Zygmunt Bauman
A kultúra mint fogyasztói szövetkezet
- normatív vagy spontán -

Növekedésük és érésük folyamán a fogalmak kezdenek önállósulni, és olykor olyan vidékekre vetõdnek, amelyek eléggé távol esnek keletkezési helyüktõl; vándorolnak a múltban, amely nem tudott róluk semmit, amikor még jelen volt. Vagy kirándulást tesznek a jövõbe, amely - ki tudja - közeledve majd nem vesz róluk tudomást, mert már nem tûnnek számára használhatónak. Majdnem úgy fest, mintha a fogalmak növényként jönnének a világra, szilárdan gyökerezve a földben, abból táplálkozva, de az idõk folyamán elválnának a talajtól, lábra kapnának, és dúsabb, változatosabb táplálék után néznének.
 Létük korábbi, növényszerûbb szakaszában a fogalmak olyanok, amilyenné a talaj jellege és a növekedési feltételek engedték õket válni; teleszívták magukat a talaj anyagaival, ahonnan fakadtak (szakembereknek könnyû volna származási helyüket pontosan meghatározni: sejtjeikben a helyre jellemzõ ásványi anyagokat találnának vagy az éghajlati adottságok maradandó nyomait, amelyek között kicsíráztak és kinõttek). Teljes kifejlõdésük után a fogalmak további alakulásának iránya és mértéke egész más dolgokon múlik; és mégis, bárhova vetõdjenek is, sosem vesztik el eredetük tipikus jegyeit. Végül is csak egyszer és egy helyen születhetnek meg, sehol máskor és semmikor máskor nem jöhettek volna létre.
 Ami a növényeknek az ásványi tartalom, a nedvesség és az éghajlati körülmények, az a fogalmak számára az emberek tapasztalata, akiknek a fejében kialakultak, és akiknek a kommunikációjában mindenki számára megismerhetõ formát öltöttek. „Tapasztalaton” nemcsak az illetõ emberek életében megtörtént különbözõ események értendõk, hanem az is (vagy inkább elsõsorban az), hogy ezek az emberek hogyan élték át az ilyen pillanatokat, hogyan reagáltak a kihívásokra, milyen fajta eszközöket választottak, hogy ezekkel boldoguljanak. És ide tartoznak ugyanígy azok az utak és módok is, amelyek annak idején rendelkezésükre álltak, vagy elõttük ismertek voltak, és amelyekhez természetes módon elsõsorban nyúltak azért, hogy mindenkori személyes problémáikat megoldják. Röviden: még a legáltalánosabb elképzelések is a meghatározott helyhez és idõhöz kötött emberek különös tapasztalataiból keletkeznek és öltenek alakot.

