Michal Glowinski
REALIZMUS ÉS DEMAGÓGIA
Balogh Magdolna fordítása

Jegyzetek

A régi sajtót lapozgatva olykor ilyesféle hirdetésekre bukkanhatunk: „Férjem adósságaiért felelõsséget nem vállalok.” (Olykor „feleségem” változatban is fellelhetõ, de a mi szempontunkból lényegtelen a különbség.) Ez a megfogalmazás jutott eszembe, amikor azokon a nagy irodalmi áramlatokon töprengtem el, amelyek évtizedek vagy évszázadok múltán új irányzatok kiindulópontjaivá váltak. Azokra az irányzatokra gondolok, amelyek olyan korábbi irányzatokból merítettek ihletet (vagy csak ezt hangoztatták), amelyeket mértékadóknak tartottak (vagy csak úgy tettek, mintha annak tartanák õket) – és átvették hagyományos elnevezésüket, valamilyen módon aktualizálva. Vagyis a különféle neoklasszicizmusokról, neorealizmusokról, neoromantikákról stb. van szó, melyeket egyébként a legkülönbözõbb nevekkel illettek, nem feltétlenül az aktualizáló „neo” elõtag hozzátoldásával. A dolog érdekes, úgy tûnik, bele is fér az irodalomtörténet kánon- és szokásrendjébe, bár itt is találkozhatunk e terminusok fölösleges vagy félreértésen alapuló alkalmazásával, sõt olykor cinizmustól vagy érdekszempontoktól sem mentes hivatkozásokkal is. Ez azonban nem kérdõjelezi meg az alapelveket, és nem érinti az irodalmi folyamat kialakult gyakorlatát. Úgy tûnik azonban, hogy a XX. században olyan esettel van dolgunk, amely különleges vizsgálatot igényel, s amely kételyt ébreszt a tekintetben, vajon ez esetben is ugyanaz történik-e, ami más áramlatok vagy irányzatok esetében: hogy ugyanis nemcsak átvesznek egy történelmi elnevezést, valamiképpen módosítva azt, hanem egyúttal a korábbi irányzatra való hivatkozást önnön legitimációjuknak és programjuk megalapozásának tekintik. Esetünkben a szocialista realizmusról van szó.
Kérdésünk így hangzik: mi köti össze a szocialista realizmust a klasszikus realizmussal, milyen viszonyban vannak egymással, mi az, amit a szocialista realizmus esetleg a klasszikus realizmusból merít, miként alakítja át örökségét? Mi az oka annak, hogy éppen rá hivatkozik? Tudjuk, hogy az elnevezés nem a véletlen mûve volt, bár kiválasztásáról a kultúrpolitikusok, vagyis – eufemizmusok nélkül fogalmazva – a kultúra párthivatalnokai önkényesen döntöttek. Ezt a dolgot két különbözõ nézõpontból lehet (és kell) szemlélni. Nem kerülhetjük meg tehát azt a kérdést, hogy a jelentésmódosító jelzõvel kiegészített realizmus miért tûnt ama hivatalnokok szemében különösen alkalmas asszociációs mezõnek,* de az a kérdés is megkerülhetetlen, vajon mi lehetett a XIX. századi klasszikus realizmusban az, ami az efféle kapcsolódást vagy pszeudo-kapcsolódást egyáltalán lehetõvé tette. A kérdés tehát végsõ soron az, hogy felelõsek-e a realizmus klasszikusai azért, amit a szocialista realizmus teoretikusai és megvalósítói néhány évtizeden át mûveltek. Természetesen ha a kérdést konkretizáljuk, és azt kérdeznénk, vajon van-e valami köze Balzacnak, Dickensnek, Flaubert-nek, Orzeszkowának vagy Csehovnak az olyan regényekhez, mint a Távol Moszkvától, Az aranycsillag lovagja, a Kommunisták vagy a Honpolgárok, akkor az lenne a válasz, hogy nem sok. A kérdést azonban így nem lehet feltenni, hiszen nem az ötvenes években, a szocreál kánon szellemében született konkrét mûvekrõl van szó, a probléma általános, nem szûkíthetõ le egyedi esetekre. A kérdés tehát, vajon a nagy írók felelõsek-e a rájuk hivatkozó szocialista realistákért, továbbra is megválaszolandó.
