GÁCSI ZSUZSANNA

A BOLYGÓ HOLLANDI

Cees Nooteboom: A holland hegyek között - A következõ történet

Bármennyire kézenfekvõ lenne Cees Nooteboomot kortárs holland írónak aposztrofálni, ez látszólag (vagy valójában?) kettõs paradoxon; hiszen hollandként állandóan úton van, s ma már megosztva él szülõhazájában, illetve Berlinben és Spanyolországban, íróként pedig évtizedek óta az író-lét, az írás lehetetlenségérõl ír. Az örök kételkedõnek immár negyedik kötete jelent meg magyarul; ennek s az elõzõeknek örök témái: fikció és valóság, látszat és lényeg, írás, emlékezet, idõ, identitás - mára az irodalmi kánonok középpontjába került kérdések. Nooteboom maga is gyakran utal Borges, Pessoa vagy Italo Calvino mûvészetére; s a névsor sem véletlen: a problematika gyökerét õ jellegzetesen déli, legfõképpen spanyol témának tartja. Elsõsorban ugyanis Calderón tanítványa õ, a spanyol drámaíró álom-poétikája a legfõbb ihletõ: "Az élet álom. Nem egy álom; ahogy gyakran fordítják; hanem álom - Nem hasonlat, hanem állítás: az élet anyaga álom, álomból van szõve. Ha a nagy álom az úgynevezett valóság leleplezése, amelyrõl bizonyosságot sosem szerezhetünk, akkor a hétköznapi álmok a bizonyítékok: amikor egy csapásra minden megtörténhet, a törvények ledõlnek, az ember repülhet, gyilkolhat, vagy olyan rettegést áll ki, amelyet ébren sohasem bírna el" - írja egy esszéjében Calderón kapcsán. Hogyan húzhatnánk választóvonalat álom, fikció és valóság közé, ha az író életet adhat és vehet vissza: a Dal a látszatról és a valóságról címû Nooteboom-regény írófigurája személyes kudarcként éli meg azt a hatalmát, hogy az írás során életre kelti és irányítja, a kézirat széttépésével pedig megöli regényszereplõit (Vesd össze a falfehér Flaubert-rel: "Megöltem Emmát!"), miközben saját regényalakjával találkozik Rómában, s már abban sem biztos, övé-e ez a hatalom vagy amazoknak van hatalma fölötte? A megálmodott figurák életre kelésének pillanatában helyet szorítunk nekik az univerzumban: "Amit kitalálsz, az létezik, mert lehetséges, és ezáltal valóság is." A képlet azonban mégsem ilyen egyszerû; a szorongó szkepszis és a végleges szolipszizmus Nooteboom minden írását lírai meditációk füzérévé teszi.
"Nincsen két világ, csak egy, mely külsõ érzékelõ képességünk felé a változó tünemény-sort, belsõ felismerõ képességünk felé az állandó lényeget mutatja. Az idõbeliben, változóban az érzékelés igazít el, az idõtlenben, változatlanban pedig a képzelet. (...) Érzéki tapasztalat csak a változóról, szilárd tudás csak az állandóról lehetséges. A lényegrõl nincs semmi érzéki tapasztalat, csak belsõ felismerésen alapuló tudás; a tüneményekrõl nincs semmi szilárd tudás, csak ideiglenes ismeret." - Weöres Sándor gondolata ( A lét visszája és színe) egyúttal Cees Nooteboom mûvészetének talapzata is. Lírája látszat és valóság, öröklét és mulandóság elégiái; Rotswand (Sziklafal) címû verse például kísértetiesen emlékeztet Weöres A kõ és az ember címû költeményére. Az idõ: állandóság és változás misztériuma. Az állandóság csak az élettelenek: épületek, városok, kövek kiváltsága - látszólag, s csak a semmi-életû ember szemében, mert valójában minden változik.
Az állandó változásban az ember csak az örök most ot érzékeli, így abba kell belesûrítenie múltat, jövõt egyaránt. Az emlékezet mûködése - akár az álom - irracionális, kaotikus: épp a mohó vágy, a kapkodás miatt, mely a tudat kitágításában a lét expanzióját reméli meglelni. Az ideálisnak elgondolt "totális emlékezet" szimbóluma talán az a simancasi kastély-archívum, amelyrõl Nooteboom egy spanyolországi útinaplójában ír. Tartósított idõ, egy helyen koncentrálódó történelem - "az emlékezet palotája" -, ahogy Szent Ágoston mondaná Nooteboom szerint. Az író pozíciója, mint mindig, a szemlélõdõé: a fürkészõ, tágra nyílt szem mindent rögzít, amit az emlékezet összesûríthet és a képzelet átrajzolhat. A kaméleon-szemû író leghálásabb mûfaja lehet az útiesszé, ahol a szem munkája csak gyújtópont a belsõ építkezéshez. A világutazó csillapíthatatlan éhsége és örök idegenségének tudata adja egy útiesszé-gyûjteményének címéül egyik kedvence, Pilinszky verssorát: Ahova estél, ott maradsz.
