Sergio Benvenuto
A bevándorlók konkurenciája

(RÓMA) - Mély benyomást tett rám egy lehangoló torinói munkásnegyedről készült tévébeszámoló. Az egykor kommunista erődnek számító negyed lakói láthatólag csalódtak a jelenlegi baloldali kormányban, és mellékesen felbukkan a legfőbb szemrehányás: "A baloladal már csak a bevándorlókat védi, rólunk, olasz munkásokról teljesen elfeledkezik!"  Olaszország iparosodott északi részén kimondottan a munkásrétegek számára vonzó a Lega Nord, Berlusconi legújabb szövetségese, amely a legutóbbi időkig a gazdag Északnak a szegény Déltől való elszakadását hirdette. A Lega Nord az a párt, amely a leginkább hajlamos arra, hogy Le Pain és Haider nyomdokaiba lépjen: azaz a "terroni"-val (a dél-olaszok becsmérlő megnevezése) szembeni ellenérzéseket átvigye az "extracomunitari"-ra (az EU-n kívüli országokból való szegény bevándorlók szokásos elnevezése). A xenofóbia "a gazdag területek legszegényebbjeinek" tipikus reakciója.
 A kispolgári baloldalnak hamar kéznél van a régi jó időkből való szokásos magyarázat: hogy a legszegényebb rétegek most azért hajlanak az idegenellenességre és rasszizmusra, mert a jobboldali média, a kapitalizmus stb. által terjesztett előítéletek áldozata. Ez persze képtelenség, mert az olasz kapitalisták - akárcsak a többi nyugati ország kapitalistái - valójában a bevándorlás lelkes hívei. "Valamirevaló munkásokat csak a külföldiek között találunk" - mondják (de elfelejtik hozzátenni "olyan bérek mellett, amilyeneket ajánlunk, csak külföldieket kapunk, akik nyakig vannak a vízben"). Mind a baloldali média, mind a "komoly" jobboldali egy követ fúj ebben a meggyőzési kampányban: "Gazdaságunknak szüksége van az extracomunitarira", így szól az olaszokra hintett általános üzenet. Arra is utalnak, hogy a bevándorlás demográfiailag is fiatalítóan hat egy olyan országra, amely világcsúcsot tart a terméketlenségben, és egy szomorú (és egyre költségesebb) elöregedés felé tart. Ha a részvét az olasz partokat nap mint nap elérő boat people iránt nem működik - gondolják a jobb- és a baloldal vezetői - , akkor legalább a saját önző érdekeinkre való hivatkozás tehetné meg a magáét. A baloldal axiomáival ellentétben tehát egy olyan kapitalizmussal van dolgunk, amely bevándorlóbarát, és egy olyan munkásosztállyal, amely egyre inkább idegengyűlölő. De ha a baloldali értelmiségiek időnként Marxot is olvasnának, tudhatnák, hogy az olasz munkások miért hagyják magukat mostanában az idegenellenesség szirénhangjaitól elcsábítani: A bevándorlás - egész egyszerűen - a bérek csökkenéséhez vezet. Az elmúlt tíz évben a leggyengébb rétegek béreinek vásárlóereje állandóan csökkent. A profitok azonban rendkívüli módón emelkedtek. E folyamat egyik legfőbb oka a bevándorlás. Ma mindenki, jobb- és baloldal egyaránt a rugalmasságról beszél: úgy kell viselkednünk, ahogy az amerikaiak, rugalmasnak lenni, kevesebb törvény, kevesebb bürokrácia, kevesebb szakszervezeti védelem a foglalkoztatottaknak. De ténylegesen már megvan az igazi rugalmasság: a klasszikus közgazdaságtan is tudta, hogy új munkaerő bevándorlása leviszi a béreket, emeli a nyereséget és bizonytalanabbá teszi a munkahelyeket. Nem kulturális jellegű előítéletek vagy a cinikus jobboldali propaganda mondatja azt a munkásokkal, hogy "A baloldal a bevándorlókhoz húz!": a munkások ugyanis egész jól értik a kapitalista piac törvényeit.
 A xenofóbiával szembeni kézenfekvő képlet így szól: "a bevándorlók azokat a munkákat végzik el, amelyekre mi, olaszok már nem vagyunk kaphatók". Röviden szólva válogatósak lettünk, a piszkos munkát - a konyhai mosogatástól a prostituáltságig - átvállalhatják. De aki ismeri a szegények legszegényebbjét, az tudja, hogy ez nem így van. Az én házvezetőnőm gyerekkorától fogva kommunista, de elkeseredetten meséli nekem, hogy fel kell hagynia a háztartási alkalmazottsággal, mert a bevándorló nők túl alacsony bérekkel is beérik: a bejárónői munkából már nem tudja magát fenntartani. Sok olasz elvégezné a legalacsonyabb munkákat is, ha jobban megfizetnék: de a bevándorlók konkurenciája, akik néhány fillérrel is beérik, visszatartja őket. Az osztályharc nemcsak úr és szolga között zajlik - ahogy a vulgármarxisták mindig is hitték -, ez a munkások egymás közötti harca is, etnikai alcsoportok közti harc is, az urak egymás közti harca is, mindenki harca mindenki ellen. Olaszország manapság a populista demagógok, rasszisták és idegengyűlölők hatalmas melegágya.

