Heiszler Vilmos


Fejtõ Ferenc:
Szociáldemokrácia tegnap, ma, holnap
Ford.: Görög Lívia. Belvárosi Könyv-kiadó, Budapest, 1996. 178 old., 498 Ft (A Duna-parttól a Szajna-partig)


  Stílszerûen, vörös borítóval jelent meg a harmincas évek emigrációja egyik kiemelkedõ személyiségének, Fejtõ Ferencnek e nagy lélegzetû - eredetileg franciául, 1980-ban napvilágot látott - politikai számvetése, melyben a szociáldemokráciának egész életében elkötelezett szerzõ saját irányzata múltjával foglalkozva szembesíti önmagát s az érdeklõdõ/rokonszenvezõ olvasót a szociáldemokrácia kilátásaival is. Miután Fejtõ kötõdése egyértelmû, ne várjunk tõle szenvtelen elemzést, hûvösen távolságtartó vizsgálatot: ha igyekszik is eleget tenni a tudományos objektivitás követelményének, az egész könyv tónusát jobban kifejezi az eredeti francia cím: 'Szociáldemokrácia csakazértis!' (La social-démocratie quand-même). Nos, olyan szerzõ esetében, akinél a politikai elkötelezettségbõl fakadó véleményalkotás aranyfedezetét a szépírói-politológusi-történészi életmû teljesítménye adja, mindezt elfogadhatjuk. Mindazonáltal a munka egyik legizgalmasabb kérdésére: van-e holnapja, jövõje a szociáldemokráciának, a szerzõ leginkább csak politikai meggyõzõdésébõl fakadóan tud igenlõ választ adni, ami lelkesítheti ugyan a hozzá hasonlóan gondolkodókat - de az állítás igazáról nem õket kell meggyõzni!
  Persze az 1970-es évek végén, amikor e könyv íródott, ez még nem volt olyan kínzó kérdés a szociáldemokrácia számára, mint napjainkban. Akkor még nem rajzolódott ki egyértelmûen a világtörténelmi fordulat: az átmenet az ipari társadalom korából a posztindusztriális korszakba. Azóta megfogalmazódott: mi lesz azokkal a politikai és kulturális értékekkel és tényezõkkel, melyek az ipari társadalomhoz kötõdnek? Mi lesz a munkásosztállyal, melynek szociális, gazdasági, kulturális - de mondhatnánk általánosabban és fellengzõsebben: emberi-emancipációs folyamatában a szociáldemokráciának alapvetõ szerepe volt? A jóléti társadalom körülményei között végbement középosztályosodást a szociáldemokrácia a reformizmus nyílt vállalásával és az osztályharc elvetésével még úgy-ahogy követni tudta, de a következõ kihívás, az információs társadalom keretei között jelentkezõ individualizálódás már felkészületlenül érte. Ezt a váltást Fejtõ az íróember finom érzékével sejtette már a hetvenes évek végén is, de igazán még nem tudta megfogalmazni könyvében. Persze megint eszünkbe juthat: ennek a munkának (is) a nyolcvanas évek elején kellett volna magyarul megjelennie. Akkor volt igazán aktuális. A kötetet záró beszélgetésben Fejtõ kiegészíti-felfrissíti ugyan a problémakatalógust, de az ilyen appendixszerû megoldás legfeljebb a matematikában hatásos.
  A könyv címébõl is kiviláglik, hogy nemcsak a szociáldemokrácia jövõje a mû témája. Tisztes áttekintést kapunk az irányzat történelmi kialakulásáról, fejlõdésérõl. Fontos részletmegfigyelések árnyalják-finomítják a közhelyekkel terhelt szociáldemokrácia-képet: Fejtõ nagyon fontos megállapítása például, hogy a jóléti állam egyáltalán nem szociáldemokrata találmány, Keynes és társai nem voltak szociáldemokraták. S hogy mennyire nem a politikai sémák határozzák meg egy közgazdasági iskola gyakorlati alkalmazását, bizonyítja az a tény, hogy a neoliberális gazdaságpolitikát Nyugaton konzervatív, Keleten az állampártokból átvedlett szociáldemokrata pártok érvényesítik legkövetkezetesebben és legeredményesebben. Ha már a közgazdasági iskoláknál tartunk, egy apró korrekció: a 107. oldalon említett Sismondi nehezen minõsíthetõ liberálisnak, hiszen a svájci tudóst éppen liberalizmuskritikája - Fejtõ is ennek kapcsán említi - tette híressé, s emiatt tekintik õt a konzervatív szociális gondolat egyik apostolának.
  Mutatja a könyv keletkezése idején uralkodó felfogást, hogy a történeti áttekintésben, de a könyv más részeiben is Fejtõ számára a kommunizmus az elsõ számú viszonyítási pont: az a már-már kórosnak ható fixálódás a kommunista riválishoz, amit az erõszakos pártegyesítéseket átélt öreg kelet-európai szocdemeknél megfigyelhetünk, szublimált formában e könyv hasábjain is jelen van.
  A szociáldemokráciát ért egyik leggyakoribb - egyébként jogos - kritika etatizmusával kapcsolatos. Fejtõ nem kerüli meg a problémát, de õ sem érzékeli a történelmi-politikai kulturális hagyományok fontos szerepét. Holott nem érthetjük a svéd gondoskodó-paternalisztikus modell létrejöttét az igen erõs svéd királyi abszolutizmus hagyománya nélkül (melynek egyik ma is élõ, most megszüntetni tervezett maradványa a svéd evangélikus egyház államegyházi jellege), nem értékelhetjük reálisan az 1945 után oly eredményes osztrák korporatív (tripartit) modellt, ha figyelmen kívül hagyjuk az osztrák rendies tradíciókat, az osztrák polgárság és parasztság intenzív antiindividualizmusát, tömörülési-szövetkezési reflexeit, a munkásosztályról nem is beszélve.
