James Clifford
Kiállított kultúrák
(nem nyugati tárgyak európai gyûjteményekben)

C. B. Macpherson klasszikus elemzése a nyugati 'birtokló individualizmusról' az ideális Én tulajdonosként való fellépését követi nyomon a 17. századtól: az individuumot a felhalmozott tulajdon, az áruvilág közepén. Ugyanez az eszmény lehet érvényes a közösségekre is, akik maguk alakítják ki és alakítják át kollektív 'Én'-jüket. Richard Handler például egy quebec-i kulturális patrimónium keletkezését vizsgálja, és ennek során hivatkozik Macphersonra, hogy megfejtse "egy kultúra birtoklása" mögött megbújó elõfeltevéseket és paradoxonokat,  kiválasszon és felbecsüljön egy autentikus kollektív "tulajdont". Az õ elemzése szerint ez a – kulturális vagy személyes – identitás a gyûjtés aktusát elõfeltételezi, vagyontárgyak felhalmozását önkényes érték- és jelentésrendszerekben. Az ilyen rendszerek mindig hatalmasak, szabályoknak alávetettek, és a történelem folyamán változnak. Kikerülhetetlenek. Legjobb esetben (ahogy ezt James Fenton "Az oxfordi Pitt Rivers múzeum" címû verse érzékelteti, át lehet lépni a határaikat, vadulni a tabuzónáikban vagy idegenül nézni magától értetõdõ rendjükre). Handler finoman túlzó elemzésében egy történelmi emlékbizottság példáján jelenik meg a visszatekintés rendszere, amely a kulturális örökség tíz fajtáját választja ki Borges Kínai enciklopédiájába kívánkozó elrendezésben: "1. emlékmûvek; 2. templomok és kápolnák; 3. erõdök a francia uralom korából; 4. szélmalmok; 5. út menti keresztek; 6. emléktáblák és feliratok; 7. vallási emlékhelyek; 8. régi házak és kúriák; 9. régi bútorok; 10. eltûnt javak. Handler szerint az identitás egy autentikus területének gyûjtése és megõrzése egyáltalán nem lehet természetes vagy ártatlan. Összefonódik a nacionalista politikával, a restriktív joggal és a múlt és jövõ vitatható különválasztásával. Így tanulja meg az Én, amelynek birtokolnia kell, de nem birtokolhat mindent, a kiválasztást, elrendezést, hierarchiába sorolást - jó gyûjtemények kialakítását.
 Egy gyerek akár dinoszaurusz-modelleket gyûjt, akár babákat, elõbb-utóbb arra fogják biztatni, hogy gyûjteményének darabjait rakja ki egy polcra, vagy õrizze egy külön dobozban, vagy rendezzen be egy babaházat. A személyes kincsek nyilvánossá válnak. Ha a gyûjtõszenvedély tárgyát egyiptomi szobrocskák képezik, a gyûjtõtõl elvárják, hogy feliratozza õket, ismerje a dinasztiájukat (nem elég, hogy egyszerûen erõt vagy titokzatosságot sugároznak), hogy "érdekességeket" tudjon róluk mondani, hogy meg tudja különböztetni az eredetit a másolattól. A jó gyûjtõ (szemben a megszállottal, a kuporgatóval) jó ízlésû és megfontolt. A felhalmozás pedagógiai célzatú és épületes módon bontakozik ki.  A gyûjtemény maga - szisztematikus és esztétikai struktúrája - értékes, míg az egyes objektumokra irányuló minden privát fixációt fetisizmusnak minõsítenek. A tárgyakhoz való "helyes" viszonyulás (szabályoknak alávetett birtoklás) valóban feltételez egy "vad" vagy deviáns viszonyulást (bálványozást vagy erotikus fixációt). Susan Stewart magyarázata szerint "a gyûjtés és a fetisizmus közti határt a besorolás és kiállítás közvetíti - szemben a felhalmozással és titokban tartással".
 Stewart széleskörû, szakszerû vizsgálódása a "vágyról" a "vágyak struktúráját" követi nyomon azzal az ismétlõdõ és teljesíthetetlen feladattal, hogy kitöltse a hézagot a nyelv és a benne rejlõ tapasztalat között. Meghatározott, állandóan visszatérõ stratégiákat kutat, amelyeket a nyugati emberek a 16. századtól kezdve követtek. Elemzésében a miniatûr portré vagy babaház a "bensõséges" élmény iránti polgári vágyat képviseli. A gigantizmus stratégiáját is vizsgálja (Rabelais-tól és Gullivertõl egészen a földszobrokig és óriásplakátokig) valamint a szuvenírt és a gyûjteményt. Megmutatja, hogy a gyûjtemények, kiváltképpen a múzeumok, hogyan táplálják egy világ megfelelõ visszaadásának az illúzióját azzal, hogy tárgyakat elõször kiemelnek meghatározott (kulturális, történelmi vagy interszubjektív) kontextusukból és absztrakt egész képviselõjének teszik meg õket - egy "bambara maszk" például a bambara kultúra etnográfiai metonímiája lesz. Ezek után kidolgozzák az elrendezés sémáját a tárgy elhelyezésére vagy kiállítására, hogy aztán magának a gyûjteménynek a realitása, koherens rendje felülemelkedjen magán a tárgy speciális elõállításának és megszerzésének történetén. Marxnak az áruvilág eldologiasodásáról szóló okfejtéséhez hasonlóan Stewart úgy érvel, hogy a modern nyugati múzeumban "a dolgok közti viszony illúziója lép egy társadalmi viszony helyébe". A gyûjtõ felfedezi, megszerzi, megmenti a tárgyakat. Az objektív világ adva van, nem elõállítva, és ezzel leplezik a megszerzésben rejlõ történelmi-hatalmi viszonyokat. A múzeumbeli besorolással és kiállítással elõállított értelmet helyes ábrázolásként misztifikálják. A gyûjtemény ideje és rendje eltünteti a keletkezésbe fektetett konkrét társadalmi munkát.
Stewart mûve – Philip Fischer, Krzysztof Pomian, James Bunn, Daniel Defert, Johannes Fabian, Remy Saisselin és mások mûveivel együtt – a nyugati identitásteremtés döntõ folyamataként veszi szemügyre a gyûjtést és kiállítást. Az összegyûjtött artefaktoknak – kössenek ki akár a Wunderkammerekben, a furcsaságok szobácskáiban, privát lakószobákban, etnográfiai múzeumokban, sorolják õket akár a folklór, akár a szépmûvészet körébe – megvan a szerepük a kialakulóban levõ kapitalista "tárgyak rendszerében" (Baudrillard). Ennek a rendszernek a révén teremtõdik meg az értékek világa, és marad fenn az artefaktok értelmes kiállítása és körforgása. Baudrillard számára a gyûjtött tárgyak egy strukturált külvilágot teremtenek, amely a saját idõbeliségét teszi a történelmi és termelési folyamatok "valódi ideje" helyébe: "a privát objektumok külvilága és ezek birtoklása - ami a gyûjteményekben testesül meg szélsõséges módon - életünk egyik lényeges dimenziója: egyszerre valóságos és képzelt. Olyan valóságos, mint az álmok."