Fogalmazzuk meg még egyszer: vajon csupán csalárd ötlet volt-e a sztálinista teoretikusok részérõl, hogy midõn az irodalmat a kommunista párt közvetlen propagandacéljainak rendelték alá, minden alap nélkül hivatkoztak-e a klasszikus realizmusra, vagy volt-e magában a realizmusban valami, ami ezt a beállítást (valójában: manipulációt) lehetõvé tette.** Természetesen feltételezhetjük, hogy a realizmus elnevezés bevezetése egyszerûen csak kényelmes volt, mert maga az elnevezés bizalmat keltett, és jó asszociációkat ébresztett. Fõleg Oroszországban, minthogy az orosz irodalom éppen akkor lett világszínvonalúvá, s akkor volt a legnagyobb tekintélye, amikor a realista poétika a virágkorát élte. Márpedig hivatkozni olyan irányzatokra szokás, amelyeknek sikerük volt, elismerést arattak, jelentékeny helyre tettek szert az irodalmi piacon, gyakran az éppen aktuális konjunktúrától függetlenül. Mindez számomra vitathatatlannak tûnik, de azt gondolom, nem ez a döntõ.
Gyaníthatjuk, hogy volt a XIX. századi realizmusban valami, ami miatt hatásosnak, vonzónak tekintették azok, akik az irodalmat a propaganda szolgálóleányává kívánták alacsonyítani, noha feltételezéseik a realizmussal kapcsolatban lényegében mások voltak. A realizmus, amely a mimetikus esztétikán alapul, amely azt hirdeti, hogy a mindennapok igazsága tiszteletben tartandó, s a valóság hiteles ábrázolására törekszik, lehetett volna akár a szocreállal ellentétes irányzat is, amelybõl az nem sokat meríthetett volna. Ne feledkezzünk meg arról, hogy a szocreál teoretikusai figyelmen kívül hagyták azt, ami az õ szempontjukból a mimetikus poétikában használhatatlan vagy rossz volt. Emiatt azután elvetették az általuk sajátosan értelmezett naturalizmust, amelyet szembeállítottak a „kritikai” jelzõvel felékesített realizmussal. Valamivel többrõl volt itt szó, mint arról, hogy a naturalizmust már a kortársak is azzal vádolták, hogy vonzódik a brutalitáshoz, a vad víziókhoz. A naturalizmusból ugyanis hiányzott a tulajdonságoknak egy bizonyos együttese, ami viszont megvolt a klasszikus realizmusban, hiszen korántsem csupán a mimetikus esztétika játszott itt szerepet. Elõtérbe került ennek az esztétikának egy bizonyos változata, amely határozottan korlátokat szabott a puszta „utánzás”-nak. A mimetikus esztétika e változatában a klasszikus realista narráció egyik alapvetõ jellegzetességét korlátozták: a regény színpadán végbemenõ események mindenféle gát nélkül válhattak kommentár, vagyis közvetlen értékelés tárgyává. Méghozzá tekintélyelvûen formált értékelések tárgyává, amelyek nem magukból az eseményekbõl indultak ki, és az esetek többségében a személyes megalapozottság is hiányzott belõlük, mivel mintegy a regény formájába eleve bekódolva jelentek meg.* A realizmus ugyanis nem merül ki a mimetikusság, a tükrözés esztétikai alapelvében: hozzákapcsolódik egy másik fontos sajátosság: az autoritatív értékelõ hang jelenléte. De nem hagyhatunk figyelmen kívül egy harmadik tulajdonságot sem: a realista regényben ugyanis rejtve maradnak az olvasók elõtt azok az irodalmi mechanizmusok, amelyek a sajátosan értelmezett mimetikusság mûködését szabályozzák, és összekapcsolják azt az értékelõ diskurzussal. E három összetevõnek: a mimetikusságnak, az értékelést végzõ személy autoritatív kommentárjának, valamint a rejtett irodalmiságnak összefonódásából tevõdött össze a klasszikus realizmus alapvetõ jellegzetessége, de ugyanakkor ez volt a legtöbb kételyt ébresztõ vonása is. Az ugyanis nyilvánvaló, hogy a második és harmadik sajátosság korlátozta az elsõ kompetenciáját.
