Bán András–Biczó Gábor
Kutató tekintet
Képaláírás egy talált fotográfiához

Az észak-rajna-wesztfáliai Münster bolhapiacán 1993 egyik áprilisi szombatján majd egy tucat fotó társaságában került elõ az alábbi kép. Talált felvétel, szinte semmit nem tudunk róla. És mégis: azóta újra és újra kézbe kerül, erõsen magára vonja a figyelmünket, meggondolkodtató, nem hagyja nyugodni a szemlélõt. A mezítlábas, sáros hálóingbe bújtatott kiskamasz tekintete elháríthatatlanul szegezõdik ránk.
Az a tucatnyi barnára színezett fotó többségében német képeslapok és üdvözlõkártyák összevissza halmazában idegen testként vonta magára a figyelmet. A nyilvánvalóan összetartozó felvételek közül kettõn felirat olvasható: „Marktszene in Máramaros-Sziget”, illetve „Ruthenische Familie – Karpathen”. Itt kiválasztott képünkön azonban nem található szöveg, csupán következtethetünk rá, hogy e sorozathoz tartozik. Mint ahogy a képrõl szóló minden egyéb kijelentésünket következtetésekre kell alapoznunk, keletkezésének helyét, szerzõjét, idejét és témáját csak hozzávetõlegesen tudjuk azonosítani, vagyis megállapításaink vélekedések.
Marktszene
Pillantásunk a képre szegezõdik, a fiú metszõ tekintete zavarba ejt, megpróbáljuk sorra azonosítani a részleteket, miközben válaszért kiáltó kérdések sora merül fel. Ki lehet az az ismeretlen mester, aki ezt a remek felvételt készíthette? S miért nem tudunk róla többet, mint azon bizonyos kortársáról, Kertész Andorról, aki azt a bizonyos, kompozíciójában is hasonló Vak muzsikus címû fotót készítette 1921-ben, amelyrõl Roland Barthes a Világoskamrában így ír: a kép „egy vak cigány hegedûst ábrázol, a férfit egy gyerek vezeti; de én – azzal a ‘gondolkodó’ szemmel, amely hozzátesz valamit a fotóhoz – mindenekelõtt a földutat látom; ez a göröngyös, sáros út nekem bizonyság arra, hogy Közép-Európában vagyunk; érzékelem, amit ábrázol; egész testemmel, egész énemmel ismerek rá azokra a mezõvárosokra, amelyeket hajdan végigjártam Magyarországon és Romániában tett utazásaim során”.
Akárcsak Kertésznél, alak és környezet minõsége a mi képünkön is meglehetõsen egynemûen sárszerû, különbséget téma és háttér között csak élességgel rajzol a fotográfus. Kertésznél egyetlen „tekintet”, a vak muzsikusé keresi a szemünket – történetét nem ismerjük, egyetlen mozdulatából próbálunk helyre, személyre, sorsra következtetni. Ez a kérdés itt is: ki ez a kisfiú, aki elhasznált katonasapkája alól, lazán tartott spanglival a kezében, öntudatosan tekint az anonim mûvész kamerájába. Mi a története a pillanatnak, melynek maga a fénykép az örök mementója? Végsõsoron mi az, mi a kitüntetettség tartalma, amit a szerzõ a pillanatban észrevett és megörökítésre méltónak ítélt, amikor exponált?
A képet hosszabb ideig szemlélve a nézõ persze többféle értelmezést, történetet konstruálhat, melyek a hézagos tények közötti hiányos összefüggések következtében akár egyszerre és egyidejûleg érvényesek lehetnek. A mi történetünk egy vidéki mûtermi fotográfusról szól, aki egzotikus témák után kutatva (kelendõ szüzsé a fotográfia kezdetei óta) az észak-keleti Kárpátokat járja valamikor nem sokkal az I. világháború kezdete után, s – bár nem lesz belõle eladható kép, árucikk – enged egy beállítás varázsának, és megörökíti az õgyelgõ-hozzácsapódó fiú felnõtteket imitáló gesztusát. A kérdés azonban nem az, hogy a lehetséges értelmezések igazságértékére vonatkozó variációkat miként tudjuk maradéktalanul kimeríteni, hanem sokkal inkább az, hogy a látvány (kép) és a nézõ (értelmezõ) intencionált egymásra vonatkozása milyen eljárás keretei között teremt meg egy bizonyos adekvát jelentésalternatívát.
