Bodor Pál

Miért Ceausescu?


  A marosvásárhelyi Simó Gyula, Magyarország késõbbi római nagykövete a harmincas évek végén egyszerre ült Ceausescuval Doftanán. (Rövidesen az ’56-os Dudás József is odakerült: Simó utóda volt a Temes tartományi illegális RKP-bizottság élén. Árulónak tartották, a „baloldali kollektíva” nem állt szóba vele a börtönben. Az erdélyi F., aki Dudással a II. világháború után az erõdítménybõl átalakított, több föld alatti szintû jilavai [zsilavai] börtönben ült, mesélte: az újra lecsukott Dudás naponta, ama néhány percre, míg a függõleges aknán a pincéig villant a déli nap, felhúzódzkodott a rácshoz, hogy arcát némi verõfény érje; ha majd szabadul, ne legyen oly börtönsápadt. A háború után a mozgalom árulójaként elítélt Dudásnak fura szövegei voltak; a politikai gyûlölet tébollyal határos etûdjeit játszotta végig. Arról ábrándozott, hogy a világ minden kommunistáját egy szigetre deportálja, ott kiherélteti, hogy magvuk szakadjon. Mintha a politikai meggyõzõdés genetikai gyökerû lenne. Vajon igazából miként, mikor, hogyan került azután Dudás Magyarországra? Akik Sepsiszentgyörgyön, a textiliparból ismerték, máig töprengenek: az RKP vezetõinek [akik Ceausescutól Gheorghiu-Dejig jól ismerték Dudást], a román titkosszolgálatnak volt-e szerepe ebben? Akkoriban kevesen utazhattak ki Romániából!) A kölyök Ceausescu vad volt és szolgai. Egy idõs, zsidó értelmiségi elvtársnak szegõdött a börtönben kutyahûségû tanítványául. Volt mit tanulni az öregtõl; képzett filozófus, szociológus volt – és homoerotikus. Ez utóbbiért fegyelmi elé állították, kizárták. A baloldali börtönkollektíva elismert vezére, a galaci Gheorghiu-Dej szervezte meg a rajtakapást.
  Ceausescu játszotta volna a szexuális provokatõr szerepét?
  A mozgalomba sodródott suszterinas (a fáma szerint elõször cipészmestere hasba szúrásáért ítélték el), világéletében sovén volt, a kezdetektõl magyargyûlölõ, antiszemita – s igen törekvõ, tanulni vágyó. Dadogása, tudatlansága erõs gátlásokat épített ki benne – s a baloldal tele volt hozzá képest képzett kisebbségiekkel. (A III. Internacionálé a húszas években az RKP programjába iktatta a kisebbségek egyenjogúságát – az elszakadásig! – a magyarok ezt Erdélyre értették, ami növelte az RKP népszerûségét soraikban. A félelem a fasizmustól, vasgárdától ugyancsak sok kisebbségit tolt balra. A börtön „baloldali szárnyában” tehát sok kisebbségi elvtárs ült: itt szokatlanok voltak Ceausescu indulatai. (Bár Olténiában, szülõvidéke táján nemigen ismerték a zsidókat, Borsi-Kálmán Béla hívta fel a figyelmet, hogy e térségben [ellentétben Moldvával] nem, avagy alig telepedtek meg zsidók s más kisebbségiek. A zsidó- és magyargyûlölõ vasgárda mégis erõs volt itt. Az Eminovicsnak született moldvai Eminescu sovén publicisztikájából Tg. Jiu-n õk adtak ki válogatást. (Némelyek szerint az oltyánok etnogenezise igen sajátos. A szlávos mármarosi–avasi románoknál gyakori fehér bõr, kék szem a cigányosan kreol oltyánoknál nagyon ritka.) Mellékesen: „ceaus” törökül elöljárót, hajcsárt, börtönõrt jelent – s jaj: zsinagóga-szolgát. Tán a „csõsz” is a „csaus”-ból ered.
  Miért épp az ultranacionalista Ceausescu lett „Dej” után a párt (s az állam) elsõ embere? Az okok talán Doftanáig vezethetõk vissza.
  Az 1918-ban (!) született Ceausescu, miután meghitt kapcsolata az öreg zsidó homoszexuálissal megszûnt, Gheorghiu-Dej csicskása lett. Simó ugyan nem tudott róla, rebesgették azonban, hogy szexuális szolgája is volt a „fõnöknek”. Lényegesebb, hogy amikor a „karlista diktatúra” (II. Károly) betiltotta a pártokat és vasgárdistákat is bebörtönzött – 1938 húsvétján –, Doftanán Gheorghiu-Dej, a „baloldali kollektíva” kivívta, hogy fejenként fél liter bort vásárolhassanak. Már kiharcolták a „cellarendszer” feloldását, napközben a cellák nyitva álltak, szabadon jártak-keltek a börtönben, dolgozhattak a mozgalom pénzébõl berendezett mûhelyekben.