S hogy mi tesz egy tájat Nooteboom számára érdekessé - Pointe du Raz címû útiesszéjében így ír: "Hol járok, amikor Bretagne-ban utazom? Miféle titokzatos királyságokban, ahol varázslók bolyonganak, óriások alszanak, az ördög gyermekekkel üzekedik, szentek csodákat tesznek, és a nyelv nehéz kõbástya-szavakkal zárkózik el a külvilágtól? Bretagne titkokkal teli, mint az egész kelta világ, a spanyol Galícia, Írország, néhány skóciai sziget és táj..." A mesés vadon, a konzervált idõ, a nyelv mögé rejtõzõ megközelíthetetlen kultúra: ehhez hasonló környezetet választott legutóbb magyarul megjelent regénye színhelyéül.
A holland hegyek között, amely a Jelenkor Kiadó Kiseurópa sorozatában jelent meg Földényi F. László utószavával, valójában korábbi, mint a már két éve olvasható, ugyancsak a Jelenkor Kiadó gondozásában megjelent A következõ történet. A kötet eredeti címe In Nederland: lefordíthatatlan szójáték. A regény lapjain kirajzolódó, északi és déli részre osztott virtuális Hollandia ugyanis fél Európát beteríti, így a Nederland név egyszerre jelölheti az egészet és csak a déli ( alsó) részt. Az elbeszélõ, Alfonso Tiburón de Mendoza spanyol közúti felügyelõ, aki nyaranta könyveket ír egy üres iskolaépületben, így "írótevékenységérõl" szívesen beszél az útépítés metaforikájával: "Van bizonyos hasonlóság egy történet megírása és egy út megépítése között, hisz mind itt, mind ott el kell jutni valahonnan valahová (...) Tábla figyelmeztet, ha forrás következik - hadd pihenjen egy kicsit az olvasó - vagy egyenetlen útfelület, vagy bármilyen más, nehezebb útszakasz. Ilyenkor az olvasónak nagyon észnél kell lennie, mert bár a mesélõnek nem volna szabad hagynia, hogy a kanyarban az olvasó kizuhanjon, tudom, hogy vannak írók, akik épp ezen mesterkednek. Talán már túlságosan is sok ilyen balesetet láttam." Délen viszont nemigen van szükség útépítõkre: az aragóniai és a "délhollandiai" táj csupa kanyar, azaz minden természetes eredetiségében van jelen. A déli tájon "az út, amely magától folyik" - az önmûködõ történet, a lappangó, közös "mesekincs" metaforája lesz. A domborzat adva van, ezen nem lehet változtatni, a "burkolaton és az út menti zöld sávon" viszont igen.
A Mendoza által elbeszélt történet Andersen Hókirálynõ címû meséjének parafrázisa. A két kisgyermek, Kay és Gerda itt amszterdami házaspár, Kai és Lucia, az európai kultúra magától értetõdõ terminológiája szerint ábrázolt "tökéletes emberpár", akik erõltetett platóni séma szerint egymás elválasztott másik felei. Ha még emlékszünk az Andersen-mesére: darabokra törik egy mindent eltorzító tükör, szilánkja a kisfiú szemébe fúródik, így az mindennek a fonákját látja, az õt elrabló Hókirálynõt pedig a szívébe fúródott szilánk teszi gonosszá. Kai és Lucia viszont cirkuszi illuzionistákként kerülnek a "félelmetes", "elmaradott, elfeledett és oly mesés déli országrészbe", ahol még Andersen törvénye uralkodik: "Ha egyszer kimondtuk, egyszer volt, hol nem volt, megteremtettünk egy idõn és területen kívüli valóságot, amelyben minden lehetséges. Egy teret, amelyben mindent szabad. A fõhõst hátára veszi a vadlúd vagy a rénszarvas, csak a mese vége számít." Csakhogy mi a mese? - bizonytalanodik el az elbeszélõ. Drasztikusan sûrített és eltorzított valóság; egydimenziós, zárt rendszer, önálló relativitás-elmélettel. A mesehõsök, igaz, sablonos figurák, de legalább nem sújtja õket az a gondolati teher, ami a regényszereplõket. A mítosz mintakép, a regény kép, a mese képtelenség és leginkább a mítoszírás iránti hiú vágyakozás. Persze a meseírás sem mûködik úgy, ahogy kellene: Kai és Lucia történetében nem csodás elem, hanem rendõri akció hoz megoldást, Kai pedig már meg sem próbálkozik az "Örökkévalóság" szó jégdarabokból való kirakásával, amiért Kay-nak a Hókirálynõ odaígéri "az egész világot, még egy pár korcsolyát is ráadásul"... Hazugság a mese, mi tagadás. Mendoza szégyelli, hogy öreg fejjel beül az iskolapadba és mesét ír, s nem beszél arról, ami miatt leginkább vonz ez a hazugság: a mese vágyteljesítõ, valóság-korrigáló funkciójáról.