A fotográfia vonzásában
Írásunk témája – az antropológus értelmezte fotográfia – a tudományos diskurzus jelen pillanatban felületesen, határozatlanul körülírt, ugyanakkor a diszciplína szempontjából kiemelkedõen fontos kategóriája lehet. A fénykép ebben az összefüggésben a társadalomkutatói gyakorlat mással nem pótolható eszköze, s nem pusztán tárgya. Ahhoz, hogy a fotóhoz való konvencionális viszonyulástól, a szemlélõdõ, az esetleges aspektustól a kutatás eszközévé történõ átminõsülés folyamatáról beszélhessünk, elõzetesen több kérdést is tisztázni kell.
Az antropológiai kutatás egyébként nyelvileg és tudománytörténeti értelemben is vitatott szókapcsolat kimerítõ meghatározása helyett itt elegendõ annak konvencionális és konszenzusos értelmére hivatkozni, miszerint antropológiai kutatás minden olyan vizsgálat, mely a kutató kulturális, intellektuális vagy szociális perspektívájához képest idegen, távoli vagy általánosan fogalmazva nem evidens kérdések megválaszolására tesz kísérletet oly módon, hogy a megértés és értelmezés számára meghatározott argumentációs bázist az analizált, és nem a kutató saját kultúrája jelenti. Clifford Geertz meghatározása szerint minden kultúra magában hordozza saját értelmezését. A vizsgálódásnak ezen kritériuma, a távolihoz való közellépés különösen vonzóvá teszi az antropológus számára a fotográfiát. Mégpedig legalábbis kétféle módon.
A kutató által készített felvétel a kép ontológiai státuszából származó, a verbalitással szemben elõnyként meghatározható tulajdonságokat igyekszik kihasználni. Ebben az esetben a szerzõi szándék világosan azonosítható. A kép totalitása eszköz a szöveg lineáris struktúrájából származó, sokszor az értelmezést zavaró hátrány áthidalására. Míg a kép egyszerre és egyidejûleg áll az értelmezõ rendelkezésére, addig a szöveg (a nyelv) benyomásként mindig fragmentált marad. (Vonzó lenne itt kitérni a kortárs esztétikai, fenomenológiai és hermeneutikai írásokban igen gyakran tárgyalt és feszülten vitatott kérdésre, a nyelv és a kép viszonyára, valamint a kép különbözõ eseteinek kommunikatív státuszára.) A kép nem egyszerûen csak kiegészítése az olvasatnak, hanem összefüggések demonstrálása, sûrítése. Másodsorban, de az elõzõekbõl következõen figyelemre méltó a kép exegetikai ereje, mellyel az értelmezés elõtt új távlatokat nyit. A kutató által határozott szándékkal készített és az értelmezésbe integrált fénykép nem egyszerûen a kutatói gyakorlat passzív következménye, hanem az analízis szerves része. Míg az illusztráció a szöveghez kapcsolódó toldás, ornamens, mely nélkül az értelmezés nem veszít meggyõzõ erejébõl, legfeljebb kevésbé csillogóan hat, addig a kép totalitására való hivatkozás nem csak az interpretáció radikális perspektívaváltásának lehetõségét engedi meg, hanem azon túl, egy teljesen más aspektusban felmutató értékkel is bír. Ugyanakkor mindig ott kísért annak lehetõsége, hogy a kutatási kontextusba ágyazott szisztematikus fotografálás lineáris olvasatúvá szelídüljön, szövegjelleget vegyen föl a bemutatás során.
