A válogatás az Országos Széchényi Könyvtár online katalógusa és következô budapesti könyvesboltok kínálata alapján készült: Atlantisz, Magiszter, Pont.
Köszönet az ott dolgozók türelméért.

Színház 

KELETI István
Az ember holtig tanul
Színház kívül és belül
Credit, Bp. 120 old. 498 Ft

LATINOVITS Zoltán
Magasból a mélybe
Latinovits Zoltán levelei
Beke Alberthez
Mundus, Bp. 133 old.
ár nélkül


Szociológia 
 

ALEXANDER, Jeffrey C.
Szociológiaelmélet a II. világháború után
Ford. Berényi Gábor
/Twenty lectures:
sociological theory after World War II./
Balassi ELTE Szociológiai
Intézet, Bp. 363 old. 1200 Ft

ANDORKA Rudolf
Merre tart a magyar társadalom?
Szociológiai tanulmányok a magyar
társadalom változásairól
és problémáiról
Antológia, Lakitelek. 238 old. ár nélkül

ANGELUSZ Róbert
Optikai csalódások
(közvélemény, nyilvánosság, tabu, mimikri)
Pesti Szalon, Bp. 260 old. 820 Ft

ENYEDI György
Regionális folyamatok
Magyarországon az átmenet idôszakában
Hilscher Szociálpolitikai Egyesület, Bp. 138 old.
469 Ft

Innovative local authorities
Szerk. Lévai Katalin és Straussman, Jeffrey D.
Local Society Research Group, Bp. 244 old. 480 Ft

LASCH, Christopher
Az önimádat társadalma
Ford. Békés Pál
/The culture of narcissism/
Európa, Bp. 372 old. 650 Ft
(Mérleg)
1. kiad. Európa, Bp. 1984.
Magyarország: szegénység és szociális támogatások
Világbank országtanulmány
Világbank Magyarországi
Regionális Képviselete, Bp. 102 old. ár nélkül

MANNHEIM Károly
Ideológia és utópia
Ford. Mezei György István
/Ideologie und Utopie/
Atlantisz, Bp. 294 old. 995 Ft
(Mesteriskola)
A fordítás alapjául szolgáló kiadások: Bonn, 1929 és Frankfurt am Main, 1978.

Mannheim Károly levelezése 1911-1946
Vál., jegyz. Gábor Éva
Argumentum MTA Lukács Archívum, Bp. 348 old. 710 Ft

MÁRKUS István
Polgárosodó parasztság
A magyar társadalomfejlôdés egy faluszociológus szemével
Dinasztia, Bp. 211 old. 998 Ft

NÉMEDI Dénes
Durkheim
Tudás és társadalom
Áron, Bp. 358 old. 720 Ft
(Tények és érvek)

SIMMEL, Georg
A kacérság lélektana
Ford. Berényi Gábor és Bognár Virág
Atlantisz, Bp. 170 old. 795 Ft
(Veszedelmes viszonyok)
1. kiad. Atlantisz, Bp. 1990. A fordítás a Schriften zur Philosophie und Soziologie der Geschlechter és a Philosophische Kultur címû kiadványok alapján készült.

Többség kisebbség
Tanulmányok a nemzeti tudat témakörébôl
Szerk. Lázár Guy
Osiris MTA ELTE
Kommunikációelméleti Kutató Csoport, Bp. 235 old. 780 Ft


Történelem - Egyetemes történelem 
 

ALFÖLDY Géza
Római társadalomtörténet
Ford. Borhy László
/Römische Sozialgeschichte/
ELTE Pytheas, Bp. 160 old. ár n.

ifj. BARTA János
Napkirályok tündöklése
Európa a XVI-XVIII. században
Csokonai, Debrecen.
246 old. 650 Ft
(Történelmi kézikönyvtár)

BONKÁLÓ Sándor
A rutének (ruszinok)
Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem Könyvbarátai Köre, BaselBp.188 old. 960 Ft

