Alekszandar Kjosszev
Megjegyzések az önmagukat kolonializáló kultúrákról

Jegyzetek

1842-ben Konsztantin Fotinov, az elsõ bolgár folyóirat, a Ljuboszlovje alapítója közreadott egy figyelemre méltó felhívást, amely hevesen és fájón ecseteli a civilizáció hiányát a bolgároknál: „Hol vannak a napilapjaik és folyóirataik, vagy a heti és havi lapok? Hol vannak a mûvészeti magazinjaik, a retorikájuk, matematikájuk, logikájuk, fizikájuk, filozófiájuk, stb., stb., ami jobban kell, mint egy falat kenyér? Hol a történelmük, részletesen megírva és széles körben elterjedve a nép körében, mint más nemzeteknél, és ami segítene nekünk abban, hogy odaállhassunk mások mellé, és tudatosítsuk bennük azt a tényt, hogy nekünk is van annyi szavunk, mint Isten többi teremtményének?”
 A bolgár sajtó a Nemzeti Megújulás idõszakában tele volt a civilizáció hiányát taglaló hasonló kiáltványokkal. Hazafias siránkozás valamennyi a különbözõ fogyatékosságok - a kulturális intézmények, irodalmi vagy tudományos eredmények, a jó modor vagy a nagy bolgár költõk hiánya felett. Mégis, minden változatosságuk és heterogenitásuk ellenére észrevehetõ, hogy mindezek a sirámok inkább fejezték ki egy egész civilizációs modell, semmint valamely konkrét civilizációs vívmány hiányának morbid tudatát. Fotinov hazafias kiáltványa elég abszurd lett volna, ha csupán a bolgár fizika hiánya felett búsong, példának okáért. Nyilvánvaló, hogy felsorolása  szinekdoché jellegû, csak egy részét tartalmazza a rendszer hiányosságai összességének. Az igazi kérdés e mögött a felsorolás mögött a következõ: Hol van Bulgáriában ... minden? Hol van a teljes, komplett, az európai modellnek megfelelõen kiépült bolgár kultúra?
 A bolgár nemzeti kultúra genealogikus csomópontján ott van valami hiány - egy totális, strukturális, nem-empirikus hiány morbid tudata. A Többiek - azaz a szomszédaink, Európa, a civilizált világ stb. rendelkezik mindazzal, ami nálunk hiányzik; õk mindazok, amik mi nem vagyunk. Ennek a kultúrának az identitását eleve a fájdalom, a szégyen jellemezte, sõt hozta létre - és hogy még általánosabban fogalmazzunk - ennek a globális hiánynak a traumája. Ennek a kultúrának a forrása a hiányok fájdalmas meglétébõl ered, és a történetét úgy lehetne röviden elmondani, mint egy évszázados erõfeszítést a tramautikus hiányok pótlására és felszámolására.
 Vajon nem kellene az ilyen kultúrákat önkolonializálónak nevezni? Egy ilyen furcsa elnevezés mellett egyszerûen az szól, hogy az ilyen kultúrákban „a modernitás” szociális és szimbolikus „rendjét” nem az erõszakos kolonializálás eszközeivel kényszerítik ki, amelynek során az õshonos kultúrát teljesen meghódítják és tönkreteszik az európai konkvisztádorok, a bennszülötteket pedig megölik vagy rabláncra fûzik (mint az amerikai indiánok vagy néhány afrikai primitív kultúra esetében). De ez a rend nem is a hagyományosan követett gazdasági és társadalmi megfontolások következménye. A modern nemzetek kialakulására vonatkozó gazdasági magyarázatoknak sok hibája van, ha belemennénk ezek részletes bírálatába, az félrevinne bennünket. Itt most elég annyit mondani, hogy nincs *. Az a kérdés, hogy vajon az a folyamat, amely a gazdasági racionalitás elterjedését determinálta, miért maradt elszigetelt egy irracionálisan  artikulált regionális kultúrában, és miért nem terjed túl a határain (vagy terjed más mértékben és sajátosságokkal).
