FEHÉR ISTVÁN LÁSZLÓ - HILBERT ANETT - MÁRKUS ÁRON

PUNTO IMPROPRIO *

Rejtvény és rejtély

A rejtvény úgy mutatkozik meg, mint a szövet egészének a megsértettsége, ahol a megoldás a kitépett szövetdarab visszaillesztése. Mint egy képkirakójáték vagy keresztrejtvény, a teljesség kialakítására, helyreállítására ösztönöz. A kép rekonstruálása az egészre találás intellektuális örömével párosul. A rejtvény attól rejtvény, hogy leleplezhetõ. A megoldás, az egészre találásunk lehetõsége nem csak biztosított, de lehetetlensége fel sem merül. Azonban az ismeretlenre irányuló figyelmünk korántsem a rejtvény paradigmáját mintázza. Gondoljunk csak a nyomozás folyamatára és a nyomozás elbeszélése közötti óriási különbségre. Az életben elénk táruló jelenségeket nekünk magunknak kell jelentéssel felruházni, és szelektálni, míg a világ kaotikus sokféleségét a történetmesélés már eleve megszûri és fókuszálja. Létezhetnek ugyan a nézõnek felkínált ok-okozati alternatívák, de csupán azért, hogy izgalmasabbá és nehezebbé tegyék a játékot, hiszen a történet végére érve a nyomozás sikerétõl függõen megvilágosodik a kauzális lánc, és elválnak egymástól a használható, illetve a be nem építhetõ elemek. A történet lezárásán éppen ezért nagyon sok múlik. Ettõl függetlenül persze egy sikertelen nyomozás is tartozhat a rejtvény kategóriájába, ebben az esetben egy "ügyetlen" játékost mutat be a történet. Viszont az eredményes kutatás is lehet az oksági egymásraépülés határait átlépõ paradigma, ám ebben az esetben már nem is rejtvényrõl, hanem rejtélyrõl van szó (Bunuel: Öldöklõ angyal ). De nem csupán az oksági megismerés megléte vagy hiánya választja el egymástól e két kategóriát. Bár igaz, hogy rejtvény és rejtély egyaránt kihívás, felszólítás a feltárásra, és ebben az értelemben titokzatos, de az a figyelem, mely az ismeretlenre irányul, a nagybetûs Titokkal, a rejtéllyel találja magát szemben. Ez a Titok pedig, Bíró Yvette szavait idézve: "a végtelen megtestesítõje az emberi végessel szemben, a lehetõségek befogadhatatlansága, mindaz, ami meghaladja az észt. Ha az emberi sors utazás az éjszaka mélyére , akkor ez a kaland nem más, mint szembesülés e különös sötétséggel." 1
Lustaságból, félelembõl, vagy a korunkat uraló tudományos-empirikus szemlélet hatása alatt hajlamosak vagyunk csupán gigantikus rejtvénynek tekinteni az elénk táruló világot, és azt reméljük, hogy oknyomozó munkánk elégséges a megismeréséhez.

A detektívmûfaj hagyományai

A filmmûvészet már viszonylag korán kialakította a mûfaj emlékét - a struktúra standard szkémáját és figuráit. 2 A tömeges filmprodukció bûnügyi filmjei az olvasók széles táborát célozva és egyfajta társadalmi igényt kielégítve modern audiovizuális folklórt 3 hoztak létre. A hollywoodi filmgyártás térhódításával pedig a mûfaj keretei és eszközei, egyszóval a mûfaj nyelve a világ nagy részén ismertté vált és eluralkodott.
A filmes krimi, túl azon, hogy mint más detektívmûfajokra, jellemzõ rá az ok-okozati háló, ahol az okozathoz, a tényekhez vagy egy szituációhoz igyekszünk megtalálni a logikai láncszemeket, a bûnügyi film népszerûsége, kiforrott mûfajnyelve és elterjedtsége révén a rejtvény világszemléletének metaforájává vált. De mint ilyen, mindazok számára, akik e nézet egyeduralmát vagy érvényességét kétségbe vonják, kitûnõ céltáblául is szolgálhat. A filmtörténet folyamán már több ilyen kritikai kísérletre is sor került. Talán az egyik legkézenfekvõbb példának Antonioni Nagyítás címû filmje tûnik. Antonioni a titkot egy analógia révén mutatja meg, ez az analógia a fotó. A Louis Malle rendezte Felvonó a vérpadra címû filmmel összehasonlítva persze a változás nagyon szemléletes. Malle-nál a fotónak még bizonyító ereje volt. Úgy tekintettünk rá, mint a valóság egy szeletének hû reprodukciójára. A fénykép mutatta meg a hiányzó szövetdarabot és mutatott rá a szövet egészére. A Nagyítás nagyítási folyamata pont ellenkezõ példát mutat. A fénykép egésze még jól "értelmezhetõ", de a nagyítás során az alakok elmosódottá, a tárgyak homályossá válnak. Vagyis hiába próbáljuk az adott egészet részeire bontani, a részletek az egészbõl kiindulva nem érhetõk el.
Valójában azonban a két film egyike sem a krimi mûfajába tartozó. Csupán felhasználják a bûnügyi film eszköztárát, hogy valami egészen mást fejezzenek ki. Antonioninál az utolsó beállítás - a pantomimjáték - megsérti a mûfaj keretét (mint ahogy Malle-nál is a fõszereplõnõ záró monológja). Éppen ezért nem dekonstruálják a mûfajt, hanem kilépnek a mûfaj keretei közül. Az elbeszélés egy újabb értelmezési szintet nyit.
 

