Kronológia


Hofélia

Részlet Hofi Géza mûsorának kazettán kiadott felvételébôl

A felvétel a Madách Kamaraszínházban készült 1987 májusában.

(...) Harmincadik évforduló jól telt? Melyik, te fôigazgatási, te? Hát a házassági, hát melyik, alumíniumlakodalom, persze. Azt mondta anyósom akkor kedden: te, Géza, október 21. van. Mondom, na és. Mit na és? Még kettôt kell aludni. És akkor mi lesz? Mi lenne, Géza? Október 23. Világraszóló esemény! Nem kell szednem vízhajtót. Na most azt nem értem, hogy a rendôrség miért kíváncsi annyira anyósom vízhajtójára, mert egész éjjel mind az utcán volt tökig géppisztolyban. A sok hülye reakciós meg otthon nyugodtan aludt. Hát, gyerekek! A Madách Kamarában akkor este csütörtök volt, és Hofélia-elôadás volt. Na most, hát a nézôtér akkor is tele volt, mint máskor. Csak volt még plusz négy civil is, és úgy kapkodták a fejüket. (…) Fölírja a poént. És ennyi ésszel az elsô sorban ül. Édesapám! Na, nem azért, tudod, a mûsoromról eddig is már többször készítettek jelentést. Csak azt a végén kell, nem közben. Na de addig fejben köll tartani, tudod? A pulóvered mi nyomta ki? Az akasztó vagy a váll-lap? Na, szóval ott volt négy civil, és kapkodták a fejüket, amikor valamit mondtam. Mi van? Vártok valamit, vagy mi az isten van? (...)

1986

1986-ban Az AB szamizdat kiadónál megjelennek Aczél Tamás–Méray Tibor Tisztító vihar, Király Béla Honvédségbôl Néphadsereg, Bill Lomax Magyarország, 1956 címû kötetei.

1986. január Betiltják Csurka István Vizsgák és fegyelmik címû színdarabjának vígszínházi bemutatóját.

1986. jan. 1. Hatályba lép a településfejlesztési hozzájárulásról szóló törvényerejû rendelet.

Az Áfor és Shell benzinkutak megkezdik az ólommentes benzin árusítását.

1986. jan. 2. A Nemzeti Színház bemutatja Sütô András Advent a Hargitán címû darabját.

1986. jan. 10. Krassó Miklós halála Londonban. Bátyja halálos balesetére való tekintettel Krassó György útlevelet kap és Nyugatra távozik. Londonban folytatja kiadói tevékenységét, állandó tudósítója lesz a SZER-nek és a BBC-nek, s folyamatosan hírt ad a hazai ellenzék tevékenységérôl.

1986. jan. 13. Központi áremelésekre kerül sor, emelik a déligyümölcsök, hûtôgépek, gáz- és villanykészülékek, személygépkocsik, mosószerek árát, valamint a tévé elôfizetési díját.

1986. jan. 28. Felrobban a Challenger amerikai ûrrepülôgép.

1986. febr. 1. A KSH közzéteszi a VI. ötéves tervidôszak és az 1985. év tényszámait, a közlemény szerint „tovább erôsödtek a szocialista társadalom mûszaki és gazdasági alapjai, gyarapodott a nemzeti vagyon".

1986. febr. 8. A Duna Kör – elôzetesen betiltott – környezetvédelmi sétáját a rendôrség brutális eszközökkel feloszlatja.

1986. febr. 13. Az MT rendelkezése szerint a gyed ezentúl a gyermek másfél éves koráig jár az eddigi egyéves idôtartam helyett, bôvül a támogatásra jogosultak köre is.

1986. febr. 18. 11 áldozatot követel egy bányakatasztrófa a Mecseki Szénbányák Vasas Bányaüzemében.

1986. febr. 19. Újabb bányaszerencsétlenség, ezúttal a mecseki uránbányában, egy halálos áldozattal.