Lévén semleges, racionális és univerzális, a pénz- és piacgazdaság nem érheti el saját határait, és önmagában nem képes kifejezetten nemzeti gazdasággá válni. Meg kell kettõzõdnie egy másikban - az identitás szimbólumainak és modelljeinek ökonómiájában, amely szabályozza a nemzetek és csoportok önmagukhoz és a Másokhoz való viszonyát.   És az önkolonializáló kultúrákban ezek a már említett szimbólumok és modellek a hiány szimbólumai. Bár meglepõen hangzik, az ilyen kultúrákban még a szóbanforgó nemzeti terület is jelentkezhet puszta illúzióként, földrajzi vízióként, mint egy hiány keltette vágyódás, nem mint reális intézményes hatalom.
 Hogy egyszerûbben fogalmazzunk - a gazdasági magyarázat nem tud választ adni arra, hogy az új gazdasági, érintkezési  és ipari stb. viszonyok miért éppen ezt a konkrét nemzeti és területi formát kívánják meg - mivel ez a magyarázat mindig elõfeltételezi azt, amit meg akar magyarázni - a világos határokkal rendelkezõ artikulált területben megtestesülõ, már meglevõ nemzeti identitást.
 Ennek az írásnak a hipotézise tehát a következõ: ezeknek a nemzeteknek a kialakulása együtt jár egy nagyon sajátos szimbólum-háztartással. Úgy látszik, hogy az önkolonializáló kultúrák maguk importálnak idegen értékeket és civilizációs modelleket, és elõszeretettel  kolonializálják saját autenticitásukat ezekkel az idegen modellekkel.
 De melyek is ezek a kultúrák, amelyeket egy különös metaforával „önkolonializáló” kultúráknak nevezünk?
A világ modern globalizálódása felõl nézve vannak olyan kultúrák, amelyek nem eléggé centrálisak, nem eléggé korszerûek és nagyok a „Nagy Nemzetekhez” képest. Ugyanakkor nem eléggé idegenek, nem eléggé távoliak, és nem eléggé elmaradottak például az afrikai törzsekhez képest. Ezért van, hogy saját zavart állapotuk  egy generatív kétely közegébõl ered valahol a civilizáció peremén. Európaiak vagyunk, de talán nem eléggé.  Ez egy elég különös identitás és egy elég különös modernizáció elõfeltétele. Azon a konstitutív traumán mennek át, hogy „Mi nem vagyunk Mások” (a Másokat az Egyetemes képviselõinek tekintve), és ez a trauma annak a tudatával is összefügg, hogy túl késõn jelentek meg, és életük civilizációs hiányok hatalmas tárháza.
 Teljesen különbözõ típusú kultúrák elnagyolt strukturális analógiája lehetséges itt. Tudjuk az etnológiából, hogy minden emberi társadalom szimbólum-háztartása hasonlóképpen jön létre egy bizonyos nagy Hiány traumája körül. A teremtõ isten (izlandi Paluga, ausztrál Bundzsil, afrikai Olorun) megteremtette a világot, aztán magára hagyta; a bibliai Jehova megteremtette az embert, aztán elûzte magától és a paradicsomból. A Szent, amit Rudolf Otto, a nagy vallásfilozófus és történész úgy nevez, hogy a Das ganz Andere, (az egészen Más) mindig el van választva a mindenség egy másik hiányzó modalitásába, amely teljesen különbözik a profán élettõl, amely minden ízében csak annyiban létezik, amennyiben átérzi annak kínzó hiányát, honvágyat érez annak végsõ realitása iránt.
 Az önkolonializáló kultúrák egy nagy helyettesítést visznek végbe, egy idegen civilizációs modellt helyeznek erre a strukturális helyre, ahol a Das ganz Andere, a hiányzó transzcendencia, az egyetemes szokott lenni. Ennek szimbólumait egyetemes generatív képletekként alkalmazzák kialakulásukkor. Saját öntudatában, önigazolásában és propagandájában ez az Idegen (ami egyenlõ a terjeszkedõ, racionális és varázsától megfosztott modern világgal), úgy jelenik meg, mint a történelem fõirányának, az emberiség egyetemes sorsának megtestesülése. A Nyugat eme narcisztikus ideológiájával szemben az önkolonializáló nemzetek egy tragikus paradoxontól szenvednek, - számukra az Idegen az  Egyetemes, de ennek az ellenkezõje is igaz - az Egyetemes örökre idegen marad. Ez egy végzetes egybeesés a nagy Másik és az Idegen között, ami az önkolonializáló nemzeteket azzal az érzéssel sújtja, hogy az egyetemes értékek sosem az õ értékeik,  hanem  a Das ganz Andere - a civilizált világ értékei. A premodern társadalommal szemben az idegenek és külföldiek mássága többé nem a démonival asszociálódik, hanem normatívvá válik.