Sarkítottan fogalmazva: a szocreál azt veszi át a klasszikus realizmusból, ami abban a leggyengébb, ami potenciális veszélyforrás, mert a legkülönbözõbb manipulációkra, demagóg megnyilvánulásokra ad lehetõséget. Bizonyos szempontból a realizmust értelmezhetjük úgy, mint a demagógia egy formáját. Abból a meggondolásból, hogy az olvasó elé olyan világot állít, amely a legapróbb részletekig értelmezett, telítve van manipulált jelentéselemekkel, s mindez úgy jelenik meg az olvasó elõtt, mint a mindennapi tapasztalatából jól ismert valóság. Emiatt helytállónak kell tekintenünk a realista regény alábbi definícióját: a realista regény olyan, amilyenné a XIX. század formálta: a hasonlóság és az ábrázolás esztétikáján alapul, olyan fiktív alakokat, illetve sorsokat állít színpadra, akiket (amelyeket) valóságosként mutat be, s ezek a hõsök olyan világban mozognak, amely legalábbis virtuálisan megfelel az olvasó hétköznapi tapasztalatának.*
S ezt a hétköznapihoz hasonlatos világot direkt vagy indirekt módon a lehetõ leghangsúlyosabban értelmezik és értékelik. Éppen ez a realizmusnak az a vonása, ami a szocreál szempontjából a legfontosabb. Ámde figyelembe kell vennünk a klasszikus realista regény harmadik elemét is, amelyet a rejtett irodalmiság szabályának nevezünk. Robert Alter ragyogó érveléssel világított rá, mi az oka annak, hogy a XIX. századi realista regényben – amelyre tökéletesen ráillik Susanne R. Sulejman fenti definíciója – az összes metairodalmi elem – amely egyként a XVIII. és a XX. századi regénybõl is ismerõs – eltûnésre ítéltetett.** E metairodalmi elemek jelenléte ugyanis megkérdõjelezné azt az alapelvet, amely szerint a realista regény a létezõ, valóságos világról ad hírt. Mindenfajta autotematikus beavatkozást csak a hõsök megnyilatkozásainak szintjén fogadhattak el, azaz csak akkor, ha azok nem mentek túl a hõsnek tulajdonított beszédmód határain, amelyet nem lehetett eleve korlátozni a témaválasztás révén. Ha a narrátor szintjén helyezkedtek volna el, gyengítik a realista regény alapelvét, vagy egyenesen ellentmondanak annak. A rejtett irodalmiság szabálya lehetetlenné teszi a távolságtartást, és kizárja a befogadóval folytatott játék lehetõségét, tehát bizonyos fokig naiv olvasót tételez fel, akinek azt kell gondolnia, hogy mindaz, ami le van írva a könyvekben, igaz. Éppen ezért nem véletlen, hogy a klasszikus realizmus elvetette azokat a megoldásokat, amelyeket többek között Fielding és Diderot mûveibõl ismerünk. Ez a szocreál követõi szemében elsõrangú fontosságú tény. A rejtett irodalmiság szabálya tette lehetõvé a klasszikus realizmus számára fontos és a szocreál számára alapvetõ modális keret létrehozását, amelynek révén lehetségessé vált egy olyan ábrázolt és teremtett világ megalkotása, amely bár legapróbb részleteiig kigondolt, a valóságos világ illúzióját keltette. Olyan világét, amely nemcsak az irodalmi fikció dimenziójában valóságos, hanem tágabb értelemben, az irodalom szféráján túl is.