1986. febr. 23. Mérei Ferenc halála. Temetésén, március 3-án gyászolók százai, köztük tanítványai és börtöntársai búcsúznak tôle.

1986. febr. 24.–márc. 6. Az SZKP XXVII. kongresszusa – Gorbacsov meghirdeti gazdasági-társadalmi reformprogramját.

1986. febr. 25. A Fülöp-szigeteken megdöntik Ferdinand Marcos diktatúráját.

1986. febr. 28. Meggyilkolják Svédország miniszterelnökét, Olof Palmét.

1986. márc. 1. A Mûvelôdéskutató Intézet és a Népmûvelési Intézet egyesítésével létrejön az Országos Közmûvelôdési Központ.

1986. márc. 3–11. L. Poggi érsek, pápai nuncius magyarországi tárgyalásai.

1986. márc. 4. Csurka István amerikai elôadókörútján 1956-ról is megemlékezik. Március 15-ei és április 12-ei beszédét sugározza a SZER. Emiatt – az ellenzékrôl hozott júliusi határozatnak megfelelôen – augusztus 9-én „további intézkedésig" szilenciumra ítélik.

1986. márc. 15. Budapesten a Petôfi térrôl indulva több ezer fiatal tüntet a Belvárosban, majd a Batthyány-örökmécsesnél. Este a rendôrség lezárja a Lánchidat a tüntetô fiatalok elôtt, akik a várba akarnak vonulni. A rendôrség bekeríti a tüntetôket, gumibotokkal támadnak rájuk – több személyt elôállítanak. Számos fiatal ellen szabálysértési, illetve iskolai-egyetemi fegyelmi eljárást indítanak.

1986. márc. 18. Ülésezik az MSZMP KB, napirenden a nemzetközi helyzet alakulása, illetve a párt kádermunkája. A KB közleménye kimondja, hogy „helyesnek tartja annak a gyakorlatnak a bevezetését, hogy a politikai és közjóléti vezetôk meghatározott köre korlátozott ideig tölthesse be ugyanazt a tisztséget, munkakört".

1986. márc. 20–21. Az Országgyûlés elfogadja az 1986. évi második törvényt a sajtóról.

1986. márc. 28. Törvényerejû rendelet az MTA-ról, mely megnöveli az MTA-nak a magyar tudományos életben betöltött szerepét.

1986. ápr. 1–2. Tudományos konferenciát rendeznek Esztergomban Buda visszafoglalásának 300. évfordulójára emlékezve.

1986. ápr. 13. Major Tamás halála.

1986. ápr. 14. Simone de Beauvoir halála.

1986. ápr. 15. Az Egyesült Államok bombatámadást intéz a világ számos pontján (például 1985 decemberében a bécsi és római repülôtéren) végrehajtott terrortámadásokért felelôsnek tartott Líbia ellen.

Hivatalos látogatásra Magyarországra érkezik Alden Winship Clausen, az IMF elnöke.

Jean Genet halála.

1986. ápr. 16. Magyar állampolgárok fizetett hirdetést jelentetnek meg a Die Pressében, melyben arra kérik az osztrák népet, hogy akadályozza meg Ausztria részvételét a bôs–nagymarosi erômûépítésben.

1986. ápr. 21. Jelentôs mértékben emelik a szeszes italok árát.

1986. ápr. 24. Kormányrendeletet fogadnak el a levegô tisztaságának védelmérôl.

1986. ápr. 26. A csernobili atomerômû katasztrófája. A szovjet hatóságok napokig hallgatnak, és félreinformálják a nemzetközi közvéleményt, ami alapjaiban kérdôjelezi meg a gorbacsovi reformok hitelességét.

1986. ápr. 28. A Magyar Rádió esti hírei között beszámol a csernobili katasztrófáról.

1986. máj. 8. Az EGK brüsszeli bizottsága a csernobili sugárzás miatt felfüggeszti az európai szocialista országokból származó friss hús, élô marha és sertés behozatalát, ez a rendelkezés hazánkat is érzékenyen érinti. Az importtilalmat néhány nappal késôbb más élelmiszerekre is kiterjesztik.

