A Magyar Lettre Internationale támogatója a Pantel: személyre szabott telekommunikációs szolgálatások

Richard Rorty
Feminizmus, ideológia és dekonstrukció - a pragmatikus nézõpont
 

A legtöbb értelmiségi szeretné megtalálni annak módozatait, hogy az erõs elleni küzdelemben a gyenge mellé álljon. Remélik, hogy sajátságos képességeiket és kompetenciáikat e küzdelem javára fordíthatják. Reményük kifejezésére az utóbbi évtizedben leginkább az „ideológiakritika” kifejezést használták. Elgondolásuk az, hogy filozófusok, irodalomtudósok, ügyvédek, történészek és mindazok, akik jók a különbségtételekben, az újraleírásokban és rekontextualizációkban, arra tudják használni képességeiket, hogy a jelenlegi társadalmi gyakorlatokat „feltárják” vagy „demisztifikálják”.
De a fennálló gyakorlat feltárásának vagy demisztifikálásának leghatékonyabb útja az, hogy a fennállók kritizálása helyett alternatív gyakorlatokra teszünk javaslatot. Akárcsak a tudományos elméletváltás kuhni modelljében, a régi paradigmán belül az anomáliák a politikában is hosszabb ideig halmozódhatnak anélkül, hogy elegendõ alapot nyújtanának a kritikára mindaddig, amíg nem állunk elõ új lehetõséggel. A régi paradigma „immanens” kritikája viszonylag hatástalan. A gyenge elnyomása „szükségszerû rosszként” való leírásának  (ez a kuhni „elhanyagolható anomália” politikai megfelelõje) az a leghatékonyabb kritikája, ha elmagyarázzuk, valójában miért nem szükségszerû, megmutatva, hogy egy sajátos intézményi változás miként szüntetné meg. Alternatív jövõ vázolása ez, és olyan politikai cselekvés forgatókönyve, amely a jelenbõl eljuttathat minket abba a jövõbe.
Marx és Engels A német ideológiá-ban errõl beszél, amikor kritizálja Feuerbachot, amiért kategóriává változtatja „a ‘kommunista’ szót, amely pedig a valóságban egy meghatározott forradalmi párt követõjét jelenti”. Bizodalmuk, hogy a német filozófiai hagyományt illetõ kritikájuk valósággal helyettesítette az illúziót, tudománnyal a fantáziát, erõsítést nyert a ténybõl, hogy forradalmi párttal és programmal rendelkeztek - konkrét javaslatokkal arról, hogy milyen empirikus igazolásokat szolgáltathatnak állításukhoz, hogy bizonyos korabeli rossz dolgok (pl. jövedelemkülönbségek, munkanélküliség) nem szükségszerûek. Az õ helyzetük a miénktõl elvileg abban különbözik, hogy senki nem akarja az általuk elgondolt forradalmat; senki nem akarja a termelõeszközöket államosítani vagy a magántulajdont megszüntetni. A kortárs baloldaliaknak ennélfogva nincs a Marxéhoz és Engelséhez hasonló pártjuk és forgatókönyvük, ami megerõsíthetné õket abban, hogy elméletük „tudományos” és nem „utópikus” -- a valóság hangja és nem fantázia.
Ilyen pártot és programot a gazdag demokráciák értelmisége napjainkban a feminista mozgalomban talál. De politikailag a feminizmus inkább reformista, mint forradalmi mozgalomnak tûnik. Politikai céljai ugyanis megfelelõen konkrétak, és meg lehet õket valósítani; e célok mellett érvelni lehet a becsületesség széles körben elfogadott morális intuícióira hivatkozva. Így a kortárs feminista politika inkább hasonlít a 19. századi rabszolga-felszabadítási mozgalmakhoz, mint a 19. századi kommunizmushoz. Miközben igen nehéz volt a 19. században elõrelátni, milyen is lesz a világ magántulajdon nélkül, viszonylag könnyû volt egy rabszolgák nélküli világot elõrelátni, és a rabszolgaságot egyszerûen a barbár korszak maradványának tekinteni, amely morálisan visszataszító a széles körben elfogadott intuíciók szerint. Hasonlóan viszonylag könnyû elõrelátni egy olyan világot, ahol egyenlõ munkáért egyenlõen fizetnek, ahol egyenlõ a felelõsségvállalás, ahol egyenlõ számban vannak nõk és férfiak hatalmi pozícióban, stb., és könnyû a jelenlegi egyenlõtlenségeket visszataszítónak találni a jogosságra és igazságosságra vonatkozó széles körben elfogadott intuíciók alapján. Csak ha a feminizmus több, mint sajátos reformok ügye, akkor hasonlít a 19. századi kommunizmushoz.