COLLINS, Larry LAPIERRE, Dominique
Párizsi csata
Ford. Bart István
/Is Paris burning?/
Aquila, Debrecen. 544 old. 1498 Ft

Egyetemes történeti kislexikon
Koraújkor
Szerk. Poór János
Maecenas, Bp. 310 old. 1500 Ft
(Maecenas történelem könyvek)

Ez volt a huszadik század
100 év története fotókban elbeszélve
Szerk. Leier, Manfred,
ford. Toronyi Attila
Officina Nova Magyar Könyvklub, Bp. 422 old. 2900 Ft

Folytonosság vagy fordulat?
A felvilágosodás kutatásának idôszerû kérdései
Szerk. Debreczeni Attila
Kossuth Egyetemi,
Debrecen. 423 old. 500 Ft
(Csokonai könyvtár 8.)
Tanulmányok az európai és a magyar felvilágosodásról.

FURET, François
A francia forradalom története
Ford. Pöcz Erzsébet
/La révolution/
Osiris, Bp. 342 old. 1480 Ft

Görög történelem
Szöveggyûjtemény
Szerk. Németh György, ford. Adamik Béla
Osiris, Bp. 376 old. 1680 Ft
(Osiris tankönyvek)

Görög történelem a kezdetektôl Kr. e. 30-ig
Szerk. Németh György
Osiris, Bp. 398 old. 1780 Ft
(Osiris tankönyvek)
1. kiad. Osiris, Bp. 1995.
GRANT, Michael
Róma császárai
Életrajzi kalauz a császárkori Róma uralkodóiról Kr.e. 31 Kr.u. 476 között
Ford. Borhy László
/The Roman emperors/
Corvina, Bp. 339 old. 1940 Ft

GUNST Péter
Európa története
Csokonai, Debrecen.
432 old. 1590 Ft
1. kiad. Európa, Bp. 1993.

HAHN István
A zsidó nép története
a kezdetektôl napjainkig
Makkabi, Bp. 229 old. 980 Ft
A zsidó nép története a babiloni fogságtól napjainkig (Új Idôk, Bp. 1946) címû mûvet bibliai bevezetéssel és a legújabb kor történetével kiegészítette Raj Tamás.

HELLER Michail NYEKRICS, Alexander
Orosz történelem
Ford. Balogh Magdolna,
Kiss Ilona, Páll Erna
Osiris, Bp. 2 kötet,
687+610 old. 3500 Ft
(Europica Varietas)

A kelet-európai diktatúrák bukása
Dokumentumgyûjtemény 1985-1995
Összeáll. Pándi Lajos, ford. Brenner Kálmán
Mozaik Oktatási Stúdió, Szeged. 303 old. ár nélkül

LEDERER Emma
Egyetemes mûvelôdéstörténet
Aqua, Bp. 368 old. ár nélkül
Reprint, eredeti kiadása: Káldor, Bp, 1935.

LIBERATI, Anna Maria BOURBON, Fabio
Az ókori Róma
Birodalom, mely egykor
a világ ura volt
Ford. Varga Edit
/Roma Antica. Storia di una civiltà che conquistò il mondo/
Officina '96, Bp. 292 old. 5500 Ft

LUKACS, John
1945: a nulla év
Ford. Barkóczi András
/1945: year zero/
Európa, Bp. 253 old. 750 Ft

MAWDSLEY, Evan MUNCK, Thomas
Számítógép a történettudományban
Kalauz kezdôknek
Ford. Turi László
/Computing for historians/
Osiris, Bp. 289 old.
980 Ft
(Osiris könyvtár Történelem)

MOLLAT DU JOURDIN, Michel
Európa és a tenger
Ford. Rácz Judit
/L' Europe et la mer/
Atlantisz, Bp. 290 old. 995 Ft
(Európa születése)