Az eleve az antropológiai kutatási gyakorlat részeként készített fotók az elemzésre váró felvételeknek csupán kicsi hányadát képezik – még akkor is, ha e kört kibõvítjük az etnográfiai, szociográfiai, eseménydokumentáló vagy egzotikumkeresõ felvételek alapvetõen más intenciójú képtömegével. Ennél nagyságrendekkel nagyobb a száma azoknak a fényképeknek, melyeket talált fotónak nevezhetünk.
Értelmezésünk szerint a münsteri bolhapiacon fellelhetõ fotók nem mindegyike talált kép. A befejezett melléknévi igenév egyrészt utal arra, hogy a véletlenül szemünk elé kerülõ kép olyan vizuális struktúra, melynek keretei adottak. A látvány a tapasztalásban fizikailag nem alakul át, rögzített. Ugyanakkor valaminek megtalálása az elváráshorizont beteljesülését jelenti.
Tehát csupán bizonyos felvételekre tapad rá a kutató tekintet. S ez az odafordulás alapvetõen más természetû, mint a barthes-i punctum („az a véletlen valami, ami rögtön belém szúr”). Közelebb van ahhoz, amit Baudrillard vad formának nevez emígy: „A szememben egy fotografikus kép ma is kevésbé a minõség vagy a tartalom, mint a tiszta bûvölet szempontjából érvényes. Közelebb van a reprezentáció eredetéhez és hideglelõs rémületéhez. A fotó irrealista játékot folytat a technikával, és a maga abszolút szétdarabolásával, abszolút mozdulatlanságával, csendjével, a mozgás és a szín fenomenológiai redukciójával maga a legtisztább és legmesterségesebb kép. Nem szép, rosszabb annál. Ilyeténképpen a tárgy rangjára emelkedik.”
A fotó karriertörténetét nem annyira az eljárás technikai tökéletesedésének köszönheti, hisz maga az alapelv szinte változatlan, hanem a folyamatnak, melynek következményeként a fényképezés egyre szélesebb társadalmi csoportok hobbijává, szórakozásává vált. (Természetesen ez nem azt jelenti, hogy az egyre olcsóbb és egyre könnyebben kezelhetõ kamerák megjelenése ne volna összefüggésbe hozható a magasan szervezett fogyasztói társadalmak technikai fejlõdésével, csupán arra szeretnénk utalni, hogy maga a fotózás alapötlete, a fényérzékeny papíron rögzített pillanatnyi látvány mint célképzet nem változott meg.) Az eredmény az elmúlt évszázadban differenciálatlanul felhalmozódó felvételek milliós tömege. Az albumokban gyûjtött családi fotók, az utazások során megörökített nevezetességek, az amatõr fotós életképei a szerzõ számára kitüntetett idõpillanatnak szánt emlékállítási kísérletek, mely aktusban a fotós a felejtés mindent elsöprõ erejével szemben felvonultatható hatékony fegyverként használja kameráját. A genezisnek ez az eredeti aspektusa azonban csak a szerzõ számára releváns összefüggés. A kép történetétõl elidegeníthetetlen az a sokkal nagyobb számú találkozás, amely nézõt és fotót véletlenül sodor egymás mellé.