A rejtett irodalmiság szabálya szempontjából nem jelentéktelen tényezõ a realista regényben kialakult nyelvkoncepció sem. Láthatatlan, áttetszõ, a (jelentett) dologhoz szorosan illeszkedõ nyelv ez. Felesleges hozzáfûznünk, hogy illúzióval van itt dolgunk: ez ismeretes. De éppen ennek a nyelvnek, amelynek nem volt joga ahhoz, hogy magára vonja az olvasó figyelmét (mert hiszen igazából errõl volt szó), ennek a nyelvnek kellett meggyõznie az olvasót arról, hogy a regényben ábrázolt világ nem különbözik lényegesen a való világtól, hogy ahhoz hasonló, és azt, ami a regény világában történik, a legteljesebb jóhiszemûséggel el kell fogadni. E nyelv használatának a célja bizonyos mértékig az volt, hogy elaltassa a befogadó éberségét, elsõsorban azonban kritikai szemléletét kívánta felfüggeszteni. Ekként ez a nyelv a naiv olvasásmód egyik ösztönzõjévé vált. Ez a mintegy áttetszõ és a tárgyra jól szabott ruhaként simuló nyelv egyúttal az irodalmiság rejtett voltát elõtérbe állító komponens is, azaz kizárja az önkritika és az önreflexió mindenfajta megnyilvánulását. Azok szemében, akik a napjaink arculatának megfelelõ, egyedül helyes irodalmat akartak létrehozni, különös jelentõsége van a klasszikus realizmus attraktivitását elõidézõ tulajdonságegyüttes harmadik elemének.
Különbözõképpen jelent meg ez a tulajdonságegyüttes a realizmus korifeusainál (egyébként nem lehetetlen, hogy legintenzívebben a középszerû alkotóknál jutott szóhoz, akik nem emelkedtek ki a korszak irodalmi átlagából). A realizmusról beszélve azonban nem hagyhatjuk figyelmen kívül Tolsztojt. Lev Sesztov azt írta évekkel ezelõtt, hogy: „Tolsztoj gróf nem éri be a mûvész, a narrátor szerepével, mint ahogyan Puskin. Szüntelenül ellenõrzi hõsei szinte minden szavának õszinteségét és hitelességét. Bizonyosnak kell lennie abban, hogy hõsei valóban hisznek mindabban, amit tesznek, valóban tudják, merre mennek. Pszichológus is, mint Dosztojevszkij, vagyis igyekszik a gyökerekig hatolni. És mivel a gyökerek mind mélyen a föld alatt vannak, Tolsztoj gróf azt is tudja, milyen nehéz a föld alatti munka.”*
Tolsztojt már csak azért sem lehet figyelmen kívül hagyni, mert õt is a szocreál elõdei vagy legalábbis az irányzat jelentésköréhez tartozó írók között tartották számon: hivatkozott rá például Brodszkij is, amikor azon töprengett, mennyiben játszott szerepet a szocreál regény létrejöttében az orosz próza története.** Legfõképpen azonban azért nem lehet Tolsztojt figyelmen kívül hagyni, mert e zseniális író esete magának az itt vázolandó problematikának a lényegéhez vezet el bennünket. Ha ugyanis Tolsztoj mûvészetét egy bizonyos szempontból vizsgáljuk, nem értelmezhetjük úgy, mint a szocreál elõképét vagy elõkészítését, sõt kétség sem férhet hozzá, hogy az a lehetõ legteljesebb mértékben éppen a szocreál ellenpólusa. Ez nyilvánvaló, ha tekintetbe vesszük a szerzõ legtágabb értelemben vett világnézetét, vallási problematikáját, történelmi vízióját s végül az irodalmi hõs tolsztoji konstrukcióját, minthogy e hõsnek semmi köze semmiféle totalitárius gyakorlathoz, és lehetetlen volna totalitárius elgondolások alanyaként is szemlélni. Abban, hogy Tolsztoj regénye a szocreál mintája lehetett, az a három elem játszott döntõ szerepet, amelyrõl itt beszélünk. E három elem együttese erõsebbnek mutatkozott, mint a Tolsztoj-regényekben ábrázolt nézetek, a mûvekbõl kiolvasható értékrend, lélektani koncepciók stb. A szocreál kritikusok elõszeretettel beszéltek arról, hogy a régi edénybe új bort töltöttek, ami azt jelentette – a legkonvencionálisabban fogalmazva –, hogy átvettek bizonyos „formákat”, a „tartalmat” azonban elvetették. A realista regény modellje a mindentudó narrátorral, a következetes meseszövéssel, a folyamatosan gyakorolt autoritatív értékeléssel éppen ebben az értelemben szerepelt régi, méghozzá különösen értékes edényként, amelyet természetesen meg lehetett tölteni olyan tartalommal, amelyrõl még csak nem is álmodhatott a realista regény egyetlen rangos vagy kevésbé rangos képviselõje sem. Ismételjük: ez a regény a XIX. századi változatában a lehetõ legtávolabb esett mindenféle totalitárius tartalomtól, totalitárius használatra azonban bizonyos körülmények között alkalmasnak bizonyult.