Eltárgyiasult idõ
Az antropológia és a modern mûvészetek története a gyûjtésben a nyugati szubjektivitás egyik formáját kell hogy felismerje, ugyanakkor nagyhatású intézményes szokások változó láncolatát is. A gyûjtemények története (nem korlátozva a múzeumokra) központi jelentõségû annak megértésében, hogyan tettek magukévá az antropológiát és a modern mûvészetet megteremtõ társadalmi csoportok egzotikus tárgyakat, tényeket és jelentéseket. Fontos azt elemezni, hogy éles megkülönböztetések hogyan alakítják ki döntõ pillanatokban a tárgyak általános rendszerét, amelyen belül a sokra tartott artefaktok cirkulálnak és jelentést öltenek. Ez messzire vezetõ kérdéseket vet fel.
 Milyen kritériumok kölcsönöznek értéket egy autentikus kulturális vagy mûvészeti terméknek? Hol vannak a különbözõ értékek a régi és új alkotások esetében? Milyen morális és politikai kritériumok igazolják a "jó", felelõsségteljes, szisztematikus gyûjtési gyakorlatot? Miért hatnak például Leo Frobenius afrikai tárgyvásárlásai a századfordulóról ma eltúlzottnak? Hogyan határozható meg egy "tökéletes" gyûjtemény? Hol a helyes egyensúly a tudományos elemzés és a nyilvános kiállítás között? (Santa Fében a School of American Research gyönyörû amerikai indián mûvészeti gyûjteménye egy olyan épületben található, amely szó szerint úgy van kialakítva, mint egy trezor; a bejutás korlátozva van, és szigorúan ellenõrzik. A Musée de L'Homme gyûjteményének alig egy tizedét állítja ki; a többi fémszekrényekben van elraktározva, vagy a hatalmas pince sarkaiban hever.) Miért tûnt egészen a legutóbbi idõkig magától értetõdõnek, hogy nem-nyugati tárgyakat európai múzeumokban õrizzenek, még ha ez azt jelentette is, hogy származási országukban nem lehetett szép példányokat megtekinteni? Miben különböznek a "régiségek", "érdekességek", "mûvészet", "szuvenírek", "emlékmûvek" és "etnográfiai artefaktok" a különbözõ történelmi pillanatokban és speciális piaci feltételek mellett? Miért kezdte sok antropológiai múzeum az utóbbi években néhány  tárgyát "mestermûvekként" kiállítani? Miért csak mostanában kezdik az antropológusok komoly érdeklõdéssel kitüntetni a „turista-mûvészetet”? Miben áll a kölcsönhatás a természettudományos gyûjtés és az antropológiai artefaktok kiállításra és elemzésre való kiválasztása között? A listát még lehetne folytatni.
 A gyûjtés kritikai története a materiális világ olyan alkotóelemeivel foglalkozik, amelyek megõrzését, felbecsülését és cseréjét speciális csoportok és egyének elhatározzák. Ha ezt a bonyolult történetet - legalábbis a felfedezések korából - még ezután kell megírni, ehhez Baudrillard kínálja az elsõ keretet a tárgyak kiállításáról az újkori kapitalista Nyugaton. Az õ ábrázolásában egyenesen axióma, hogy a jelentéssel bíró tárgyak minden kategóriája - köztük azok is, amelyeket tudományos szemléltetõ darabnak és szépmûvészetinek sorolnak be - értékek és szimbólumok kiterjedt rendszerének keretében mûködik. Hogy csak egy példát hozzak: a New York Times 1984. december 8-i száma a délnyugat-amerikai anaszazik régészeti lelõhelyeinek széleskörû illegális fosztogatásáról számolt be. Ilyen rablóásatásokból való festett edények és urnák jó állapotban 30 ezer dollárt is érhettek a piacon. Egy másik cikk ugyanebben a számban bronzkori fazekak és korsók fényképével jelent meg, amelyeket a régészek egy elsüllyedt fõníciai hajóról mentettek meg a török partok elõtt. Az egyik írás nyereségvágyból ûzött titkos gyûjtésrõl számolt be, a másik ismeretszerzés céljából folytatott tudományos gyûjtésrõl. A kétféle leletmentés morális megítélése homlokegyenest eltérõ, de a feltárt edények egyaránt jelentõségteljesek voltak, szépek és régiek. A piaci, esztétikai és tudományos érték mindkét esetben elõfeltételezte egy adott értékrend meglétét. Ez az értékrend a régi idõkbõl való tárgyakat lényegükbõl fakadóan érdekesnek és szépnek találja, és elõfeltételezi, hogy érdemesebb régi (és kiváltképpen az eltûnt) civilizációk hétköznapi tárgyait gyûjteni, mint például díszes termoszokat a modern Kínából vagy festett pólókat Óceániából. A régi tárgyakban történeti érzékkel megáldott gyûjtõk valami "mélységet" éreznek. Az idõ tárgyi alakot ölt, és beleköltözik mint eredetiség, szépség és tudás.