Mihez van szükség a mese hatalmára? Nooteboom Európa elrablása címû esszéjének ( Magyar Napló, 1995. október) záró mondatai éppen e regény genezisét világítják meg: "Szeretett hazámat oly naggyá kívántam tenni, mint fél Európa, s ezért megragadtam kiváló alsó részénél, ez Limburg tartományt jelenti, hogy pontosak legyünk, Maastrichtot, s ezt a déli tartományt folyosóvá nyitottam, mely messze az Alpokon túl, Szlovéniáig ér; így Hollandia az egész Balkánon szétterül, s a görög határig ér. Tovább nem mertem menni, Dél-Hollandiának hívtam királyságunk új részét, a hegyes vidéket, ahová a mindent egyformává tévõ haladás még nem ért el, ahol (...) a fantázia még nem fulladt bele az áldatlan uniformitásba, és az egység romlatlan sokszínûségbõl áll... Hogy ki fogja az egyesült Európa fikcióját megvalósítani, nem tudom, és hogy mikor, azt végképp nem, csak azt tudom, sok íróra lesz szükség, hogy ez a 350 millió fõszereplõt felvonultató regény boldogan végzõdjék." Nooteboom "Hollandiája" olyan, mint Mészöly Miklós Közép-Kelet-Európája, mely "jószerivel nem volt még, csak lehetne talán egykor, ha talpából kinõne a közös gyökér..." (Mészöly Miklós: Az én Pannóniám) .
A mitikus földrajzi koordináták tétje Nooteboom regényében tehát az író egyfajta morális szerepvállalása az egység és sokszínûség egyensúlyának megtalálásában: "egyike vagyok azon hibrid, sehol meg nem értett lényeknek, akik egyszerre három helyet is otthonuknak mondhatnak, ugyanakkor sehol sincsenek otthon, talán bizony az elsõ igazi európaiak, az új kontinens bátor kísérleti nyulainak egyike, akik mind az egységet, mind a sokszínûséget bekebelezték saját létükbe." (Ügyes fogás, hogy a regénybeli elbeszélõ pozíciója - az íróéhoz hasonlóan - "kétlaki", így mindkét kultúrára rálátása van. Árulkodó, hogy a "szavak versenyében" a spanyol mindig alulmarad a hollanddal szemben, amikor pedig a "haza" kerül szóba, az elbeszélõ a Schelde torkolatát látja maga elõtt...) Nooteboom azt írja még: Európát nem lehet kényszerrel újra egyesíteni, egészen más, titokzatos alkímia kellene hozzá. Legutóbbi két kötetében, amikor tájakat, kultúrákat, népeket gyúr össze és kopíroz egymásra, úgy tûnik, ezzel kísérletezik.
"Hogy az ég lágy része hol van, nem tudom..., de gyakran megtörtént, hogy este még messze nyugaton voltam, reggel viszont már keleten keltem" ... - ha A holland hegyek között a mese ontológiáját vizsgálja, A következõ történet a mítoszét. A mese és a mítosz alighanem egy tõrõl fakadnak (sõt az antikvitásban a "mythos" széles értelemben bármit jelenthetett, amit valaki elmesél, elbeszél; Platón szóhasználatában például a mítosz történetek elbeszélése) , s mindkettõ igen közel áll az álom extremitásához. A következõ történet - leginkább talán Ransmayr Az utolsó világ ával rokonítható modern Ovidius-apoteózis - az átváltozások, a tünékeny látszat és a mindent eluraló káosz "kézikönyve". A fõhõs, egy amszterdami klasszika-filológus tanár mindennap Ovidius Metamorphoses- ét forgatva egy reggel Portugáliában ébred, s kissé túlzottan pedáns skizofréniával rakosgatja össze "múltja" képkockáit. A regény a Metamorphoses fiktív negyedik részét írja, amennyiben istenek, héroszok és történelmi személyiségek után hétköznapi ember átváltozásairól szól. Sõt az amszterdami Herman Mussert is csak egy az "illékony Én" hétköznapi alakváltozatai közül: diákjai - részben a szembetûnõ hasonlóság miatt - Szókratésznek hívják, útikönyveit Dr. Strabo néven publikálja, s óráin a csillaggá, majd kõvé változó Phaetón mítoszát is mindig egyes szám elsõ személyben adja elõ. Biológiát tanító szerelme az élet körforgásáról, a "döggolyóvá" változó elhullt patkányról beszél, miközben maga is lépten-nyomon érzékeli a zavarba ejtõ bizonytalanságot: minden állandó mozgásban, átváltozásban van.
