VÖRÖS ISTVÁN

A SZERZÕ HANGJA

Nagy Imre: Bertók László. Beszélgetés és tanulmány


El kell-e döntenünk, hogy kié az irodalom? Az íróé, a

kritikusé, a irodalomtudósé, az olvasóé? Van-e a szövegeken kívül

is világ? És ha van, akkor összekapcsolható-e a szövegekével? Kié

az irodalom? És kié a világ?

Nagy Imre szerényen és elegánsan válaszol ezekre a kérdésekre. Monográfiát

készült írni Bertók Lászlóról, de föladta ezt a tervét. Elállt tõle,

hogy párbeszédbe elegyítse a Bertókról szóló gondolatait. Az irodalomtörténész

ébredését, ezt a nagyon fontos és megvilágosodás erejû pillanatot

meg is örökíti a prológusban: "Éppen egy Bertók-kötethez készítgettem

elemzéseket kertünk gesztenyefáinak árnyékában, valamikor 1991 késõ

nyarán, midõn egyszer csak felpillantottam a könyvbõl, alkalmasint

az Ágakból gyökér lehetett, szemközt velem, mint mindig, a

Kálvária-hegyre esett a tekintetem, tetején a kápolna lombok fölé

emelkedõ kupolájával, ám akkor hirtelen arra gondoltam, hogy annak

a kötetnek a szerzõje, amelyet lapozgatok, ennek a hegynek vagy inkább

dombnak a túloldalán lakik légvonalban talán nyolcszáz-ezer méterre

tõlem. Ha elindulnék, játszottam az ötlettel, félóra alatt gyalogosan

is megtehetném a Bessenyei utcától a Király utcáig vezetõ utatÁ Miért

is ne? - kérdeztem magamtól s a szót hamarosan tett követte." (5.

o.) Annak a felismerése ez, hogy az irodalom nem vizsgálható büntetlenül,

hogy a vizsgálat nem tekintheti magát átlátszónak tárgyához képest,

a mérés eredményét, a természettudomány ezt pontosan tudja, befolyásolja

a mérés ténye, és a monográfia tárgyául választott életmû menthetetlenül

zsákmánya lesz az elemzésnek, önálló létét elveszti. Nagy Imre visszautasította

azt, hogy megkreálja a maga Bertók-képét. Helyette több nézõpontú

szöveget hozott létre, ahol többfajta koncepció, többfajta látásmód

és többfajta beszédmód juthat szóhoz.

Mi tehát a könyv mûfaja? A címlap szerint beszélgetés és tanulmány.

Különös dolog ez. Hiszen a címlapon ezen a meghatározáson kívül még

két név szerepel, Nagy Imréé és Bertók Lászlóé. Egyikük a szerzõ,

másikuk a téma. Holott mindketten ugyannak a beszélgetésnek a résztvevõi,

és ebben a beszélgetésben esetenként mindketten elmondják ugyanarról

a témáról a maguk nézeteit. Ráadásul ez a téma nem mindig pusztán

Bertók életmûve, és nem is mindig Bertók élete. A beszélgetés jóval

nagyobb szerephez jut a tanulmánynál. Bár egy központi téma körül

mozog, saját törvényei szerint fikciót teremt, szereplõi nemcsak két,

egymással beszélgetõ hangot jelentenek, hanem személyiségek. "Minden

olvasható címoldallal rendelkezõ könyv önéletrajzi" - mondja Paul

de Man. Nos, ha így áll a dolog, akkor ez elsõ olvasatban azt jelenti,

hogy a könyv Nagy Imre önéletrajza, és Bertóknak csak élet- és munkarajza.

Ez persze túlzás, Nagy Imre, ha nem is kívánja átlátszóvá tenni személyiségét

e munkájában, nagy alázattal fordul témája felé. Mi most itt pusztán

azt az elméleti csapdát akartuk megmutatni, amit a többmûfajúság és

a szöveg ennek kapcsán létrejövõ fikciós természete jelent.

Soroljuk föl, hogy mi mindennek nem nevezhetõ ez a könyv, bár játszik

és érintkezik jellegzetességeivel. Nem életrajz, nem regény, nem dráma,

nem monográfia, nem tanulmány, nem mélyinterjú, nem dialógus.