A mûvészet és kultúra rendszerében
A nyugati gyûjtésben nem mindig volt uralkodó ez az archaizáló rendszer. A 16. században gyûjtött és nagyra tartott újvilágbeli érdekességek nem számítottak szükségképpen szépségnek, primitív vagy "elsüllyedt" civilizációk kivetüléseként gyakran a csoda, egy kortárs "aranykor" kategóriájába tartoztak. Csak késõbb kérdõjelezõdött meg a világkultúra nyugati birtokbavételének visszatekintõ elfogultsága. A kulturális vagy mûvészeti "autenticitásnak" éppannyi köze van egy felfedezõ jelenhez, mint a múlthoz, annak tárgyiasulásához, megõrzéséhez vagy felelevenítéséhez.
 A századforduló óta a nem-nyugati forrásból származó tárgyakat két fõ kategóriába sorolták: (tudományos) kulturális artefaktok vagy (esztétikai) mûtárgyak. Más gyûjtött tárgyakat – tömeggyártott árukat, "turista-mûvészetet", érdekességeket stb. – kevésbé szisztematikusan értékeltek; ezek a legjobb esetben a "technika" vagy a "folklór" részlegekben találnak helyet. Ezek más helyek azon belül, amit a "modern mûvészet-kultúra szisztémának" lehetne nevezni, és egy (valamelyest Prokrusztészra emlékeztetõ) ábrában szemléltethetõ.
 A. J. Greimas "szemiotikai négyzete" megmutatja, "hogy minden eredetiség bináris szembeállításon alapul, és a tagadások és a megfelelõ szintézis révén sokkal nagyobb fogalmi mezõt teremt, amely fogalmak szükségképpen mégis mind az eredeti rendszer határai közé zártak maradnak". Greimast a kultúrkritika területére alkalmazva Frederic Jameson arra használja a szemiotikai négyzetet, hogy "megmutassa a pontokat, amelyeket a tudat nem tud átlépni, amelyeken belül oszcillálni kénytelen."  Az õ példáját követve kínálom én a következõ ábrát a jelentések és intézmények egy történetileg speciális, vitatott területérõl.

