THOMKA BEÁTA

ALULJÁRÓK, FELÜLJÁRÓK,BELSÕ JÁRATOK: ÁTJÁRHATÓSÁG*

Jegyzetek

Egyszóval: felütötted és nézed a könyvet, mely harminc centiméterre ha lehet az arcodtól. Elõzõleg már egy kicsit belelapoztál, itt-ott kapkodva el is olvastál egy-egy sort, hogy valamiféle képet alkothass magadnak az egészrõl, vagy mert azt remélted, hogy vidám részre bukkansz. Aztán valószínûleg úgy döntöttél, hogy elolvasod, mert hisz a könyvekkel általában ezt szokás tenni. A lehetõ legkényelmesebben elhelyezkedtél, és felütötted ezt az oldalt. Ha pályaudvaron vásároltad ezt a könyvet, két-három újsággal együtt, talán egy kicsit azért is választottad, mert azokra gondoltál, akik szemközt ülnek majd a vasúti kupéban. Olyan a könyv, mint a pajzs, melyet maga elé tarthat az ember, hogy visszapattanjon róla az útitársak fecsegése és kíváncsiskodása. De a vonat rázkódásától ugrálnak a sorok a szemed elõtt, és nehezedre esik az olvasás. (...) De lehet, hogy nem is utazol. Egészen egyszerûen otthon ülsz a karosszékben. Pohár ital a kezedben, a lábadon papucs. 1

Nos, mire vársz? Nyújts ki a lábad, rakd a párnára, kettõre akár, a dívány fejrészére, a karosszék karfájára, a dohányzóasztalkára, az íróasztalra, a zongorára, a földgömbre. Elõbb vesd le a cipõd, ha meg akarod támasztani a lábad; ha nem, vedd fel újra. Most ne maradj így, kérlek: egyik kezedben a cipõ, a másikban a könyv. 2