Nem életrajz, mert Bertók László életét elsõsorban mûvein keresztül

vizsgálja, és afelõl próbálja megérteni. A könyv megszólaltat egy

olyan beszélõt is, aki félig-meddig azonos a versek költõjével. Ám

kívül van rajta, mert Nagy Imréhez hasonlóan õ is értelmezi a szövegeket,

kommentálja az életrajzot. De belül is van rajta, mert pontosan tudja,

hogy mit miért tett a szerzõ. Nagy Imre fontos kontrollt épített be

monográfiájába: a szerzõ hangját. Nem regény ez a kötet, mert bár

van cselekménye, nem tör a regény kompozíciós és nyelvteremtõ babérjaira.

Sokkal inkább egy nyelvtõl, az irodalomtudomány nyelvétõl való szabadulási

szándék irányítja. Egy lehetséges regénytéma nem regényként való megjelenítése

a könyv. Bár a fikció jelzésszerûen létrejön, nem történik kísérlet

a valóságtól való elválasztására. Sõt, a beszélgetõk nem vesznek tudomást

a fikció létrejöttérõl.

Beszélgetõket említettem, ám õk nem elbeszélõk és nem is szereplõk.

Ezért nem regény és nem is dráma, amit olvasunk. Epikai mozgása, ha

van is ugyan a szövegnek, de semmiképp sem drámába illõ jelenetekben

valósul meg. Nincs drámai feszültség. A beszélgetésen nem kerekedik

felül a történés. A beszélgetés komótosan, ráérõsen halad, minden

apróságnál elidõz. És épp ez a jó benne. Dialógus lenne tehát, alkalom

a gondolkodásra? Kétségkívül, de ha alaposabban szemügyre vesszük

a könyvben alkalmazott beszédmódok különbözõségét, akkor azt kell

nyugtáznunk, hogy többrõl van szó dialógusnál.

A beszélgetésben mindkét beszélõ egyes szám elsõ személyben beszél,

és meg is enged magának szubjektív megnyilatkozásokat. De a közös

témáról, Bertók László életérõl és mûvérõl egyikük egyes szám elsõ,

másikuk második személyben szól, tehát a dialógus kiegyenlítettsége

felborul. Akadnak részek, mikor épp másikuk veszi magához a szót,

olyankor hangot is vált, temájáról harmadik személyben, maga pedig

többes számban beszél. Tehát a tudományos diskurzus attribútumait

alkalmazza. A párbeszéd formája eltûnik a különbözõ számú és személyû

beszélõk ravasz hálózata mögött.