mûvészet-kultúra rendszer
egy autenticizáló mechanizmus

autentikus

1.        2.
mûértõk      történelem és folklór
mûvészeti múzeum      etnográfiai múzeum
mûvészeti piac     kulturális matéria, kézmûvesség

mûvészet  kultúra
   eredeti   tradicionális
egyedülálló  kollektív

mestermû         artefakt
 

   nem-kultúra   nem-mûvészet
   új, szokatlan   reproduktív, kommersz
 
 

3.           4.
hamisítványok       turista-mûvészet, áruk
találmányok, technikai múzeum    furcsasággyûjtemény
ready-made, antimûvészet     használati tárgyak

nem autentikus
 

Egy eredeti szembeállítással kezdve a tagadás segítségével négy fogalmat hozunk létre. Ebbõl horizontális és vertikális tengelyek keletkeznek, és ezek között négy szemantikai zóna: 1. az autentikus mestermûvek zónája, 2. az autentikus artefaktok zónája, 3. a nem-autentikus mestermûvek zónája, 4. a nem-autentikus artefaktok zónája. A legtöbb tárgy - régi és új, ritka és gyakori, meghitt és egzotikus - besorolható e zónák egyikébe vagy két zóna közötti mozgásba.
 Ez a rendszer tárgyakat osztályoz, és viszonylagos értéket tulajdonít nekik. Elõállítja azokat a "kontextusokat", amelyekbe voltaképen beletartoznak, és amelyek között cirkulálnak. Szabályos mozgások a pozitív érték irányába alulról fölfelé és jobbról balra zajlanak. Ezek a mozgások szelektálják a tartósan értékes vagy egyértelmûen ritka artefaktokat, amelyek értékét rendszerint egy "hanyatló, pusztuló" kultúra státusa vagy a mûvészeti piac kiválasztási és ármegszabási mechanizmusai garantálják. A shaker-kézmûvesség értéke azt a tényt tükrözi, hogy a shaker közösség már nem létezik: az elõfordulás korlátozott. A mûvészvilágban egy munkát a mûértõk és gyûjtõk nem csupán az esztétikai kritériumok alapján ismernek el "fontosnak". Valójában annak domináns meghatározása, hogy mi számít "szépnek" vagy "érdekesnek", néha elég gyorsan változik.
 A gyakori cserélõdés tere köti össze ebben a rendszerben az elsõ és a második zónát. A tárgyak itt két irányban mozognak. Kulturális vagy történeti értékkel bíró dolgok bekerülhetnek a mûvészet státusába. Számos példa van arra, ahogy tárgyak az etnográfiai "kultúra" felõl a "mûvészet" irányába mozdulnak el. Törzsi objektumok, amelyek a mûvészeti galériákban (a New York-i Metropolitan Múzeum Rockefeller-szárnyában) vagy bárhol másutt nem "kontextuális", hanem "formális" kritériumok szerint vannak kiállítva, ezen az úton mozognak. Kézmûvesség (shaker-munkák, amelyeket 1986-ban a Whitney-ben gyûjtöttek), "népmûvészet", bizonyos régiségek, "naiv" mûvészet mind ki vannak téve az idõnkénti felfedezésnek. Az ellenkezõ irányú mozgásra olyankor kerül sor, amikor mûvészi mestermûveket kulturálisan és történetileg "kontextualizálnak", ilyen eljárásokra egyre nyilvánvalóbban sor kerül. A legdrámaibb eset talán a francia impresszionista gyûjtemény átköltöztetése volt a Jeu de Paume-ból a Gare d'Orsay-ból kialakított új 19. század múzeumba. Itt mûvészi mestermûvek egy történelmi-kulturális "korszak" panorámájába helyezve kapnak helyet. A panoráma átfogja a keletkezõ ipari urbanizmust és diadalmas technikáját, "jó" és "rossz" mûvészeket egyaránt.  Egy kevésbé drámai mozgás megy végbe az 1. zónából a 2. zónába azzal a mûvészeti galériáknál megszokott eljárással, amelynek során a tárgyakat egy korszakhoz kapcsolják, "datálják" - ilyenkor nem annyira a zseni közvetlenül erõteljes mûveiként érdekesek, mint inkább a korstílus szép példáiként.