"A titok maga a határ"

A krimi mûfajának dekonstrukciója a titokra irányítja a figyelmet. Ám nincs könnyû dolgunk, ha a titok nyomába akarunk eredni, hiszen a valódi titok nem tematizálódik. A titok ontológiája maga is rejtélyes, homályba burkolózik, kicsúszik a fogalom, a szavakba foghatóság satui közül. A Titokról nem lebben föl a fátyol, mert nem is lebbenhet. Reprezentációja egyben megerõszakolását is jelentené, csak utalni tudunk rá. Jelek jeleivel közelítjük meg, újabb tereket nyitva a titok labirintusában. A kör szûkítésének reményében a lehetõségeket valójában épp ellenkezõleg, a többszörösére növeljük.
Magáról a Titokról nem lehet beszélni és mégis jelen van. Metaszinten küldi a megfoghatatlan és megfogalmazhatatlan jelzéseket. Miközben maga a rejtvény is szerteágazó, a Titok a maga megközelíthetetlenségével megmosolyogja az interpretációra irányuló mindennemû törekvéseinket.
Ahhoz, hogy a titkot valamiképp behatároljuk, át kell lépnünk saját világunk határain. Ez a paradox szükségszerûség már magából a rejtély "jellegébõl" adódik. Az utak (a lehetõségek útjainak) keresztezõdésében ismerhetõ fel, érhetõ tetten a lényeges (amit nem pusztán fizikai benyomások révén észlelünk).
A határ maga a titok. Csak arról tudunk beszélni, ami "elõtte" és "utána" van. De ehhez szükséges az átlépés, amikor a túlról visszanézve, a másik oldalról még ismeretlen már jelentéssel bír és összehasonlítható az elõttivel. Ellentétekbõl és párhuzamokból kiemelkedik az új, az "elõtte nem volt" misztikuma. Valójában azonban a "közötti"-rõl sosem lebben föl a fátyol. Sosem árulja el magát a változás. Csak állapotokkal szembesülünk. Ami azokat összeköti, csak a mi fejünkben születik. Valakit felismerni egy határszituációban még nem a válaszvonal megpillantása, mégis megmutat valamit a megfoghatatlanból. Mint víz a párhuzamosok közötti folyóban, amit csak kereteivel mondhatunk el. A titok, a határ nem hagyja befogni magát. Vannak kifejezéseink az általunk elképzelt dolgokra, és azt is kategóriákba zsúfoljuk, ami ezen túl lehet. Minden pontatlansága ellenére keretek közé szorítjuk azt a mezõt is, ami kívül esik e kereteken. De nem tudjuk az átmenetet, az átjárást a kettõ között, nem ismerjük a határt. Ez az a küszöb, ahol nem tudunk magunkról, mert ott talán a létünk is megkérdõjelezhetõ, többé már nem meghatározható.
Mindenen, amit megértettünk - ami egyértelmûen, kérdõjelek nélkül tisztázódott számunkra -, átléphetünk. Hiszen az értelmünk alá gyûrhettük, megértettük. A határon úgy lépünk át, hogy akkor észre sem vesszük. Utána viszont csak meglétérõl tudunk, mibenlétérõl nem. Ez a rés a megértésben, a bennünk lévõ hiány titokként reprezentálódik és magán a határátlépésen is túlmutat. A szédítõ mélység és a megmászhatatlan magasság együtt.
De hol kezdõdik és hol végzõdik világunk? A görög mitológia szemléletes választ ad a kérdésre. Zeusz, a Titánok legyõzõje, a Káoszból teremt világot. Uralma a Rend és a Harmónia világa. A káosz és mértéktelenség azonban nem szûnik meg. A határokon kívülre szorul (gondoljunk csak a legyõzött titánokra és küklopszokra), ám a " mérték világának is a mértéktelenség az alapanyaga ". 4 Ixion mint földi halandó elköveti az elsõ rokongyilkosságot. A legfõbb isten azonban nemcsak hogy megbocsát neki, de felruházza õt a halhatatlansággal. Ixion újabb bûnbe esik, megkívánja Zeusz feleségét, Hérát. Büntetése, a telhetetlenség és mértéktelenség más nagy görög "mintáihoz" hasonlóan (Prométheusz, Tantalosz, Sziszüphosz) példaértékû: Zeusz Ixiont tüzes kerékre kötözi és belehajítja a kozmoszba, az idõtlenségbe. Zeusz Renden alapuló világa kivetette a hübrisz bûnébe esett istent.
 