Egy harmadik világbéli fegyveres konfliktusról tudósító riport illusztrációjaként megjelenõ sebesült gyermek látványa felháborító és megindító. A helyszíntõl, a szerzõtõl és a gyermek személyétõl függetlenül mûködésbe lépõ ösztönös morális reakció a képen látható jelenet primordiális igazságtalanságával szembeni lázadás. Egy antikváriumban sietve átlapozott ismeretlen családi fotógyûjteményben talált felvétel – kisfiú, aki szülei biztató figyelmétõl kísérve igyekszik a tortáját díszítõ két szál gyertyát elfújni – szelíd érzelmeket (avagy gúnyos mosolyt) ébresztõ lehet. A példákat vég nélkül sorolhatnánk. A talált kép mindig olyan találkozás megjelölését szolgálja, ahol a nézõ a szerzõi szándéktól elvonatkoztatva bocsátkozik interpretációs kalandba. Megtalálni valamit, rálelni valamire: felismerni a dolog fontosságát egy bizonyos összefüggésben. De mire is talál rá a nézõ egy képben, amirõl szinte semmiféle megbízható tárgyi tudással sem rendelkezik? Csak képet lel, vagy mindazt, ami ezen túlmutat, ami valódi fontosságát jelenti, az ember eljutását önmagához? A talált kép, amely megragadja a nézõ figyelmét, különös hatást vált ki azzal, ahogy felhívja magára a figyelmet, kizökkent az idõbõl és értelmezésre késztet. Az ilyen kép létmódja imperatív.
A társadalomkutató számára a talált kép elsõsorban nem szubjektív vonatkozásait tekintve, az egzisztenciára, a személyes sorsra vonatkoztatottság értelmében tesz szert jelentõségre. Igaz, a fotó, mely kisajátítja a figyelmet, kezdetben lehet tisztán szubjektív élmény, a tetszés esztétikai tárgya. A kutatás forrásaként, hivatkozásaként azonban az esztétikai aspektus feladásra, pontosabban szólva felfüggesztésre kerül, mivel egy kép tudományos jelentõsége csak véletlenül lehet azonos a szubjektív ízlésítélettel.
A talált kép, mely megragadja a figyelmet, azért feltûnõ, mert a legtöbb esetben a szerzõ anonim és de facto rejtve marad, akárcsak a szerzõi intenció. Legfeljebb a beállításból, a témából, a perspektívából, a képi eszközökbõl következtethetünk a szerzõi szándékra. Pontosabban, a szerzõ ösztönösen vagy tudatosan alázatos marad témakezelésében, mikor a megidézett látványt nem erõszakolja vízióként az értelmezõre, felszámolva ezzel az interpretációs kaland esélyét. A talált kép köztes státusz azon képek között, melyek –  egyfelõl –  a nézõtõl vagy a szerzõi szándék rekonstruálását várják el a megértés kánonjaként, vagy – másfelõl – mindenféle értelmezés számára érdektelenek. A talált kép ily módon megõrzi a megértés procedúrájában rejlõ játék lehetõségét, ami egyúttal határozott minõségévé is válik az antropológiai gyakorlatban használható fotográfiának. A megtalálás ezért inkább rátalálás, rábukkanás valamire, ami fontos.
A nézõ a képben saját világra vonatkozásának elemi összefüggéseire ismer rá – a másikban. A képben az ember önmagán túl találkozik magával, és ez katartikus élmény, amit három kitétel érvényessége mellett az antropológiai típusú kutatás javára fordíthatunk.
Elõször is a talált kép revelatív. Ebben éppen a kép performatív értelme jut mint rácsodálkozó felismerés kifejezésre. A nézõ a reveláció következményeként válik érdekeltté a képben. Mondjuk így: megszólított a kép által. Ez a megszólítás egyúttal az értelmezésre irányuló felszólítás, vagyis a talált kép iteratív. Jelek, színek, formák kontextuális halmaza, melynek kódja a kép szemantikai adottságainak és az értelmezõ mûveltségének egymásra vonatkozásából eredõ sajátos kombináció. Ebben az összefüggésben áll elõ az analitikus jelentés, vagyis egy olyan értelmezés, amely meghaladja a vizuális látvány (kép) és az interpretátor különnemûségében rejlõ lehetõségeket; elõre mutat. Az antropológiai fotó egyidejûleg revelatív, iteratív és analitikus.