A regényidézeteket követõen ideje föltenni a kérdést: mi közük van a mostani tanácskozás egyfelõl igen általános, másfelõl túl konkrét és szûkítõ témakijelöléséhez. Az "átírás" az utóbbi értelemben Esterházy gesztusát juttatja eszembe, aki annak idején egyetlen papírlapra rótta, szó szerint szõtte nevezetes gobelinjét az Ottlik-regény soraiból, kritikusai pedig kivételes jelentõséget tulajdonítottak ötletének. A Slavno je za otadbinu mreti 3 (Mily dicsõ a hazáért halni) átmásolását izgalmasabbnak éreztem, itt ugyanis nem grafikai lap alkotójaként, hanem szó szerinti átíróként, Danilo Kis-maszkban lépett fel. Az azonban mindkét alkalommal nyilvánvalónak tûnt, a hagyomány vállalásáról, az elõképek kijelölésérõl van szó. A továbbiakban az átírást nem mint a másolás megfelelõjét, hanem mint átvételt, mint egy igen gazdag jelenségkör elemét szeretném körüljárni. Ezen belül nem tematikus, motivikus, hanem mûfaji, strukturális karakterû átvétel-típusokat kívánok érinteni, valamint néhány lehetõséget a kiterjedés, a jelleg alapján megkülönböztethetõ szövegközi, illetve szövegbelsõ változatok közül. Az elõbbiek terepe a mûvek, szövegek, beszédmódok, a szellemi kultúra különféle nyelveinek térköze, az utóbbiak kontextusa a saját opus.
Rájátszás? Visszatérve a felolvasott prózarészletekhez, eldönthetetlen számomra, átírások-e egyáltalán. Szövegen, regényen belüli helyzetüket illetõen mindenképpen, hisz mindkettõ a prológus-hagyomány továbbírása. Egymáshoz való viszonyukat illetõen nem ilyen egyértelmû a válasz. Hogy a sokat hivatkozott, eredetiségérõl híres és a posztmodern regényfikció eljárásainak egyik kanonizálójaként ismert Calvino utánozott-e, másolt-e, nem tudom. Mindenesetre az 1979-ben megjelent olasz regényt tizenkét évvel megelõzi a francia példa, Le Clézio Terra amatá ja (1967), melynek prológusába a Calvino-szöveg elõtt olvastam bele. Hangnem, modor, második személyû megszólítás, az olvasóhoz való közvetlen odafordulás, bizalmaskodás tekintetében megtévesztésig hasonlít egymásra a két regényfelütés. Egyetlen árulkodó jel, hogy az elsõ regény megszólított virtuális olvasója már papucsban van, míg Calvino csak ekkor szólítja fel, hogy vesse már le a cipõjét. Lehetséges, hogy az alapszituációt illetõen csupán véletlen egybeesésrõl és nem átvételrõl van szó, lehet, hogy Calvino játékos megoldásainak egyikérõl. Mindenesetre olyan cikázás, vibrálás következik be a két szöveg között, melyre felfigyelünk, amely emlékeztet egy korábbi megszólításra, eszünkbe juttat egy már hallott hangfekvést, például a Le Clézióét. Ha kitervelt a rájátszás, s e tervet felismerjük, máris a szövegközi térben járunk, töprenghetünk errõl vagy arról az elméleti problémáról. Ha véletlen, akkor pedig az elmúlt évtizedekben kialakult olvasási reflexek léptek mûködésbe, tehát saját irodalomértelmezési beidegzõdéseink csapdájába estünk.
Átiratváltozatok . Az mindenképpen egyértelmûnek tûnik, hogy az irodalmi transcriptiók sokféle lehetõsége és változata a hagyománnyal létesített kapcsolat megnyilvánulása, amelynek terepe a szövegközi, mûfajközi és a kultúraközi térség. A zenetudomány is igen változatos jelenségkörrel szembesül, amikor számba veszi az átirat, variáció, feldolgozás, fantázia, reminiszcencia, parafrázis, kivonat, kollázs, potpourri stb. kérdéseit. E kölcsönviszonyba a folyamat mindkét tényezõje, az alkotó és a befogadó is belép, az egyik által felvett kapcsolatot a másik egészíti és teljesíti ki, saját idejével, saját tapasztalatával, tapasztalásmódjával, kreatív logikájával vagy interpretációs beállítottságával. A modell, minta, elõkép, preforma, architextus egyes korokban normaként szerepelt: a tisztelgés, kötõdés kifejezõdésének helyére késõbb inkább az eltérés, destruálás, ironikus deformálás, a paródia, rájátszás, felidézés és idézés gesztusai kerültek. A párbeszéd, kapcsolat és viszony megteremtésének archaikus és mai változatai egyaránt az elevenné tétel dinamikus lehetõségei. Ilyen rendeltetés tulajdonítható az átköltés, fordítás, újrafordítás, újraértelmezés eljárásainak is. Mindez az irodalom természetes belsõ folyamatainak része, ha éppen nem ez az, ami történetét megalkotja vagy hatástörténeti folyamként hömpölyögteti. A zene, a képzõmûvészet vonatkozásában hasonló észrevételeket tehetünk.