A kultúra hierarchikus fogalma: a rend és a káosz
A kultúrának az a fogalma, amely a 18. század harmadik negyedében keletkezett (azokban a döntõ években, amelyekre Koselleck a Gebirgspass (hágó) kifejezést használta, amikor a történetfilozófia, az antropológia és az esztétika is született, és együttesen alakították ki a világnak az emberi gondolkodásra és cselekvésre kihegyezett képét), azokban az országokban merült fel és öltött alakot, amelyek akkoriban a modernitás küszöbén álltak - nem volt kivétel ez alól a szabály alól: bár világméretû pályafutás elõtt állt, mégiscsak meghatározott emberek különös tapasztalatából jött létre egy meghatározott korszakban. Mind a francia civilisation, mind a német Bildung vagy az angol refinement (a három diszkurzív áramlat, amely arra volt hivatva, hogy együttesen torkolljon bele a nemzetek feletti kulturális diskurzus medrébe) tevékenységeket (méghozzá célra irányuló tevékenységeket) jelölt. Azt tartalmazták, amit már megtettek, amit meg kellett volna tenni, vagy amit meg kell majd tenni: civilizációs intézkedésekrõl szóltak - nevelésrõl, morális jobbításról vagy az ízlés finomításáról. Mind a három terminus az aggodalom érzésének kifejezõje volt és azé a törekvésé, hogy foglalkozzanak ennek okaival. Mindhárom terminus nyíltan vagy burkoltan ugyanazt az üzenetet tartalmazta: Ha egyszerûen hagyjuk a dolgokat menni a maguk módján, és nem avatkozunk bele az emberek cselekedeteibe, azaz hagyjuk, hogy az emberek magukra hagyatkozzanak, akkor valami elképzelhetetlen szörnyûség fog történni; de ha ésszel közeledünk a dolgokhoz, és az embereket a megfelelõ nemesítésnek vetjük alá, jó kilátásaink vannak arra, hogy olyan nagyszerû világot alakítsunk ki,  amilyet eleddig nem ismert az emberiség. (Egészen az irodalmár és filozófus Denis Diderot szellemében, aki ezt így foglalta össze: az embereket tanítani annyi, mint civilizálni õket; ha elveszitek tõlük a tudást, a primitív barbárság állapotába vetitek vissza az embereket; vagy egy olyan gyakorlati ember szellemében, mint Saint-Just, aki röviden és tömören annyit mondott: Az ember örök gyermek.) Tenni kell valamit, rögtön, halogatás nélkül - és ezt szakadatlanul tenni kell; egyetlen pillanatra sem hagyhat alább az éberség. A cselekvés, mégpedig a koncentrált és céltudatos cselekvés építheti az egyetlen gátat, amely megóvhatja az embert a káosz áradatától. Csak civilizált cselekvéssel lehet megszelídíteni az emberben a vadállatot, kivezetni az embereket jelenlegi alacsony állapotukból, és megóvni attól, hogy olyanokká váljanak, amivé fejlõdnének, ha le nem nyesegetnék, vissza nem szorítanák velük született ösztönös hajlamaikat, ha nem vezetnék rá és nem tanítanák ki õket arra, hogy változtassák meg a viselkedésüket. Az ilyen cselekvést, ennek sürgetõ voltát, a beavatkozásra való készséget és elszántságot megalapozó elképzelések mind a kultúra fogalmában olvadnak össze (hogy azt az „akcionista” jelentést emeljük ki, amely akkoriban, amikor a fogalom jellegét megadták, nagyon akut volt; most, hogy mára messzemenõen letompult és megfakult, jobb volna „kultiválásról”, „háztartásról” vagy „felnevelésrõl” beszélni).
 A kultúra kifejezés Cicerónak a cultura animi és az agricultura összehasonlításából került be a modern nyelvbe. A külsõ cselekvési vágy és a belsõ elszántság, hogy tegyenek valamit, együtt adták a keretet, amelyben a világot észlelték. És ez a keret a világról alkotott képet két részre osztotta – emberekre, akik „alkotnak” és olyanokra, akiket „megalkotnak”, kõfaragóra és amit kifarag, tanárra és növendékre, edzõre és akit edzenek, vezetõre és vezetettre. Egy ilyen felosztásban „a nép” vagy az alacsonyrendû ösztönöktõl hajtott vad csõcselék, amely képtelen az önuralomra, és ennélfogva egyszerre gyámoltalan és veszedelmes - vagy csiszolatlan gyémánt, amely a tapasztalt csiszoló ügyes kezére vár; érc, amelybõl a mesternek még ki kell olvasztania a benne rejlõ nemesfémet. Ugyanez a kettõs felosztás vonatkozott a gondolkodókra, a felvilágosultakra, a tudósokra: tanárok voltak, nevelõk, erkölcsi mentorok - és ugyanakkor állatszelídítõk és mesteri aranymûvesek. És ez a felosztás végül  egymásra találásuk színpadává tette a világot: a szocializálás és a nevelés, a tanítás és a tanulás színpadává.