MONTANARI, Massimo
Éhség és bôség
A táplálkozás európai kultúrtörténete
Ford. Kövendy Katalin
/La fame e l' abbondanza/
Atlantisz, Bp. 212 old.
995 Ft
(Európa születése)

NÉMETH György
A zsarnokok utópiája
Antik tanulmányok
Atlantisz, Bp. 435 old.
995 Ft
(A kútnál)

Az ókori görögök
és rómaiak története
Szerk. Boardman, John-
Griffin, Jasper-Murray,
Oswyn, ford. Szuhay-Havas Ervin, Várady Géza,
Vilmos László
/The Oxford History of the Classical World/
Maecenas, Bp. 879 old.
3200 Ft

RADZINSZKIJ, Edvard
Az utolsó cár
II. Miklós élete és halála
Ford. Soproni András
/Goszpodi ... szpahi i uszmiri Rossziu: Nyikolaj II.: zsizny i szmerty/
Európa, Bp. 619 old.
1150 Ft
1. kiad. Európa, Bp. 1995.

ROBINSON, Francis
Az iszlám világ atlasza
Ford. Dezsényi Katalin
/Atlas of the Islamic World since 1500/
Helikon Magyar Könyvklub, Bp. 238 old. 2980 Ft
SCHWARZWLLER, Wulf C.
Hitler pénze
Egy személyes meggazdagodás története
Ford. Novotta Sarolta
/Hitlers Geld/
Ferenczy, Bp. 241 old. ár nélkül

SCHWARZWLLER, Wulf C.
Rudolf Hess, a helyettes
Ford. Bründlinger-Béke Erika
/Rudolf Hess, der Stellvertreter/
Merényi, Bp. 349 old. 1200 Ft

SKINNER, Quentin
Machiavelli
Ford. Pálosfalvi Tamás
/Machiavelli/
Atlantisz, Bp. 128 old. 595 Ft
(Mesteriskola)

SZEMUSIN, Dmitrij
Alba Ruthenia
Belorusszia rövid története
Ford. Ágoston Magdolna
/Kratna istori Belorurussii/
Magyar Russzisztikai Intézet, Bp. 114 old. 299 Ft
(Poszt szovjet füzetek 12.)

SZOKOLAY Katalin
Lengyelország története
Balassi, Bp. 290 old. 580 Ft

SZVÁK Gyula
Iván, a félelmetes
Gondolat, Bp. 330 old. 840 Ft
1. kiad. Gondolat, Bp. 1985.


Történelem - Magyar történelem 
 

1956 kézikönyve
Szerk. Hegedûs B. András
1956-os Intézet, Bp. 3 kötet 433, 309, 389 old. 2490 Ft
1. kötet: Kronológia, összeállította Hegedûs B. András, Beck Tibor, Germuska Pál
2. kötet: Bibliográfia, szerkesztette Litván György
3. kötet: Megtorlás és emlékezés, szerkesztette Kende Péter

1956 vidéki sajtója
Szerk. Izsák Lajos, Szabó József, Szabó Róbert
Korona, Bp. 823 old. 1990 Ft

Az 1956-os forradalom lengyel dokumentumai
Ford., bev. Tischler János
/Rewolucja wegierska 1956 w polskich dokumentach/
1956-os Intézet-Windsor, Bp. 248 old. 650 Ft ('56)

ANDERLE Ádám-KOZÁRI Mónika
A monarchia utolsó követe
Kánya Kálmán Mexikóban, 1914-1918
Anderle Ádám, Szeged.
120 old. ár nélkül
1. kiad. Anderle Ádám,
Szeged. 1990.

Anjou-kori oklevéltár 4.
1315-1317
Szerk. Kristó Gyula
JATE, Bp.-Szeged. 359 old. 900 Ft

Anjou-kori oklevéltár 11.
1327
Szerk. Almási Tibor
JATE, Bp.-Szeged. 412 old. 960 Ft

Árpád elôtt és Árpád után
Tanulmányok a magyarság és hazája korai történetébôl
Szerk. Kristó Gyula
és Makk Ferenc
Somogyi-könyvtár, Szeged. 179 old. ár nélkül
(Szeged-könyvek 2.)