Az a tény, hogy az átírás szó azt a sokféle megoldást idézi, amely vagy mint fölérendelt, vagy éppen mint a genushoz viszonyított species kategóriák merülnek fel, kissé megnehezíti a tárggyal kapcsolatos elmélkedést. Michel Butor a fogalom hallatán a hangok írásképére, a lejegyzésre asszociál. 4 Bennem a szóbeliségbõl az írásbeliségbe átlépõ elsõ betûvetõket, a mitologikus, folklór, történeti és vallási hagyomány átadóit, mesemondókat, megéneklõket, jokulátorokat, krónikásokat, prédikátorokat, vagy mindebbõl szövegeket alkotó írástudók sokaságát idézi. Továbbá a kódexmásolókat, krónikásokat, scriptorokat, lejegyzõket, illusztrátorokat. A szellemi hagyományozás korszakokat összekapcsoló felüljáróival egyidõben az aluljárók, furatok, ásatok hálózata is kirajzolódik. A megfestés, dramatizálás, a megfilmesítés ugyancsak az átvétel, kölcsönzés, médiaközi transzpozíció alapmûveleteire vezethetõ vissza. A nyelvi, irodalmi ráírások, beleírások, átköltések, hamisítások, utánzások, plágiumok, pamfletek, tematikus és formai variációk a kulturális emlékezet mûködése felõl is megközelíthetõk. A felüljárókat a nem diakronikus vonalak mentén jelentkezõ kapcsolatlétesítésként képzelem el. Az aluljárókat a rejtett, alig észlelhetõ megoldások építik, melyek filológiai, történeti és elméleti problémákat vetnek föl.
Mûfajközi térség. A dráma, líra, próza közötti áramlás, továbbá a fikciós alakzatok és a nem fikciós szövegtípusok közötti érintkezés a poétikai rendszerezésekkel egyidejû: a törekvés szüntelenül konfrontálódik az átjárhatatlanságot védõ poétikákkal. A modern és a posztmodern elõtt is voltak korok, melyekben a mûködési terep hangsúlyosan a szövegközi térség volt. A tárgyi, tematikus parallelizmusok körét gazdagító megoldások, mint a motivikus párhuzam, vagy a szerkezetiek, mint a beékelés, mise en abyme, transzformáció, montázs, kollázs, deformáció, utalás, idézet, önidézet, ismétlés a jelen korszakot mindenképpen belülrõl jellemzik. Northrop Frye archetípus fogalma azoknak a folyamatosságot létrehozó és érvényesítõ visszatéréseknek, utalásoknak a megnevezésére irányul, amelyek szerinte építõkövek, építészeti tömbök módjára alakítják az irodalom rejtett belsõ járatait. Szerkezeti egységekrõl, eljárásokról és nem tematikus vagy tartalmi összetevõkrõl van szó, melyek szívósan ismétlõdnek, variálódnak. Frye elképzelésével rokon a Genette>-féle architextualitás mûfaji problémaköre is, "vagyis az a bennefoglalási viszony, amely egy szöveget azokhoz a diszkurzus-típusokhoz fûz, amelyekhez tartozik - egy szöveg több típushoz is tartozhat egyszerre -, vagy amelyekbõl éppen kilépni törekszik. Ennek a viszonynak az el- és felismerése után próbálkozhatunk a tematikus, modális, formális stb. mûfajelképzelések leírásával." 5
A névtelen scriptor utóda, az öntudatosodó, nevét, jogait védõ szerzõ, majd a teoretikus konstrukció következtében elméletileg kétségbevont szerzõ-kategória újabban mintha az átadó és átvevõ szerepeit váltogatná. A szerzõség kérdésének elméleti radikalizálása megközelítõleg egybeesik a törekvéssel, hogy a prózai elbeszélés fikcionálja a szerzõ és az olvasó kategóriáját, és a másik két fiktív alakkal, az elbeszélõvel és a történetbeli alakkal egy sorba állítsa. Dinamikussá és több pólusúvá válik a játék, melyben Borges, Eco, Calvino, Ransmayr, Esterházy és a rokon alkatok kedvükre áshatják csapdáikat hol a figuráknak, hol saját maguknak, vagy a történet-megértési logikának és a prózaolvasási szokásoknak. Borges egy Cervantest újraíró novellahõst teremt, így mintha a posztmodern lovagregény létrehozásán fáradozna, amivel persze kettõs paródiát alkot. A regény a lovagregény, Borges története pedig a posztmodern elbeszélõi pozíció és a szerzõség paródiájaként születik. Borges irodalom-felfogása annak a radikális kritikának a jegyében alakul, mely szerint az irodalom nem teremtés, nem bemutatás, nem ábrázolás, hanem a már meglevõ képek, történetek, szimbólumok újrarendezése, imitatiója. A létrejövõ metanyelv paradoxona, hogy fikciójának tárgya maga az irodalom, formája pedig a kompiláció, kommentár. Az intellektuális kombinatorika a kulturális archetípusok felidézését metanyelvi rendszerként mûködteti, a meglevõ mûvelõdéstörténeti anyagot pedig elsõdleges nyersanyagként használhatja, mert maga e metanyelv a nyelve. Az öntükrözõ tükrök, az utalások utalásai, idézetek idézetei - tematikus és formai, mûfaji déj… vu -k. Borgesnél az elõbbi a képi, szimbolikus hagyományt, az utóbbi a parabola, a metaforikus, allegorikus elbeszélõ-tradíciót írja újra.
