelmesek a mi falvaink lakói! Ha más nem, hát az a legfõbb bizonyíték, hogy a film ma is vetíthetõ, ami róluk is meg a többiekrõl is készült. Csak egy pontnál lettek látszólag értetlenek. Hogy a hangot nem visszük el olyan messzire, mert hát nincs mivel! De így vált számukra is érthetõvé, hogy mondani ugyan kell, de az is igaz, hogy mi meg nagyon megkurtítjuk a játékot, hogy maradjon filmünk a bábtáncoltató részre. Ezt megértették, hiszen mint már mondtuk is, betlehemezni még járnak itt-ott, csak nem bábbal.

Ment is a munka szépen, rendjén. Felvettünk mindent, ami a betlehemes szekrény felé folyt, az egyik irányból, majd "átlámpáztunk", és akkor felvettük a másik irányból is. Vágóképek készültek a nézõkrõl – de azért csak játsszanak úgy, mintha elõször tennék, s akkor hirtelen világosság gyúlt az elsötétített szobában. Lángra kaptak a nejlonzsinórok. A szempillantás elegendõ volt, hogy áramtalanítsak. Pánik nem keletkezhetett. De végre megebédelhettünk, hisz már kinn is alkonyodott.

Ilyenkor kezdõdik a centizés. Hátravolt még az érkezésük és szerencsénkre a napi munkából hazakeveredett egy igazi villanyszerelõ, aki még a betlehemes szekrénybe is be tudott építeni egy ötszázas égõt, hogy az ne is látsszon, meg át is világítsa a zsírpapírt. Két méter. Megállnak az ajtóban és beköszöntenek, bekéreztetik a csoportot? Másik két méter. Van még… öt méter. Írd és mondd? Hát ez volt, amit a vágóképekre eldugtam – ki kellett mondanom a legkegyetlenebb végszót. És az a szokás, hogy házról házra járnak!

A Cerberusok nem lehetnek olyan gonoszok a kardjaikkal, mint amilyennek ilyenkor kellett lenni, hiszen a szatmári települések olyanok voltak, mint annak elõtte egy századdal. Ma már csak mesébe illõ faluképek, nádfedeles házak, kicsi ablakok… filmes paradicsom a néprajzosnak is. Lakat alá a gépet. Vissza a kiindulás helyére. Még éjjelre odaérünk. Reggel a derengésben kilõjük a hátralevõ három métert. Fatornyos harangláb, amolyan erdélyi típusú, az író szülõháza, ahol a mestergerendába még az alacsony termetû ember is beüti a fejét. Hat órakor már pálinkás jó reggelt köszöntöttek a betlehemesek! Szõts már kikereste a motívumokat, pedig még nem kellett hunyorogni, hogy az anyag várható fedettségét is megvizsgálja. Így "született meg" az elsõ variáns. Sajnos, vagy hála Istennek, volt, esetleg van még élõ betlehemes bábjáték több is az országban. Irány Balatonberény, de csak karácsony után. Oda még egy füstbombátis sikerült valahogyan szerezni, hiszen a Balatonon egész télen fekszik a köd, csak néha viszi el a partról a csontok velejébe hatoló parti szél. Akkor pedig nem jön be a csodálatos és azóta talán már mûemlékké is avatott jegenyesor.

Ez így már valami. Csak hát ha kettõ van, akkor legalább a harmadik jellegzetes bábjátéktípus, sõt, a legszínjátékszerûbb variáns is hadd kapcsolódjék hozzá. Ennek a felvételére a legnagyobb aratási idõben került sor, mert a nagy Obraszcov látogatását jelentette be az Intézetnek. No, akkor meg vágjunk hozzá egy kis bevezetést az ország térképével, meg a játékszekrények keresztmetszeti rajzával és a bábtípusokkal, és így született meg a Magyarországi bábtáncoltató betlehemezés címû filmdolgozat, 16 mm-es filmre, feliratozva, azaz némán, de mégis beszédesen (50 percben) elmondva, hogy 1. van ilyen; 2. fel lehet venni és bemutatni; 3. tanulságos – sok szempontból – pl. az elkövetkezendõ bábjátékos generációknak is; 4. olyan tudományos érték, amiért kár lenne, ha "nyom" nélkül elvesznék.

Ugyanilyen jellegûen állítottam késõbb össze a Dramatikus népszokások gyûjtõcímet viselõ, de szólóban is szinte egyedülálló kisfilmeket a napfordulók hagyományos idõpontjairól. Karácsony, farsang, böjt, húsvét. S megmaradtak külön-külön vetítési egységben azok, amelyek a harminc-ötven perces vetítési egységbõl hosszuknál fogva vagy tematikai részletességük folytán kilógtak volna.

Mert aztán még bejártunk mi fonókat, farsangi mulatozókat is. Ezek közül a két legsikeresebbnek mondható film a Szamosháti fonó meg a busójárásról készült elsõdleges dokumentáció, amely a századfordulós hagyományok felelevenítését célozta elsõsorban a tudományos vizsgálatok számára. Jártunk északon, délen, Kelet-Magyarországról "futottunk" a nyugati határrészekre, Zalába. Felszerelésünk mit sem változott és a nyersanyag-gazdálkodási módunk sem, hiszen pl. amikor már ez a munka igazi motívumgyûjtéssé alakult a Hunnia Filmstúdió keretében, akkor is csak utólag kaptuk meg a nyersanyagot, hiszen azt is meg kellett rendelni, annak be kellett érkezni az országba, de a tél meg a tavasz sehogyan sem akart annyit késlekedni.

Eredeti "lámpaparkunk" is csak egy kétezer wattos spotlámpával bõvült. Nem a falvakba való volt az, ahol még két amperes órák voltak, ha voltak, s nem kellett húsz–harminc méterrõl összegyûjteni a négy izzóhoz szükséges áramot. A kétezer wattost a busójárás éjszakai felvételeinél tudtuk egyedül használni. Oda még az is kevés volt. Még a tízezer watt is aligha lett volna elegendõ a jobb megvilágításhoz. De hát Szõts lelkesedése még a világítást is "pótolta".

Ekkoriban már a közlekedésünk is leegyszerûsödött. Egy igazán jó szellõs dzsip szolgálta útjainkat, amíg valahol Zalában be nem havazódtunk olyan mértékig (akkor már nem kellett volna az ilyen vándorfelvételekhez a hó, de hát a természet nem mindig csak a filmesek érdekeit veszi figyelembe), hogy a dzsip is mozgásképtelenné vált. Az a jó, hogy a régimódi szánokat még nem vonták ki akkor a forgalomból, és az elvitt bennünket a még hátralévõ motívumok begyûjtéséhez Göcsej szívébe.

S ekkor, mintha elvágtak volna egy már-már erõsnek látszó kötelet, félbeszakították a munkánkat – hogy Szõts szavait idézzem: azért, hogy a pénzük után fussanak (Kövek, várak, emberek). Csak az a baj, hogy ezzel eltapostak egy már igazán jól kiépített néprajzi-filmezési utat, módszert is.

Jegyzet

* Raffay Anna néprajzkutató, néprajzi filmes Szõts István munkatársa volt a Népmûvészeti Intézetben, együtt készítették a különbõzõ népszokásokat megörökítõ filmdokumentumokat. Közös munkájukról szól Raffay Anna kéziratban fennmaradt beszámolója.
 


 

http://www.c3.hu/scripta/metropolis