1986. máj. 12. Az új lágymányosi egyetemváros alapkövének letétele.

1986. máj. 16. Megalakul a Bajcsy-Zsilinszky Baráti Társaság. Elnöke: Vigh Károly.

1986. máj. 23–25. KISZ-kongresszust tartanak, mely határozatában kinyilvánítja, hogy „a KISZ a megújulás feltételének tartja a nagyobb nyilvánosságot az érdekfeltárásban, a döntéshozatalban és a döntések végrehajtásában".

1986. máj. 24. Dayka Margit halála.

1986. máj. 26–28. Kalkuttai Teréz nôvér, a katolikus irgalmas rend alapítója látogatást tesz Magyarországon.

1986. máj. 28. Osztrák–magyar szerzôdés a bôs–nagymarosi építkezések kivitelezésében való osztrák részvételrôl.

1986. máj. 30.–jún. 4. Az ünnepi könyvhéten megjelenik többek között Ádám György Az orvosi hálapénz Magyarországon, Kassák Lajos Összegyûjtött mûfordítások, Füst Milán Szexuál-lélektani elmélkedések, Illyés Gyula Naplójegyzetek 1929–1945, Jászi Oszkár A nemzeti államok kialakulása és a nemzetiségi kérdés, Esterházy Péter Bevezetés a szépirodalomba, Nádas Péter Emlékiratok könyve címû mûve.

1986. június A Tiszatáj közli Nagy Gáspár A fiú naplójából címû Kádár-ellenes versét („…a csillagos estben ott susog immár harminc évgyûrûjével a drága júdásfa…"). A folyóirat fôszerkesztôjét, Vörös Lászlót és helyettesét, Annus Józsefet leváltják, a lap megjelenését felfüggesztik.

1986. jún. 3. A Magyar Nemzeti Bank képviselôi 300 millió dolláros hitelfelvételrôl írnak alá megállapodást Budapesten egy nemzetközi bankcsoporttal.

1986. jún. 5. A Minisztertanács jóváhagyja a vaskohászat 10 évre szóló termékszerkezet-korszerûsítô és -ésszerûsítô programját.

Üzembe helyezik az újjáépített Budavári Siklót.

A Világbank 100 millió dolláros kölcsönt nyújt Magyarországnak az ipari szerkezetátalakítási program keretében.

1986. jún. 8–11. Mihail Gorbacsov magyarországi látogatása.

1986. jún. 10–11. A Varsói Szerzôdés Politikai Tanácskozó Testülete Budapesten ülésezik. Felhívást tesznek közzé az európai fegyveres erôk létszámának és hagyományos fegyverzetének csökkentésére.

1986. jún. 12. Budapesten alakuló közgyûlését tartja a Magyarországi Cigányok Kulturális Szövetsége.

1986. jún. 18. Ülésezik az MSZMP KB, témája a nehéz gazdasági helyzet. A határozat megállapítása szerint a célkitûzések helyesek, ellenben a munkát javítani kell.

1986. jún. 24. Megkezdik a Danubius kereskedelmi rádió adásainak sugárzását.

1986. jún. 24–26. Magyarországon folytat tárgyalásokat Kenan Evran török köztársasági elnök.

1986. jún. 26. Az Országgyûlés elôbb egyhangúlag elfogadja a ’85. évi költségvetési beszámolót, majd zárt ülésen módosítja ügyrendjét, melynek értelmében a képviselôk a plenáris ülésen közvetlenül többé nem terjeszthetnek elô törvénymódosító javaslatot.

1986. jún. 27. Létrejön az Állami Ifjúsági és Sporthivatal.

1986. jún. 30. Elhunyt Lékai László bíboros és esztergomi érsek, a magyar püspöki kar elnöke. Utóda: Paskai László.

Argentína nyeri a mexikói labdarúgó-világbajnokságot.

1986. jún. 31. Megalakul az Országos Cigánytanács.