 Mozgás van a szisztéma felsõ és alsó feltételei között is, általában alulról fölfelé. A 4. zóna termékei rendszerint a 2. zóna felé haladnak, egy korszak ritka tárgyaivá válnak, és ezzel együtt gyûjtött tárgyakká (régi zöld kólás üvegek). A jelenlegi nem-nyugati darabok nagyrésze ide-oda vándorol a "turista-mûvészet" státusa és a kulturális-mûvészi kreativitás között. A harmadik világ népei kortárs produktumainak némelyike teljesen megszabadult a modern kommersz nem-autentikusság stigmájától. Például a "primitív" mûvészet Haitiból - kommersz és viszonylag újabb, nem tiszta forrásból - teljesen belépett a mûvészet-kultúra keringési rendszerébe.
 Jellemzõ módon ezek a mûvek a 2. zónához asszociálódva kerültek a mûvészeti piacra, és nem egyes mûvészek mûveiként váltak értékessé, hanem mint haiti mûvészet. A haiti festészet különös asszociációkat ébreszt: a vudu, a varázslás földje és a  négritude-é. Bár egyes mûvészek ismertté és elismertté váltak, sokkal erõsebben veszi õket körül a "kultúra-teremtés" aurája, mint mondjuk Picassót, akire nézve nem abszolút döntõ jelentõségû, hogy "spanyol mûvész" volt. Ugyanez vonatkozik, mint látni fogjuk, sok újabb törzsi mûvészeti alkotásra, származzanak akár az új guineai Sepikbõl, akár az amerikai észak-nyugati partvidékrõl. Az ilyen mûvek messzemenõen kiszabadultak a turizmus vagy árucikk kategóriából; ahova a puristák modernitásuk miatt sokszor számûzték õket, de nem tudtak közvetlenül az 1. zónába felkerülni, a mûvészeti piacra anélkül, hogy magukkal cipelnék az autentikus (tradicionális) kultúra gõzfelhõjét. Nincs közvetlen átjárás a 4.-bõl az 1. zónába.
 Alkalmilag elõfordul érintkezés a 4. és a 3. zóna között, amikor például egy árucikkben vagy egy mûszaki termékben különleges feltalálói kreativitás példáját látják meg.  A tárgyat kiválasztják a kommersz vagy tömegkultúrából esetleg, hogy egy technikai múzeumban állítsák ki. Néha az ilyen tárgyak teljesen átlépnek a mûvészet területére: "mûszaki" újítások vagy árucikkek a modern "design" kontextusába kerülhetnek, és ezzel a 3. zóna érintésével az 1. zóna felé tartanak (például a bútorok, háztartási gépek, autók, stb., amelyek New Yorkban a Modern Mûvészetek Múzeumában vannak kiállítva).
 Van rendszeres átjárás az 1. és a 3. zóna között is. A hamisításnak bizonyult mûveket leakasztják a helyükrõl (még ha ennek ellenére megõrzik is eredeti aurájuk egy részét). És megfordítva: az antimûvészet különbözõ formáit, és az olyan mûvészetét, amely nem-eredeti  vagy "nem-autentikus" voltát fitogtatja, mégis gyûjtik és nagyra tartják (Warhol leveses konzervje, Sherrie Levine fotója Walker Evans egy fotójáról, Duchamp piszoárja, üvegpolca vagy lapátja). A 3. zóna tárgyai potenciálisan mind gyûjthetõk a mûvészet általános területén belül: szokatlanok, a kultúrától világosan elválnak vagy nyilvánvalóan ki vannak onnan rekesztve. Ha egyszer elsajátította õket a mûvészvilág, mint Duchamp ready made-jeit, akkor az 1. zónában cirkulálnak.
 A mûvészet-kultúra ábrázolt rendszere különbözõ reziduális és kialakulóban lévõ kontextusokat kizár és marginalizál. Hogy csak egyet említsek: a mûvészet és kultúra, technika és árucikk kategóriái messzemenõen világi jellegûek. "Vallási" objektumokat lehet képzõmûvészetként értékelni (Giotto egy oltárképét), népmûvészetként (egy latin-amerikai népi szent ereklyetartó díszítését) vagy kulturális tárgyként (egy indián kereplõt). Az ilyen tárgyaknak nincs individuális "hatalmuk", saját titkuk - olyan tulajdonságuk, amelyekkel  a "fétisek" azelõtt rendelkeztek, hogy primitív mûvészetként vagy kulturális tárgyként újra besorolódtak volna a modern szisztémába. De mennyi "értéktõl" fosztanak meg egy oltárképet, ha elviszik egy élõ templomból (vagy ha a templom múzeumként kezd mûködni)? Különleges hatalmát vagy szentségét átviszik egy esztétikai szférába.