 Az élet mint szabályok elsajátítása és házi feladatok elvégzése, az élet mint iskola. De ahogy Michel Foucault megmutatta (mindenekelõtt a Felügyelet és büntetésben), az iskola (modern alakjában) csak funkciójában és nem a  megszervezettségében, stratégiájában vagy állítólagos értékeiben különbözött a gyártól, a börtöntõl, a kaszárnyától, a szegényháztól, a javítóintézettõl, a dologháztól vagy kórháztól. Mindezek a modern találmányok funkcionális rendeltetésüktõl függetlenül (és talán mindenekelõtt) rendgyárak voltak, olyan helyzetek elõállítását szolgáló ipari létesítmények, amelyekben a szabály helyettesíti a véletlent, a norma lép a spontaneitás helyébe; olyan helyzeteket, amelyekben egyes események rendkívül valószínûek, bizonyos más események gyakorlatilag lehetetlenek; röviden az elõrelátható és ezért kontrollálható helyzeteket elõállító üzemek voltak. Mindezek a modern találmányok ezen túlmenõen igen hasonló módon foglalkoztak a rendteremtés feladatával: a gyámolítottakat valamennyien  a felvigyázó szeme elõtt tartották, akinek a kihágást büntetnie, a jó magaviseletet jutalmaznia kellett, a védelmük alá helyezetteket gondosan kiválasztott nyomásnak és ösztönzésnek tették ki, miközben más nem tervezett és zavaró befolyásokat megpróbáltak mindenképpen semlegesíteni; ezért valamennyien ügyeltek a következetes és egységes feltételekre abban a reményben, hogy a hasonló feltételek védenceiknél hasonló viselkedéshez fognak vezetni.
 Ezért aztán a tézis tovább bõvíthetõ: a kultúra fogalmát a rendgyár mintájára alakították ki. Ennek megfelelõen a kultúra által elérni szándékozott legmagasabb rendû állapotnak egy olyan rendszer állapota számított, amelyben minden elemnek megvan a funkciója, ahol semmit nem engednek át a véletlennek, egy elemet sem hagynak magára, hanem minden egymáshoz van hangolva, egymásba kapcsolódik, kooperál; ahol az egyes elemek összeütközését csak tervezési vagy konstrukciós hiba, hanyagság vagy elégtelenség válthatja ki; és ahol csak olyan viselkedési szabályok megengedettek, amelyek hasznos funkciót töltenek be az elérni próbált rendmodell fenntartásában. Az igénynek itt vitathatatlan elsõbbsége van: elõbb az igény, aztán az elõírás. Ebbõl adódik legalább elvben az a lehetõség, hogy a szabályokat (azaz a kulturális normákat és mintákat) úgy válasszák meg, ahogy ezek a már elõre megadott és megnevezett igényszintnek a legjobban megfelelnek. A nevelõk egyre több tapasztalata alapján megvan a lehetõség arra, hogy az adott szabályokon még javítsanak.
 Ezek voltak a kultúrafogalom nyíltan megnevezett tartalmai kialakítása idején, és a hallgatólagos de vitán felül álló elõfeltételek, amelyek ezeket a tartalmakat értelemmel töltötték meg. Nem minden fent említett részlet állta ki sértetlenül az idõ próbáját. Viszonylag korán elesett az a feltételezés, hogy csak egyetlen kapu és egyetlen út vezet ki a „vadságból” egy „civilizált állapotba”. Az eredetileg hierarchikus kultúrafogalom (amely szerint az emberi szükségletek kielégítésén csak egyetlenegy módon lehet javítani; az emberiség története ennek a javulásnak a története; a „kultúra” fogalmát ezért csak egyes számban lehet használni) még mindig használatos, most azonban egy szélesebb, differenciáltabb fogalom kíséretében jelenik meg (mely szerint hasonló emberi szükségleteket különbözõ módokon lehet kielégíteni, és ebben az egyik nem feltétlenül jobb a másiknál, bizonyos mértékig minden kultúra sok lehetõség közül való önkényes választás produktuma, ennélfogva a „kultúra” fogalmat többes számban helyes használni. A másik oldalon azonban nem annyira az explicit meggyõzõdések voltak azok, mint inkább az alapjukul szolgáló elõfeltevések, amelyek abszolút immunisnak bizonyultak az idõ múlásával szemben - kiváltképpen:

• hogy a kultúra (a kultiválás, akkulturáció értelmében) rendteremtõ dolog vagy folyamat,
• a kultúra által támogatott és bevezetett normák ennélfogva koherensek és ellentmondásmentesek (vagy legalábbis ilyennek kéne lenniük) éppen úgy, mint a rend maga; ellenkezõ esetben anomáliáról, egészségtelen állapotról van szó, amely beavatkozást és korrekciót igényel,
• mivel a kultúra elõírások és tilalmak koherens rendszere, csak olyan normák és kulturális termékek tartozhatnak a rendszerhez, amelyek a rendszer önmegújításához elengedhetetlenek; ha tehát egy  normával vagy egy mûtárggyal találkozunk, jogunk van megkérdezni, milyen szerepet játszik a rendszerben, milyen szükségletet elégít ki; ha nem tudunk pontos funkciót megállapítani, akkor a kérdéses normát vagy produktumot a rendszer egy korábbi stádiuma immár használhatatlan és hanyatlásra ítélt maradványának kell tekintenünk - vagy idegen testnek, amely zavaró tényezõként hathat a rendszeren belül;
• a kulturális rendszernek van egy „struktúrája”, azoknak a struktúráknak egy személytelen változata, amelyek minden „rendgyárban” megtalálhatók: egy ellenõrzõpulthoz vagy egy szervezet elõírásszerû céljaihoz hasonlóan a kulturális rendszer felett lennie kell egy „központi értékrendszernek”, és ebben a rendszerben - felülrõl lefelé - minden úgy fogható fel, mint az ilyen értékvíziók konkretizálása és átfordítása.
 Mindmáig hajlunk egy ilyen kultúra elképzelésre, miszerint a kultúra a minden esetleges elleni berendezkedés, egy rend bevezetésére és fenntartására való törekvés; állandó hadviselés az esetlegesség és a belõle fakadó káosz ellen. A rend és a káosz közti örök küzdelemben a kultúra egyértelmûen a rend táborába tartozik. Normák inkoherenciája, ambivalens viselkedési formák, „a rendszer szempontjából” minden nyilvánvaló hasznosságot nélkülözõ kulturális termékek nagy száma láttán rögtön a kultúrák közti konfliktusra vagy kulturális válságra gyanakszunk. Mindkét esetben anomáliának vagy betegnek tartjuk a szituációt, nyugtalankodunk és a viszonyok rosszra fordulására számítunk.
 De egyre nehezebb fenntartani az ilyesfajta gondolkodást a kultúráról. Amíg ragaszkodunk a hagyományos elképzelésekhez, a válság mindennapos állapotként jelenik meg, az anomália normává, a betegség krónikussá válik. Thomas Kuhn azt mondaná, hogy a mai kulturális diskurzus egy paradigmaválság minden tünetét magán viseli - egy olyan helyzetét, amelyben az észleleteinket rendezõ fogalmak arra késztetnek minket, hogy a legtipikusabb és leggyakoribb jelenségeket kivételként kezeljük, ami által a „norma” egyre homályosabb képzetté válik. Azt is mondaná talán, hogy ez egy tipikusan forradalommal terhes szituáció; a gyanú egyre inkább azzá a meggyõzõdéssé szilárdul, hogy a tévedés nem a megfigyeléseinkben van, vagy abban a módban, ahogy regisztráljuk õket, hanem hallgatólagos alapvetõ elõfeltételezéseinkben, amelyeknél fogva mást várunk, mint amit aztán tényleg látunk. Kezdjük azt gyanítani, hogy az ilyen feltevéseket elõsegítõ elképzelések nem magyarázzák meg azt, ami ténylegesen végbemegy, hanem ellenkezõleg, elhomályosítják a tekintetet, megnehezítik a megértést, úgyszólván lehetetlenné teszik; hogy az ilyen elképzelések inkább tehertételt jelentenek, semmint kognitív elõnyt; és hogy valószínûleg nem jutunk messzire, ha meg nem szabadulunk ettõl a ballaszttól. Más szavakkal: úgy látszik, ideje túladni a régi paradigmán, és újat találni, amely helyreállítja a „normalitást”, ahol a régi paradigma fényében a dolgok anomáliának és kivételnek tûnnek; úgy, hogy az igazi kivételek ismét margináliákká, ezek pedig ismét kivételekké válnak.