A feministák Marxhoz és Engelshez hasonlóan fenntartásokkal élnek a lépésenkénti reformokkal kapcsolatban, attól félve, hogy az alapvetõ és szükségtelen rossz nagyrészt érintetlen marad. De Marxtól és Engelstõl eltérõen, nem tudnak könnyedén forradalmi politikai forgatókönyvet vagy forradalom utáni utópiát felvázolni. Ennek egyik eredménye a sok beszéd a filozófiai forradalmakról, a tudat forradalmairól. Ezek a forradalmak ugyanakkor nem hasonlítanak semmi olyanra, amit Marx és Engels „materiális szintnek” ismerne el. Ezért aztán könnyû elképzelni, hogy Marx és Engels hasonlóképpen gúnyolódna a mai feminista elméleteken, ahogy annak idején Hegellel, Feuerbachhal, Bauerral és a többivel tették. Azt mondanák, hogy a feministák a „feministát” „puszta fogalommá” teszik; de ne is reménykedjenek, hogy ennél többet tehetnek mindaddig, amíg ez a kategória nem jelenti „egy meghatározott forradalmi párt követõjét”.
Ezek a megfontolások ahhoz a kérdéshez vezethetnek, vajon az „ideológiakritika” fogalmat a feministák fenn tudnák-e tartani A német ideológiá-ban anélkül, hogy az „anyag” és a „tudat” különbségére hivatkoznának. Az „ideológia” fogalom többértelmûségérõl nagy és deprimáló szakirodalom áll rendelkezésünkre, melynek legutóbbi példája Terry Eagleton Ideology címû mûvének elsõ fejezete. Eagleton visszautasítja a gyakran hallható véleményt, hogy a fogalom körüli zavarok nagyobbak, mint amennyit az egész megér, és a szóra a következõ definíciót adja: „olyan eszmék és hitek, amelyek -- különösen torzítás és leplezés által -- segítenek legitimálni egy uralkodó csoport vagy osztály érdekeit”. Alternatívaként azt javasolja, hogy „olyan hamis vagy félrevezetõ hitek”, amelyek „nem egy uralkodó osztály érdekeibõl, hanem a társadalom mint egész anyagi struktúrájából” erednek. Az utóbbi fogalmazás A német ideológiában centrális anyagi-nem-anyagi ellentétet testesíti meg. A feministáknak azonban nehéz magukévá tenni ezt az ellentétet, amely -- bármilyen konkrét jelentõsége volt is -- a „materiális változás” azon magyarázatából eredt, melynek alapja a termelési mechanizmusok szervezésében bekövetkezõ változások marxi eszkatologikus történetére való hivatkozás. Ez a történet a nõk férfiak általi elnyomása szempontjából irreleváns.(1)
Ha viszont elvetjük az anyag-tudat megkülönböztetést, és az idézett Eagleton-féle elsõ ideológia-definícióra megyünk vissza, konfliktusba kerülünk azokkal az igazságra, tudásra és objektivitásra vonatkozó filozófiai nézetekkel, amelyeket a legtöbb olyan kortárs feminista értelmiségi képvisel, aki reménykedik abban, hogy tehetségét és kompetenciáját be tudja vetni a maszkulista ideológia kritikájában. A „torzítás” ugyanis a megjelenítés olyan közegét feltételezi, amely közénk és a vizsgált tárgy közé hatolva olyan látszatot hoz létre, amely nem felel meg a tárgy valóságának. Ez a reprezentacionalizmus nem hozható összhangba a pragmatikusok felfogásával, hogy az igazság nem a valóság belsõ természetének való megfelelés, vagy annak dekonstruktivista visszautasításával, amit Derrida „a jelenlét metafizikájának” nevez. Pragmatikusok és dekonstruktivisták egyetértenek abban, hogy minden társadalmi konstrukció, és hogy nem lehet különbséget tenni a „természetes” és a „pusztán” kulturális közt. Egyetértenek, hogy a kérdés az, mely társadalmi konstruktumokat vessük el és melyeket tartsuk meg, és hogy a konstrukciók során nincs értelme arra hivatkozni, „ahogy a dolgok valójában vannak”. Mindkét filozófiai iskola egyetérthet Eagletonnal, hogy „ha értékek és hitek nincsenek hatalommal összekapcsolva, akkor az ideológia fogalma tovatûnik”. De Eagletontól eltérõen ez mindkettõnek elegendõ indok, hogy elvessék az „ideológia” fogalmát.
A német ideológiá-ban végig fenntartott megkülönböztetés a marxista tudomány és a puszta filozófiai fantázia között kiváló példája annak az állításnak, hogy írói elérték azt, amit Derrida „a játékon túli teljes jelenlét”-nek nevez. Jó marxistaként Eagletonnak visszhangoznia kell a bevett jobboldali kritikát Derridával szemben, amikor azt mondja, „a tétel, hogy a tárgyak teljesen belsõk azokban a diskurzusokban, amelyek konstituálják õket, azt a kényes problémát veti föl, hogy miként tudjuk valaha is eldönteni, vajon az elbeszélés érvényesen konstruálta-e tárgyát”, majd azt kérdezi, „ha társadalmi értelmezéseimet az általuk szolgált politikai célok érvényesítik, akkor hogyan érvényesítem azokat a célokat?” Nem beszélhetünk „torzított kommunikációról” vagy „torzító eszmékrõl” anélkül, hogy hinnénk a diskurzusokhoz képest külsõ tárgyakban, és olyan tárgyakban, amelyeket a diskurzusok képesek pontosan vagy pontatlanul, tudományosan vagy csupán fantasztikusan ábrázolni.