"Tér - idõ" - puszta formalitás

Tornatore Puszta formalitás címû filmjében könnyen felfedezhetjük a krimi alapvetõ elemeit. A vádlott a híres író, Onoff, a szofisztika nagymestere. Vallatója a névtelen vidéki felügyelõ, az irodalom odaadó híve, Onoff regényeinek csodálója. A vád gyilkosság. Azonban a helyszín már önmagában is meglepõ. A rendõrõrs, ahol a kihallgatás folyik, egy magányos épületet, távol mindentõl, a végtelen közepén. Egyszerre kelti templom és vár benyomását, de kívülrõl igazán csak a film végén látjuk. Jegyeiben, megvilágításában három szint keveredését ismerhetjük fel, mintha a világtengelyre (axis mundi) utalna, amelynek szerepe a klasszikus elképzelés szerinti három szféra (felsõvilág, földi világ és alsóvilág) közötti kapcsolat megteremtése. Ez a középpont minden esetben különlegesen megjelölt, kijelölt hely. A folyamatosan becsöpögõ víz, a sötét, cellaszerû helyiségek, a kameramozgások, a megvilágítás, a beállítások misztikumot kölcsönöznek a térnek. Nyugtalanságot, feszültséget idéznek elõ. Innen a hang sem jut ki, a telefon is néma marad.
A tér elvonatkoztatását, szimbolikus értelmezését már a film kezdete is indokolttá teszi. A kamerába fordul egy pisztoly és eldördül. Majd egy hirtelen elsötétülés után bekerülünk a "sötét erdõbe", ahonnan a rendõrõrsre jutunk, valószínûleg szükségszerûen: ez az út nem vezethet máshova.
De miféle hely ez? Pokol, Purgatórium, Menny, "Ítélõszék"? Esetleg egy más mítoszvilág transzcendenciája? Vagy mindezek keveredése? Esetleg valami új, amit nem fel- , hanem meg ismerni kell?
A film kudarcra ítéli a racionális magyarázatot. A hely és az idõ belemosódik a titokba, mert része annak, nem felfedhetõ és nem felmutatható. Ott és akkor - a határon. "Két párhuzamos egyenes sohasem találkozik. Mégis elképzelhetjük, hogy létezik egy pont, oly távol a végtelenben, hogy hihetõ és megengedhetõ, hogy e két egyenes ott találkozik. Nevezzük ezt a pontot helytelen pontnak" - idézi Onoff tanárát a filmben. Ez a pont (punto improprio) az, ahol Onoff szembesül az ismeretlennel:"Ha ezt elmesélem, nem hiszi el senki. Hogy létezhet ilyen képtelen hely?"
Figyelemre méltó a zárt és nyitott terek közt fellépõ oppozíció. A rendõrõrs szobájának behatárolt, belsõ tere az erdõ végtelenségével, nyitottságával áll ellentétben. A film cselekménye jórészt zárt tér ben (a rendõrõrs épületében) zajlik. A zártságban benne foglaltatik a titok dramaturgiája. A bekerített dolgok rejtélye, az ajtók és az azokat nyitó kulcsok. A kulcslyukon benézõ szem, ami elõl nem lehet elbújni, amit akkor is jelenlévõnek érzünk, ha a képmezõben nincs reprezentálva. (Mintha a kameramozgás is ezt érzékeltetné.) Onoff csak akkor léphet ki az ajtón és kerülhet ki a szem körébõl, ha bûnét felismerte. Így akár a szem lehet Onoff lelkiismeretének vagy "kontrolljának" (Istennek és/vagy a felügyelõnek) emblematikus jelzése is. Az ajtókat a felügyelõ "kezeli". Õ dönt arról, hogy mikor mennyi teret hagy az írónak. Onoff hiába lázad ez ellen, be kell látnia, hogy vagy a felügyelõ "áldásával" távozik, vagy sehogy. Innen másképp csak a "sötét erdõbe" kerülhet újra (onnan pedig ismét vissza az õrsre).
A végtelen re tágított tér egyrészt a beláthatatlanul tágas vidék, amibõl a kamera önkényesen emel ki részeket, másrészt a szimbolika által feltáruló horizontok az idõ örökkévalóvá transzformálódását vonja maga után. Ezt olyan direkt utalások is megerõsítik, mint a mutatók nélküli óra. Amellett, hogy ez a különös szerkezet emblematikus jelzése az idõtlenségnek, intertextuális jelentések is társíthatók hozzá. Filmes elõképe például Bergman filmje, A nap vége, ahol az álomhoz, a halálhoz kapcsolódik. Irodalmi háttere lehet a Faust (a mutatók leesnek, és a marasztalt pillanat), ahol mindez az ördöggel kötött szerzõdéshez kapcsolható. Az idõtlenségben bizarrnak hat a pontos idõ, és még a múltra (Onoff idõbeli létére) visszavetítve is mellékes, hogy mi mikor és meddig történt. Az idõbõl kivetetten tehetetlenül vergõdõ író megfosztatott minden kötõdéstõl, még önmaga személyiségétõl is. Úgy tûnik, önnön múltja vált kérdésessé, de ugyanúgy kérdéses a jelen és a jövõ is.
A térhez és az idõhöz nem tudunk másképp közelíteni, mint a beszéd révén, olyan ismert panelekkel, mint a túlvilág, mítoszvilág szimbólumai. Össze kell illeszteni a különbözõ szintek elemeit. Jelek, képek, szavak határa itt már a végsõkig tágul. A fényárnyalatokkal való játék is segítségünkre lehet az interpretációnál. A teljes sötétség és a vakító fény utalhatnak valami elmondhatatlanra/megmutathatatlanra, illetve az emlékezet hiányára is. Ezek kétféleképpen jelennek meg: természetes és mesterséges formában. Elõbbihez tartoznak a villámok, amelyek hol Onoff kísérteteire villannak fel (a szakáll hiányára való ráébredéskor fekete árny vetül rá). Hol segítik az írót (a mennydörgés elnyomja önkéntelen kiáltását, amikor leesik az eresszel együtt), hol pedig elárulják (szökésekor a fáról földre vetülõ árnyéka leplezi le). A villámlás pillanatnyi ideje alatt a világ fény-képpé merevedik, megmutatkozik valami repedés (mintha megtört volna az ég), ami analógiája lehet a tudásban/emlékezésben meglevõ törésnek. A villámban egyszerre van jelen a tudás (emlékezet) hiánya és a visszaszerzés lehetõsége, önmaga elvesztése és megtalálása.
A mesterséges fények, amit a villany, a gyertyák, zseblámpák szolgáltatnak, sokszor puszta sejtetéseket engednek meg, hiszen a dolgoknak, amelyeket a kamera megmutathatna, csak egy részét világítják meg. A többi megmarad "üres helynek", melyet a nézõnek kell kitöltenie. Egy autólámpa világítja meg a film elején a kerítés résén keresztül figyelõ szemet, ami az utána következõ beállítással egybevágva olyan hatást kelt, mintha kívülrõl figyelné valaki Onoffot. Vakító fények jelennek meg a flash-backekben is. A nézõket olyan síkra vezetik, ahol csak vakon tapogatóznak, hiszen ez a szint a fizikailag láthatón túl rendezõdik ( nem egységes egésszé, mert nem zárható le egyetlen értelmezés sem mint végleges "megoldás").