 Nem lehet teljes egyértelmûséggel megmondani, hogyan alakult ki ez a paradigmaválság. Vajon a kulturális jelenségek olyan drasztikusan megváltoztak volna a kultúrafogalom kialakulása óta, hogy a régi elképzelés már nem illik rá? Vagy inkább a megváltozott világszemléletünk tehet a dologról - azon múlik ez, hogy  mindent az új érdekek és tapasztalatok nézõpontjából nézünk, mindennapi kutató útjaink másféle kiinduló pozíciójából? Vagy ortodox elképzeléseink kognitív rendezõ erejének összeomlása gyakorlati rendezõ erejük összeomlásának következménye volt, mivel minden arra vonatkozó utalás, hogy hogyan kellene elrendezni a világról való tudást, nélkülöz minden autoritást, ha nem támogatják olyan erõk, amelyek képesek rendezni magát a világot? Feltehetjük, hogy a jelenlegi paradigmaválságban mindhárom ok közrejátszik. De ugyanúgy lehetséges az is, hogy csak úgy tûnik nekünk, mintha három egymástól különálló tényezõrõl volna szó, melyek mindegyikének megvan a saját logikája.
 A megszokott, mindennapos, meghitt, „az elérhetõ világ”, a „reflexiót megelõzõ tudás” - mindaz, ami nem ad fel rejtvényeket, és nem kíván meg utánajárást és külön kutatást - egyúttal minden megértés kiindulópontja és biztos kikötõje. „Megérteni” annyi, mint a megélt dolgok észlelését fedésbe hozni a jól ismert világgal: azzal a világgal, amelyet minden fáradság nélkül megértünk, méghozzá minden külön arra irányuló erõfeszítés nélkül, hogy megértsük, mit jelent megérteni. Innen adódik a metafora kognitív szerepe: egymás mellé állítja, ami szembeszökõ és ami nem világos, ezzel rokonságot (belsõ affinitást) sugall a kettõ között; arra utal, hogy az „ott” bizonyos tekintetben nem kis mértékben hasonlít az „itt”-re, és ezért megengedi nekünk, hogy az áttetszõ „itt” számára elgondolt (az „itt”-et átláthatóvá tevõ) nyelvet a nem áttetszõ és mindaddig elmondhatatlan „ott”-ra is alkalmazzuk. Az ortodox kultúrafogalom ilyen „metaforikus” alátámasztást nyer a gyár, az iskola vagy más hasonló (szándékuk szerint szisztematikus), rendteremtõ intézmények jól ismert jelenségeivel.
 Egy további, talán döntõ metaforát szolgáltatott a modern állam a  homogén nemzeti kultúra, nemzeti nyelv, nemzeti történelem tantervének programjával és az ünnep- és emléknapok egységesített naptárával. (Az ortodox szociológiai ábrázolásban mind a „társadalom” mind a „kultúra” képeit nyíltan vagy burkoltan a szuverén államhatalom alá tartozó terület vonatkoztatási keretébe sorolták be, „zártsága” csupán ennek a hatalomnak az integritását tükrözte.) Vég nélkül lehetne vitatkozni azon, hogy annak idején, amikor minden kultúrával kapcsolatos elgondolást úgyszólván korlátlanul uralták az ortodox elképzelések, vajon helyesen választották-e meg az ehhez kapcsolódó metaforákat, és ennyiben a valóban kritikus és fontos dolgokra irányították-e a figyelmet, vagy hogy ezek mindig is eleve elterelték a figyelmet a kulturális jelenségek igazi természetérõl. Egy ilyen terméketlen vitánál sokkal fontosabbnak látszik az a megállapítás, hogy a hagyományos metaforák mára sokat veszítettek, vagy gyorsan veszítenek eredeti kognitív potenciáljukból, mégpedig azért, mert a jelenségek, amelyekre vonatkoznak, a mai tapasztalatban egyre csekélyebb, egyre marginálisabb szerepet játszanak.