Valakinek tehát engednie kell. A feminista értelmiségieknek, akik kritizálni akarják a maszkulista ideológiát, és erre a dekonstrukciót akarják használni, vagy (1) új jelentést kell az „ideológia” számára kitalálniuk, vagy (2) el kell választaniuk a dekonstrukciót az anti-reprezentacionalizmustól, annak tagadásától, hogy meg tudjuk válaszolni a kérdést, „érvényesen (nem pedig például ‘a feminista célok számára hasznosan’) konstruáltam meg a tárgyat” vagy (3) azt kell mondaniuk, hogy rossz az a kérdés, vajon a maszkulista társadalmi gyakorlatokat illetõ kritika „tudományos-e” vagy „filozófiailag megalapozott-e”, akárcsak a kérdés, vajon a maszkulizmus „eltorzította-e” a dolgokat.
A legjobb opció (3). Az (1) egyszerûen nem éri meg a fáradságot, és nem hiszem, hogy (2) egyáltalán kivihetõ lenne. Én szerencsétlennek találom, hogy a dekonstrukcióval azonosuló emberek megpróbálták helyreállítani a marxista anyag-tudat megkülönböztetést -- mint amikor de Man azt mondta, „szerencsétlen lenne a jelölõ anyagiságát annak anyagiságával összetéveszteni, amit jelöl”, és aztán úgy definiálta az „ideológiát”, mint „a nyelvészeti igazságnak a természetivel, a referenciának a fenomenalizmussal való összekeverését”. A vád visszautasítása, hogy az irodalomelmélet vagy a dekonstrukció „elfelejtkezik a társadalmi vagy történeti valóságról”, leginkább úgy sikerülhet, hogy hangsúlyozzuk, a „tárgyak diskurzus általi megalkotása” minden szinten történik, és hogy „a (társadalmi és történeti, asztrofizikai vagy bármely) valóság elõtti tisztelet” pusztán a múlt azon nyelve, a múlt azon módozatai elõtti tisztelet, amelyben leírták, mi is történik „valójában”. Ez a tisztelet néha jó dolog, néha nem. Attól függ, hogy mit akarunk.
A feministák meg akarják változtatni a társadalmi világot, ennélfogva nem tisztelhetik túlságosan a társadalmi intézmények régi leírásait. A dekonstrukciónak a feminizmus számára való hasznosságával kapcsolatos legérdekesebb kérdés az, ha egyszer Nietzsche, Dewey, Derrida és mások meggyõztek bennünket, hogy nincs semmiféle „természetes” vagy „tudományos” vagy „objektív” a maszkulista gyakorlatokban vagy leírásokban, és hogy minden tárgy (neutrinók, székek, nõk, férfiak, irodalomelmélet, feminizmus) társadalmi konstruktum, akkor vajon van-e bármi további olyan segítség, amelyet a dekonstrukció nyújtani tud nekünk abban, hogy eldöntsük, mely konstruktumokat tartsuk meg, és melyeket helyettesítsük, vagy hogy ez utóbbi számára helyettesítõket találjunk. Kételkedem abban, hogy lenne.
Gyakran mondják, hogy a dekonstrukció olyan „eszközöket” biztosít, amelyek képessé teszik a feministákat, hogy megmutassák, mint Barbara Johnson állítja, hogy „Az entitások (próza és költészet, férfi és nõ, irodalom és elmélet, bûn és ártatlanság) közti különbségek bizonyíthatóan az entitásokon belüli, az entitások önmaguktól való különbözõségét létrehozó különbségek elnyomásán alapulnak.” Számomra érdektelennek tûnik a kérdés, vajon ezek a különbségek tényleg valódiak-e (az entitás mélyén összedobálva, arra várva, hogy felszínre hozzák a dekonstruáló exkavátorok), vagy csak azután kerülnek az entitásba, miután a feministák olyan társadalmi konstruktummá alakították, ami közelebb van szívük vágyához. A poszt-nietzscheánusok (hasonlóképpen a pragmatikusok és a dekonstruktivisták) antimetafizikus polémiája fontos részének tûnik számomra az érv, hogy e találás-vs.-létrehozás megkülönböztetés kevéssé érdekes. Ennélfogva egyáltalán nem látom, hogy bármiféle politikai értelme lenne azt állítani, mint ahogy Johnson mondja, hogy „A különbség abban a mértékben a munka egy formája, hogy bármely szubjektum ellenõrzésén kívül játszik.” Egyszerûen nem számít, vajon Isten rendelkezik, vagy „a termelõerõk tömege” dialektikusan kibontakozik, vagy a differencia játszik mindannyiunk ellenõrzésén kívül. Csak az számít, hogy mit tudunk tenni azért, hogy meggyõzzük az embereket, hogy másként cselekedjenek, mint a múltban.