1986. júl. 1. Az MSZMP PB (harmadik) határozata az ellenzékrôl keményebb intézkedéseket helyez kilátásba, ugyanakkor felveti a párt felelôsségének kérdését is. A dokumentum vitája során Kádár János hangsúlyozza, hogy az ellenség (!) három csoportra tagolódik, csakúgy, mint 1956-ban: „revizionistákra, nacionalistákra, a szocialista rendszer ellenségeire".

Megalakul a Hungária Biztosító.

A 70 évnél idôsebbek ekkortól ingyen utazhatnak a helyi tömegközlekedési eszközökön.

Lakossági tiltakozás hatására megtiltják az ausztriai Grazból származó szemét Mosonmagyaróvárra való behozatalát.

1986. júl. 9. A Magyar Nemzeti Bank 100 millió dolláros hitelt kap a Világbanktól a növénytermesztési program megvalósítására.

1986. júl. 14. Átadják rendeltetésének a Keleti-fôcsatornát.

1986. júl. 15. Donáth Ferenc halála. Ravatalánál Ujhelyi Szilárd, Csoóri Sándor és Kis János, sírjánál pedig Mécs Imre és Dénes János mond beszédet.

1986. júl. 27. Budapesten a Népstadionban 70 ezer nézô elôtt koncertezik a Queen együttes.

1986. aug. 4. A Time címû amerikai hetilap interjút közöl Kádár Jánossal.

1986. aug. 4–9. Nemzetközi konferencia ülésezik Budapesten, a címe: A magyarok szerepe a világ természettudományos és mûszaki haladásában.

1986. aug. 10. Az elsô világbajnoki Forma–1-es futam a Hungaroringen.

1986. aug. 11–13. Külföldi magyar egyesületek vezetôinek találkozója Budapesten.

1986. aug. 16. Marjai József miniszterelnök-helyettes Ausztráliába, majd Új-Zélandra utazik, hogy a gazdasági együttmûködés lehetôségeirôl tárgyaljon.

1986. aug. 21–27. Budapesten rendezik meg a XIV. Rákkutató Kongresszust és a Nemzetközi Rákellenes Szövetség világtalálkozóját.

1986. aug. 22–24. A Montrealban megrendezett kajak-kenu világbajnokságról hét aranyéremmel tér haza a magyar csapat.

1986. szept. 1–5. Bécsben ülésezik a második Hungarológiai Világkongresszus.

1986. szept. 1–6. A Pugwash Nemzetközi Békemozgalom Budapesten tartja 36. konferenciáját.

1986. szept. 8. Az Írószövetség választmánya levelet intéz az MSZMP KB-hoz, melyben a Tiszatáj újraindítását szorgalmazzák.

1986. szept. 9. Az MSZMP PB ülésén ismét az ellenzék kérdése van napirenden. Kádár János megengedhetetlennek tartja az ellenzék legalizálását, provokációnak tekinti a Nagy Gáspár-verset és Csurkának a SZER által közvetített elôadását. „Adminisztratív eszközök" használatát helyezi kilátásba a népi írók ellen.

1986. szept. 14–15. H.-D. Genscher nyugatnémet és Peter Jankovitsch osztrák külügyminiszterek magyarországi tárgyalásai.

1986. szept. 23. A Magyar Nemzeti Bank 8 százalékkal leértékeli a forintot a fôbb konvertibilis valutákkal szemben, a nemzeti valuta ilyen mértékû devalválására ’82 júliusa óta nem volt példa.

1986. szept. 27. Battonyán felavatják a gyermekfalut, amely az

S. O. S. nemzetközi gyermekfalu-szervezet elsô magyarországi létesítménye.

Ruttkai Éva halála.

1986. szept. 28. Munkába áll a paksi atomerômû harmadik blokkja.

1986. szept. 30. Budapesten Kádár János az olasz KP fôtitkárával, Alessandro Nattával tárgyal.