Megmenteni az igazit
Fontos ennek a mûvészet-kultúra rendszernek a történetiségét kiemelni. Végérvényes formáját még nem alakította ki. A gyûjthetõ tárgyak helyzete és a nekik tulajdonított érték változott és változni fog továbbra is. Egy szinkronikus diagram a vitatott és átlépett zónákat csak mozgásként vagy rögzített pólusok közti kettõsségként képes ábrázolni. Ahogy látni fogjuk, a mai "törzsi mûvészet" a szabályos mûvészet-kultúra forgalomban éppúgy képviselve van, mint a tradicionális spirituális kontextusokban, amelyeket a rendszer nem vesz tekintetbe. Bárhogy nézzenek is ki a vitatott területek, általában a rendszer még mindig egy merev alternatívával közeledik minden gyûjtött egzotikus tárgyhoz: második otthont kínál egy etnográfiai vagy esztétikai miliõben. A modern etnográfiai múzeum és a szépmûvészeti vagy a privát mûvészeti gyûjtemény a felosztás különválasztott komplementer módjait alakították ki. Az elõbbiben egy "szobrot" más hasonló funkciójú tárgyakkal együtt vagy ugyanazon kulturális csoport tárgyai mellett állítanak ki, köztük lehetnek olyan használati tárgyak is, mint kanalak, kulcsok vagy dárdák. Egy maszkot vagy szobrot esetleg formailag egyáltalán nem hasonló tárgyakkal hoznak össze, és egy rítus vagy egy intézményes komplexus részeként magyaráznak. Az egyes szobrászok neve ismeretlen vagy elhallgatják.
 Egy mûvészeti múzeumban egy szobrot úgy azonosítanak, mint egy individuum, Rodin, Giacometti, Barbara Hepworth alkotását. Helye a kultúra mindennapi gyakorlatában (és a piac is ide tartozik) lényegi jelentõsége szempontjából irreleváns. Míg az etnográfiai múzeumban a tárgy kulturálisan vagy emberileg "érdekesnek" számít, a mûvészeti múzeumban elsõsorban "szép" vagy "eredeti". Ez nem volt mindig így.
 Elizabeth Williams utánajárt a megkülönböztetések változékony történetében egy megvilágító erejû fejezetnek. A 19. századi Párizsban nehéz volt a prekolumbiánus tárgyakat különösebben "szépnek" találni. Egy túlnyomórészt naturalista esztétika az ars americanát groteszknek vagy otrombának látta. A prekolumbiánus mûveket a legjobb esetben a régiségek kategóriájába tudták beilleszteni, és Viollet-le-Duc mediavalizmusának szûrõjén át értékelni. Williams kimutatja, hogyan vándoroltak ide-oda a bizonytalan státusú maja és inka tárgyak a Louvre, a Bibliotheque Nationale, a Musée Guimet és (1878 után) a Trocadero között, ahol végül úgy látszott, hogy etnográfiai otthonra leltek - egy olyan intézményben, amely inkább tudományos illusztrációs anyagként kezelte õket. A Trocadero elsõ igazgatói, Ernest Theodore Hamy és Rémy Verneau nem sok érdeklõdést mutattak esztétikai kvalitásaik iránt.
 A nem-nyugati "mûvészet" nagy részének "szépsége" viszonylag új felfedezés. A 20. század elõtt sok ilyen tárgyat gyûjtöttek és értékeltek, de más okokból. A korai modernitásban ritkaságukkal és idegenségükkel próbáltak magas árat elérni. A Wunderkammerbe, a "furcsaságok termébe" mindent összehordtak, és az egyes tárgyak metonimikusan egy egész régiót vagy populációt voltak hivatva képviselni.  