A fotó látványként megidézett valóság- és idõtöredék – a pillanat. Egzisztenciális státuszát tekintve torzó és teljesség, mely antinómiában rejlõ feszültség nem engedi összezuhanni a folytonosságból önkényesen kiragadott elemek ideiglenes egymásra vonatkozását. Sub specie aeternitatis. Ebben a momentumban keletkezik a kép, a látványt alkotó elemek kontextuális rendje, melyben az üzenetként megidézett dolog közvetítõdik a nézõ számára. A kép itt mindig önmagára vonatkozó jelenségnek tûnik, de ez csak a látszat, ugyanis a fotó lényege éppen az, hogy mindig önmagán túlra mutat, mivel mindaz, ami vizuálisan megtapasztalható, mint valami maszk rejti el a felmutatásban mindazt, ami belátható. A pillanat kontextuális, vagyis a látvány értelmezése visszavonhatatlanul igényli a vizuális univerzum egészét.
Sûrû képek
A képet eredeti értelme szerint meg kell különböztetnünk a nyelvtõl, noha a két aspektus között látszólag számos hasonlóság fedezhetõ fel. Például a fotó ontológiai státusza szerint olyan kép, ami kijelentés (állítás), vagyis a képrõl való bárminemû beszéd csak nyelvi lehet. A megértés korlátaira vonatkozóan Gadamernek és Wittgensteinnek –  úgy tûnik –  visszavonhatatlanul igaza van. A kép esetében azonban a két tétel részleges újragondolására van szükség. A kérdés az, hogy kivonható-e a kép a nyelv univerzális fennhatósága alól, és ha igen, akkor milyen feltételek mellett? Igaz, hogy a nyelvi értelmezés – ahogy egy kép értelmezése is – a nyelv társadalmi intézményére, és az ebben kifejezésre jutó tapasztaláshorizont egészére támaszkodik. Egy nyelvi kijelentés azonban a tapasztalás radikálisan eltérõ aspektusa, mint az aesthesis legeredetibb eseteként meghatározható vizualitás.
Itt nem a különbözõ észleléselméleteket, és különösen nem ezek lélektani, vagy neurobiológiai vonatkozásait kell figyelembe vennünk. Valójában „csak” azt kell kiderítenünk, hogy mi a kép nézésének értelme, egyáltalán minek van szükségünk a képre?
Heidegger szerint az emberi lét lényege szerint megértõ jellegû. A beszéd, a mindennapi tevés-vevés, az élettervek, a nagy célok éppúgy, mint a hétköznapok rutinszerû tettei egyaránt a világban való sikeresebb eligazodás érdekében folytatott erõfeszítések. Magától értetõdõnek tûnik, hogy a képet is azért nézzük, hogy megértsük. A kép azonban kicsit más.
Egy pillanatra vegyük elõ újból fényképünket! Engedjük tekintetünket elkalandozni, és hagyjuk a fiú metszõ tekintetét magunkba hatolni. A látvány, ami legmagasabb fokon talán éppen a tekintetben azonosítható, reflektálatlanul és egzisztenciálisan érint meg bennünket. A befogadásnak ebben a stádiumában még nincs szó megértésrõl vagy értelmezésrõl. Itt még nem érdekel, hogy ki is lehet valójában az ábrázolt személy, vagy hogy hol készülhetett a felvétel. Egyetlen dolog foglalkoztat: a pillanat, melyben kilépve saját sorsunkból megéljük, hogy kettõnk sorsa megkülönböztethetetlenül összefonódott. Az ikonikus vagy a tartalmi elemzés módszeres programjának elõfeltétele ez a nyelvünk határain túli tapasztalat, mely nélkül a megértés csak részleges lehet.