Ez a szöveg nem is monográfia, hiszen épp annak konstatálásával kezdõdik,

és kezdtük mi is a dolgozatunkat, hogy a szerzõ lemond ennek a mûfajnak

a végigvitelérõl. A beszélgetés közben nyilvánvalóvá válik, hogy irányítója,

Nagy Imre a témáról ugyanannyit tud, mintha meg is írta volna a tervezett

monográfiát. Láthatólag minden együtt állt létrehozásához, csak a

szerzõben kétség ébredt a megírás értelmét illetõen. Ezt neveztük

az irodalomtörténész ébredésének. Ezzel nem arra céloztunk, hogy az

irodalomtörténeti tevékenység fölött eljárt az idõ, hanem azt akartuk

hangsúlyozni, hogy valamennyiünknek hasonló kételyeket kell táplálnia

munkájával kapcsolatban. De ne legyen félreértés, nem a munka lényege,

hanem formája tekintetében. Nincs olyan mûfaj, ahol az írás, a létrehozás

ne elsõsorban formaprobléma lenne. A gondolkodás maga is formálás,

lehetséges rendszerek, struktúrák létrehozása vagy lebontása. Nagy

Imre lebontja a lehetséges monográfia építményét, azért, hogy az õ

nézõpontját, nézõpontjait máséival szembesítse. Anyagismerete néha

nagyobb, de legalábbis pontosabb Bertókénál. Szüksége is van erre

a felkészültségre, ha vállalja, hogy elgondolásait azonnal szembesíti

az általa kiválasztott életmû szerzõjének elgondolásaival. Az õ nagyon

is gyakorlatias tevékenysége azt sugallja, hogy a szerzõ talán mégse

halott véglegesen, hogy az életmûnek talán mégiscsak lehet némi egysége,

és ez az egység és fejlõdés talán mégiscsak hasonló a szerzõ személyes

fejlõdéshez. Lehet valami abban, amit Arthur C. Danto mond: "Azt hiszem,

nem tévedhetünk nagyot, ha feltételezzük, hogy a mûalkotás-tárgy helyes

értelmezése az az értelmezés, amely a legközelebb áll a mûvész saját

értelmezéséhez." Hasonló gondolattal játszhatott Nagy Imre is, amikor

vállalta a kihívást, hogy monográfiáját megíratlanul hagyva anyagát

beolvassza egy több nézõpontú beszélgetés szövegébe, és lemondjon

arról, hogy megkonstruálva Bertók-képét, az életmûvet monográfusi

birtokába vegye. A monográfia romjain plurális szöveget hozott létre,

miközben céljáról, a bertóki mû megértésérõl nem mondott le.

Nem tanulmány ez a könyv, mert több tanulmányból és azok kölcsönhatásából

tevõdik össze. Nem mélyinterjú, bár a beszélgetések a szerzõ életének

is számos elemét felvillantják, de egy pillanatig se kérdéses, hogy

a beszélgetésnek mégsem személyes, hanem irodalomtörténeti és -elméleti

tétjei vannak.

Azt talán túlzás lenne állítani, hogy itt két Bertók-kép bontakozik

ki. Inkább arról van szó, hogy megfigyelhetjük egy kép létrejöttének

és pontosításának folyamatát. Ez a könyv olyan festményhez hasonlítható,

melyen pontosan kivehetõk az ecsetvonások. Avagy olyan birkózók küzdelméhez,

akik nem akarják legyõzni a másikat, csak a szép birkózást kívánják

bemutatni.

Bertók Lászlóról a kilencvenes években mindenesetre már bátran elmondhatjuk,

hogy az élõ magyar irodalom egyik legjelentõsebb költõje, fontos formateremtõ

személyisége. Élete és mûvészi fejlõdése valóban regényes. Illetve

összetettebb, mint ami egy szokványos regény teherbírása. Ez a(z élet)történet

némileg hasonlít a könyv létrejöttének történetéhez. Bertóknak nemcsak

fölmérnie kellett, hogy ki õ, hanem redukálnia és újraépítenie is

önmagát. Nemcsak jó verseket kellett írnia azon az adekvát hangon,

amire születése és neveltetése predesztinálta, hanem el is kellett

szakadnia ettõl a hagyománytól, hogy megteremtse saját hangját. A

népi szürrealista költészet lehetõségétõl el kellett jutnia egy sokkal

fegyelmezettebb, sokkal tárgyszerûbb hanghoz. Nem önmegtagadás volt

ez, hanem épp szívós keresés eredménye. Bertók a könyvben beszél is

azoknak a tragédiájáról, akik túl hamar találják meg a hangjukat,

és késõbb nem marad már erejük a továbblépéshez. Késõbb, vagyis az

igazán lényeges pillanatban, tehetnénk hozzá. Bertók életmûve önkorrekciós

önformálást alkalmaz, visszabont és újraépít, elõre és visszafelé

építkezik. Nem mintha egy monográfia formájával leképezhetné tárgyát.

Nem. De hiszen ez nem is monográfia. Beszélgetés és tanulmány. Vagyis

e két pont közötti állandó lépegetés, vibrálás, feszültségingadozás.

Kísérlet arra, hogy az irodalomtörténész utána menjen témájának és

ugyanakkor megfékezze konstruáló hajlamát. A könyv mégsem más, mint

egy konstrukció kísérlete, de annak visszavonása is. Érdekes olvasmány,

gazdag anyagismerettel megírt, forrásértékû kor- és személyiségrajz,

egy életmû mérlege. Egy kudarc (de nem privát kudarc) beismerése,

kiaknázása és visszájára fordítása. Életmûavatás.


ÉSZREVÉTELEIT, MEGJEGYZÉSEIT KÉRJÜK KÜLDJE EL A KÖVETKEZÕ CÍMRE: jelenkor@c3.hu
 
 
 
 


C3 Alapítvány       c3.hu/scripta/