Mitologémák

Kinek a nézõpontja a kamera? Feltételezhetünk egy rendkívüli alkotói leleménnyel és merészséggel megcsavart "láttatást". Arról lehet itt szó, hogy elõttünk, a nézõ elõtt egy misztériumjáték zajlik: a film kedvünkért "rendezõdik", mintegy ráébreszteni kívánva bennünket arra, hogy lelkünknek a halál közelében - vagy ha tetszik: a nagy határhelyzetekben - szembesülnie kell a bûnökkel és egyéb emlékekkel. Misztériumjáték, mely példázatszerû, s az, akirõl szól: Akárki, azaz minden egyes lélek. Alátámaszthatjuk ezt a filmbõl kiragadott részletekkel: a legelsõ másodpercekben a gépiesen, személytelenül mozgó pisztoly a kamerába, a nézõ szeme közé lõ ("shot")! Ezután a kamera zaklatott, rendezetlen mozgásba kezd, gyakori lendítésekkel. Egy éjszakai erdõ képeit látjuk, aláfestõ zeneként vonósok vibráló játékával és emberi szuszogással, zihálással. E képsorok a "selva scura" dantei felütését implikálják. Dante mûvében is egy híres író a szereplõ (sõt az elbeszélõ is), aki válságba jutván ("az igaz utat nem lelém"), eltéve(lye)dvén a Pokolba jut. Ám ami ezen túlmutatóan fontos számunkra, az az, hogy itt még nincs "függõ beszéd", s e képsorok a tudat mélységeiben tett bolyongást hivatottak érzékeltetni. Az ezután lát(tat)ott résen át kilesõ szempár is hordozhat kettõs jelentést: egyrészt (s ez adódik elsõdlegesen) úgy értelmezzük, hogy most annak a szereplõnek tekintetét látjuk, aki az eddigieket szemlélte; másrészt (ez áttételesebb jelentéstulajdonítás) magára a voyeurségre utalhat, arra, hogy itt egy meghatározatlan alany figyeli az eseményeket kívülállóként, nézõként. A következõkben megjelenõ alak visszamenõleg ezt az utalást erõteljesen az elsõ értelmezés felé viszi el. Ám fontosabb bizonyíték számunkra a mosdó-jelenetnél az egyik szereplõhöz sem köthetõ "ipari kamera" látószög, ez ismét a voyeurségre utal, amit legnyomatékosabban a gyilkos fegyver vizsgálatának képei fejeznek ki. Az elõzõ jelenetbõl nem vágással "lépünk ki", hanem a kamera felemelkedik, elszemélytelenedve emelõdik át egy falon, melynek másik oldalán nem az a helyiség van, aminek "lennie kellene", sõt, mintha itt egy jóval korábbi esemény megjelenítését látnánk. Tehát sem a tér, sem az idõ nem ugyanaz a fal túlsó oldalán. A szereplõk - a felügyelõ segédei - felfelé néznek, bele a kamerába, majd mintegy felmutatják a vizsgált tárgyat. Ez a gesztus a színjáték-jelleget erõsíti. A film azt sugallja, hogy a játék arra szolgál, hogy (a misztériumjátékok mintájára) ráébresszen téged - nézõt: halálod idején szembesülnöd kell múltaddal, tetteiddel. Ez a te passiód, melyet eljátszanak neked.
Lehetõvé válik így a cím elemzése: ezen a procedúrán mindenki átesik; minden halandónak kötelessége halála közeledtével szembesülnie bûneivel, ez egyszerûen és elkerülhetetlenül így mûködik. Formális cselekedetek, mindenkivel ugyanúgy kell bánnia a nyomozó személyzetnek, egyénre szabottan, de ugyanazzal az eljárással, hisz Isten színe elõtt mindenki egyenlõ. A felügyelõ nem haragszik Onoffra, még csak el sem ítéli, pusztán közli vele a további útját. Ezzel vezeti be a kihallgatást (név, cím stb. felvétele). Tudatja az íróval, hogy ez puszta formalitás, azaz nincs vád, nem neheztelnek rá. Ezen túl kell lenni, le kell zárni, hogy aztán jöhessen valami/valaki más.
A misztériumjátékból kiinduló értelmezés egy keresztény mitológiai megfeleltetéssort posztulál. Ebben az esetben a sokszor idézett Kilenc határ palotája címû mû a Biblia, a Kinyilatkoztatás. A keresztény-platonikus szemlélet szerint a Kinyilatkoztatás a Teremtés maga. A halandó feladata megérteni az isteni akaratot, értelmezni a Kinyilatkoztatást. Onoff az értelem revelációja után Faubin - a Teremtõ - mûveit saját nevén adja ki. Legfõbb bûne (a gõg, az alázat hiánya) ezzel meghatványozódik.
Az õrszobán az írónak végül vallomást kell tennie, azaz: ez tulajdonképpen gyónás. A gyónással pedig együtt jár a megtisztulás. A megtisztulás folyamatát érzékelteti több motívum: a víznek nyilvánvalóan van ilyen jelentése (újjászületés) és a bor is a krisztusi megváltás újraélését jelenti ("Azt mondják, csodatévõ bor ez"). Az önmegsemmisítés átélését (újraélését?) is tekinthetjük a megtisztulás végsõ kifejezési formájának.