Lévi-Strauss lázadása a kultúra „rendteremtõ” felfogása ellen
Ellene lehetne vetni, hogy a „rendteremtõ” kultúra ortodox paradigmájával szembeni küszöbön álló lázadás elsõ jelei már Claude Lévi-Strauss mûvében felbukkantak. (Ennek a mûnek a valódi, igazán forradalmi jelentõségét alábecsülték, amennyiben helytelenül a „strukturalizmus” számos változatának egyikeként intézték el - nem az elsõ és nyilvánvalóan nem is az utolsó változataként. Lévi-Straussnál mindenekelõtt három vezéreszme látszik a kultúraelemzés újabb fogalmi kereteit keresve irányadónak.
 1. A kultúrának mint egésznek (se a társadalomnak mint egésznek) nincs átfogó „struktúrája”. A kultúrák és a társadalmak nem „totalitások”. Ehelyett állandó, szakadatlan strukturálódási folyamatok vannak az emberi cselekvés különbözõ területein és különbözõ dimenzióiban, amelyek csak ritkán vannak koordinálva illetve vannak egy átfogó tervnek alávetve. A kultúra hozadéka, a természetre emelt „felépítménye” nem abban áll, hogy egy mesterségesen elõállított és újratermelt totális és szabályozott életformát nyújt, hanem a megkülönböztetésre, különválasztásra, csoportosításra és osztályozásra való folytonos késztetésben: abban, hogy a diakritikus gyakorlat útján ösztönöz mindig újabb jelentésekhez való eljutásra.
 2. Az említett eljárásokból létrejövõ struktúra (azaz bizonyos valószínûségek elõnyben részesítése másokhoz képest - Pierre Boulez szerint a kultúra abban áll, hogy a hihetetlent sikerülhetetlenné alakítja), ez a struktúra nem szilárd nagyság, hanem folyamat (amit Anthony Giddens késõbb struktúraképzésnek nevez), hasonlóan a szélhez, ami csak fúj, vagy egy folyóhoz, ami csak folyik, a kultúra nem más, mint állandó aktivitás, és a „struktúra” nem más, mint a lehetõségek folytonos manipulálása. A diakritikus tevékenység annyiban „strukturált”, amennyiben a lehetséges (reális) változások száma korlátozott marad; de hogy a lehetséges változások közül melyik következik be, az egyáltalán nincs „strukturálisan determinálva”.
 3. Kulturális gyakorlatról lehetne (és kellene) beszélni anélkül, hogy eközben „szükségletekre” hivatkoznánk, amelyeket a kultúrának állítólag ki kellene elégítenie, vagy már fennálló „jelentésekre”, amelyeket kifejezésre kellene juttatnia. Boldogulni lehet (és kellene) anélkül, hogy elõfeltételeznénk a szükségletek elõbbre valóságát a szokásoknál és a jelentések elõbbre valóságát a jeleknél. A szükségletek a szokásokkal, a jelentések a jelekkel együtt élnek és halnak, együtt keletkeznek és együtt tûnnek le a színrõl. A kultúra nem szolgál különleges célra; nem valaminek a funkciója, nincs semmi, aminek sikere vagy „helyessége” „objektív” mércéje volna; nincs semmi (saját belsõ impulzusán és önnön dinamikáján kívül), amire létével magyarázatul szolgálhatna.
 Együttvéve ez a három alapgondolat egy olyan kultúrafelfogást teremt, amely feltûnõen eltér az ortodox paradigmában megmerevedett kultúrafelfogástól; egy mindig nyughatatlan, irányíthatatlan és lázadó mozgás képzetét keltik, amely rendez anélkül, hogy rendezett volna, blaszfémikus módon semmibe véve a legszentebb megkülönböztetést lényeges és lényegtelen, szükségszerû és véletlen között (ami a rendteremtõ perspektívából szemlélve értelemzavaró hozzáállás). Elismerem, hogy ez a kultúrafelfogás sokkal kevésbé vonzó és épületes, mint az ortodox felfogás: minden reményt szétzúz arra vonatkozólag, hogy valaha is el lehetne érni egy meghatározott „kultúra” végérvényes és mértékadó alakját, és ennyiben valaha is a végére lehetne érni kulturális jelenségek tudományos kutatásának. Valójában itt sem a kultúra valamiféle végsõ elképzelésérõl, víziójáról van szó, hanem mûködésének ábrázolását segítõ, komplex heurisztikus iránymutatásról. De vajon elégségesek-e az ilyen irányvonalak ahhoz, hogy ebbõl a kulturális diskurzus egy új paradigmáját bontsuk ki?
 Sokáig kerestem egy metaforát, amely az új paradigma útját egyengethetné, amely pontosan a nyugtalanságot, az örök befejezetlenséget, a kulturális törekvések eudemikus meghatározatlanságát és elõre nem láthatóságát tudná megragadni. Miután fontolóra vettem, majd elvetettem számos lehetõséget, végül a fogyasztási szövetkezet modelljét választottam.
 A fogyasztási szövetkezet ideáljának mely vonásai azok, amelyek metaforaként azt alkalmassá látszanak tenni arra, hogy egy bizonyos fajta kultúra metaforája legyen, ahogy az a szemünk láttára emelkedik ki az ortodox paradigma romjai közül? Kezdjük azzal a megállapítással, hogy a fogyasztói közösség a premisszáiban (akárcsak a kultúra a gyakorlatban) éppen azokat a megkülönböztetõ jegyeket oldja fel, vagy fosztja meg jelentõségüktõl, amelyek egy „rendteremtõ” kultúra koncepciójának gerincét képezik. Ami egy ideális fogyasztói közösségen belül történik, az se nem tudatosan tervezett, se nem véletlen; össze nem hangolt intézkedések találkoznak és kapcsolódnak az egész különbözõ részeihez, hogy aztán ismét leváljanak minden korábbi kötõdésrõl. A spontaneitás itt nem zárja ki a szervezett és célirányos cselekvést, hanem még inkább megkívánja azt, egy ilyen cselekvés mindenesetre inkább élénkíti, mint fékezi a kezdeményezés spontaneitását. A Prirogin-féle plazmához hasonlóan a szétszórt tevékenységek idõrõl idõre összefutnak, és helyi koncentrációkká vagy struktúrákká sûrûsödnek - de aztán rövidesen megint külön útjukat járják és feloldódnak. A cselekvések nincsenek egyértelmûen determinálva, sem kauzálisan, megelõzõ okok, sem teleologikusan, elérni kívánt célok által; ami valójában lejátszódik, az a két tényezõ összejátszása, egy olyan körülmény tehát, ami már önmagában megkérdõjelezi a „determináció” eszméjét. Ilyen feltételek között nehéz megállapítani, hogy egy cselekvés elkerülhetetlen volt-e vagy véletlen. Jobb ezért inkább az események kontingenciájáról beszélni.