Két marginális megjegyzés kívánkozik ide. Ha már szóba hoztuk a tolsztoji modellt, említést kell tennünk a különbözõ alkalmakkor szóba kerülõ összehasonlításról, amely Tolsztojt és Dosztojevszkijt állítja szembe. Hogy csak két példát említsünk: Steiner*** vagy Bahtyin* könyvében. Tény, hogy a szocreál következetesen elutasította Dosztojevszkijt, s korántsem csak azért, mert reakciósnak tekintették. Azért utasították el, mert a klasszikustól eltérõ regénymintát alakított ki, korlátozta egyebek közt a narrátor kompetenciáját és közvetlen értékelõ funkcióját. Bahtyin mesteri elemzései tökéletes választ adnak arra a kérdésre, miért volt alkalmatlan a szocreál képviselõi számára Dosztojevszkij, ugyanúgy, ahogyan alkalmatlan volt e szerepre az orosz próza jelentékeny hagyománya, a szkaz tradíciója, illetve szélesebb értelemben: az elsõ személyû narráció általában véve is.
A második megjegyzés egy bizonyos analógiára vonatkozik. A zenekritikusok használják a „neostílusok” kényelmes terminusát, a XX. századi zene olyan jelenségeire alkalmazva, mint a neobarokk és a neoklasszicizmus.** A neostílusokat leíró irányzatoknak semmi közük sincs a pastiche-hoz, nem utánozzák a XVII. vagy a XVIII. század stílusát, másfajta összefüggés van köztük és a történeti minták között. Átveszik a klasszicizmus vagy a barokk zenei mûfajait vagy kompozíciós típusait, de nem utánozzák sem Bachot, sem Haydnt, sem mást. A neostílusok esetében elsõdleges jelentõsége az átvett formai minták történetiségének van, de – s ezt érdemes hangsúlyozni – stilizálásról nincs szó. És ezzel lényegében véget is ér a szocreállal fennálló analógia, ha egyáltalán kirajzolódott. A szocreálban nem a XIX. századi realista regényszerkezet mint modell történeti jellegének felfedésérõl vagy hangsúlyozásáról van szó. Az ilyen típusú irodalmi játékot eleve elvetik, mivel az ellentmondana a szocreál egy hallatlanul fontos tételének, mely szerint e regények formája az egyedül helyes és lehetséges forma. Ez a hozzáállás mintegy megkerüli a választás kérdését, amely egyébként minden olyan esetben felmerül, amikor egy adott történeti stílus szabályait alkalmazzák, illetve ilyen vagy olyan módon kapcsolódnak hozzá. Természetesen egy parancsokat, utasításokat megfogalmazó esztétika kapcsán nehéz választásról beszélni. Továbbra is kérdés marad azonban, végül is mi az oka annak, hogy a kommunista irodalom számára a klasszikus realizmus stílusai és mûfajai alkalmas kiindulópontként szolgálhattak. Miként történhetett, hogy egy minden totalitárius formától távol álló stílus (még ha olyan beszédmódra épül is, amely nem mentes az autoritativitás jegyeitõl, hiszen a mindentudó narráció bizonyos fajtái ilyenek) a kiindulópontjává válhatott egy olyan hivatalos stílusnak, amelyben a totalitárius szemlélet rendkívül hangsúlyosan van jelen?
Szerepet játszottak ebben bizonyára olyan általános összefüggések is, amilyenekrõl Janusz Slawiøski írt a szocreál kritikával kapcsolatban:*** egyebek között az, hogy olyasfajta doktrína kötelezõvé tétele, amelynek törvényeit a totalitárius pártszervezet szabta meg, azzal a következménnyel járt együtt, hogy mindenfajta alkotótevékenységet ennek rendeltek alá. Ebben a helyzetben csak a kommunista hatalom mondhatta meg, akár közvetlenül, akár közvetve, teljhatalmú vezetõi révén, mi a helyes, mi a jó, mi az értékes stb., illetve mi az, ami a téboly örvényében kavarog, vagy éppen az ellenséges hangnem jele. Ez azonban általános érvényû, a szocreál egészére érvényes következtetés, ugyanakkor nem ad választ a problémának a klasszikus realizmushoz fûzõdõ viszonyára. Tovább kell tehát kérdeznünk.