A középkori misztikus világkép szerint az ember mindig úton van. Az útnak különbözõ szakaszai vannak attól függõen, hogy hol - az Isten felé törekvés mely szintjén - áll a lélek. Via Illuminativa, Via Purgativa, Unio Mystica. Persze nem lehet erre a mintára pontosan elkülöníteni a film részeit, csupán körvonalakban. Talán a kihallgatással veszi kezdetét a Via Purgativa, s tart a film zárójelenetéig, ahol már a megtisztulást követõ stáció következhet - az Unio Mystica. Azaz ebben az esetben a kocsi egyenest a Mennyországba robogna "hõsünk" lelkével. Ám felmerül néhány komoly probléma. Egyrészrõl nem feltétlenül indokolt az azonnali üdvözülés, hiszen a halálos bûn belátásával és újraélésével talán még nem bûnhõdött az elkövetõ, másrészt az automobil másként is értelmezhetõ mint rabomobil. Felmerül a kérdés: hol található Onoff börtöne? Itt az evilági létben, vagy egy másik ilyen "õrszobán" vagy hasonló intézményben? Az elõbbi értelmezési lehetõség az Orpheusz-mítoszra utal: a dalnok visszakerül a földi világba, s itt kínjaitól gyötörtetve bûnhõdik vétkéért, felesége megöléséért. Nem hallgat el, sirámokat dalol (ez Onoffnál közvetve lehet a könyv, vagyis az írás vagy közvetlenül maga a dal, az emlékezés dala). Sõt, igazán csak akkor tud alkotni. Aki igazán nagyot alkot, az valahol mindenképpen bûnös. És szenvedéssel kell fizetnie a mûvéért.
Kinyomozzuk a bûntényt, ha bûnösök vagyunk, s a tudatosításával megszüntetjük érvényességét. A "felügyelõ" segít ebben. Segítõ, átvezetõ - õ Hermész! Közvetítõ az emberek és egy másik világ között. Terrénuma tehát éppen a Határ. Rávezeti módszeresen - a "hazugság", a színjáték, a csalás hermészi kelléktárával - a lelket az anamnésziszre, a katharszisz bekövetkezésével pedig átvezetheti a Másik Világba, pontosabban itt: útjára bocsáthatja. A változás az éjszakai erdõtõl - azaz: a tudattalanból ( az erdõ ennek megjelenülése, elég, ha csak a Szentivánéji álom ra vagy a Macbeth -re gondolunk) - a hajnali józanságig tart. Erre a csapdára, a helyzet paradox jellegére játszik rá a valódi csapda, az egérfogó motívuma (ami további intertextuális utalás a Hamlet híres jelenetére). Látjuk az eszközt, az áldozatot is, halljuk a "becsapódást", de nem látjuk a fogságbaesést. A csapda legközelebbi felvillanásakor nyoma sincs egérnek, de sajtnak sem! Az egérfogó üres.
Hermész világa az éjszaka. Ekkor telítõdik a világ (pontosabban a világ-talanság) titkokkal, és a figyelem befelé fordul. A lélek saját valójával szembesül. Tornatore filmjében a fény, az erõs megvilágítás (flash!) mindig a felismerést jelenti. A szökésre csak az éjszaka adhatna lehetõséget. Ami ezt végképp lehetetlenné teszi, egy különös rituális mozzanat: a "kertész csizmáját" kapja az õröktõl. Ezért sem lehet a véletlen mûve a csapda lépés - ebben a csizmában nem menekülhet. A manipuláció sajátos megjelenése ez, Hermész mintegy a maga szárnyas sarujának ellentétét, egy olyan lábbelit adott át "áldozatának", amely gátolja azt a járásban. Kerényi idézi Hermész-könyvében az Odüsszeia egy részletét, ahol a pszychagógosz a rábízott lelkeket a Nap kapuján át a Másvilágra kíséri, az álmok népe mellett elvezetvén õket. 5 Tornatorénál is a felügyelõ az, aki megtalálja Onoff emlékeit; az arcokat, melyeket az író maga hiába keresett (fotók). André - az írnok - pedig Hermész másik arcának, a gyengéd segítõnek megjelenülése.
Onoff figurája párhuzamba vonható Orpheuszéval. Orpheusz mûvész , mégpedig olyan halandó, aki egy istenség - Apollón - mûvészetével kel versenyre. Hübrisze ez. Sõt tulajdonképpen gyilkosságot is elkövet: örökre a Hádészba taszítja feleségét azzal, hogy visszatekint rá. Faubin ez esetben Apollón - tudjuk róla, hogy valaha jelentõs személy, nagy mûvész lehetett, bár amikor Onoff megismerte, nem alkotott. Ám õ volt a Mester, akinek mûvét sajátjaként adta ki. Orfeuszról tudható, hogy Eurüdiké elvesz(ej)tése után énekelte legmegindítóbb dalait. S filmünk végén kiderül, hogy Onoff legnagyobb mûve még kiadatlan, sõt befejezetlen. Hogy befejezhetõ-e valaha? Ez nem tudható, de itt egymásra vetül az író mûve és az éppen lezáruló film. Orfeusz legszebb éneke a lelki passiójáról szóló mû - ez a film.
Emlékezés?