Etnikai erőszak
Néhány olasz püspök kampányt indított a katolikus-muzulmán vegyesházasságok ellen. Az egyház liberális és baloldali közvéleményének egy része azonnal azzal reagált erre, hogy középkori kereszteshadjáratot folytatnak az etnikai-vallási keveredés ellen. De a püspökök által előadott érvek - majdnem feminista jellegűek - a baloldali liberalizmus érvei. Ha a feleség katolikus és a férj muzulmán - intenek a püspökök -, akkor a férj rendszerint a muzulmán alávetettséget kényszeríti rá a feleségére; röviden szólva a muzulmán férjek elnyomják az asszonyainkat egy elmaradott vallás szabályainak megfelelően. A liberális baloldal tehát azt veti az egyház szemére, hogy egy intoleráns kampányt folytat, ez azonban kimondottan a liberális baloldal érveire hivatkozik.
 Az ilyenfajta viták - több ilyet is lehetne sorolni - a következő években olyan mértékben fognak elszaporodni, ahogy a bevándorlás a gazdag Európába - előreláthatólag - szédítő iramban erősödik. Ami engem ezekből a gyalázkodásokból érdekel, az a kérdés, hogy - a demokratikus és liberális Nyugatot jellemző -  emberi (és női) jogok egyetemes érvényesülése milyen csapdákat rejteget, milyen paradoxonokhoz és ellentmondásokhoz vezet. Kettős kötésről van szó: ha jó akarok lenni, ez azzal jár, hogy rosszat cselekszem, ha a rosszat akarom játszani, jót teszek. A nyugati liberalizmus például a nőemancipáció egyetemesnek tekintett elveiből következően küzd az elfátyolozás muzulmán szokása ellen. De az egyetemes elvek ilyetén alkalmazását az érintettek partikuláris kényszerként észlelik: a liberális nyugati kultúra - amely véletlenségből éppen a kereszténységből származik - egy másik partikuláris kultúrára, adott esetben az iszlám kultúrára próbálja ráerőltetni a saját alapelveit és a saját morálját. Így van aztán, hogy a muzulmán férjek, akik olasz feleségeiket csak a konyhában engedik enni, a házasságukkal szembeni katolikus kampányt rasszistának találják.
 Egy ideje anti-iszlámista hangulat terjed Olaszországban, amilyenre már legalább az 1571-es lepantói csata óta nem volt példa. Egy liberális politológus, Giovanni Sartori például azt mondja, hogy sokféle bevándorlót el lehet fogadni, a muzulmánokat kivéve: akik egy teokratikus és szabadságellenes kultúra asszimilálhatatlan kromoszómáit hordják magukban. Egy újabb kettős kötés. Az intoleráns felfogás mindig is arra a gondolatra épült, hogy a másikat nem lehet tolerálni, ... mert intoleráns. De akkor kettejük közül melyik az intoleráns?
 Aki bírálja az univerzalista liberalizmust, azt állítja, hogy az épp abban a mértékben képtelen elkerülni az etnikai erőszakot, amennyiben megpróbálja egyetemes alapelveit ráerőltetni a partikuláris kultúrákra. Az erőszak elkerülhetetlensége - az erőszakos szokásokat megtiltó törvény is erőszak - abból a tényből fakad, hogy a liberális-demokratikus univerzalizmus történelmi folyomány, hogy tehát egy hosszú reflexiós folyamat során alakították ki, amely a görög filozófiával vette kezdetét, a keresztény gondolkodásban folytatódott, és az intolerancia felvilágosult bírálatába torkollott. Más szóval az univerzalizmus egy partikuláris kultúra terméke, még ha ez ma domináns kultúra is (talán éppen azért domináns, mert az univerzalizmust választotta). A nyugati univerzalizmus nagy ereje kényszerként jelenik meg azoknak, akik nem részesei ennek a játéknak - egyébként meg az erősebbel szembeni irigység ellenérzést vált ki az etikája iránt is. Éppen, mivel az univerzalizmus erős nemzetek erős alapelve, azért észlelik a gyengébb kultúrák erőszaknak. Talán emiatt nem beszél már néhány filozófus - mint Rorty vagy Derrida - az erőszak elutasításáról, csak a kegyetlenség elutasításáról: magától értetődőnek tartják, hogy az etnikai erőszak elkerülhetetlen, még ha egyetemes jogok érvényre juttatásáról van is szó. Az igazi gonoszság ezek szerint csupán a kegyetlenség.