Elosztás és elsajátítás, nem pedig a termelés képezi a szövetkezeti tevékenység tengelyét. A fogyasztás növelésén való fáradozás, hogy minél több (és buzgóbb) fogyasztót nyerjenek meg, ez adja dinamikájának legfõbb forrását (emlékezzünk csak arra, hogy Danto és Becker szerint a mûvészeti életben uralkodó „világok” elsõsorban a mûvészetfogyasztókból állnak, és azokból, akik az õ fogyasztásukat ösztönzik és kiszolgálják.) A fogyasztói szövetkezetek igazi termékvonala elvileg (egyre nagyobb számú, egyre igényesebb, mûveltebb és ítélõképes) fogyasztók elõállítása.
 És ez nem csekélység. Az ortodox kultúramodellek mind alkotóközpontúak voltak. Még ha nem épültek is közvetlenül a kultúraalkotók kategóriája köré, akkor is ennek a kategóriának a szellemi korrelátuma – a „centrális értékek”, „filozófiai formulák” vagy „éthosz” köré épültek, amelyek megfogalmazását és õrzését a „kultúratermelõk” speciális osztálya feladatának és teljesítményének tartották. Még Clifford Geertz egyébként önálló „sûrû leírás”-stratégiájában is megállapítható, hogy ennek a hagyománynak adózik; azzal, hogy áttérést sürget a megfigyelt viselkedésrõl a „kultúra mélyebb rétegei” felé, azt implikálja, hogy a kultúra igazsága vagy lényege „fundamentális elõfeltételeiben” található, ezek kölcsönöznek jelentést az összes többinek, és az összes többiben lelnek kifejezésre és/vagy alkalmazásra. A fogyasztási szövetkezet metaforája ezzel szemben egy döntõ hangsúlyeltolódásra utal: éppen a fogyasztás aktusában, a „normális fogyasztók” mint szerzõk/szereplõk napi viselkedésében (végül is csak a gondolkodók dolgozószobái, a mûvészek mûtermei vagy a kultúra menedzsereinek ellenõrzõtornyai felõl tûnnek „normál fogyasztóknak”) nyeri el az értelmét minden, ami kulturális. A jelek üres burkai itt telnek meg jelentéssel; itt nyerik vagy veszítik el (a már jelentésteli) jelek az értéküket, ami mindig a kereslet felívelésében vagy esésében mutatkozik meg. Annak feltételezése, hogy az alkotó - minden értelem és érték egyedüli szerzõje és bírája, a kultúratudományok mûvelõit arra késztette, hogy a jelek jelentés- és értékváltozásait a kultúrákon keresztül megtett utazásaik folyamán a „jelentéstorzulás” eseteiként ábrázolják; holott egy kulturális zseton minden egyes felhasználása bizonyos mértékû szerzõséget foglal magában, és ugyanebben az értelemben valamiféle „torzítással” egyenértékû.
 A fogyasztási szövetkezet metaforája semleges kiegészítésre talál a piaci metaforában. (Egy fogyasztói szövetkezet csak egy piacon belül képzelhetõ el.) A piacot megint csak jobb nem rendszerként elképzelni, hanem inkább játéktérként, kereslet és kínálat játékának színtereként. Itt indulnak el a jelek jelentéseket keresni, és bolyonganak a jelentések jeleket keresve. Ha a piac normális esetben egy bizonyos túlkínálatot kíván meg az adott kereslettel szemben, és a kínálatok árupotenciája csak a vásárlás pillanatában valósul meg, a kultúra területén is a jelek állandó fölöslege figyelhetõ meg, amelyek csak használatuk, fogyasztásuk folyamatában kapnak esélyt arra, hogy jelentéspotenciáljukat realizálják, azaz kulturális szimbólumokká váljanak. A jelentéseket rendelik hozzá a jelekhez - és nem fordítva. Ebben mutatkozik meg a kulturális jelenségek nem instrumentális, motiválatlan volta. Az ilyen kulturális jelenségek nem töltenek be valamiféle célt - legalább is a keletkezésük pillanatában nem; ha végül aztán a társadalmi életben mégis szolgálnak valamire, ez a valamiképpen kialakuló kapcsolat nem magyarázza a létrejöttüket.
 Jean-Francois Lyotard szerint az emberek leggazdagabb, legigazibb embervoltuk szintjét gyerekkorukban érik el (a gyerekek olyan világban élnek, ami tele van lehetõségekkel, amelyek még nincsenek elõlük elzárva, trivializálva vagy diszkreditálva, és amelynek csábító a titokzatossága és látszólagos korlátlansága), de mi, emberek a gyermeki sajátosságok levetését az érés jelének tekintjük, és ennyiben minden erõfeszítésünk arra irányul, hogy megszabaduljunk legemberibb lényegi vonásainktól.
Ebben a jövõre nyitottságban, minden készen talált vagy éppen megszilárdult állapot meghaladására törekvésben, a megvalósulás álmának és rémületének egybeolvadásában rejlenek a kultúra mindennel szembeszegülõ és önmagát konokul elõrehajtó dinamikájának legmélyebb gyökerei.