A misztériumjátékkal szemben adódik egy másik interpretációs ösvény is. Az úgynevezett flashbackek kapcsán filmnyelvi konvencióink azt diktálnák, hogy tekintsük ezeket a bevágott rövid képsorokat visszaemlékezésnek. Ekkor mintegy a szereplõ fejében lejátszódó folyamatokat, az elme archeológiai tevékenységét láthatnánk. (Persze már ez az értelmezés is több utat nyit, hiszen felmerülhet a kérdés: melyik szereplõ fejébe látunk bele?) A látott öngyilkossági jelenet is hasonlóan értelmezõdik: Onoff végre ráébred arra, mi történt: agyonlõtte magát, s így most nyilvánvalóan a túlvilágon van, vagy útban afelé. Ebben az esetben a fabula az emlékezés hiányából indul ki és ide is tér meg. Onoff hiába érzi a hiányt, nem tudja betölteni. Ez a feszültség robban ki belõle nem sokkal az õrsre kerülése után, amikor hallja Andrét az õ dalát fütyülni. A felejtés azonban annyira erõs, hogy mintha még a dallam is csak egy "valaha volt"-at idézne. Az ének szövege csak akkor hangozhat el, amikor Onoff újra képes emlékezni. Addig nem érzi igazán azt sem, mekkora a tétje annak, hogy sikerül-e felidéznie újra saját egykori arcát. Feltesz egy kérdést is ("Bûn nem emlékezni?"), amire a felügyelõ az író saját szavait idézve felel, mintegy tükröt tartva elé. "Hogy bele ne haljon a szorongásba, a szégyenbe, az ember kénytelen elfelejteni, ami kellemetlen. S minél kellemetlenebb, annál könnyebben feledhetõ."
A fürdõszobában, a koszos tükörben magát keresi Onoff, tisztán akar látni. Meg akarja tudni, ki õ és mit tett. Emlékezni akar. Ez ellen fordul a fegyver és ezt nem ismerik fel a rendõrõrsön. Sõt õ maga sem ismeri fel. Elfelejtette saját arcát. Szétrombolta, és azzal együtt az emlékeit is megsemmisítette. Az emlékezés, a múltra való rátalálás nem más, mint a fotók felismerése és igazolványa, ruhája, régi papírjai, amelyek abban a lepelben vannak, amelyben Onoffnak (azaz az áldozatnak) kellene lennie. De végül is õ van ott, hiszen õ annyiban van, amennyiben múltja (elõtörténete) is van, amennyiben emlékezni tud arra és azonosítani tudja magát egykori önmagával.
Mivel itt nem csak Onoff tolla, hanem André írógépe sem "mûködik", úgy is értelmezhetjük, hogy a feljegyzések nem papírokra, hanem máshova (például az emlékezetbe) íródnak. Miért gépel André oly szorgalmasan, ha egyszer az õ lapján sem jelennek meg betûk, szavak, mondatok? Elegendõ válasz lehet erre az: hogy a "vádlott" miatt, a látszat kedvéért? Nem asszociálunk akaratlanul is arra: emlékezetébe vés valamit (maga a kifejezés is a folyamatot - a toll papírra karcolását - állítja párhuzamba a memóriával). Mintha André a felügyelõ fejébe írná a válaszokat.
Onoff a feledés foglya. A "megvilágosodás" pillanata viszont már több lesz, mint emlékezés. Minden egyszerre lesz jelen. A legelsõ emlék (az ötéves korában készült kép felismerése) az utolsóval (ráébredés a halálra - ami önmagában paradoxon) együtt villan bele. Egyszerre lesz jelen a gyermeki ártatlanság és a gyilkos bûne.
De vajon bizonyos pszichofiziológiai folyamatok képi megjelenítése kizárólag emlékezés lehet? Mi történik, ha az elsõként kínálkozó magyarázat kényelmét elutasítjuk, és ezeket a képsorokat a tudatfolyamat kivetítéseként értékeljük. Elképzelhetõ tehát a következõ: az õrszobába bekerült "személy" valóban meggyilkolt valakit (a kiadóját, a feleségét vagy mást), és ezért a bûnéért többszörösen kell vezekelnie: egyrészt megölni magában a gõgös és gyilkos Énjét - erre utalhat a képileg megjelenített öngyilkosság -, másrészt belátva bûnét, el kell mennie a büntetés és egyben bûnhõdés helyszínére, a börtönbe. Ide is viheti a film végén a rabszállító autó. Ez esetben nincs még megtisztulás, Biaggio Febbraio bûnös, de már megtöretett, levetette gõgös énjét és felkészült a megtisztulásra. E film tehát ott és úgy fejezõdik be, ahol és ahogy a Dosztojevszkij-regény.
Egy más szinten az emlékezés a nézõk emlékezése is. Vajon képesek vagyunk-e felismerni az utalásokat, amik virtuálisan benne rejlenek a filmben (akár direkt módon, akár "véletlenül"). Felismerjük-e az intertextuális jelzéseket, felidéz-e bennünk "klasszikus" sémákat? Azaz: képesek vagyunk-e az interpretációban felfedni a lehetõségek távlatait? Vajon a kék pokróc és az abba burkolózó, vacogó író a fapadon nem az Angyali üdvözlet címû képre (Leonardo da Vinci festményére) emlékeztet, ahol egy angyalon látunk hasonló leplet és a kép hátterében hasonló fapadot. Ha ez eszünkbe jut, akkor továbblépve: összekapcsoljuk-e a kettõt, utalásnak vagy jelzésnek tekintve, vagy csupán véletlennek, a fantázia csapongásának tulajdonítjuk az egészet. Ez a "minden felidéz valami mást" benne van Onoff személyében is. A félközelibõl ugrásszerû plánokkal megmutatott tárgyak (például az óra, fényképek, tej, bor, egérfogó stb.) mind emlékeztetik valamire Onoffot (amit a bor öntése közben bevágott flashbackek is jelölnek). Onoff nevének kettõssége (on és off, azaz "ki" és "be") az elõzõek értelmében lehet a filmen belüli és filmen kívüli kettõssége is.
 