A gyûjtemény egy kis mikrokozmosz volt, "az univerzum összefoglalása" (Pomian). A 18. században komolyabb érdeklõdés alakult ki a rendszerezés és a teljesebb sorozatok kidolgozása iránt. A gyûjtés fokozatosan a tudományos természetbúvárok foglalatosságává lett, és a tárgyakat azért becsülték, mert a rendszer kategóriáinak halmazát testesítették meg: táplálkozás, viselet, építõanyagok, mezõgazdasági eszközök, fegyverek (háborúhoz, vadászathoz) stb. E. F. Jordan etnográfiai felosztásai és Pitt Rivers tipologikus kiállítási darabjai a 19. század közepén ennek a rendszerezõ víziónak a betetõzését jelentették. Pitt Rivers tipológiái fejlõdéssorokkal dolgoztak. A század vége felé az evolucionizmus vette át az uralmat az egzotikus artefaktok elrendezése fölött. Akár régiségekként mutatták be a tárgyakat, földrajzi vagy társadalmak szerinti besorolásban, körökre kiterjesztve vagy realisztikus "élõ csoportképekké" és diorámákká elrendezve - az emberi fejlõdésrõl szólt a történet. A tárgy már elsõsorban nem egzotikus "furcsaság" volt; információs forrás lett belõle, amelyet teljességgel integráltak a nyugati ember univerzumába. Az egzotikus tárgyak értéke abban állt, hogy képesek voltak az emberi kultúra egy korábbi szakaszának konkrét valóságát tanúsítani, egy közös múltét, amely tovább erõsítette Európa gyõzedelmes jelenét.
 Franz Boas és a relativista antropológia fellépésével konszolidálódott az a tendencia, hogy tárgyakat speciális élet-kontextusokba rendezzenek el. Az ily módon bemutatott kultúrákat vagy egy módosított evolucionista egymásutániságban lehetett ábrázolni, vagy egyidejû "etnográfiai jelenek" szerint tagolva. Az utóbbi esetben nem az antik korról volt szó és nem is a 20. századról; inkább az összegyûjtött tárgyak "autentikus" kontextusát képviselték, amibe sokszor az összegyûjtésüket és kiállításukat még közvetlenül megelõzõen is illeszkedtek. Mind a gyûjtõ, mind a "biztonságba helyezõ" etnográfus kijelenthette, hogy utolsó pillanatban mentette meg "az igazit". Az autenticitást azzal állítják elõ, hogy tárgyakat és szokásokat kiemelnek jelenlegi történeti helyzetükbõl egy olyan jelenbe, amelynek van jövõje.
 A 20. századi antropológia konszolidálásával etnográfiailag kontextualizált artefaktok azzal szereztek megbecsülést, hogy egy kultúra teljes, sokoldalú életének "tanúi" voltak. A mûvészet és irodalom újabb fejleményeivel párhuzamosan - amikor Picasso és a többiek kezdték a Trocát látogatni, és törzsi tárgyaiknak kezdtek nem etnográfiai szempontból csodálattal adózni - ismét kétségessé vált, hogy hol a nem-nyugati tárgyak megfelelõ helye. Egy diadalmas modernizmus szemében legalábbis ezeknek az artefaktoknak a némelyike egzotikus mestermûnek számított. Megjelent a "primitív mûvészet" kategóriája.
 Ez a fejlemény új ambiguitásokhoz és lehetõségekhez vezetett a változó rendszerezésben. A 19. század közepén a prekolumbiánus vagy törzsi tárgyak groteszkek voltak vagy régiségek. 1920-ban kulturális tanúsággá és esztétikai mestermûvekké váltak. Azóta egy ellenõrzött vándorlás folyik e két intézményesült terület között.  A mûvészet és a tudományok, az esztétikai és az antropológiai szféra közti határok nincsenek tartósan lefektetve. Antropológiai és mûvészeti múzeumok körében az utóbbi idõben tényleg vannak jelek egy kölcsönös átjárásra. A New York-i Természettörténeti Múzeumban az ázsiai népek csarnoka a kiállítás "butik"-stílusát tükrözi, amelynek tárgyai sosem volnának a helyükön úgy, mint a "mûvészet" a középosztályi lakószobák falán vagy kávézó asztalain. Egy komplementer fejlõdés során a Modern Mûvészetek Múzeuma kibõvítette állandó kiállítását kulturális artefaktokból: bútorok, asztalok, háztartási készülékek és eszközök, ahol a mennyezetre - akár egy harci kenu az északi partvidékrõl - egy sokszor megcsodált ragyogó zöld helikopter van felerõsítve.