Atlas Hungaricus
Magyarország nyomtatott térképei, 1528-1850
Szerk. Szántai Lajos és
Kulcsár Zsuzsa
Akadémiai, Bp. 2 kötet,
771 old. 18500 Ft

Bács-Kiskun megye
Összeáll. Iványosi Szabó Tibor
KSH, Bp. 207 old. 1922 Ft
(Magyarország történeti helységnévtára 8.)

DIÓSZEGI György-
FODOR István
Ôseink nyomában
A vándorló, honszerzô és
kalandozó magyarok képes krónikája
Magyar Könyvklub Helikon, Bp. 135 old. 2280 Ft

ENGEL Pál
A temesvári és moldvai szandzsák törökkori települései, 1544-1579
Csongrád Megyei Levéltár, Szeged.
(Dél-alföldi évszázadok 8.)

Erdély településeinek nemzetiségi (anyanyelvi) adatai százalékos megoszlásban, 1850-1941
Szerk. Kepecs József, összeáll. Czibulka Zoltán
KSH, Bp. 571 old. 3622 Ft

Az erdélyi települések népessége nemzetiség szerint, 1930-1992
Összeáll. Czibulka Zoltán, szerk. Kekecs József
KSH, Bp. 421 old. 3371 Ft

ERÉNYI Tibor
A zsidók története
Magyarországon a
honfoglalástól napjainkig
Útmutató, Bp. 128 old. 290 Ft
(Változó világ 9.)

Gyermek a kora újkori
Magyarországon
"adott Isten hozzánk való
szeretetébôl ... egy kis fraucimmerecskét nekünk"
Szerk. Péter Katalin
MTA Történettudományi
Intézet, Bp. 167 old. 580 Ft
(Társadalom- és mûvelôdéstörténeti
tanulmányok)

HAJDU Lajos
Bûnözés és büntetôbíráskodás a XVIII. század hetvenes éveinek Magyarországában
Akadémiai, Bp. 289 old. 618 Ft

Az idô élén jártak
Kereszténydemokrácia
Magyarországon, 1944-1948
Szerk. Kovács K. Zoltán és Rozsdy Pál
Barankovics Alapítvány,
Bp. 220 old.

Jászi Oszkár hazatérése
Szerk. Litván György
Társadalomtudm. Társaság, Bp. 119 old. 490 Ft
(A Társadalomtudományi Társaság füzetei)
Temetési beszédek, cikkek, elôadások.

Kárpátalja településeinek nemzetiségi (anyanyelvi) adatai, 1880-1941
KSH, Bp. 263 old. 1943 Ft

A kecskeméti magisztrátus jegyzôkönyveinek töredékei, 1591-1711
Összeáll. Iványosi-Szabó Tibor
Bács-Kiskun Megyei
Önkormányzat Levéltára, Kecskemét. 254 old. 300 Ft
(Forrásközlemények
Bács-Kiskun Megyei
Önkormányzat Levéltára 1.)

KRISTÓ Gyula
A székelyek eredetérôl
Szegedi Középkorász
Mûhely, Szeged. 167 old. 750 Ft

LAKATOS László
Az élet és a formák
Hajnal István
történelemszociológiája
Új Mandátum, Bp. 219 old. 580 Ft
(Nagyítás 2.)

LACKÓ Miklós
Sziget és külvilág
Válogatott tanulmányok
MTA Történettudományi
Intézet, Bp. 368 old. 650 Ft
(Társadalom- és mûvelôdéstörténeti
tanulmányok)

LUKACS, John
Budapest, 1900
A város és kultúrája
Ford. Mészáros Klára
/Budapest, 1900/
Európa, Bp. 253 old. 950 Ft
1. kiad. Európa, Bp. 1991.