Zénon paradoxona

Tornatore Puszta formalitás címû filmjét igyekeztünk több szempontból is megközelíteni. A felvetett értelmezések jól láthatóan mindvégig a megmutatás (reprezentáció) és a befogadói aktus problémájába ütköztek. Láthattuk, hogy Tornatore filmje nem teszi lehetõvé egy egységes és kizárólagos szüzsé felállítását, csupán alternatív lehetõségek kidolgozásáig jutunk el. Egy koherens szüzsé felépítése azonban mindenképp kötõdne a detektívmûfajhoz: megválaszolatlan kérdéseink a krimi kérdései. Kit ölt meg Onoff? Megölt-e egyáltalán valakit? Bûnös-e Onoff, és ha igen, miben?
Bahtyin Dosztojevszkij-tanulmánya 6 megvilágító erejû e tekintetben: "amíg az ember él, az élteti, hogy lényege lezáratlan és ügyében még nem mondatott ki az utolsó szó." A szerzõ, egy alkotás teremtõje viszont magával az alkotásával épp ettõl a szabadságától fosztja meg az egyént. "Márpedig a személyiség mélyrétegéig a másik ember sohasem juthat el." Bahtyin szerint Dosztojevszkij metódusa megoldást nyújt erre a problémára: "A személyiség élete csak dialogikus behatolás számára elérhetõ, amelyre reflektálva a személy maga tárulkozik fel." Mi más Tornatore filmje, ha nem épp ez a dialogikus önvallatás, a lélek mélyének egyrészt önmagára találása, másrészt folyamatos lázadása a lezártság ellen. Ezt a koncepciót sugalmazták azok a horizontok is, melyeket a határ fogalmából, illetve mitológiai párhuzamokból bontottunk ki: "A mértéktelenség csak kerékbe törve szorítható határok közé. (...) Különös, hogy éppen a határokat átlépve, a határtalanságba beleszédülve tapasztalja azt az ember, hogy közeledik önmagához; paradox módon a szétesés veszélyétõl ilyenkor, ahelyett hogy elgyengülne, egyre összeszedettebbé válik." 7
Az igazi csavar itt van a filmben. Tornatore ugyanis még e dialógust sem tartja alkalmasnak a reprezentációra, ehhez a valóságnak kellene statikusnak és feldarabolhatónak lennie. Mindennapi életünk azonban - a filmmel szemben, ami lezárt egész -, csak egy szegmentumát mutatja a világnak, nem zárható keretek közé, nem jelölhetõ ki az értelmezés számára. S még ha ez lehetséges volna is, a reprezentált épp a reprezentáció aktusa által válna meghamisítottá.
A befogadó ugyanakkor az állandó keresésre ösztönzött, az ismeretlent kutatja. A film mint mûalkotás egy értelmezendõ textust jelöl ki számára, ahol jelen esetben a szüzsé szintjén csupán találgathat a film kimenetelével kapcsolatban, még csak azt sem tudja van-e egyáltalán áldozat. Más szinten próbál hát eligazítást találni. Köztudott, hogy a film technikailag a percepció azon tökéletlenségére épül, hogy a valóság másodpercenként 24 kockára szabdalt diszkontinuus egységeit mozgásként érzékeljük. Különös feszültség mutatkozik itt a filmben (film en itt a metzi értelemben vett cinemá t értve: általánosan minden filmre vonatkoztatva), amit a legszemléletesebben Zénon paradoxonával mutathatunk meg: utolérheti-e Akhilleusz a teknõsbékát? 8
