Haraszti Miklós

Vers-tervek

 I.
1. Ez a vers legyen közölhetetlen
 ha nyolcadik sorában
 akár csak 2 is elõfordul
 az alábbi szavak közül
„pihe-puha” „tárul” „virágzik”
„mióta” „vadkacsák” „ihaj” „loggia”
„hûvösen” „libeg” „lobog” „sötétlõ”
„akarok” „forradalmat”

2. Ha a második szakasz után
kimarad a harmadik amelynél
õrületesebb erõvel a
szociális igazságot még
ki nem mondták
akkor váljék kétségtelenné
ez a vers közöltetett

4. Az elsõ és a második
szakasz közötti ellentmondás
legyen
mérsékelten szembetûnõ
utaljon
a mûvészet lehetetlenségére
természetesen csupán
itt és most

 II.
1. Költészetünk és a neki
tulajdonított szerep közötti szakadékot
ez a Nagy Sándor esztergályosról szóló vers
azzal mélyítse el hogy követeli:
ezt a verset semmiképpen se olvassa/olvashassa
Nagy Sándor esztergályos
(ideigl. emlékeztetõ:
Vör. Csill. Trakt.gyár
forg. üzem
101. állomány
Ward tip. eszterga
darabbér
20 esztendõ
tisztel.-len kijelentések
fontos intézm.-rõl)

2. A második szakasz követelje:
senki se értesítse/értesíthesse
N. S. feltehetõen
aggódó természetû édesanyját arról
hogy bárki is mutatna neki egy
Költészetünk és a neki kezdetû verset
az csak hamisítvány lehet ha
konkrétan tartalmazza mit mondott
a fia egy fontos
intézményrõl 1971 február 10-én

3. Kikerülhetetlen hogy néhány olvasó
Nagy Sándort és így édesanyját is
kitalált személynek (ne) higgye
különösen a 3.
szakasz elolvasása után

 III.
1. A bevezetõ rész
történelmi példák
sorával idézze fel a csöbörbõl
vödörbe az egyik kutya
másik eb a deákné vásznánál
ez se jobb az egyik tizenkilenc
a másik egy híján húsz hangulatát
míg az olvasó meg nem érti
itt a meghiusult reményrõl és az örök
meghiusulás meghiusításáról
lesz beszélve

2. Merészen fejest ugorva
a bölcselmi síkba most
a lehetõségnek mint olyannak
boncolgatása következzék
A lehetõség mint röppálya
leplezõdjék le melynek ívét
a lehetõség adományozója szabja meg
s ha kétvállra épp az adományozót
akarózna fektetnünk hát hogyne
röhögne a markába ha a lehetõség
általa leterített szõnyegén
indulna rohamra
Az adott lehetõség tehát nem lehetõség
csak a kivívott lehetõség lehetõség
az is csak akkor ha a lehetõség lehetõsége
nem pedig valamié
Itt fordítsunk egyet az irályon
s a költõi kérdések zuhataga ösztökélje az olvasót
az elsõ tétova léptekre
vajon ha vissza lehet vele élni
lehetõség-e a lehetõség?
vajon elég erõs-e a vágyad
ha az adott lehetõségekkel
nem mersz nem-kívánatos módon élni?
Egyszóval ilyesfajta
intellektuális eszközökkel
operáljunk ebben a részben

3.Kemény és zengõ hangütéssel
indíttassék az epilógus
és lágyan kicsengõ szomorúság
sejtesse hogy a kibontakozás esetleg
nem illeti a költõ sorsát

4. Gépeljük le és vigyük be a szerkesztõségbe
 

 IV.

1. Készüljön
vers egy vers
tervezeteként

2. A megtervezett vers
vers-tervezet legyen
rengeteg e-vel

3. A harmadik szakaszban a költõ
forduljon olvasóihoz
ezekkel a szavakkal
Aki szabadabb nálam ne olvassa tovább

   (1972)
 


Kérjük küldje el véleményét címünkre: lettre@c3.hu

http://www.c3.hu/scripta

http://lettre.c3.hu


C3 Alapítvány   c3.hu/scripta/