MÁRTON LÁSZLÓ

AZ ESEMÉNY ÉS AZ ERÕTÉR*

Zoltán Gábor novelláiról

Zoltán Gábor Vásárlók könyve címû novelláskötete a leírás gazdaságosságával, a helyzetkijelölés pontosságával és a szerkesztés tudatosságával lepi meg olvasóját. Ami a mûfajt illeti, a szerzõ a magyar novellisztika legjobb hagyományaihoz kapcsolódik; írói látásmódja, szövegformáló eljárása azonban igen távol áll bármifajta nosztalgiától, gondoljunk akár stílusimitációra, akár életérzésre. Zoltán Gábor a novella rövid távú feszültségének intenzív kiaknázására törekszik, biztos kézzel, és a kötetnek mind a kilenc írásában sikerrel. A figyelmes olvasó azonban észreveszi, hogy ezek a novellák, amelyekben valakinek mindig vennie kell valamit - például mézet, halat, földet vagy elégtételt - úgy vannak felépítve, hogy bennük a feszültség nem egyirányú, tehát nem is egyféle. Ha pedig egyszerre többféle feszültség tesz élõvé egy-egy szöveget, valamint e szövegek révén egy könyvet, az elsõ lapjától az utolsóig: úgy az, ami egy bizonyos nézõpontból rövid távú, intenzív olvasói élmény benyomását kelti, egy másik nézõpontból reflexiók által megvilágított, bonyolult és többértelmû, vagyis hosszabb távú élménynek mutatkozhat.
Ha röviden kellene Zoltán Gábor írói technikáját jellemeznem, azt mondanám: úgy sûríti az eseményeket, illetve az események leírását, hogy közben egyszersmind leplezi is a sûrítést. Úgy készíti elõ - szinte mérnöki precizitással - a csattanót, hogy az elõkészítés csak visszamenõleg vehetõ észre; az elsõ olvasás elõretekintõ gyanútlansága inkább kalandnak, meglepetésnek vagy játékos megtévesztésnek észleli.
Aztán rá kell jönnünk, hogy ez nem játék. Vagy ha mégis, akkor vérre megy. Mármint a szereplõk közt megy vérre a játék, a szövegen belül. Ugyanakkor nem kerülheti el figyelmünket, hogy nemcsak a szereplõk játszanak egymással, erõsek a gyengékkel, hatalmat birtoklók a kiszolgáltatottnak bizonyulókkal, zsinóron rángatott boszúállók a zsinórt rángató bûnösökkel és megfordítva, hanem ez az elbeszélõ játszmája is a szereplõkkel és a helyzetekkel. És persze az olvasóval.
Az elbeszélõ egyfajta rezignáltan gonosz demiurgoszként lép a színre, mindjárt az elsõ novella elsõ soraiban, s attól fogva, nem hivalkodóan és nem feltûnõen ugyan, de folyamatosan jelen van. Választékos szavakat, régies fordulatokat használ; nem kirívóan és nem sokat, éppen csak annyit, hogy világosan jelezze: a szereplõk közti történés elválik az elbeszélõi történéstõl, s így a kötetben feltáruló írói világ, noha keretei banálisak, e köznapiságon belül, hirtelen, de korántsem ok nélkül, kísértetiessé tágul. Ami elõször az úgynevezett "mai magyar valóság" választékos, kicsit kifinomult leképezésének rémlik , egyszerre csak a szó szorosabb, nyersebb és brutálisabb értelmében kezd rémleni. E rémlés közepette, ráismerve a mai Budapest (korántsem meghitt, inkább érdekesen és fenyegetõen lepusztult) kulisszáira, az olvasó minden egyes novellában szembe kerül az emberi kapcsolatok értelmének és tétjének kérdésével; el kell töprengenie rajta, mikor és mitõl változik át a köznapi ember gátlástalan szörnyeteggé. Hozzá kell tennem, hogy Zoltán