Balliberális antinómiák
Van analógia a két eset - az idegenellenessé váló munkások és az iszlám elnyomást megbélyegző püspökök esete között. Mindkettő saját jó lelkiismeretének antinómiáival szembesíti a baloldali liberálist. Leleplezik, hogy az ideológiák a valóság bonyolultságával szembe kerülve rövidzárlathoz vezetnek. Amilyen mértékben védi a baloldal a 'közösségen kívülieket', (extracomunitari), úgy bünteti automatikusan saját országának munkásait. De ha saját országa munkásainak érdekeivel azonosulna, a bevándorlókat kéne büntetnie. Amilyen mértékben védi a vallási vegyesházasságokat, úgy erősíti ténylegesen az egyes nők elnyomását; de ha a nők jogaiért lép fel, egy vallási szokást is "barbárként" kell támadnia. Bármit tesz is a liberális baloldal, az rossz, azzal játékteret és érveket enged át ellenfeleinek, akik sokszor egyáltalán nem mondanak ellent maguknak. Rendszerint csak a csőcselék körében lehet koherens személyiségeket találni.

        KARÁDI ÉVA FORDÍTÁSA
 

Bibliográfia

BENVENUTO, Sergio
“Halál amerikai módra”
Magyar Lettre Internationale, 14

“Nevada”
Magyar Lettre Internationale, 16

“Itáliáról”
Magyar Lettre Internationale, 21

“Törzsfőnökök”
Magyar Lettre Internationale, 24

“La bella figura”
Magyar Lettre Internationale, 26

“Gulliver Albániában”
“Vigyázó szemetek Londonra vessétek!”
Magyar Lettre Internationale, 27

“Tudósok az arénában”
Magyar Lettre Internationale, 28

“Nápoly”
Magyar Lettre Internationale, 29

“A kukkoló társadalom”
Magyar Lettre Internationale, 30

“Az olaszok 20. százada”
Magyar Lettre Internationale, 31

“Boldogság-pirulák”
Magyar Lettre Internationale, 32

“Nápolyi vázlatok”
Magyar Lettre Internationale, 33

 “Az igazság angolul beszél.
Globalizáció és a különbözés vágya”
Magyar Lettre Internationale, 37

“Olasz nyelvjáték”
Magyar Lettre Internationale, 39


Kérjük küldje el véleményét címünkre: lettre@c3.hu


C3 Alapítványc3.hu/scripta/