  Nem ignorálhatjuk tehát a helyi sajátosságokat, de az idõ dimenziójában sem operálhatunk csak általánosságokkal. Az ipari társadalom válságában vergõdõ szociáldemokráciát látva sem mondhatjuk, hogy csak gazdasági fellendülés idején érvényesülhet igazán ez a fajta politika (138. old.) - hiszen elsõ sikereit éppen az 1929-es gazdasági világválság leküzdésében érte el, s mint válságmenedzselõ lett elfogadhatóvá a társadalom felsõ, nem munkás rétegeiben.
  A kiútkeresés igyekezetében is pontos megjegyzéseket tesz a szerzõ a szociáldemokrácia által követendõ új politikáról. Felismeri például, hogy a túl szoros, már-már függésszerû kötõdés a szakszervezetekhez árthat a demokratikus baloldalnak. Jóslata egy emiatt bekövetkezhetõ pártszakadásról a brit Munkáspárt esetében be is következett. S bár a Labour a liberálisokkal szövetkezõ Owen-csoport távozása után balra tolódott, a jelenlegi pártvezér sikeresen kezdte meg a szakszervezeti kötelékek lazítását. A példa mutatja, hogy Fejtõ már a hetvenes évek végén ráérzett a kilencvenes évek politikai követelményeire.
  Logikus dolog ezek alapján, hogy nagy tapasztalatokkal rendelkezõ hazánkfia tudását a kötet kiadói mai problémáink kifejtésénél is értékesíteni kívánták. E célt szolgálja az a beszélgetés, melyet a sorozatszerkesztõ Márton László és a kiadót vezetõ Mezei András folytatott a szerzõvel. Fejtõ valóban meg is teszi azokat a kiegészítéseket és korrekciókat, melyek egy tizenöt éves mû megjelenésekor egy interjú keretei között lehetségesek. Baj csak akkor van, amikor beszélgetõpartnerei jó magyar szokás szerint nem csupán Fejtõ mondanivalójának jobb megértésére, hanem saját nézeteik közlésére is törekszenek. S ha egy ilyen vélemény ráadásul vaskos tévedés is egyúttal - mint amikor Mezei az egyesített munkáspártban maradt 350 ezer szociáldemokratáról beszél, akik jelenléte szerinte negyven éven át érezhetõ volt az állampártban, s belõlük lettek volna a reformkommunisták - akkor bizony felvetõdik az interjúkészítõ felkészültségének a kérdése. Mert azt a szociáldemokrácia ügyében megnyilatkozó írástudónak illenék tudnia - s ha nem tudja, akkor utána kell néznie -, hogy 1948-ban a tagsága zömétõl megtisztított SZDP egyesült a kommunistákkal, s az "átvett" szocdemek nagy része is hamarosan a párton kívül s gyakran a lágerkerítésen belül találta magát. Az valóban érdekes kérdés, s megérne egy kutatást, hogy volt-e szociáldemokrata búvópatak az MDP, illeve az MSZMP felszíne alatt.
  Fejtõ mindenesetre okos mértéktartással reagál az aktuális politikai töltetû kérdésekre/véleményekre, s kellõ tapintattal, de határozottan utal az MSZP fejlõdési lehetõségeinek többértelmû voltára (valódi szociáldemokrácia, technokratikus-hatalomõrzõ állampárt, nacionalista demagógia).
  Ha megkésve is, de érdemes volt kiadni e bölcs ember számvetését és kitekintését - azzal az útkereséssel együtt, amely a mai szociáldemokráciát jellemzi. A könyv honi viszonyaink közt jónak mondható. A fordítás sem rossz, csak a brit Labour Party nevének magyarításakor bizonytalankodott a fordító: kezdetben a szó szerint valóban pontosabb Munkapárt, késõbb a nálunk meggyökeresedett Munkáspárt elnevezést használja.
  Komoly bírálat illeti viszont a szöveggondozást: a nevek helyes írásmódja leküzdhetetlen feladatot jelentett a szerkesztõknek és a lektoroknak is. Így fordulhat elõ, hogy a német Eduard Bernsteint következetesen az angol Edward, míg az angol Margaret Thatchert a francia Marguerite keresztnévvel illetik; Louis Blanc a spanyol Luis nevet kapja. Hadilábon állnak a skót eredetû nevekkel: John Macintosh hol Machintosh-ként, hol Mackintosh-ként szerepel, Ramsey MacDonald családnevét következetesen Macdonaldnak írják. Az pedig szinte fõbenjáró vétség a francia nagykövetség kulturális (és nem kultúrális, mint ahogy a belsõ címlap verzóján áll) osztályának támogatásával megjelent könyv kiadóitól, hogy a "histoire"-t "historie"-nak írják (69. old.). A téma, a szerzõ, a támogatók és legfõképpen a könyvet megvásárló olvasók is gondosabb kivitelezést érdemelnének és egy olyan kötésû könyvet, mely nem kezd szétesni egy recenzióhoz szükséges forgatás után.


Észrevételeit, megjegyzéseit kérjük küldje el a következõ címre: buksz@c3.hu


C3 Alapítvány       c3.hu/scripta/