HARCOS BÁLINT

A TÁMADHATATLAN ÉS A VÉDÕ

Térey János: Tulajdonosi szemlélet
A tulajdonos védi tulajdonát, jogosságában támadhatatlan.

A tulajdonos még a támadás elõtt védi magát (tulajdonát); a tulajdonos

azért támadhatatlan, mert fölfegyverkezik a támadás ellen, és a támadó

már védve találja. A támadhatatlan úgy védekezik, hogy elõre támad.

A támadhatatlan (ön)védõ.

A támadhatatlan csak akkor lesz támadhatatlan, ha van támadó. De hogyan

is védekezne egy védõ ellen, ha támadást vár? A védõ éppen védekezésében

érti (támadja) meg a támadhatatlant. A védõ úgy támad, hogy elõre

véd. - Ezért én védõ leszek, nem támadó; ellenem, a védõ ellen már

hiába védekezik: támadhatatlan leszek. (Védem magam.) - Most akkor

ki a támadhatatlan és ki a védõ?

Csapdába estem: védekezni kezdtem az ellen, akinek védekezése támadás.

Pedig dolgozatom címe: A védekezõ és a védõ - ahol én vagyok

a védekezõt védõ. Õ magát védi, én is õt. Õ a tulajdonos, neki van

"mit" védenie, elvesztenie. Én az egészen nem veszíthetek nagyot (nem

nyerhetek), õ igen. Dolgozatom címe: A támadható és a támadhatatlan.

- Csakhogy ez a támadható védi magát és támadhatatlan akar lenni;

a támadhatatlan meg nem akar támadni, mert úgy hiszi, csak a támadó

támadható. A dolgozat címe: A támadhatatlan és a védõ. - Õ

magát védi, én is õt. De ki ellen védjem meg, ha én vagyok itt az

egyetlen, aki támadhatja?

A Térey-versekben ugyanis valaki mindig fenyegetett, (és) ezért fenyegetõ.

Ezért a Tulajdonosi szemléletbe Térey János már határozottan

Térey-verseket ír. Úgy, hogy nagyon tudja, milyen is az. Stílusa a

biztonsága. Biztonsága a veszte. - Megmagyarázom: a stílus biztonság

ott, ahol a vers félne, a versnek félnie kéne; legalábbis valamiféle

bizonytalanra, be nem látottra kellene merészen ráhagyatkoznia. Mernie

félni. - Ezért a Tulajdonosi szemléletben az a valaki már nem

is olyan fenyegetett (stílusa a biztonsága), ezért nem is nagyon fenyegetõ

(biztonsága a veszte). Kiszolgál engem, udvarol, hogy ne támadjam

meg. (Védi magát.) Tudom, hogy mit várhatok; várom, amit tudhatok:

elõre kivédem magam azzal, hogy látom, elõre kivédi magát. Egyre kevésbé

támadható, mert egyre kevésbé támadó. Egyre kevésbé kell védenem.

- De ha a biztonsága a veszte, akkor nekem, a védõnek nem ez lehet

a dolgom: a támadhatatlanságtól védeni? Ez a Térey-kötet úgy akar

támadhatatlan lenni, hogy igazán nem támad meg, hogy cserébe ne támadjam

meg. Ha õ támadhatatlan, én is az leszek. (Ki vagyok szolgáltatva.

Támadhatatlan vagyok?) De egy védõ azt mondja: - Egyféleképpen támadhatna

meg: azzal, hogy támadható.

Remélem, tudnak követni. - Ez a kötet is ebben reménykedik. Azt hihetném,

egyedül a követhetetlen támadhatatlan (nem tudom hol támadni), de

ez a verskötet azért akarja magát követhetõnek, mert nem mer egyedül

lenni a támadásnál: követhetõ, hogy ott legyek, amikor meg kell védeni.

Velem van (követhetõ), hogy ne támadjam meg. A követhetõ a támadhatatlan.