Történeti, mûvelõdéstörténeti emblémák. A Borges-olvasó Danilo Kis nem a fikciós talált tárgyra figyel: ugyanannak az eljárásnak a fordítottját követi, amit Borges a lexikográfiai tényanyagként prezentált fikciós narratívákkal. Kis a szovjet történelmi dokumentumokat és a bio>grafikus anyagot fikcionalizálja. Az erudíciós, civilizáció- és mûvelõdéstörténeti referenciák helyét itt a történetírás, a forradalmi mozgalmak, üldöztetések története tölti be. Az útvesztõk nem a képzelet, hanem a huszadik századi gulágok és politikai vesztõhelyek labirintusai. A primér dokumentáris forrásanyag úgy válik irodalmi átírássá, hogy közben alapvetõen átformálja a tény és fikció kapcsolatát: a dokumentum nem válik irodalmivá, hanem az elbeszélés lesz dokumentumszerûen sokkoló és nyers, anélkül, hogy fikciós jellege megkérdõjelezõdhetne. A res gesta (historia) Homérosz óta a legkülönfélébb formában vált res fictá vá. Danilo Kis az átjárhatóság lehetõségeit állítja, ahogyan a jeles elõképek közül a Saxo Grammaticus Gesta Danorum át olvasó Shakespeare vagy a 18. századi drezdai, lipcsei dokumentumgyûjteményt olvasó Kleist is. A Kolhaas Mihály történetet tartalmazó anyag nem merült ki a múlt században, Márton László számára is rejtett még feltáratlan forrást. Egyik esete, ügye, perirata úgy került kölcsönviszonyba a fikcióval, hogy a Jacob Wunschwitz igaz története címû regény felidézte, átírta, elszigetelte a históriától, a históriától elválaszthatatlan jeleket, kódokat azonban megõrizte, sõt felerõsítette. Az értelmezõk azután hozzáláthattak a szövevény felfejtéséhez.
A mûfaj mint metanyelv . Calvino hasonlóképpen igen kiszámítottan cselekszik, amikor az elmés játékosságot és egy másféle kombinatorikát egyesít. Mai olvasatban ugyanis a Ha egy téli éjszakán az utazó címû alkotás nemcsak a regénymûfaj poétikai hagyományának, típusainak, konvencióinak ironikus kifordítása, hanem egyben a posztmodern prózaelméletek oldott kifigurázása is, melyek részben éppen az õ ötleteire hivatkoztak. A kommentár itt metanyelvi elemként épül be a fikcióba, s még hatásosabban, a formálás révén. Calvino a mûfaj dekonstruálásával konstruál új mûfajmodellt, melyben a mûfaji önreflexió is elbeszélõ-funkcióra tesz szert.
A témák, helyzetek, alakok, típusok visszatéréséhez hasonló mindazon mûfajkonstituáló elemek vándorlása az irodalmon belül, vagy bizonyos szerkezeteknek kívülrõl befelé, illetve az irodalomból kifelé irányuló mozgása, amelyek kultúrkörönként különös hálókat szõnek. Novella nem jött volna létre, ha Boccaccio nem tanúsít affinitást a legkülönfélébb szóbeli és írott, régi és korabeli, vallási és világi, mitikus és profán, keleti és nyugati, mûvészi és nem mûvészi narratíva iránt, melyek tapasztalatát, elemeit, történeteit szintézisbe foglalta, és az addigiaktól eltérõ rendeltetéssel látta el. Schlegel, Bahtyin, Todorov egybehangzó álláspontja szerint ugyanakkor a regény az a mûfaj, amely minden megelõzõ mûfajt magába foglalhat, s minden egyéb befejezett mûfajjal szemben ez az egyetlen fejlõdõ, nyitott forma: sõt Bahtyin az egész irodalom jövõjének megszületését a regényben látta elképzelhetõnek.
A mûfaji emlékezet nem tematikus, szimbolikus összetevõkkel mûködik, mint a mitológiai és a bibliai referenciákra alapozott ismétlések. A részleges vagy teljes formai, alakzati, szerkezeti áthelyezések, párhuzamok, adaptációk fontos, megújító poétikai lehetõségek. A mûnemi szempontból közelebbrõl nem definiálható, inkább sajátos modalitásbeli, diszkurzív jegyekkel jellemezhetõ megnyilatkozásformák, szövegalakzatok a ready made módján képesek mûfaji körvonalak felidézésére. Úgy utalnak vissza egy-egy mûfaji elõképre, hogy csak igen közvetetten válnak leszármazottaivá. Barthes szerint ez az egyik útja az olvasható (lisible) hagyományból az írhatóba (scriptible) való átemelésnek. A másik út a kommentáron és interpretáción múlik, amely a jelenbeli affinitás és mûvészetértelmezési tapasztalat alapján felnyitja, újrafelismeri, újraértelmezi a lappangó hagyományt, mint Barthes az S/Z -ben (1970) Balzacot, Kristeva Chrétien de Troyes -t, Todorov a Decameron t.
Önidézet. A szerzõi fiktív univerzum, a saját opus mint kontextus, az életmû mint szöveg is az átírás, idézet és interpretáció tárgya lehet. A szövegbelsõ átvétel, az önidézet a saját mûhöz való értelmezõi, átértelmezõi viszony eszköze. Az ilyen hivatkozás és ismétlés másfelõl arról tanúskodik, hogy az opus elemei, értelemegységei, formai és nyelvi megnyilvánulásai ugyanolyan elõre gyártott és újrafelhasználható tárgyak, mint a szellemi hagyaték egyéb objektumai. Rilke Malte Laurids Brigge feljegyzései (1910) címû mûve, melynek elsõdleges munkacíme Prosabuch volt, ebbõl a szempontból egészen különleges. A Prózakönyv lényegében az 1904-1910 között, négy különféle idõszakban írott, más-más kéziratanyagból szerkesztett szöveg 71 szegmentumának anyagát tapasztalatok, képek, tények (Rilke szavával Erfahrungen, Bilder, Tatsachen) alkotják. A felsorolás különféle nyelvi vagy elsõdlegesen éppen nem nyelvi mozzanatokat tartalmaz. Mindezt nem a regény kategória, hanem átmenetileg a prózakönyv (vagy mint egyik kései olvasójánál, Tolnai Ottónál, a Prózák