Úgy tûnik, a döntõ az volt, hogy el lehetett távolítani az irodalmiság jegyeit, ekként ki lehetett küszöbölni a regényben ábrázolt világgal szembeni distanciát. Az irodalmiság elrejtésének jelentõségét (szerepét) felerõsítette a mimetikusság konvenciója, amely azt a meggyõzõdést sugallta, hogy a való világról van szó, illetve olyan világról, amely a reális világot tükrözi. Még akkor is (vagy fõleg akkor), amikor a társadalmi tapasztalat szemszögébõl nézve a világnak a mûben ábrázolt képe úgyszólván fantasztikus volt. Megvolt a maga súlya annak a ténynek is, hogy mindaz, amit ábrázoltak, közvetlen értékelést kaphatott, s ez mintegy a doktrínának a mûbe való beleépítését jelentette. Azonban az, ami a XIX. századi realizmusban szabad választás, irodalmi választás kérdése volt, még ha összekapcsolódott is különbözõ társadalmi, politikai vagy ideológiai felhangokkal, a szocreálban merõben más szférába került át: a propaganda szférájába. Továbbá: különbözõ manipulációs tevékenységeket lehetett végezni, ezt egyebek közt a tipikusság kategóriája tette lehetõvé, amelyet a hatalom birtokolt, vagyis önkényesen mondhatta meg, milyen is az a hiteles valóság.
A szocreál propagandisztikus funkciója alapvetõ kérdés, még ha a történészek nem tekintik is annak, ahogyan például Robin asszony sem, bár könyve kétségtelenül nem értéktelen. Ama három tényezõ együttese olyasfajta propaganda mûvelését tette lehetõvé, amely a maga nemében példátlan volt: olyan propagandáét, amely úgy tesz, mintha nem propaganda volna, hanem az ábrázolt világ része, s azt sugallja, hogy arra a valóságra utal vissza, amelyet az olvasó a mindennapi tapasztalatából ismer, s amit a mû a józan ész szemszögébõl ábrázol. El kell ismernem, hogy a szocreál mint propagandaprojekt a maga nemében zseniális konstrukció. Ugyanakkor azonban szélsõségesen demagóg, mert a legapróbb részletekig értelmezett világot a létezõ világ tükreként akarja elfogadtatni, az ideológiai tartalmakat pedig a valóságról való beszámolóként kínálja az olvasónak. A XIX. századi realista poétika lehetõséget adott efféle propagandisztikus koncepció kialakítására. Azért történt úgy, ahogy történt, mert megvoltak a feltételek a propagandisztikusság leplezésére, rejtegetésére, hamis modális keretbe helyezésére.
Ismételjük: az, ami a klasszikus realista regény gyenge pontja volt, a szocreál szemszögébõl abszolút értékké vált: lehetõvé tette olyan procedúrák véghezvitelét, amelyek a nyíltan propagandisztikus irodalom megteremtésére irányuló korábbi kísérletekben lehetetlenek voltak. A rejtetten propagandisztikus irodalom koncepciója a szociotechnika szempontjából is, de sok más szempontból is hasznosabbnak látszott, mint a nyíltan propagandisztikus irodalomé, amely szinte büszke volt arra, hogy az agitprop részét képezi. Hasznosabbnak tûnt amiatt is, mert a hagyományra épült rá, tehát nem tette kétségessé az irodalmi ízlés kérdését, ezenfelül a naiv olvasóhoz fordult, akinek számára mindaz, ami könyvekben állt megírva, magát az igazságot jelentette (még akkor is, ha a mûben a gyakorlatban megismert világtól eltérõ világgal találkozott). A XIX. századi regény narrációs típusának a naiv olvasó számára hitelesítenie kellett a világnak azt a vízióját, amely mindenestül színtiszta propaganda volt. Ekként jött létre az egyik legszélesebb hatókörû totalitárius forma, amely nagymértékben konvencionális volt,* ugyanakkor a lehetõ legközelebb állt a propaganda technikáihoz, amelyek a sztalinizmus hatókörében váltak kötelezõvé.