1986. szept. 30.–okt. 1. Magyarországon ülésezik a Nemzetközi Mauthausen Bizottság.

1986. október Megjelenik a Máshonnan Beszélô Donáth-emlékszám és a Beszélô tematikus száma az 1956-os forradalom 30. évfordulóján.

A nyugati magyar irodalom frankfurti könyvsátrában több tucat könyvet és több dokumentumfilmet mutatnak be az évforduló alkalmából.

1986. okt. 6. Az Inconnu Mûvészeti Csoport nyilatkozatot ad ki az 1956-os forradalom 30. évfordulójának tiszteletére tervezett, A harcoló város címû kiállítás betiltásáról.

1986. okt. 7–8. Beatrix holland királynô Magyarországra látogat.

1986. okt. 9. A Minisztertanács ülése után elôször válaszol kormányszóvivô, Bányász Rezsô az újságírók kérdéseire.

1986. okt. 11–12. Gorbacsov és Reagan csúcstalálkozója Reykjavíkban.

1986. okt. 13. Magyarországra látogat Richard von Weizsäcker, az NSZK szövetségi elnöke.

1986. okt. 17. A Magyar Televízió Velünk élô történelem címmel hétrészes sorozat vetítését kezdi meg. Felidézik az 1945 utáni magyar történelmet, különös tekintettel 1956-ra. A sorozat fôszerkesztôje Berecz János KB-titkár, szerkesztôje Radványi Dezsô, rendezôje Mátrai Mihály; a történész szakértôk Glatz Ferenc, Kardos József és Rottler Ferenc.

1986. okt. 22. A Magyar Katolikus Püspöki Kar nyilatkozatot ad közre, amelyben elhatárolja magát azoktól, akik lelkiismereti okokból megtagadják a katonai szolgálatot.

Elhunyt Szent-Györgyi Albert Nobel-díjas biokémikus.

1986. okt. 23. A demokratikus ellenzék Nagy Jenô lakásán emlékezik meg a forradalom évfordulójáról. Magyar, keletnémet, cseh, szlovák és lengyel ellenzéki személyiségek nyilatkozatot adnak ki, amelyben közös örökségnek nyilvánítják az 1956-os forradalom hagyományát és tapasztalatait. (Az aláírók között szerepel Göncz Árpád és Václav Havel is.)

R. Reagan, az Egyesült Államok elnöke proklamációjában ezt a napot az amerikai magyarok szabadságünnepévé nyilvánítja.

1986. nov. 1. A bázeli Sandoz vegyikonszernben keletkezett tûz oltásakor hatalmas mennyiségû erôsen mérgezô anyag kerül a Rajnába.

1986. nov. 3–5. Lázár György Bukarestben a KGST 42. ülésszakán szóvá teszi, hogy a magyar energiaellátás biztonságát veszélyeztetik az egyesített energiarendszerben fellépô zavarok.

1986. nov. 4. Ünnepi ülés Szolnokon a Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány megalakulásának 30. évfordulóján. Berecz János, az MSZMP KB titkára ünnepi beszédében kijelenti, hogy most sem kell másként megítélni 1956-ot, mint a decemberi párthatározat meghozatalakor, ugyanakkor elismeri, hogy a Kádár-kormány – a korábbi hivatalos verzióval szemben – nem Budapesten alakult meg.

1986. nov. 8. Vjacseszlav Molotov halála.

1986. nov. 9–12. Kádár János, az MSZMP fôtitkára Moszkvába utazik, hogy részt vegyen a KGST-tagországok pártvezetôinek tanácskozásán. 12-én különtárgyalást folytat M. Gorbacsovval.

1986. nov. 10. Aláírják a McDonald’s éttermi hálózat magyarországi kialakításáról szóló szerzôdést.

KGST-csúcsértekezletet tartanak Moszkvában.

1986. nov. 11. A tervezett határidô elôtt 8 hónappal megkezdi mûködését a Dunai Vasmû új kokszolómûve, mely a tervek szerint fölöslegessé tenné a kokszimportot.