 Azt kell mondani, hogy ezeknek az idegen univerzális mintáknak az átvételével önmagukat traumatizálják az önkolonializáló kultúrák, mivel a saját alsóbbrendûségüket is magukévá teszik, a valódi szubsztancia és az egyetemesség kínzó hiányát. Ily módon világi értékháztartásukban a hiányzó isten archetipikus strukturális helyét hirtelen láthatólag az istenített Nyugat foglalta el. Magának a Nyugatnak a képe kettéválik - egyrészt az empirikus Nyugat, a „nagyhatalmak és nagy nemzetek” (amelyek ellenségesek is lehetnek, ahogy ezt a szüntelen háborúk, diplomáciai és gazdasági konfliktusok folyton bizonyítják), de ugyanakkor el is vesztette  empirikus vonásait, és egybeolvadt a lényegivel és egyetemessel, egy rejtett transzcendens aurát is öltve még a modernitás világi ideológiájának tetejébe.
 És mégis, hogy tudnánk megmagyarázni azt a tényt, hogy ezek a különös kultúrák nemcsak hogy nem tanúsítanak semmi ellenállást a nyugati szimbolikus minták általi kolonializálódásukkal szemben, semmi ellenállást az Idegen szimbóluminváziója ellen, (valami ellenállást, ami olyan elkerülhetetlen minden erõszakos gyarmatosítás esetén - még a fatalista észak-amerikai indiánok is ellenálltak a spanyol hódításnak bizonyos mértékig), de heves buzgalommal, csodálattal és elõszeretettel veszik át az idegen mintákat? Hogyan tudnánk megmagyarázni még azt a tényt is, hogy egy bizonyos érthetetlen naivitást is tanúsítanak: nemcsak, hogy elfogadják a külföldiek terjedõ univerzalisztikus ideológiáját, amely marginálissá és fejletlenné minõsíti õket, de még oda is vannak érte? Hogyan tudjuk megmagyarázni azt a tényt, hogy ezek a kultúrák attól „szenvednek”, hogy ez az Idegen-Univerzális nincs jelen egész „civilizációs teljességében”, minden „fizikájával”, „matematikájával”, „retorikájával”, „logikájával”, „újságjaival”, „mûvészeti magazinjaival” stb.?  Hogyan lehetséges ez az érthetetlen gyerekes tévedés - a Nyugat istenítése?
 Ennek a naivitásnak az oka valójában elég egyszerû: ezek a kultúrák egyszerûen nem léteztek ez elõtt a zûrzavar elõtt - ebben jöttek létre. A szenvedés az idegen kulturális minták hiányától és megszerzésük vágya konstituálja a „saját” identitást. A szenvedés és ez a kínzó vágyakozás az ösztönzõ ereje a modernitás valóban domináns oktatási és közintézményei kiépítésének  ezekben a régiókban. Iskolák, különbözõfajta oktatási intézmények, késõbb az egyetemek állították elõ és terjesztették el a nyugati szimbólumokat és modelleket - ami sokkal inkább óhajtott áru az európai periférián, mint az angol szövet, a francia bor vagy a német masinák.
 Mindezen okokból lehetne ezeket a kultúrákat nem túl pontosan, inkább metaforikusan önkolonializáló kultúráknak nevezni. És talán itt az ideje felhagyni ezzel a metaforával, amely már kimerítette heurisztikus lehetõségeit. Most már át tudjuk látni, hogy ennek a metaforának a fõ elõfeltevése egy logikai ellentmondás, hogy  önmagukban és önmagukért valóan van (a maguk közül származó és saját maguk által nevelt társadalmi szereplõk és nem külföldi hódítók vagy misszionáriusok révén) az, hogy az ilyen kultúrák erõt vesznek magukon, és idegen értékeket kényszerítenek magukra. Az önkolonializálás metaforája azt feltételezi, hogy bizonyos hipotetikus történelmi korokban, amikor nem voltak traumák és szenvedések, már megvolt egy társadalmi szubjektum saját stabil