KARÁDI ÉVA FORDÍTÁSA


Bibliográfia

BAUMAN, Zygmunt
Általános szociológia
Gondolat, 1967

"Posztmodern szociológia?"
Replika, 1993. 9-10.

"Modernség és ambivalencia"
in: Multikulturalizmus
Osiris - Láthatatlan Kollégium, 1997

"Biológia és modernitás.
Kereszteshadjárat az egészségért"
Magyar Lettre Internationale, 31

"Turisták és csavargók -
a posztmodern kor hõsei és áldozatai"
Magyar Lettre Internationale, 35

KOSELLECK, Reinhart
Az aszimetrikus ellenfogalmak
Jószöveg, 1998

FOUCAULT, Michel
Felügyelet és büntetés
Gondolat, 1990

A szavak és a dolgok
Osiris, 2000

KUHN, Thomas S.
A tudományos forradalmak szerkezete
Osiris, 2000

LÉVI-STRAUSS, Claude
Szomorú trópusok
Európa, 1994

„Struktúrafogalom az etnológiában”
in: BAHANNAN, Paul - Mark GLAZER (szerk)
Mérföldkövek a kulturális antropológiában
Panem, 1998

Strukturális antropológia I-II.
Osiris, 2001

TODOROV, Tzvetan
"Claude Lévi-Strauss"
Magyar Lettre Internationale, 18

GIDDENS, Anthony
Szociológia
Osiris, 1998

MÁRKUS György
Kultúra és modernitás
T-TWINS, 1992

Metafizika - mi végre?
Osiris, 1998

"A kultúra antinómiái"
Magyar Lettre Internationale, 26

ELIAS, Norbert
A civilizáció folyamata
Gondolat, 1987

GEERTZ, Clifford
"Sûrû leírás"
in: Az értelmezés hatalma
Századvég, 1994

LYOTARD, Jean-Francois
"A posztmodern állapot"
Hiány, 1992. 12.

„Az intellektuel síremléke”
Határ, 1995. 4.

„Szellemi divatok”
Magyar Lettre Internationale, 30

„A történelem egyetemessége és a kultúrák közti különbségek” in:
HABERMAS, Jürgen,
Jean-Francois LYOTARD,
Richard RORTY
A posztmodern állapot
Századvég - Gond, 1993


Kérjük küldje el véleményét címünkre: lettre@c3.hu


C3 Alapítványc3.hu/scripta/