A fétis visszatér
A mûvészet és az antropológia tárgyrendszerei intézményesítettek és erõsek, de nem változatlanok. A szép, a kulturális és az autentikus kategóriái sokat változtak, és továbbra is változni fognak. Ennélfogva fontos a gyûjteményeknél ellenállni az önelégültségre való hajlamnak, annak a késztetésnek, hogy elrejtsük saját történeti, gazdasági és politikai termelési folyamataikat. Ideális esetben a saját gyûjtemény és a kiállítás története is látható aspektusát kéne hogy képezze minden kiállításnak. Szó volt arról, hogy az Amerikai Természettörténeti Múzeumban átalakítják az északnyugati partvidék tárgyaival berendezett Boas-termet, és korszerûsítik a kiállítás jellegét. Errõl a tervrõl szerencsére letettek, mert ez a hangulatos, korszakok szerint elrendezett csarnok nemcsak egy csodálatos gyûjteményt mutat be, hanem a gyûjtés történetének egy pillanatát is. A Modern Mûvészetek Múzeumának nagy hírverést kapott 1984-es kiállítása,  "A primitivizmus a 20. század mûvészetében" a köszönetnyilvánítás keretében világosan rámutatott azokra a pontos körülményekre, amelyek közepette bizonyos etnográfiai tárgyak hirtelen egyetemes érvényû mûalkotássá váltak.  Több történeti önvizsgálat nem-nyugati tárgyak kiállítása és befogadása során egy kissé legalább megrendíthetné, megzavarhatná annak a módját, ahogy antropológusok, mûvészek és közönségük önmagukat és a világot gyûjtik.
 Egy személyesebb síkon a tárgyaknak, ahelyett hogy csak kulturális jelekként és mûvészi ikonokként fognánk fel õket, visszaadhatjuk elveszett fétis-státusukat nem egy deviáns vagy egzotikus "fetisizmus" példáiként, hanem saját fétiseinkként. Ez a szükségképpen személyes taktika hatalmat biztosíthatna a dolgoknak a gyûjteményekben arra, hogy ne csak épületesek és informatívak legyenek, de meg is babonázhassanak. Afrikai és óceániai artefaktok ismét objet sauvage-zsá válhatnának, nyugtalanító elragadtatás forrásává. Ha a klasszifikálásnak való ellenállóságukban szemlélnénk õket, emlékeztethetnének minket az önuralom hiányára, azokra a mesterséges fogásokra, amelyeket azért vetünk be, hogy felhalmozzuk magunk köré a világot.

       KARÁDI ÉVA FORDÍTÁSA


Bibliográfia

CLIFFORD, James
"A törzsi és a modern"
Café Babel, 14

"Bevezetés: Részleges igazságok"
Helikon, 1999. 4

"Said Orientalizmusáról"
Magyar Lettre Internationale, 37

"Diaszpóra"
Magyar Lettre Internationale, 39

"Utazó kultúrák"
Magyar Lettre Internationale, 41

Gyûjtés
Café Babel, 14

Múzeum
Magyar Lettre Internationale, 19

VATTIMO, Gianni
"Posztmodern múzeum"
Magyar Lettre Internationale, 29

WOLFF, Eric
"Az antropológia a hatalmi erõtérben"
Magyar Lettre Internationale, 38

MARSCHALL, Wolfgang
"Az idegen forma"
Magyar Lettre Internationale, 18

FOUCAULT, Michel
A szavak és a dolgok
Osiris, 2000


Kérjük küldje el véleményét címünkre: lettre@c3.hu


C3 Alapítványc3.hu/scripta/