identitással - ami olyan feltételezés, amely ellentmond annak az empirikusan bebizonyított ténynek, hogy ez elõtt a szimbolikus „önleigázás” elõtt egy „én”, egy ilyen önazonos társadalmi szubjektum egyáltalán nem is létezett. Továbbá, a metafora elõfeltételezi, hogy késõbb ez a társadalmi szubjektum valamilyen módon megbolondult - egy kisebbségi komplexust fedezett föl önmagában, feladta saját értékeit, és elkezdte „leigázni” és „kolonializálni” önmagát, buzgón adaptálva idegen értékeket. Ily módon õ, ez a szubjektum tönkretette saját autentikusságát azzal, hogy nem létezõ valóságok - költészet, matematika, színház, logika stb. - iránti képtelen vágyakozásnak adta át magát. De a tévedés és a trauma végül is konstitutív - õk valójában nem leigázták, hanem megteremtették ezeket a kultúrákat. A mûvelt és emancipált nemzet idegen európai modellje nélkül, amelyet egy olyan nemzeti ideológus, mint Fabinov olyan lelkesen importált és propagált, az oktatási rendszer modellje nélkül általában, és a nyugati intézmények - iskolák, egyetem, sajtó, közintézmények, adminisztráció, törvényhozás, infrastruktúra stb. - szószerinti lefordítása nélkül a Balkán helyi patriarchális agrárközösségei sosem értek volna el a „nemzeti öntudat” szintjére. A „nemzeti öntudat” a maga strukturális teljességében is adaptált nyugati modell. Az az elgondolás, hogy egy bizonyos „Mi” hirtelen megkedvelte és alkalmazni kezdte bizonyos „Õk” értékeit, szimbolikus és intézményes rendjét (tehát kolonializálni kezdte önmagát), természetesen hamis. Valójában az empirikus történeti tájak közeli vizsgálatának szintjén a modern nemzetek genealógiája a perifériákon nem a saját „Mi”-vel kezdõdik, hanem egy lekicsinylõ, gúnyolódó „Ti”-vel - konkrét értelmiségiek traumájával, akik a „civilizáltabbakkal” való gyakorlati kapcsolataikban számtalan megaláztatásnak voltak kitéve („Hé, te bolgár!” - kiabálták neki, gyakrabban és dühösebben, mint a többinek). Könnyû bebizonyítani, hogy ez megtörtént minden egyes bolgár értelmiségivel az ún. „megújulás” idõszakából, akik hasonló megaláztatásokat éltek át néhány fejlettebb idegen nemzet fiaival való kulturális érintkezésük során - ez áll Paiszijra, Peter Beronra és Fobinovra, egészen a nagy szimbolikus nemzeti identitást produkáló masináig, az Ivan Vazov nevû költõig.  A megaláztatásnak ebben a de profundisában, hogy alacsonyabbrendûnek, másodrendûnek születtek, ezek az értelmiségiek szégyenként és kínként élték meg egyfajta negatív eksztatikus látomásban valamennyi hiányt és fogyatékosságot: „Hol a mi retorikánk, matematikánk, logikánk, fizikánk, filozófiánk stb. - ami jobban kell, mint egy falat kenyér? Hol van a mi saját „magunk”?
 Az ilyen traumatizált kultúrák elkerülhetetlenül kiváltanak bizonyos félrevezetõ, szublimáló racionalizációkat, hogy elnyomják saját születésük traumájának emlékét. Ezek a racionalizációk nem esetlegesek, hanem szubsztanciálisak - mivel ennek a kulturális típusnak a strukturális és generatív szükségszerûségéhez tartoznak.
 Az elsõ ilyen racionalizáció abban áll, hogy az ilyen kultúrákban a Nemzet Születése mindig úgy jelenik meg, mint Újjá-Születés, mint a Nemzet Feléledése. A kultúra és közösség új modern típusa szükségképpen megteremti saját Történelmi Narratíváját - kitalál magának egy messzire visszanyúló történelmi múltat, amely teljesen különbözõ struktúrájú jelenségekkel való azonosulást tesz lehetõvé - középkori birodalmakkal és antik filozófusokkal, falusi mágiával és rituálékkal, királyokkal, dinasztiákkal és szentekkel, patriarchális szexuális erkölccsel, néha még mitológiai õsökkel is, a nemzet transzcendens eredetével. Mindez arra való, hogy egy ilyen kultúra meggyõzze önmagát, hogy saját történelmi ideje nem a traumatikus idõpontban veszi kezdetét, hanem folyamatosan tart valamiféle dicsõ múlttól a nemzet boldog jövõjéig. Ebbõl a perspektívából az ilyen kultúrák megalázó születési traumája pusztán kellemetlen múló incidensnek tûnik, amelyen túl lehet jutni, és amit teljesen el lehet felejteni a történelem áramában - a civilizáció ideiglenes és véletlen Hiányát fel fogja váltani annak boldog Jelenléte.