Összegezve, a politika javára válik, ha a filozófia valamennyire felszabadítja képzeletünket, mivel minél élénkebb a jelen képzelete, annál valószínûbb, hogy a jövendõ társadalmi gyakorlatok el fognak térni a múlt gyakorlataitól. Nietzsche, Dewey, Derrida és Davidson vizsgálatai az objektivitásról, igazságról és nyelvrõl bizonyos mértékig hasonlóan szabadítottak föl bennünket, mint Marx és Keynes vizsgálatai a pénzrõl, Krisztus és Kierkegaard vizsgálatai a szeretetrõl. De ellentétben azzal, ahogy a marxista tradíció szerencsétlenül el akarta hitetni, a filozófia nem az úttörõ politikai munka eszközforrása. Semmi politikailag használható nem történik mindaddig, amíg az emberek nem kezdenek el olyan dolgokat mondani, amit korábban soha nem mondtak -- ezáltal lehetõvé téve, hogy meglássunk új gyakorlatokat, ahelyett, hogy a régieket vizsgálnánk. A kuhni tudományfilozófia tanulsága fontos: ugyanúgy nincs egy „kritika” nevû, feltûnõen jobb politikához vezetõ tudományág, mint ahogy nincs feltûnõen jobb fizikát produkáló „tudományos módszer” sem. Az ideológiakritika legjobb esetben padlófelmosás, de semmi esetre sem úttörés. A prófécián élõsködik, és nem helyettesíti azt. Úgy viszonyul a múlt eseményei (például, mit tett a férfi a nõvel) képzelõerõvel telített új leírásaihoz, ahogy Locke (aki magát szemételtakarító „segédmunkásnak” tartotta) viszonyult Boyle-hoz és Newtonhoz. A filozófia úttörõ-fogalma az értelmiségi munka logocentrikus felfogásának része, amihez nekünk, Derrida rajongóinak, semmi közünk sincs.
Sok feminista részben azért áll ellen a filozófia politikai haszontalanságát állító ilyen pragmatikus felfogásnak, mivel a maszkulizmus annyira mindenütt jelenlévõnek tûnik abban, amit a kortárs társadalomban teszünk és mondunk, hogy a látszatok szerint csak egy tényleg erõteljes értelmiségi váltás tudná azt kimozdítani. Ennélfogva számos feminista úgy véli, hogy csak a filozófusok által felismerhetõ (valami a logocentrizmus vagy „binarizmus” vagy „technológiai gondolkodás” vonalán elhelyezkedõ) nagy intellektuális rossz kihívásának elfogadásával tudják a feladatuk által látszólag megkövetelt radikalitást és hatékonyságot elérni, miközben ezt a rosszat bensõleg maszkulistának értelmezik, és azt állítják, hogy a maszkulizmus ezen áll vagy bukik. Úgy látszik, mintha valamiféle nagy filozófiai szörny elleni kampánnyal való szövetség nélkül a maszkulizmus elleni kampány a jelenlegi gyakorlatokkal való cinkosság valamilyen formájára volna kárhoztatva.
E nézet szerintem rosszul állapítja meg a relatív méreteket. A maszkulizmus sokkal nagyobb és erõszakosabb szörny, mint azok a kis, provinciális szörnyek, amelyekkel a pragmatikusok és a dekonstruktivisták küzdenek. A maszkulizmus ugyanis olyan emberek védelme, akik a történelem kezdete óta fölül vannak, és védekeznek letaszításuk ellen; ez a szörnyfajta nagyon adaptív, és úgy vélem, majdnem ugyan olyan jól képes túlélni az anti-logocentrikus filozófiai környezetet, mint a logocentrikust. Igaz, hogy, mint Derrida élesen megjegyzi, a logocentrikus hagyomány finom módon összekapcsolódik a tisztaság -- a nõi piszkosságtól való szabadság -- iránti vággyal, amelyet mint mondja “a férfi homoszexualitás lényegi és lényegében fenséges alakzata” szimbolizál. De ez a tisztaságvágy és ez a fenséges alakzat valószínûleg tovább fog élni valamilyen szublimáltabb formában, még ha mi, filozófusok valahogy túl lépünk is a metafizikán (vagy annak Verwendung-ján).
A pragmatizmus -- ha úgy fogjuk föl mint az igazságról, a tudásról, az objektivitásról és a nyelvrõl alkotott filozófiai nézetek halmazát -- semleges a feminizmus és a maszkulizmus között. Így, ha valaki sajátosan feminista elméleteket akar e témákról, azt a pragmatizmustól nem kaphat. De olyan feministák (mint MacKinnon), akik a filozófiáról úgy gondolkodnak, hogy azt alkalomszerûen használni lehet, mint ahogy idõnként kerülni is lehet, ahelyett, hogy hatalmas és nélkülözhetetlen szövetségesnek tekintené, a pragmatizmusban ugyanazokat az antilogocentrikus elméleteket fogja találni, mint Nietzschénél, Foucaultnál és Derridánál. A pragmatikusok doktrína-prezentálási módozatának nagy elõnye, hogy világossá teszik, nem olyan mély titkokat fednek fel, melyeket a feministáknak ismerniük kell a siker érdekében. Bevallottan csak alkalmi ad hoc tanácsokat tudnak adni arról, hogy miként válaszoljanak, ha a maszkulista gyakorlat erre kényszeríti õket. A pragmatikusok és a dekonstruktivisták a feminizmusnak csak azon kísérletek kemény visszautasításában tudnak segíteni, melyek gyakorlatukat az olyan esetleges történeti ténynél mélyebb valóságra hivatkozva alapozzák meg, mint hogy a valamivel nagyobb izomzattal rendelkezõ emberek a valamivel gyengébb izomzattal rendelkezõket nagyon hosszú ideig megfélemlítve tartották.