Az antropológus értelmezte fotográfia tehát olyan talált kép, amely revelatív, iteratív és analitikus. Ez azonban, láttuk, nem a képhez tartozó elemi adottság, hanem sokkal inkább a kutatóban rejlõ képesség, mely engedi magát a látvány által vezetni, teret enged annak, hogy a kép érvényre juttassa önmagát. Az ilyen képekrõl nehéz beszélni, de találó névvel illetni sem könnyû õket. Sûrû képek.
A sûrû kép ráközelítõ meghatározás, melynek konkrét és metaforikus értelmét egyaránt komolyan kell venni. A kép a látványelemek strukturálisan összetett rétegeibõl áll, melyek finom illeszkedéseit héjanként lehámozhatjuk. Ez nem jelenti azt, hogy a képet elemenként sorjázva lehetne értelmezni. A fotócsendéletbõl kiemelt alma egyáltalán nem hat kompozícióként, kontextualitását elszigeteltségében elveszíti. A rétegek a kép elhatárolható kontextuális aspektusai. Színvilág, formák közötti határok (átmenetek), ábrázolt tartalmi elemek ikonikus viszonyrendszere, vagyis olyan szempontok, melyek ugyanannak a képalkotónak más és más jelentés-szegmentumait teszi az értelmezõ számára hozzáférhetõvé.
A sûrû kép azonban nem kizárólag tartalmi meghatározás, vagyis nem csak azt határolja be, hogy mit látunk, de azt is, hogy mi módon látunk, vagy láthatunk.
Elõször is a sûrû kép olyan talált kép, melyben a látványként megmutatkozó valóság (életvilág) adottság. Ez lényege szerint más, mint az én valóságom, valami idegen még abban az esetben is - Narkisszosztól tudjuk - ha saját arcképünket nézegetjük. A talált képben idegenségként megtapasztalt (felismert) távolság valódi diadallal kecsegtetõ kihívás. A distancia áthidalása a feszültség idõleges felszámolását jelenti, melyben a nézõt elégedettséggel tölti el önmaga felfedezése. A sûrû kép fenomenológiai és hermeneutikai adottsága mellett fontos az etikai vetülete. A képhez az értelmezés folyamatában fokozatosan egyre bensõségesebbé váló viszony az intellektuális mellett morális elkötelezettséggé fejlõdik. A kép megértése, a benne rejlõ jelentésalternatívák azonosítása és kimondása meghatározott maximáknak való megfelelést jelent. Soha nem mondhatom a képnek, önmagamnak, vagy akiknek a képrõl beszélek azt, ami nem a kép.
Az antropológiai kutatási gyakorlatban önmagában vizsgált fotográfia tudományos értékét a sûrû kép tartalmi és metaforikus (az értelmezõre vonatkoztatottság perspektivikus hármassága) értelmének egyidejû kiaknázása jelenti.
Újból a fiú sáros lábára fut tekintetünk, majd megáll a rongyos hálóing szegélyénél, hogy lendületet vegyen és átugorjon a hátára borított zsákszerû, katonai eredetû lebernyegre. Végsõ soron mit jelenthet ez a kép a kutató számára? Egzisztenciális értelemben a másik sorsa saját sorsomba való belebonyolódásomnak forrása. A kiskamaszé, akiben persze nem mezítlábas katonapalántaként ismerünk magunkra, hanem a bennünk rejlõ határtalan képesség apoteózisaként, mely szerint képesek vagyunk élni. Az élet itt a látszat ellenére nem puszta alkalmazkodás, hanem belátás és sorsközösség, mely tulajdonságok finom elegye megrajzolja a fiú tekintetét. Az ebben rejlõ határozottság, optimizmus és öntudat bizalommal tölt el, és reményre jogosít. Megértjük egymást. Azt, ahogy és amiért a fiú egyetlen mozdulatba sûrítve vállalta önmagát, sorsát.