 A második racionalizáció abban áll, hogy az ilyen társadalmak szükségszerûen hívnak életre két szimmetrikus, rivális, egymás ellen küzdõ és egyaránt téves doktrínát. Az elsõt nyugatosításnak vagy európaizálásnak hívják - a történelem idõbeliségét leegyszerûsítve úgy állítja be, mint egy atlétikai versenyt, egy futótávot, ahol a „civilizációs” lemaradás behozható egy „felvilágosult” ugrással. Ebben a doktrínában megvan egy olyan „progresszivista” tanítás pszeudo-univerzalizmusa, amely az élet értékét a „civilizációs vívmányok” mennyiségén méri. A másodikat bennszülöttségnek lehet nevezni, ez a Nemzet elveszett „autentikus lényegét” keresi, és sokszor meg is (azaz ki is) találja, azokból az idõkbõl, amikor még nem rontották meg az idegenek, és aztán ezt idealizálja bukolikus formában. Ez a doktrína persze küzd minden új, megrontó befolyás ellen, és a legvehemensebb nacionalista ideológiákat hívja életre és az õslakók veszélyes idealizálását.
 A születés traumájának harmadik szublimáló racionalizálása, talán a legfontosabb és az összes többit meghatározó, egy mélyebb szemantikai szintet fog át, kísérlet ez az Európától (a Nyugattól, a civilizált világtól, az igazi emberiségtõl) átvett Szimbolikus Rend hierarchiáinak megfordítására - megpróbálja megfordítani a viszonyt a kettõs szembeállítások jelölt és jelöletlen tagjai között, amelyek ezt a Rendet alkotják, és amelyek artikulálják a nem-szimmetrikus viszonyt a „Miénk” és az „Idegen” között. Köztudott, hogy minden nem-traumatizált közösségben a „Miénk” ideális lényegét tekintve eksztatikusan manifesztálódik a közösség tagjai számára, és mindig olyan terminusokban, mint  Jelenlét, Jó, Szépség, Igazság, Tisztaság, Harmónia - míg az Idegen olyasmihez kapcsolódik, mint Hiány, Káosz, Tisztátalanság, Hazugság, Csúfság, Formátlanság. Keletkezésükkor (amikor saját normájukká interiorizálják, és transzformálják a másik pillantását), a traumatizált közösségek a rosszabbik végérõl élik át ezt a kétpólusúságot, úgy tapasztalják meg önmagukat, mint ami tisztátalan, nem-igaz, fogyatékos, stb. - ez egyszerûen a lényeg hiánya, egy olyan virtualitás, amely még mindig híján van egy civilizált létmódnak, és csak szégyenkezve lehet megélni. Az ilyen kultúrák további fejlõdése során azonban, amint teljes szélességében kibontakozik szublimáló és racionalizáló nacionalista ideológiája, akkor bekövetkezik a már említett
kísérlet az ellentétek megfordítására - a jelzett tagokat ábrázolják jelöletlenként. Tehát a tisztátalan lesz a tiszta, a lényeg hiánya átalakul a „bennszülöttség” lényegi, organikus  ... mivoltába vetett hitté. De a szublimálás ugyanilyen mechanizmusa mûködik a nem-nemzeti közösségeknél is. Így tehát „az utolsókból lesznek az elsõk” bizonyul a biblikus gyógymódnak minden „megalázottak és megszomorítottak” számára, a szenvedés felébreszti a megalázottak és megsértettek szellemét; így tehát az afro-amerikai mozgalom híres jelszava „black is beautiful” (a fekete gyönyörû) elveszíti vélt eredetiségét bekerülve a traumatizált közösségek és ideológiák valamilyen általános tipológiájának kontextusába.