Bár a Tulajdonosi szemlélet versei gyakorta kiszolgáltatottságot,

támadhatóságot céloznak meg és valódi félelmet, menekülést, de a lírai

én már támadhatatlan (nyelvi) világa ezt nem hagyja megtörténni.

- A "követhetetlenség" úgy jelentkezik, hogy a (lírai) én állandóan

helyet változtat, elmozdul a támadás (befogadás, megértés) elõl; de

akkor történik meg a követhetetlenség, ha a menekülõ belehal

ebbe az elmozdulásba. A második ciklus (A Termann-ház) elmozdulásában

feszül neki az elsõnek (Helyismeret), helyet változtatásában,

mégis nagyrészt követhetõ. A Helyismeret önazonos tere és ideje

az, ahonnét elmozdul (kiûzetik, elszökik) hõsünk; ám különös módon

ez a hely (a régi név, régi ház, egykori család) nem édenien

önazonos. De nem azért, mert az önmagával nem azonos, elmozdulásban

levõ emlékezés (megírás) csak így láttathatja. - A hely megérik az

elhagyásra. Az elsõ ciklus dalszerû darabjaiban (Halottasház,

Harminchat éves asszony, A juss, Tisztogatás) a követhetõség nem

elrejtett törekvés a támadhatatlanságra, hiszen nincs támadás. De

ha nincs támadás, miért kell elmozdulnia az énnek? - Az, hogy a hely

(az én) megérik az elhagyásra és az elhagyja, az nem az én

elmozdulása, mert a megérés nem "külsõ" támadás. Hogy hogyan, miért

elkerülhetetlen a hely elhagyása, az kevésszer szólal meg érvényesen

(Nyugalmunk érdekében, Lámpaláz). - A hely elhagyása az elmozdulásba

történik (történne). A valóban követhetetlen elmozdulás nem egy másik

helyre mozdul el: "ahová" elmozdul, az nem hely; csak az hely, ahonnét.

A második ciklusban is csak azt a pontot kell keresnem, ahol a Termann-ház

nem hely, ahol követhetetlenül történik meg az elmozdulás:

"Barátunk nálad alszik, aztán / hírzárlatot rendel el: / tetteivel

ne dicsekedhess. // Az õ meséje az érvényes változat. / Cidrizve kívánj

további táncokat. / Talonban vagy. És az is egy hely. / A vetésforgó

remek találmány. / Hogy pihenj, és pihenjen a fiú, / mással, vagy

megint egészen árván." (Össztánc). Az én szükségszerûen rejtõzködésre

(védekezésre) kényszeríti az elmozdulásban "önmagát": feloldani akarja

védekezésébõl, és ez "neki" támadás. Rejtõzködése: mintha nem

lenne: "Kabátja uraságtól levetett holmi: / idõ érlelte, fakította

nap. / Fele királyságom adnám / e varázsköpönyegért. A rejtõszín /

ajándéka a szabad mozgás. / A rejtõszín jótékony semmi-szín (Á) A

szín benépesül az övéivel, / haja szála se görbül az egyszeriek közt.

/ Királyságomból nem kér részt, / köszöni szépen, köpenyétõl / nem

válna meg semmi szín alatt." (Semmi szín alatt). Az én helyet

akar cserélni "magával". De tud-e a védekezõ védõ lenni? - A második

ciklus legtöbb versében (A Termann-ház, Sütkérezés, A húgom pincérnõ

a mélypincében) az én követni tudja (akarja) "elmozdulását", nem

meri (nem engedi) követhetetlennek; védekezik, nem mer védeni; meghalni

nem mer, azt mondja: - Remélem, tudnak követni.

A Termann-ciklus záródarabja, A hûlt hely azt a helyet mutatná,

ahonnét elmozdult, kivonult az én; de éppen ezért marad követhetõ,

mert az én elmozdulásban van, és magát az elmozdulást mutatja

helyeként: az elmozdulás maga lesz otthonos hely. Nem a hely

elvesztése (a csere) lesz, hanem csak helycsere. - Az Anyagismeret,

a harmadik ciklus anyaga a hely anyaga, a hely maga; a tulajdon, a

tulajdonos. Amibõl a megíró (én) él (ír). Kérdés, ez mennyiben

a helyé: a tulajdon mennyiben a tulajdonosé? Van tulajdonos? Van tulajdon?