Bibliográfia

BÁN András
„Szaturnusz lehunyja fél szemét”
Magyar Lettre Internationale, 16

BARTHES, Roland
Világoskamra
Európa, 1985, 2000

BAUDRILLARD, Jean
Az utolsó elõtti pillanat
Magvetõ, 2000

GEERTZ, Clifford
Az értelmezés hatalma
Századvég, 1994

WHYTE, William Foote
Utcasarki társadalom. Egy olasz szegénynegyed társadalomszerkezete
Új Mandátum—Max Weber Alapítvány, 1999

Thomka Beáta (szerk)
Narratívák 3. A kultúra narratívái
Kijárat, 1999

Sebõk Marcell (szerk)
Történeti antropológia.
Replika Könyvek, 2000

GYÁNI Gábor
Emlékezés, emlékezet és a történelmi elbeszélés
Napvilág, 2000

Menyeruwa. Tanulmányok Boglár Lajos 70. születésnapjára
Szimbiózis (A Kulturális Antropológia Tanszék Évkönyve) 8. 1999

BORSOS Balázs
„Szafari a pále, pále. A gróf Teleki Samu vezette expedíció (1887-1888) szerepe és jelentõsége Kelet-Afrika néprajzi feltárásában”
 Magyar Etnológia , 1998. 3.

ASSMANN, Jan
A kulturális emlékezet
Atlantisz, 1999

BÍRÓ Judit (szerk)
Deviációk
Új Mandátum, 1998

ARIES, Paul
A McDonald’s gyermekei
L’Harmattan, 2000

SÁRKÁNY Mihály
Kalandozások a 20. századi kulturális antropológiában
L’Harmattan, 2000
 

HOPPÁL Mihály - NIEDERMÜLLER Péter (szerk)
Jelképek - kommunikáció - társadalmi gyakorlat
Válogatott tanulmányok a szimbolikus antropológia körébõl
Tömegkommunikációs Kutató, 1983
 

KAPITÁNY Ágnes - KAPITÁNY Gábor (szerk)
Jelbeszéd az életünk
Osiris - Századvég, 1995

KUNT Ernõ - SZARVAS Zsuzsa (szerk)
A komplex kultúrakutatás dilemmái a mai Magyarországon
Miskolci Egyetem Kulturális és Vizuális Antropológia Tanszék, 1993

BOGLÁR Lajos
Wahari. Az õserdei kultúra
Gondolat, 1978
„A vallás és a mitológia strukturalista vizsgálatáról”
in: Népi Kultúra - népi társadalom IV.
Akadémiai, 1970

„Mátrai képek”
Magyar Lettre Internationale, 18
 

„Mítosz és kultúra”
Szimbiózis, 1996.

„Vallás és antropológia”
Szimbiózis, 1995. 4.

„Akcióantropológia, avagy hol húzódnak a tolerancia határai”
in: KUNT Ernõ - SZARVAS Zsuzsa (szerk)
A komplex kultúrakutatás dilemmái a mai Magyarországon
Miskolci Egyetem Kulturális és Vizuális Antropológia Tanszék, 1993

NIEDERMÜLLER Péter
„Empirikus kultúrakutatás vagy az antropológia esélyei Kelet-Európában”
in: KUNT Ernõ - SZARVAS Zsuzsa (szerk)
A komplex kultúrakutatás dilemmái a mai Magyarországon
Miskolci Egyetem Kulturális és Vizuális Antropológia Tanszék, 1993
 

PAPP Richárd
Közép-Európa antropológiája
ELTE BTK Kulturális Antropológia Tanszék, 1998

PRÓNAI Csaba
Cigánykutatás és kulturális antropológia
Budapest - Kaposvár, 1995
„A kulturális antropológiai cigánykutatások rövid története”
Magyar Tudomány, 1997. 6.

DUPCSIK Csaba
„Mary Douglas kulturális antropológiája”
Szociológiai Szemle, 1993. 3-4.

VÖRÖS Miklós
„Not Fieldwork - J.” James Clifford és az antropológia termékeny illúziói”
Helikon, 1999. 4.
 


Kérjük küldje el véleményét címünkre: lettre@c3.hu

http://www.c3.hu/scripta

http://lettre.c3.hu


C3 Alapítvány  c3.hu/scripta/