Ha a mozgást, ami kontinuum, diszkontinuus egységekre bontjuk, a válaszunk az kell legyen, hogy nem, hiszen minden intervallum ad infinitum további intervallumokra osztható. Amikor azt látjuk, hogy Akhilleusz mégiscsak utoléri a teknõsbékát, azt a következtetést kell levonnunk, hogy a mozgás sem térpozíciókkal, sem idõpillanatokkal nem írható le. A film technikailag azonban épp az idõ és tér e mechanikus, homogén felosztására épül, mégha a látvány, amit nyújt, a mozgás érzetét kelti is. A kérdés, ami itt indirekt módon felvetõdik az, hogy megállíthatjuk-e a filmet, összekeverhetjük-e a látvány és a hordozó forma szintjét. S miután megtesszük, nem szûnik-e meg ezáltal a film mint jelentõ. Vagy épp ily módon nyílik meg az értelmezés számára? Ha a film az élet és a mindennapi valóság reprezentánsa és analógiája, annak határait a nézõ nem lépheti át sem a film kezdetekor (születés), sem a befejeztével (halál). A film határát csak úgy lépheti át, ha sajátos mivoltában szakítja meg: megállítja. Mintha csak a "látszat" mögé igyekezne bepillantást nyerni. Tornatore indokolttá is teszi ezt az aktust. Olyan rövid flash-eket alkalmaz, amik a tudat számára épp csak észlelhetõk. A filmet kockáról kockára nézve pedig további, normális körülmények között teljesen tudatosíthatatlan képek bukkannak elõ. Ezek az új dimenzióban elrejtett "fotók" lehetnének akár Louis Malle filmjéhez hasonlóan a bûntény feltárásához szolgáltatott bizonyítékok, hiszen a video-technika lehetõvé teszi számunkra azt, ami Antoninoinál még nem volt az: nevezetesen az egész (a film, a fotó egészének) részekre bontását. A korábbi eszmefuttatás tükrében azt látjuk, hogy a nézõ ezzel ugyanazt az erõszakot követi el "nyomozása" - a film megértésére tett erõfeszítése - során, mint a felügyelõ: a valóságot fel akarja tárni és önmaga számára reprezentálni. Ha továbbra is elfogadjuk az analógiát élet és film között, azt kell mondanunk, hogy erre a film képes, csakhogy ezáltal pont az analógia dõl romba, hiszen a valóság mögé nem tudunk betekinteni. Tornatorénak mindazonáltal alkalma volna rá, hogy sok más krimihez hasonlóan ilyennek mutassa a valóságot. De nem teszi. A "kikockázott" film éppúgy nem nyújt eligazítást a bûnténnyel kapcsolatban, mint ahogy a szüzsé sem. Az egérfogó üres marad, annak ellenére hogy már hallottuk csapódását. Ha valaki csapdába kerül akkor az maga a nézõ, aki a szerzõ állította kelepcébe fut és nevetségessé válik. Hová tart Onoff a rendõrõrsrõl - fogalmazódik meg bennünk a kérdés. Úticélja éppúgy lehet a Pokol tisztító tüze, mint a Paradicsom, de az sem lehetetlen, hogy a világi életbe tér vissza, hogy mûvét befejezhesse, vagy hogy "tiszta lappal" új életbe kezdjen. A válasz segítségével már erõsen szûkíthetõ volna az interpretáció tere. Ilyen válasszal azonban a film nem szolgál. Onoff bárhova tarthat. A katartikus befejezés éppen a nem tudásból ered.
 

Jegyzetek

* Ez az írás a JPTE Bölcsészettudományi Karán meghirdetett filozófiakurzusok egyikének dolgozataiból született. Köszönettel tartozunk Tarnay Lászlónak, aki bátorított és segítségünkre volt.
1 Bíró Yvette: A titokzatos tárgy titka. In: A rendetlenség rendje, p. 88-89., Cserépfalvi Kiadó, 1996.
2 Lotman: Filmszemiotika és filmesztétika, Bp. Gondolat, 1977.
3 uo.
4 Földényi F. László: A határ átlépése. In: A medúza pillantása, p. 119-147., Lánchíd Kiadó, 1990.
5 Kerényi Károly: Hermész, a lélekvezetõ. Bp., 1984. p. 15.
6 M. M. Bahtyin: A hõs és a szerzõ viszonya a hõshöz Dosztojevszkij regényeiben. In: A szó esztétikája, Gondolat, 1977.
7 Földényi F. László: A medúza pillantása . Lánchíd Kiadó, 1990.
8 Utalunk Tarnay László a Grazi Szemiotikai Konferencián 1996 novemberében elhangzott elõadására. V.ö. a 391. oldalon olvasható 4. lábjegyzettel.


ÉSZREVÉTELEIT, MEGJEGYZÉSEIT KÉRJÜK KÜLDJE EL A KÖVETKEZÕ CÍMRE: jelenkor@c3.hu
C3 Alapítvány       c3.hu/scripta/