LUKÁCS Lajos
Pest-Buda az 1867-es kiegyezés idején
Akadémiai, Bp. 190 old.
1176 Ft

A magyarok krónikája
Szerk. Glatz Ferenc
Officina Nova, Bp. 816 old. 4950 Ft
1. kiad. Officina Nova, Bp. 1995.

Magyarország a második világháborúban
Lexikon A-Zs
Szerk. Sipos Péter
MHTT Petit Real, Bp. 584 old. 3200 Ft

Magyarország agrártörténete
Agrártörténeti tanulmányok
Szerk. Für Lajos, Romány Pál, Orosz István
Mezôgazda, Bp. 806 old.
ár nélkül

Magyarország és a Szentszék kapcsolatának ezer éve
Szerk. Zombori István
METEM, Bp. 337 old. ár nélkül

NÁDASDI Tamás
Tagosítások és birtokrendezés Magyarországon a XIX. század közepétôl 1956-ig
Stúdium, Nyíregyháza.
189 old. ár nélkül

ORBÁN Éva
Üzenet a barikádokról
Kráter Mûhely Egyesület, Bp. 2 kötet 454-370 old. 1180 Ft
Irodalmi riportok 1956-ról.

Ottoman garrison on the Middle Danube
Based on Austrian National Library MS MXT 562 of 956/1549-1550
Ford. Radujev, Evgeníj és Velkov, Asparuh
Akadémiai, Bp. 546 old.
ár nélkül
(Biblioheca orientalis
Hungarica 46.)

PELLE János
Az utolsó vérvádak
Az etnikai gyûlölet és a
politikai manipuláció
kelet-európai történetébôl
Pelikán, Bp. 335 old. 795 Ft

PÓSÁN László
A Német Lovagrend története a 13. században
Universitas Press, Debrecen. 321 old. 476 Ft

PÜSKI Levente
Társadalmi érdekképviselet és konzervativizmus
A felsôház felépítése a
Horthy-korszakban
KLTE, Debrecen. 111 old.
ár nélkül

Rendôrségi napi jelentések
1956. október 23-december 12.
Elôszó Kuncze Gábor
BM 1956-os Magyar
Forradalom Történeti
Dokumentációs és Kutató
Intézet Közalapítványa, Bp. 287 old. 900 Ft
(Belügyi iratok 1.)

ROMSICS Ignác
Helyünk és sorsunk a Duna-medencében
Osiris, Bp. 378 old. 980 Ft
R"NA-TAS András
Bevezetés
a korai magyar történelem
ismeretébe
Balassi, Bp. 412 old. 900 Ft

SIPOS András
Várospolitika és városigazgatás
Budapesten, 1890-1914
Budapest Fôváros Levéltára, Bp. 276 old. 600 Ft
(Várostörténeti tanulmányok)

STANDEISKY Éva
Az írók és a hatalom, 1956-1963
1956-os Intézet, Bp.
481 old. 890 Ft
('56)

Szatmár vármegye katonai leírása, 1782-1785
Ford. Pók Judit
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár,
Nyíregyháza. 190 old. 100 Ft
(Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár kiadványai II. Közlemények 7.)
Az elsô katonai adatfelvétel, a Josephinische Aufname Szatmár vármegyére vonatkozó adatai.

Szatmár vármegye közgyûlési
jegyzôkönyveinek regesztái, 1629-1634
Összeáll. Hemzsel Ágota
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat
Levéltára, Nyíregyháza.
227 old. ár nélkül
(Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár kiadványai II. Közlemények 10.)