Ha a "tulajdonos" valóban tulajdon, akkor gazdát (helyet) cserélhet,

és a tulajdonos nem "magáé": "Hagyatékok áttanulmányozásakor nagyobb

önfegyelmet kellene tanúsítanunk. A hagyatéklista legtöbb tétele halott

anyagot jelöl. Olyan holmikat, amelyeknek nincs szüksége a fényrehozatalra

(Á) A kihûlt tárgyak legelvetemültebb ellensége: a tárgyak újbóli

használatba vevõje, a gátlástalan, magabízó örökös. (Á) A zakózsebben

zsebóra ketyeg. A valaha megbízható gépezet össze-vissza jár, félrevezeti

az új tulajdonost" (A hûtlen kezelés). Azonban az örökös, a

"tulajdonos" tulajdonosa sem tulajdonos, hiszen a "tulajdonos"

nem lehet végképp tulajdon: a tulajdonosnak éppen erre kéne

merészen ráhagyatkoznia. A "tulajdonos" mindenkié és senkié, és inkább

a magáé. - De itt a tulajdonos azért lesz "tulajdonos", hogy a "tulajdonos"

tulajdonosa legyen (a hûtlen kezelés); nem pedig azért, hogy a "tulajdonos"

"tulajdonosa" lehessen. (Amennyire "enyém" a Tulajdonosi szemlélet

mint hagyatéklista, annyira az "övé" a dolgozat, aminek címe: A

védekezõ és a támadhatatlan. De nem. Ez jobban az övé, mint az

enyém lehetne az.) - Az "elmozdulás", a hely anyaga az, ami az "ént"

hizlalja, növeszti: így lesz az énben "elmozdulás", a hely érik a

cserére. A befogadó enne, de a biztonságos "elmozdulásba" került én

nem tud "enni adni" (befogadódni), nem tudja megetetni magát "magával"

(magát adni megevésre), mert magával a befogadó (evõ) éhségével töltekezik,

hízik: "[[macron]]Ételliftek föl-le, föl-le: / jóllakunk egyszer valóban? /

Élesztõnk a teljes élet: / töltekezni, vastagodni. // Ételliftek föl-le,

föl-le, / szép emésztés, bús okádás. / Nem bírunk jóllakni kétszer,

/ csonka élet: koplalunk hát. (Á) " (Így áll az osztályharc).

A harmadik ciklusnak néhol, dalaiban sikerül elmozdulnia, ahogy a

jóllakássá lett, lakhatóvá tett "elmozdulás" ironikusan, a kivédettségét

kimondva szembesül magával (A fölmentettek sóhaja, Móka és kacagás,

Októberfeszt). Ilyest hallani az Anyagismeret címû cikluszáró

versben is: "Kótyagosan köszöntjük az ismeretlent, / mint szövetségest,

mint segéderõnket. / A tragikus hangoltság: búcsúzni minden / lehetséges

tájtól. Hattyúdalt komponálni, / aztán még egyet, még egy tucatot."

Hattyúdalban megágyazni. - A növesztés a Szép vezérnõ,

a negyedik ciklus alcíme: ahol az evõ (a befogadó) a Nõ, a hízás teherbeesés

és az "elmozdult", a növeszthetõ rejtekhely a leendõ gyerek. De -

és ez már könnyen követhetõ - a Nõ növesztése érés az elhagyásra (szülésre)