 A bolgár kultúra születése szintén tele van ilyen példákkal. Itt a szégyen büszkeséggé kell hogy váljék, a „nekünk nincs” „nekünk van”-ná, a hiány meglétté stb. A szublimáló megfordító funkció paradox módon mûködik már Paiszij, az Atosz hegység szerzetese legendás belépõ kiáltványában, amely megnyitja „Szláv-bolgár történelmét”, egy majdnem mitikus szöveget, amely 1762-ben íródott, és amelyet a bolgár Megújulás legelsõ szövegének tartanak:
„Ó te esztelen, ó te ostoba bolond! Miért röstelled bolgárnak mondani magad? Nem igaz talán, hogy a bolgároknak volt saját királyságuk és államuk? Valamennyi szláv nép közül éppen a bolgárok voltak a legdicsõségesebb nemzet - elõször koronázták meg a királyukat, elõször volt ortodox pátriárkájuk, elõször vették fel a keresztséget, és õk hódították meg a legnagyobb területeket.”
 Sokáig azt hittük, hogy ennek a mondatnak, akárcsak az egész „Történelemnek” elég világos a retorikai stratégiája - megpróbálja végbevinni az ellentétpárok imént említett megfordítását, és a negatívat pozitívba fordítani, a tudatlanságot dicsõséges történelembe, az eredmények hiányát tiszteletre méltó alakok és nagyszerû események meglétébe a történelmi emlékezetben - a szégyenkezést és a formátlanságot büszkeségbe és identitásba. Amit ritkán említenek meg, az a tény, hogy a tudatos retorika szintje alatt ez a szöveg kifejez valami egészen mást is - reprodukálja a traumát, amelyet megpróbál leküzdeni és szublimálni. Nemcsak arra gondolok, hogy a többiekhez, „bölcs görögökhöz, hatalmas rómaiakhoz, a szláv népekhez való viszony” való viszony konstitutív, és bizonyos értelemben elég nyilvánvaló. Arra gondolok, hogy a felhívás, hogy legyünk büszkék mindarra, ami bolgár, együtt jár egy á
átokkal. Annak az álma, hogy egy dicsõséges közösségnek legyünk a részei, együtt jár azzal az erkölcsi és érzelmi gesztussal, hogy elhatároljuk magunkat, sõt viszolyogjunk ugyanattól a közösségtõl, amely egyszerre „testvéreim - oktalan bolgárok” - és „értetlen, ostoba fajankók” serege. Honfitársait „ostoba fajankóknak” nevezve Paiszij nemcsak leküzdi, de meg is ismétli a lenézést és sértegetést, amelynek maga is ki volt téve Atosz hegyén. A belsõ elidegenedés a „bennszülöttektõl” nemcsak a „bölcsek” és a „hatalmasok” számára elkerülhetetlen tudatosság, akikrõl szükségképpen kiderült, hogy õk a Mások - ennél sokkal mélyebb. Traumatizált kultúrák nem tudnak nyugodtan elfogadni semmi hiányt - ez patetikus ellenhatást, vitát vált ki vagy egyetemesen megalapozatlan paradox megfordításokat, amelyek azt akarják megmutatni, hogy ami hiányzik, az valamiképpen megvan. De a megfordítás is érvényes - minden, ami megvan, ki van téve a veszélynek, hogy hirtelen kiderül róla, hogy fogyatékosság, minden szublimálás bizonytalan, ki van téve annak, hogy a trauma titkon újra fellép, mindazzal, amivel együtt jár.
 Nem vagyunk-e hát kénytelenek úgy leírni az ilyen traumatikus, önkolonializáló kultúrák történelmi ritmusát, mint állandó ismétlõdést és visszatérést? Lehet, hogy a konstitutív traumákat nem lehet leküzdeni, és mindig újra meg újra le fognak játszódni a különbözõ történelmi szimptómák formáiban - mint az Elfojtott visszatérése? Vagy lehet, hogy ez csak emlékeztetés arra, hogy a modernitás történetét nem lehetne megírni egy olyan összetett történelemként, amely sok különálló nemzet történelmébõl áll össze (azaz az õslakosok és az idegenek történelmeként), hanem globálisan kellene megírni (leírni, elemezni, bírálni stb.), mint az aszimetrikus modernizálás teljes folyamatának történetét, átlépve az államokról, kultúrákról és ideológiákról szóló bevett történelmi elbeszélések határait?