Szovjet katonai intervenció, 1956
Szerk. és bev. Györkei Jenô és Horváth Miklós
Argumentum, Bp. 314 old. 750 Ft

SZÔCS Sebestyén
A városi kérdés az 1832-36. évi országgyûlésen
Budapest Fôváros Levéltára, Bp. 319 old. 600 Ft

TELEKI Pál
A földrajzi gondolat története
Kossuth, Bp. 193 old. 790 Ft
További fejezetek a magyar mérésügy történetébôl
1945-1995
Szerk. Kovács Gábor és Petik Ferenc
Országos Mérésügyi Hivatal, Bp. 342 old. ár nélkül

Történelem és nemzet
Tanulmánykötet Galántai József professzor tiszteletére
Szerk. Kiss Károly és Lovas Krisztina
Eötvös, Bp. 490 old. ár nélkül

VERESS D. Csaba
Várak a Balaton körül
A balatoni várak hadtörténete
Zrínyi, Bp. 214 old. 694 Ft

Zala megye
Összeáll. Jeney Andrásné
és Tóth Árpád
KSH, Bp. 418 old. 3729 Ft
(Magyarország történeti helységnévtára 7.)


Vallás 
 

ARMSTRONG, Karen
Isten története
A judaizmus, a kereszténység és az iszlám 4000 éve
Ford. Rézmûves Zoltán
/A history of God/
Európa, Bp. 536 old. 950 Ft

BALOGH Margit-GERGELY Jenô
Egyházak az újkori Magyarországon, 1790-1992
Adattár
História MTA
Történetudumányi Intézet, Bp. 549 old. 880 Ft
(História könyvtár,
Kronológiák, adattárak 4.)

BENYIK György
Az újszövetségi Szentírás keletkezés- és kutatástörténete 1.
JATE Press, Szeged.
250 old. ár nélkül

BLAU Róbert
Az óhéber könyv
Adalék az ókori kultúrtörténethez és a bibliai irodalomtörténethez
A héber bibliakánon
Logos, Bp. 288 old. 1120 Ft
(Historia Judaica 2.)
Csodás evangéliumok
Vál., ford. Adamik Tamás,
szerk. Dörömbözi János
Telosz, Bp. 195 old.
997 Ft
(Apokrif iratok)

ELIADE, Mircea
A szent és a profán
Ford. Berényi Gábor
/Le sacré et le prophane/
Európa, Bp. 230 old. 580 Ft
(Mérleg)
Európa, Bp. 1987.

Lépések a megbékélés felé
A keresztyén hit és az emberi ellenségeskedés címû
ökumenikus konferencia (Kecskemét, 1995. aug. 21-27.) elôadásai és
tanulmányai
Ökumenikus Tanulmányi Központ, Bp.
205 old. 320 Ft

SIMON Róbert
Orientalista
Kelet-Közép-Európában
Válogatott tanulmányok
Savaria Universitas Press, Szombathely. 424 old. 980 Ft (Isis-könyvek Történeti
elemzések 1.)

TILLICH, Paul
Rendszeres teológia
Ford. Szabó István
/Sistematic theology/
Osiris, Bp. 688 old. 1680 Ft
(Osiris tankönyvek)

VLADÁR Gábor
A Róma 13, 17 parainézisének kor- és vallástörténeti háttere
Tanulmányok az
újszövetségi tudomány
tárgykörébôl
Debreceni Református
Kollégium, Debrecen.
215 old. ár nélkül
(Dissertationes theologicae 1.)

Zsidó biblia
Mózes öt könyve
és a Haftárák
Eredeti héber szöveg,
magyar fordítás és kommentár
/Hamiy a hwm ey
Twra whahaptarwt/
Chabad Lubavics Zsidó Nevelési és Oktatási Egyesület, Bp. 5 kötet, 592, 631, 496, 502, 642 old.
ár nélkül
1. kiad. Genezis, Bp. 19391942. Angol eredetijét írta és szerkesztette Joseph Herman Hertz. A magyar kiadást fordította és szerkesztette Hevesi Simon et al.

Összeállította:
Szalay Márta

Észrevételeit, megjegyzéseit kérjük küldje el a következõ címre: buksz@c3.hu


C3 Alapítvány       c3.hu/scripta/