könyve ) foglalja keretbe. A végleges címben szereplõ Aufzeichnungen fogalom sem fikciós formai hagyományra utal, hanem éppen a tényszerûségek nem mûvészi leltárára, katalógusára. A szöveg végsõ elrendezése a naplóformát követi, ami ugyancsak az irodalmi peremkerület alakzata. A nem fikciós mûfaji és beszédalakzatok a Malté ban regénnyé rendezõdnek, a szerkezetet alakító szöveg-szólamváltások azonban érintetlenül hagyják, nem módosítják a különféle diszkurzustípusokat, ám alaposan átértelmezik a regénykonvenciót. A feljegyzés, parabola, kommentár, mese, narráció, leírás, retorizált dikció, levél, konfesszió, versmotívum, napló, emlékezés egyszeri, e regény idejére érvényes többszólamúságot eredményez. Ezt követhetné a kérdés: milyen elõföltételezésnek felel meg, ha regényként olvassuk e mûvet, lehet-e egyáltalán, ellentétben áll-e a mûfaji kánonnal a tízes években vagy azóta. Az említett erõs empirikus összefüggésláncnak, nem fikciós kontextusnak a megfelelõje a szöveguniverzum másik sajátossága, az önidézet szerepe, tehát az életmû mint regényformáló textuális együttes kérdése. A filológiai tárgyként is felfogható problémából e pillanatban egyetlen tényt hangsúlyoznék: a levelek, versek, jegyzetek, prózák átvett, beékelt töredékei e másik mûfaji rendszert saját, új kontextusként mûködtetik. Újabb járatot mutatnak meg a regény felé az Ewald Tragy, Családi ünnep, A tornaóra címû rövidprózák darabkái, helyzetei, valamint a Der Abendteuer, Persisches Heliotrop, Die Spitze I, II, Die Brandst„tte, Der Nachbar, Die Versuchung, Der Leser, Pont du Carrousel, Der Blinde, Vergiss, vergiss, Bestürzt fast ward er, stb. címû versek elemei. A biografikus dokumentumanyaghoz tartozó, abból vett, átvett fragmentumok pedig nem a fentiekhez hasonló fikcióss, hanem a nem fikciós diszkurzus közötti áthatolási irányt jelzik.
Az opus mint átjárhatóság. Vannak szerzõk, akik ragaszkodnak az állásponthoz, mûveik addig változtathatók, amíg alkotójuk mûködik. Nincs végérvényesen lezárt alkotás, nem variálható szöveg vagy szövegegyüttes. Esterházy Péter Bevezetés a szépirodalomba címû opusa nem újraírás, hanem újraszerkesztés eredménye. Mészöly Miklós is több alkalommal szerkesztett saját mûveibõl új alternatív kompozíciót, amely kiragadta az eredeti összefüggésbõl a meglevõ mûvet és új kontextus részévé tette ( Az én Pannóniám, Szekszárd, 1991). Az eljárás egyik említett szerzõnél sem feltétlenül érintette a mûfaji határsávokat, mégis kifejezetten új olvasat lehetõségét biztosította. Mészöly 1994-ben Párizsban megjelent prózakötetéhez nem egy novellajegyzéket, szövegválogatás-javaslatot nyújtott át, hanem korábbi önálló prózai írásait egy beékelt narrátori szöveggel, a címek elhagyásával laza történetsorrá szõtte. A Variations désenchantées alcíme "Pseudo-roman" lett. Magyar kiadásakor a szerzõ által "hamisított", sõt a francia változathoz képest tovább hamisított, bõvített szövegkorpusz a Hamisregény (1995) címet kapta. Mészöly mûvében e kiadást megelõzõen és azt követõen is hangsúlyosak a szövegbelsõ átalakítások nyomai. A megírt és az újonnan születõ mûvek közötti szövegtérben kötetlenül mozgatja alakjait, helyszínekhez, helyzetekhez, cselekménytöredékekhez, viszonyokhoz tér vissza ismételten. A visszakanyarodás korábbi mûvek szerves egységeihez a szerzõi intertextuális, s még pontosabban intratextuális mûveletsor része, az önidézés és áthelyezés, beékelés pedig nemcsak új összefüggés létrehozása, hanem a szerzõ által olvasott opus kommentárja is egyben.
A mise en abyme, a betét mint mûfaj. Michel Butor, Jean Ricardou és a hatvanas évek francia kritikusai sokat foglalkoztak az irodalmi lebegõ pajzs elméleti kérdéseivel, majd a hetvenes években Lucien D„llenbach összefoglalta a befelé tükrözõ 6 elbeszélés problémáját. Nem tudom, nem lehetne-e ezzel a kategóriával jelezni a beékelésnek azokat a változatait is, amikor az átvételek a saját opus belsõ járatain közlekednek. Butor a metamorfózisokról értekezve írja: "Azt a kritikai munkát, amirõl az író azt hiszi, csak mások mûvén gyakorolhatja, írása elsõ olvasójaként, saját alkotása kapcsán kezdi el. Tevékenysége, mint egy tükör, saját magát is tükrözi. A regényekben regényírók, olvasók szólalnak meg. Ez az öntükrözés - regény a regényben, színház a színházban, film a filmben - korunk mûvészetének egyik alapvetõ vonása, és ez szoros rokonságba hozza bizonyos elõbbi korokkal, elsõsorban a barokk mûvészettel: mindkettõ önmagára kérdez, s visszahajló gesztusuk: válasz a világ arculatának változására." 7 Az önidézet, átszerkesztés, átírás reflexió és önreflexió. Az önreflexió pedig a változtatás, a korrekció és az önértelmezés gesztusa.
 