Gábor írói világában ez nem erkölcsi, hanem "létezés-szakmabeli" kérdés, és azért kell az olvasónak feltennie, mert a szereplõk nem teszik fel, csak végigcsinálják és elszenvedik a folyamatot, csak át- és túlélik, már amennyiben túlélik. Zoltán Gábor novelláiban vannak elõreutalások, de nincsenek elõremutató perspektívák, s ilyen szempontból, bármily furcsán hangzik is, mindegy, hogy egy szereplõ az arcán végighúzódó vágott sebbel és a felkínált állás elvesztésével vagy levágott fejjel zárja magára a novellát.
De ez már az elbeszélõ, sõt a szerzõ játszmája az olvasóval. Zoltán Gábor novellái többnyire nem a csattanóval végzõdnek, utójátékuk is van; ez az a szövegrész, ahonnét, mint valami dombtetõrõl, még egyszer, ezúttal nem az utalások és a fordulatok sûrûjébõl, hanem egy kicsit messzebbrõl, át lehet tekinteni a történéssor egészét. Minden novellának el kell jutnia valahonnét valahova, s ezt a várakozásunkat a Vásárlók könyvé ben olvasható írások messzemenõen kielégítik. Mondhatnám úgy is, messzebbre és máshová menõen, mint a reflektálatlan olvasói várakozás célja vagy iránya. Igaz ugyan, hogy Zoltán Gábor novellái egy-egy adottnak tekinthetõ (s azon belül már nem sokat ígérõ) szituációtól jutnak el a csattanóként megformált rémületes átváltozásig, vagyis addig, hogy a helyzetek kifordulnak és a szereplõk kivetkõznek önmagukból, ám visszanézve látszik, hogy mindez elkerülhetetlen, hogy a szcenikai értelemben elõre nem látható fordulatok aprólékos gonddal be vannak építve a narráció nyelvi fogódzóiba.
A fentiekbõl viszont óhatatlanul következik, hogy Zoltán Gábor novelláiban az elbeszélõi tudásnak (ha pedig a tudás hatalom, úgy az elbeszélõi hatalomnak) is el kell jutnia valahonnét valahová. A Vásárlók könyve innovatív erejét, amely a kötetet nemcsak jól megcsinált, hanem jelentõs munkává is teszi, ebben a folyamatban látom. A magyar rövidprózában az elbeszélõi tudás vagy konstans, vagy pedig a történéssor, az összefüggések destrukciójából nyeri növekvõ erejét. A klasszikus novella feltételrendszere adott, hõsnek és olvasónak ezt kell néhány bekezdésen belül felismernie, s azután lehet - kinek így, kinek úgy - diadalmaskodni vagy elvérezni rajta. Százával sorolhatnám a példákat Mikszáthtól Mándy Ivánig: akár félreértéseket tisztáz az elbeszélõ, akár rejtélyekre világít rá az olvasó elõtt, akár - végül - kihagyások révén teszi egyértelmûvé azt, ami sokértelmûvé vált a szavakban - az elbeszélõi tudás a szöveg erõterének feltárására, s vele ekvivalens használatára szorítkozik. A szövegbõl megismerhetõ szabályokat ugyanazon a szövegen belül nem lehet megváltoztatni. Hacsak úgy nem, hogy a szövegformáló észjárás iróniája marja szét õket: ahogy ez a XIX. században Vajda Péternél vagy Pákh Albertnél, késõbb, egész másképp, Karinthynál vagy Végh Györgynél, még késõbb, megintcsak másképp, Esterházy korai prózájában vagy Garaczi Lászlónál figyelhetõ meg.