Ez fõleg az újbeszéd szabályaira hasonlított. Ezt a kérdést másutt tárgyaltam,* itt csak utalni szeretnék arra, hogy a szocreál leírható úgy, mint annak a szabálynak az irodalmi megvalósítása, amely lehetõvé teszi egy fiktív, ideológiailag átitatott világ létrehozatalát és ennek reális, való világként történõ értelmezését. Éppen ez az a pont, ahol a múlt századi regény felerõsíti és hitelesíti ezt a gyakorlatot, lehetõvé teszi, hogy az irodalmi konvenciók szférájára is kiterjesszük azt, ami a totalitárius ideológiának alávetett nyelvhasználatra jellemzõ.
Miután bemutattuk azt a folyamatot, hogy miként változtatták a realista regényt totalitáriussá, visszatérhetünk a kiinduló kérdéshez. Vajon felelõsek-e a realista regény klasszikusai azért, amit a szocreál tett az általuk kialakított mûfaji változattal? Könnyen elképzelhetjük, amint kórusban felelik – amiként ama bizonyos asszony nem felel
a férje adósságaiért –: a realizmus klasszikusai sem felelõsek azoknak a tetteiért, akik nemegyszer rosszindulatúan, sanda szándékoktól vezettetve hivatkoztak rájuk. Én is osztom ezt a véleményt.

Jegyzetek
 

** Ennek az elnevezésnek a történetét, majd kötelezõ formulává változását írja le R. Robin Le Réalisme socialiste, une esthétique impossible (Paris, 1986) címû könyvében. E munka középpontjában a szocreál elméleti diskurzusának tárgyalása áll.
** Figyelmen kívül hagyom az ún. marxista klasszikusok irodalmi ízlését, noha kétségtelen, hogy ez sem hanyagolható el. A totalitárius diktátor mûvészi ízlése kötelezõ erõre emelkedik.
* Errõl bõvebben írok a Powies´c´ i autorytety címû tanulmányomban. In: Porzad,ek, chaos znaczenie. Szkice o powies´c´i wspólczesnej. Warszava, 1968.
** S. R. Sulejman: Le Roman à thése ou l’autorité fictive. Paris, 1983. 21.
** R. Alter: Partial Magic. A Novel As a Self-Conscious Genre. Berkeley, 1975.
*** L. Szestow: Dostojewski i Nietzsche. Filozofia tragedii. Ford. T. Wodziøski. Warszawa, 1987. 84.
*** Lásd J. Brodszkij: Katastrofy powietrzne. Ford. M. Klobukowski. In. Mniej niz. ktos´. CDN, Warszawa, 1989. (Erre az esszére Roman Zimand hívta fel a figyelmemet.) Tolsztoj szocreál karrierje szempontjából nem mellékes az a tény, hogy Lenin is írt róla.
*** G. Steiner: Tolstoi or Dostoevsky. New York, 1959.
*** M. Bahtin: Problemy poetyki Dostojewskiego. Ford. N. Modzelewska. Warszawa, 1970.
*** Lásd Z. Helman: Neoklasycizm w muzyce polskiej XX. wieku. Kraków, 1985.
*** J. Slawiøski: Krytyka nowego typu. In: Teksty i teksty. Warszawa, 1990.
* Vaszilij Grosszmann, a kitûnõ író szerint: „az az irodalom, amely azt állította magáról, hogy realista, nem kevésbé konvencionális, mint a XVIII. századi idillikus regények”. (Idézi: R. Robin: Le réalisme socialiste, une esthétique impossible, 318.)
* Lásd Az irodalom és az újbeszéd címû tanulmányomat. In: Nowomowa po polsku. Warszawa, 1990.


Kérjük, küldje el véleményét címünkre: holmi@c3.hu

http://www.c3.hu/scripta


C3 Alapítvány   c3.hu/scripta/