 

Jegyzetek

* Thomka Beáta és Szigeti Csaba itt olvasható írásai elõadás formájában 1998. október 3-án, a hatodik alkalommal megrendezett JAK Tanulmányi Napok az átírásról szóló konferenciáján hangzottak el. A másik két elõadást, Bagossy László Adalék a színpadi szöveghûség moráljának genealógiájához (átirat) , valamint Selyem Zsuzsa 768 = 186 (Esterházy Péter Hahn-Hahn grófnõ pillantása címû regényérõl) címû munkáját áprilisi számunkban adjuk közre. - A szerk.

1 J. M. G. Le Clézio: Terra amata. Tellér
Gyula ford. Modern Könyvtár. Európa. Budapest, 1975. 6-7.

2 Italo Calvino: Ha egy téli éjszakán az utazó . Telegdi Polgár István ford. Modern Könyvtár. Budapest.
1985. 6.

3 Danilo Ki12>: Enciklopedija mrtvih.
Zágráb, Belgrád. 1983. 139-146.

4 Michel Butor: Irodalom, fül és szem. Modern Könyvtár. Budapest. 1971.

5 Vö. Gérard Genette: Introduction … l'architexte.
1979. Op. cit. Angyalosi Gergely: A sólyom szövegszerûsége. Alföld.
1998. 2. 49.

6 Vö. Lucien Dallenbach: Le récit speculaire: Essai sur la mise en abyme. 1977. "Az önreflexió egy változatáról van szó, amikor a szöveg egy részlete az egész szövegrõl magáról állít valamit, azt világítja meg vagy azt értelmezi; kis tükör, gyakran észrevehetetlen, amely mintegy ¯befelé tükröz. A mise en abyme sokszor
történet a történetben: a belsõ szöveg tehát a szöveg egészével kerül viszonyba, belsõ intertextualitásról van szó. A két történet kapcsolata (már ha történettel van dolgunk) sokféle lehet. (...) a belsõ történet (Gérard Genette terminológiájával élve:) máscselekményû". Kálmán C. György: Te rongyos (elm)élet! Budapest. 1998. 37-38.

7 Michel Butor: i.m. 179-180.


ÉSZREVÉTELEIT, MEGJEGYZÉSEIT KÉRJÜK KÜLDJE EL A KÖVETKEZÕ CÍMRE: jelenkor@c3.hu
C3 Alapítvány       c3.hu/scripta/