BOROS JÁNOS FORDÍTÁSA
Jegyzet

1 Mint Catherine MacKinnon mondja, a férfi és a nõ kapcsolatának története lapos (ellentétben a szexualitás azon történetével, mint amely „a történészeket hozzásegíti, hogy szexinek érezzék magukat”). „E dombok és völgyek, e dagályok és apályok alatt, ott van ez az alap, ez a folyamat, amely nem sokat változott, nevezetesen a férfi fensõbbség és a nõ alárendeltsége.” (“Does sexuality have a history?”, Michigan Quarterly Review, Winter 1991, p.6.) Ez az alárendeltség úgy halad végig a századokon, mint egy monoton (és általában hallhatatlan) alapbasszus -- a férfi hangja, amely hajszolja a nõt. Semmiféle dramatikus hangszerelés nem látszik lehetségesnek.

Bibliográfia
RORTY, Richard
Esetlegesség, irónia és szolidaritás
Jelenkor, 1994

Heideggerrõl és másokról
Jelenkor, 1997

BOROS János
Pragmatikus filozófia
Jelenkor, 1998

GRAY, Richard
„Richard Rorty és a posztmodern irónia”
Magyar Lettre Internationale, 22

ORBÁN Jolán
Derrida írás-fordulata
Jelenkor, 1994


Kérjük küldje el véleményét címünkre: lettre@c3.hu

http://www.c3.hu/scripta

http://lettre.c3.hu
 


C3 Alapítvány     c3.hu/scripta/