A második rész - az átváltozás-éjjeli álomba ágyazott - halál utáni kozmikus lélekutazást meséli el; elalvás elõtt Mussert egy fényképet nézegetett, amelyet az "örök idõben utazó" Voyager ûrszonda készített a Naprendszert elhagyván. Az elalvás pillanatában félelmetes erõ ragadja meg, és testétõl szabadulva... Az óceánjáró (?) hajón, mely az örök bolyongásra ítélt van Staaten hajós mondáját idézi, miközben a neoplatonista tanítás szerint lebegõ, köztes lélekként arra várnak, hogy a csillagok közül újra a földre szálljanak, minden útitárs elmond egy történetet. Az örök ûrben minden viszonylagossá válik: a Föld, a csillagrendszer, az erre épülõ mitológia. Sõt, a kínai tudós útitárs évezredes bölcsességei elhalványítják az egész európai kultúrát: a mítosz darabjaira hull. A beszélõ szellem a lélek halhatatlansága helyett a test örök vándorlását hirdeti: "... én pedig átváltozom, de nem a lelkem kel útra, ahogy az igazi Szókratész gondolta, hanem testem kezd végtelen vándorlásba, többé nem hagyja el az univerzumot, és a legfantasztikusabb változásokon megy keresztül, s nekem errõl semmit sem mesél, mert engem már rég elfelejtett. ... és arra a férfira gondoltam Amszterdamban, a kezében levõ fényképre, az általa álmodott álomra, amelyben rá gondoltam." Az anamnézis oda-vissza mûködik - ebben a világban minden átjárható, valamennyi határ könnyedén átléphetõ, valójában nem is léteznek határok: "Minden történet egy másik, hosszabb történet vége lesz."
A történetnek tehát nincs vége: 350 millió szereplõ szerzõ(ke)t keres. "Én csak a magam meséjét mondom, a mesét, amit álmodtam"; "Csak a mesénket mondjuk, az egyetlen mesét, amit tudunk" - mentegetõznek Andersen Hókirálynõ-történetében a segítségül hívott virágok. Cees Nooteboom is egyetlen mesét mond: a Philip és a többiek, A lovag halála; a Szertartások, a Dal a látszatról... és két legutóbbi kötete, de költészete és útiesszéi is egyetlen, zsigereinkben közös, archaikus mese, mítosz (vagy ha úgy tetszik, ama monumentális regény) mozaikdarabkái, kísérlet egy ezer darabra tört tükör szilánkjainak összeillesztésére. Holland spanyol maszkban, portugál maszkban, európai arccal. Kötetei azonban a szkepszis - a mese, a mítosz, a regényírás kudarcának - stációit járják végig. Ami marad: mese- és mítoszfragmentumok, kudarcba fulladt történetfoszlányok, regény helyett kísértetalakok és monomán rítusok, és legfõképpen: állandó önreflexió, az írás folyamatának precíz rögzítése.
Amikor mindenütt megkötött az aszfalt, megpihenhet a mániákus útépítõ. A baj csak az, hogy az utazók többségét nemigen érdekli az út megépítésének folyamata és gyötrelme, hanem csak az, hogy járható-e. (Van, aki még az út menti tájra sem kíváncsi, csak azt figyeli, eljut-e minél hamarabb valahonnan valahová. ) Nekik azt ajánlom, utazzanak inkább repülõvel.

*

Fordította Bérczes Tibor
Kiseurópa sorozat
Jelenkor Kiadó
Pécs, 1995
100 oldal, 330 Ft
Az utószót Földényi F. László írta
Fordította Bérczes Tibor
Kiseurópa sorozat
Jelenkor Kiadó
Pécs, 1997
135 oldal, 750 Ft


ÉSZREVÉTELEIT, MEGJEGYZÉSEIT KÉRJÜK KÜLDJE EL A KÖVETKEZÕ CÍMRE: jelenkor@c3.hu
C3 Alapítvány       c3.hu/scripta/