KARÁDI ÉVA FORDÍTÁSA


Jegyzetek
 

* Írásomban Benedict Anderson, Ernest Gellner és Eric Hobsbawm néhány gondolatát próbáltam egy neo-lacaniánus kulcs szerint lefordítani, amiben nagy hatással volt rám Slavoj Zizek.
 

1  Azt akarom mondani, hogy ezek a folyamatok a gazdasági racionalitás szempontjából látszanak irracionálisnak. A nemzetállam területének artikulálása és határai meghatározása során két ilyen forma-adó „irracionalitás” mûködik. Az elsõ az ún. „politikai nemzet” identitásában érvényesül , amely bizonyos állampolgárok azirányú közös politikai akaratán alapul, hogy együtt éljenek, egyesült nemzeti társadalmat alkossanak. A másik az ún. „kultúrnemzet” meghatározásában jut kifejezésre, amely bizonyos közös nyelv, kulturális hagyományok, vallás stb. „egységén” alapul. „A nemzet - lélek, spirituális princípium - írja Ernest Renan 1882-ben . - Két dolog, ami valójában egy és ugyanaz, alkotja ezt a lelket és spirituális princípiumot. Az egyik a múltban van, a másik a jelenben. Az egyik az emlékek gazdag örökségének birtoklása, a másik a jelenbeli megegyezés, a kívánság, hogy együtt éljenek, hogy megõrizzék az örökség értékét.... Közös dicsõség a múltban és közös szándék a jelenben; hogy nagyszerû dolgokat vittek végbe együtt, és annak az óhaja, hogy még többet vigyenek végbe - ezek a lényegi feltételei annak, hogy egy nép legyünk” (Ernest Renan, Mi a nemzet?) A hiánykultúrák tapasztalata ellentmondani látszik Renan azirányú állításának, hogy a két dolog valójában egy és ugyanaz. A közös múlt - különösen ha ez a szégyenletes hiányoknak, traumáknak és vereségeknek a sorozata, nem vezet szükségképpen az együttélés vágyához a jelenben. Nincs szükségszerû összefüggés a politikai akarat princípiuma és a kulturális hagyomány princípiuma között.
2  Egy állam területének egysége és a politikai emancipáció a nemzet kései vonásai; aligha eredeztethetõk gazdasági tényezõkbõl. Szociológusok és történészek, mint Eric Hobsbawm, azt állítják, hogy a „nemzetállam” és a „nemzetgazdaság” nem alakultak alapvetõ gazdasági mechanizmusokká a 19. századig. Korábban - a 16-18. században a kapitalizmus fejlõdése állami területeken alapult, amelyeknek azonban egyetlen egységes kereskedelmi stratégiája volt. Hobsbawm rámutat arra a tényre, hogy a korabeli ökonómusok (Adam Smith például) az állami elvet inkább elhibázottnak tekintették a gazdaságban, mivel ellentmondott Smith elképzelésének a szabad piacról, amely az egyén szabad kezdeményezésén alapul, a tõke és az áruk szabad mûködésén stb. Az ilyen gazdasági modell hajlik arra, hogy ne legyen más határa, mint az egész világ - nem egyetlen nemzetállam és a nemzeti piac. (Eric Hobsbawm, Nemzetek és nacionalizmusok /németül/ Campus, Frankfurt-New York, 38.)
3  Bulgáriában például a modernitás megindulása nem kapcsolódik össze egy fontos nyugati behatolással az oszmán piacokra. A Bulgár Megújulás korszakának hagyományos marxista magyarázata sem kielégítõ - hogy a valódi hajtóerõt a belsõ burzsoá gazdasági folyamatok képviselték volna az ország egyes régióiban. Az utóbbi magyarázó modell nem tudta megmagyarázni, hogy az új termelési módok és az új tõke egyes bolgár városokban (Koprivsica, Panagiuristem, Kalofer stb - amelyeknek jó kereskedelmi kapcsolataik voltak Béccsel, Isztanbullal, Lipcsével, Budapesttel stb.) miért nem terjeszkedtek szabadon minden nemzeti határon túllépve, miért alkottak egy körülhatárolt   nemzeti gazdaságot. A pénz és az áruk mûködése önmagában expanzív és egyetemes: nincs belsõ gazdasági ok, amely megálljt parancsolhatna neki. Vannak más, nem gazdasági tényezõk, amelyek korlátot szabnak. Az említett bolgár régiók gazdasági felemelkedésével egyidejûleg ment végbe különbözõ etnikai csoportok konszolidációja. Egészen új módón használták a régi szimbólumokat és emblémákat, vagy találtak ki újakat önmaguk azonosítására és a Másokkal való szembeállítására (a görögök, a törökök stb.) Ezeknek az új narratíváknak, önképeknek, a Másokról alkotott képeknek az elterjedésével, új oktatási rendszerek és a nyelv bekövetkezõ kodifikációja révén egy új szimbólum-háztartást teremtettek meg.
4 Az ún. „normális esetekben” a terület a legerõsebb intézmény, mivel a meghódított és ellenõrzés alatt tartott terület képviseli minden más nemzeti intézmény koordinálásának és egyesítésének elvét. Bulgáriában a Megújulás idején nem így állt a helyzet - volt egy Birodalom (amit már idegennek éreztek), amelynek üres Keleti terében a bolgárok képzelt territóriuma mindig annak a veszélynek volt kitéve, hogy elveszti határozott körvonalait és a homályba vész. Ezért volt folytonosan igény ennek e nem-létezõ területnek a szimbólumára - egy imaginárius mechanizmusra, amely összetartaná az egységes nemzettestet. - a Megújulás bolgár költészete tele van ilyen földrajzi és politikai „víziókkal”, amelyek a hipotetikus határokat taglalják, és eksztatikusan keresztelik õket a nagy bolgár folyók, hegyek, mezõk stb. nevével. Szimptomatikus az ilyen lírai „térképek” jellegzetes címe - „Hol van Bulgária”, „Ahol születtem”, stb.
 

