Peternák Miklós

Erdély-kéziratok

A alább közölt szövegek Erdély Miklós hagyatékából származnak, és most jelennek meg elôször nyomtatásban. A magnószalagon fennmaradt, elsôsorban Kondor Bélára emlékezô szöveg alighanem egy elôadás vagy interjú része, datálása a szöveg egyik mozzanata alapján Kondor 1981-es posztumusz hatvani kiállításához kapcsolható. Erdély a Vonatút címû filmje forgatását úgy tervezte, hogy a stáb és az Indigo csoport, a film szereplôi épp a kiállítás megnyitójára érkezzenek vonattal Budapestrôl Hatvanba. A forgatás végül is technikai okokból nem a tervezett módon zajlott, a ma látható végleges változat egy késôbbi, megismételt forgatás eredménye. A Kondor-kiállítás megnyitóján ugyan készültek filmfelvételek - ezek holléte azonban ismeretlen. Erdély egyébként több, Kondorral kapcsolatos dokumentumot is magával vitt Hatvanba, de végül nem ismertette ezeket, és nem is hagyta megnézni ôket - ez személyes emlékem.

Erdély Kondorról szóló írása - mely eredetileg egy utóbb meghiúsult emlékkönyvbe készült - KB címmel megjelent: Erdély Miklós: Mûvészeti írások. Képzômûvészeti Kiadó, 1991, Budapest, 14-22. oldal.

A három korai vers mindegyike autentikus, gépelt, dátumozott kézirat formájában maradt fenn. Érdemes talán hozzáfûzni, hogy Erdély egyiket sem vette föl a még életében megjelent, általa szerkesztett Kollapszus orv. címû kötetébe (Magyar Mûhely, 1974, Párizs), és kimaradt a posztumusz Második kötetbôl is.

A Példázat a várakozásról és a próbálkozásról hangfelvétel (hangjáték) formájában is létezik, feltehetô keletkezési dátuma 1967 (a felvételen elsôként megszólaló férfihang Altorjai Sándoré, a válaszoló nôi hang Erdély Miklós feleségéé, Szenes Zsuzsáé). A Kelet-európai barátnô címû töredék Erdély hátrahagyott, kéziratos füzetei egyikében (128. sz.) található, a szöveg minden valószínûség szerint befejezetlen, az 1980-as évek elejére datálható. (Lásd e számunk 36. oldalán.)

A kézirat végig nyomtatott nagybetûs írással készült: Erdély gyakran alkalmazta ezt az írásmódot, mely részben építészi gyakorlatára vezethetô vissza, részben a késôbbi gépeltetést könnyíti, mivel ô maga soha nem írt géppel. Jelen közlés tehát szöveghû, mindazonáltal tagolása, megjelenése ennyiben eltér a füzetben található változattól, és az értelemszerû, érvényes nyelvhelyességi szabályokat és írásmódot követi.


Észrevételeit, megjegyzéseit, kérjük, küldje el postafiókunkba: beszelo@c3.hu
 


C3 Alapítvány       c3.hu/scripta/