1986. nov. 12. 114 író aláírásával levelet küldenek az MSZMP KB-hoz, melyben kérik a Tiszatáj címû folyóirat újraengedélyezését.

1986. nov. 16. Kihirdetik a módosított családjogi törvényt.

1986. nov. 19–20. Az MSZMP KB ülése a VII. ötéves terv célkitûzésétôl való elmaradás okaival foglalkozik. „A munka megjavításához szükséges politikai és társadalmi, szervezeti és személyi feltételek megteremtését" szorgalmazzák.

1986. nov. 22. Budapesten a Vérmezôn felavatják a Tanácsköztársaság emlékmûvét, Varga Imre alkotását.

1986. nov. 28. Megalakul a Veres Péter Társaság.

A kétszintû bankrendszer bevezetésérôl dönt az ET, ennek hatására december folyamán sorra alakulnak a bankok.

1986. nov. 29–30. Az Írószövetség közgyûlésén radikálisan megújítják a szervezet vezetô testületeit: az elnökségbe bekerül Csoóri Sándor és Csurka István.

Magyarok Nagyasszonya Társaság név alatt karitatív tevékenységet végzô nôi szerzetesrend jön létre.

1986. december 26 tag jelenti be az Írószövetségbôl való kilépését.

1986. dec. 2. A kormány felszólítja a vállalatokat és szövetkezeteket, hogy április elsejéig ne emeljék az alapbéreket.

1986. dec. 4. A kormány módosítja a bôs–nagymarosi vízlépcsôrendszer beruházási programját, felgyorsítják az építkezés ütemét.

1986. dec. 5–6. 1956-os konferencia Eörsi István lakásán mintegy 60 meghívott jelenlétében. (1985 ôszétôl szervezték a tanácskozást Donáth Ferenc, majd halála után Hegedûs B. András, Kenedi János, Kis János, Litván György, Mécs Imre, Széll Jenô, Vásárhelyi Miklós.)

A népieknek csak egy része jön el: Tornai József, Lezsák Sándor, Für Lajos. Részt vesz még: Levendel László, Nagy Elek, Rácz Sándor, Hegedüs András, Hajdu Tibor, Laczkó Miklós és mások. Négy fôreferátum hangzik el: Vásárhelyi Miklós Az elsô meghiúsított reformkísérlet, Széll Jenô Társadalmi és politikai erôk az 1956-os forradalomban, Mécs Imre Alulról jövô és spontán mozgalmak a forradalomban, Kis János Az 1956–

1957-es restauráció.

1986. dec. 8. Az Egyesült Államok új magyarországi nagykövete Mark Palmer.

1986. dec. 12. Kádár János, az MSZMP fôtitkára hatalomra jutásának 30. évfordulóján nyilatkozatot ad a televíziónak

1986. dec. 14. Páger Antal halála.

1986. dec. 18. A Magyar Írók Szövetségének választmánya Cseres Tibort választja meg elnökének, Veress Miklóst pedig fôtitkárának.

1986. dec. 22–23. Lázár György miniszterelnök Moszkvában tárgyal, a tárgyalás eredményeként a felek elhatározzák, hogy a következô öt évben a tervezettnél nagyobb mértékben bôvítik a kölcsönös szállításokat.

1986. dec. 23. Andrej Szaharov gorkiji számûzetése véget ér.

1986. dec. 28. Ülésezik az MSZMP KB. Németh Miklós kerül a gazdaságpolitikai osztály élére.

1986. dec. 30. Maróthy László az Országos Tervhivatal elnöke, Berecz Frigyes miniszterelnök-helyettes, Medgyessy Péter pénzügyminiszter, Ballai László pedig a Központi Népi Ellenôrzési Bizottság elnöke lesz.

Összeállította: Beck Tibor és Germuska Pál.
 
 


Észrevételeit, megjegyzéseit, kérjük, küldje el postafiókunkba: beszelo@c3.hu


 C3 Alapítvány       c3.hu/scripta/