egy ugyanolyan másikért: "[[macron]]Sápadt Félsz, nem vacogtatsz. Kéz, gyomor

nem remeg, / nem fáj fõ. A növesztés egyetlen drága gondom,

/ mert nagyra én növök, ha kislányom kihordom, / megszülöm a sosemvolt,

tündöklõ gyermeket. // (Á) Erõmön és idõmön / múlik, hogy mekkorára

nõ egy kicsiny falat. " (Fölvilágosítás). Sápadt Félsz

én vagyok, aki azzal támadja a Nõt (a helyet), hogy védekezik (magát

védi) ahelyett, hogy védene; Sápadt Félsz, aki ezzel azt hazudja,

hogy õ a védõ. - Történetesen a negyedik ciklus prózaverse, a Nyílt

láng használata a követhetetlenséget, nyílt tisztást keresi, ezt

tudja: "Vakhittel ragaszkodnék eddigi helyemhez az utastérben, annál

is inkább, mert látom, az imént elhagytuk a közigazgatási határt,

azaz lementünk a térképrõl. Lassítunk. Vesztemet érzem. (Á) Hátamban

fullánkok, elõttem a rengeteg, ahol tudok egy tisztást."

De hõsünk itt is csak egy térképet veszít el és nem a térkép

meglétének vagy hiányának szükségét, mert az ötödik ciklus (Hátrébb

az agarakkal) sem lép "hátrébb"; alcíme: cserbenhagyás-gyakorlat,

és ez a cserbenhagyás cserében hagyás. Ez a klasszikusan megkomponált

ciklus is csak azt követheti nyomon, hogy milyen szomorú szedelõdzködni

és hûlt helyre költözni, de az még szomorúbb, hogy a hely ezzel melegszik

be, lesz elhagyandó: "(Á) Nyílik bárhonnét egérút, / ha macska vagy

és forró a terep." (Kimenet). - Hogyan tovább innen, ami "mindig

ugyanoda"? De a biztonság terrora az öngyilkosság: az öngyilkos elõre

kivédi magát a halállal szemben, és "mozdul el ugyanoda". De az öngyilkos

nem hal meg. "Fényesség van, nem látom bátyámat, / Bezzeg úrfit.

Minden zaj ismerõs, otthoni. / A halandó, aki fölébred, élni kénytelen.

/ Déli harang kondul, elszólít hazulról: / van haladékidõm és van

sétaterem." (Beharangozás). Mije van? Miért lenne? A Haladékidõ

így szól: "917 nyarán azt álmodtam, hogy meg kellett / halnom. De

még egy napot engedtek, hogy / az életbe visszatérjek. (Á)".

- Legyen ez a kötet az az egy nap, és legyen ez a vége.

Mintha Térey János azt akarná elrejteni, hogy valójában (õ is) az

írásról, az írás kényszerérõl és abszurdjáról ír. Elrejti, hogy védekezik:

azt, hogy támadhatatlannak akarja magát. Ez a támadhatatlanság támadhatatlansága.

Mintha tudná, hogy a támadhatatlanság "nem jó", csak a támadhatóság

az; ezért ebben való támadhatóságát, hogy támadhatatlan, elrejti:

támadhatatlanná teszi.

Túlbeszéltem a dolgot (hogy támadhatatlan legyek), a verskötet is

túlbeszélte (védem magam). Nem arról beszélek, hogy Térey János költészete

térjen vissza oda, ahonnét "jön", hiszen az már hely: inkább alapvetõbben

mozduljon el, mert helyben van. Ha védekezik és nem hallgat

a védelemre: idõvel a saját alapjának nem fog (meg)felelni.

A támadhatatlant azért és csak akkor tudom védeni, ha támadható. Védekezni

már nem tudok, ha támadhatatlan vagyok. A támadhatatlan lesz támadható,

a védõ védhetetlen. - Írjanak. Legyen a cím: A támadható és a

védhetetlen.

De annak, aki ír, már el kéne felejtenie, hogy ír. A valódi Appendix.


ÉSZREVÉTELEIT, MEGJEGYZÉSEIT KÉRJÜK KÜLDJE EL A KÖVETKEZÕ CÍMRE: jelenkor@c3.hu
 
 
 
 


C3 Alapítvány       c3.hu/scripta/