Bibliográfia

KJOSSZEV, Alekszandar
„Goethe indigója,
Feljegyzések a terrorról,
A mutáns egzotikuma”
in: (KRASZTEV Péter szerk.)
A mutáns egzotikuma
Bolgár posztmodern esszék
2000-Orpheus, 1993

PLESU, Andrei
„Európai patriotizmus?
Akadályok kelet felõl nézve”
Magyar Lettre Internationale, 25

ANTOHI, Sorin
„Mit képelnek magukról a románok?”
Magyar Lettre Internationale, 27

PIPPIDI, Andrei
„A nacionalizmus Dél-Kelet-Európában”
Magyar Lettre Internationale, 16

KRASZTEV Péter
„A Balkán köldökén”
Magyar Lettre Internationale, 16

Ismét újra kell születnünk
A szimbolista irányzat a Közép- és Kelet-Európai irodalmakban
Balassi, 1994

KRASTEV, Ivan - KRASZTEV Péter
„Mindig a másik a Balkán”
Magyar Lettre Internationale, 27

GEERTZ, Clifford
„Az identitás politikájáról”
Magyar Lettre Internationale, 31

MIHAILESCU, Vintila
„Ami a nacionalizmus mögött van”
Magyar Lettre Internationale, 18

WAGNER, Richard
„Bizánc felrobbant hídjai”
Magyar Lettre Internationale, 33

RUPNIK, Jacques
„Európa balkáni tükörben”
Magyar Lettre Internationale, 33

ELIADE, Mircea
A szent és a profán
Európa, 1988

GARTON ASH, Timothy
„Belgrád és vidéke”
Magyar Lettre Internationale,27

BENVENUTO, Sergio
„Gulliver Albániában”
Magyar Lettre Internationale,27

ZIZEK, Slavoj
„Ez van, ezt kell szeretni?”
Magyar Lettre Internationale,28

EAGLETON, Terry
„Zizek és Lacan”
Magyar Lettre Internationale,31

TAMÁS Gáspár Miklós
Törzsi fogalmak  I-II.
Atlantisz, 1999


Kérjük küldje el véleményét címünkre: lettre@c3.hu

http://www.c3.hu/scripta

http://lettre.c3.hu


C3 Alapítvány     c3.hu/scripta/