Vagy pedig: hacsak úgy nem, ahogy Csáth Géza próbálta meg, rövid pályájának elsõ éveiben: a korai Csáth-novella legfontosabb törvényszerûsége, hogy a szövegbõl megismerhetõ szabályok ugyanazon a szövegegységen belül érvénytelenekké válnak, mégpedig nem a szerzõ ügyetlensége vagy következetlensége miatt, hanem ellenkezõleg, azért, mert a szerzõben van annyi bátorság és kegyetlenség, hogy a narráció mindenekelõtt az elbeszélõi nézõpont fenyegetettségét fejezze ki. Hasonló törekvés figyelhetõ meg Zoltán Gábor novelláiban is.
Távol álljon tõlem, hogy ezt a hasonlóságot egyszersmind az írói alkat hasonlóságának is tekintsem. Zoltán Gábor józan szemléletessége távol áll Csáth lázas, lírai kitöréseitõl, s az elbeszélõi nézõpont sincs aláaknázva az õ novelláiban. A narráció hatalma nála nem labilis, csak épp nem konstans. A nézõpont nem a szövegen kívül van rögzítve, hanem belül van, és a szövegen belül mozog. Mintha valaki hátrálna, hogy messzebbrõl vehesse szemügyre mûvét, aztán közelebb lép, aztán még messzebbre hátrál. Minél kiszolgáltatottabbak lesznek a hõsök, annál kevesebb hatalma van fölöttük az elbeszélõnek. Zoltán Gábor novellái - a szó írói értelmében - így jutnak el valahonnét valahová. Azt mondanám, hogy igen messzire; de ahogy a térképrõl sem lehet az új magyar közmondás szerint lemenni, úgy ezekbõl a novellákból sem hátrálhat ki az elbeszélõ.
Miután Zoltán Gábor csak szépíróként számít pályakezdõnek, színházi és rádiós rendezõként már régóta ismertté vált, kézenfekvõ kiemelni a novellák szcenikai és dramaturgiai felépítettségét, vagy általában, a bennük megmutatkozó "drámaiságot". Nem vitatom, hogy mindez megvan a Vásárlók könyvé ben, ám kérdés, hogy kik között zajlik a dráma és mi a tétje. Ebben a könyvben vásárlónak lenni annyi, mint vevõnek lenni; hogy viszont vevõnek lenni mit jelent, az nem egyértelmû. Mézet venni, virágot venni, vagy valakinek a fejét venni azt jelenti, hogy valakinek valamit igen cudarul meg kell szívnia. Ha a szívás tárgya egy üveg méz, úgy a mézben döglött méhek vannak, amelyek, hiába döglöttek, szúrni még tudnak, természetesen a nyelés pillanatában. Ha taxisofõrök nemiszerve kerül szívásra, úgy ezek a szervek elõzõleg az áldozatnak egy másik testnyílásában tettek látogatást. De ez csak a dolog egyik része, a szívás csak a szereplõkre vonatkozik; az olvasót illetõen vevõnek lenni annyi, mint befogadónak lenni. Igen ám, de mi a befogadás tárgya? Nem elsõsorban az a szólam, amely a szereplõk közti dialógusokból áll össze. Inkább az a tér, amelyet a különbözõ szólamok közti distancia jelöl. S ahogy az elbeszélõ hátrál az általa elmondott eseménytõl, úgy hagy egyre több teret az olvasónak, s úgy lesz az olvasó egyre inkább vevõ a metamorfózisra, amely e térben zajlik. Ez a tulajdonképpeni dráma, amely Zoltán Gábor novelláiban zajlik: az olvasó, miközben éppoly váratlan, amilyen erõs taszítást érez (elvégre visszataszító jelenetek tárulnak fel a kötet lapjain), egyszerre csak azt veszi észre, hogy nézõpontja közvetlenül az elbeszélõé mellett van.
S akkor még mindig egy egész világ választja el õket. Az, amit írói világnak nevezünk.

Jegyzet

* Laudációként a Bródy Sándor-díj átadásán, 1998. december 12-én hangzott el
Budapesten, a Kortárs Irodalmi Központban.


ÉSZREVÉTELEIT, MEGJEGYZÉSEIT KÉRJÜK KÜLDJE EL A KÖVETKEZÕ CÍMRE: jelenkor@c3.hu
C3 Alapítvány       c3.hu/scripta/