  Simó szerint a börtönvezetés elõször a kialkudottnál drágábban kínálta a bort, „Dej” azonban „visszaalkudta” az árat, majd az illegális pártvezetés háta mögött, maga mellé véve két ifjúkommunistát: földijét, a galaci Dragomirt és Ceausescut, meglátogatta, demizson borokkal a vasgárdista részleget, és húsvét alkalmából felköszöntötte a legionáriusokat!
  Gheorghiu-Dej ekkor csak a baloldali „börtönkollektíva” vezetõje volt, nem az illegális RKP elsõ vagy fõtitkára. (Még 1944-ben sem õ volt az, hanem a csángómagyar Fóris István, akit aztán Gheorghiu-Dej parancsára egy Pántyusának becézett ukrán, késõbb Pintilie néven belügyminiszter-helyettessé kinevezett híve vasdoronggal vert agyon. „Dej” halála után buzgó tanítványa, Ceausescu leleplezte ezt a gyilkosságot, rehabilitáltatta Fórist – akinek neve azonban soha többé nem hangzott el, miként a Köblös Eleké sem, aki az RKP elsõ igazán jelentõs elsõ titkára volt. (Õt Sztálin végeztette ki.) Még Gheorghiu-Dej idején a baloldal kisebbségi mártírjainak neve eltûnt az utcatáblákról, a gyárak cégtábláiról, a történelemkönyvekbõl is: már senki sem tudta, ki volt Breiner Béla, Józsa Béla, Fónagy János, Ocskó Teréz, Herbák János, Encsel Mór, Simó Géza, Salamon Ernõ, Brassai Viktor… Sikerült románosítani a mozgalmi múltat is – ahogy az erdélyi gótikát, barokkot is sokan ma már románnak hiszik. Gheorghiu a vasgárdistákat (szolidárisan) azzal köszöntötte, hogy õket is „ugyanaz a rendszer zárta be”. (Csakhogy a „légió” már terrorcselekményeket, gyilkosságokat is elkövetett.)
  Gheorghiu-Dejnek nagyon kellett bíznia Ceausescuban, hogy a pártvezetés tudta nélküli furcsa politikai kiránduláson maga mellé vette. Simó szerint az eset kiszivárgott, az illegális pártszervezet (a szokásoktól eltérõen hattagú) fegyelmi bizottsága szigorú szankcióval büntette Gheorghiut. Még furcsább, hogy a fegyelmi bizottság tagjait mintegy megeskették: sem Gheorghiu kisiklásáról, sem fegyelmijérõl soha egy szót sem szólnak! Ez volt „Dej” korai Molotov–Ribbentropp-paktuma… S különös, hogy két-háromszáz elvtársa közül épp a 20 éves Ceausescut választotta maga mellé. (Dragomirral mégiscsak egy városbéliek voltak.)
  E históriát két évvel késõbbi, bizarr történet színezi. Michel-P. Hamelet az „Editions Seghers” „Destins politique” (Politikai sorsok) sorozatában közölt, Ceausescuról szóló könyvében (1971) leírja, hogy 1940 õszén (miután 1939. szeptember 21-én a vasgárdisták meggyilkolták Armand Calinescu miniszterelnököt), az uralomra jutott Antonescu a kommunisták ellen is kíméletlenül fellépett. Ceausescu is a zsilavai börtönbe került, ahol, úgymond, sikeres hazafias agitációs munkát végzett az õrzésükre kirendelt katonák között „Az ezt követõ események – írja Hamelet – igazolják e (…) propagandamunka hasznosságát. A teljhatalmúvá lett Vasgárda 1940-ben az egész országban vad megtorlásokhoz folyamodott. (…) A vasgárdista bandák eldöntötték, hogy valamennyi politikai ellenfelüket megsemmisítik, »tiszteletre tanítják a népet«: a legiszonyúbb gyilkosságokat követték el. Behatoltak a gyanúsnak ítélt házakba, kirabolták, felgyújtották azokat, és (…) gyilkoltak. Többek között megölték Constantin David kommunista vasutast és elvtársait, megölték Nicolae Iorgát, a nagy történészt, a közgazdász Virgil Madgearut… Jilava börtönét sem kerülték ki. 1940 novemberének 26-ról 27-re virradó éjszakáján a pisztolyokkal, késekkel, vasdorongokkal fölfegyverzett legionáriusok behatoltak az erõdbe, és a baloldali szárny celláira vetették magukat: ott voltak a politikai foglyok.
  Az elsõ húsz cellában azokat õrizték, akiknek az volt a »bûnük«, hogy nem értettek egyet a vasgárdisták »kezdeményezéseivel«. Ott tartották fogva Károly király volt minisztereit, a királyi titkosrendõrség volt fõnökét, és a Vasgárda uralomra jutása elõtti más állami tisztségviselõket. Minden elõzetes figyelmeztetés nélkül, a legionáriusok valamennyiüket meggyilkolták: egymás után nyitották ki a cellákat. Több mint hetven foglyot »likvidáltak«…
  A huszadik utáni cellákban azonban már a kommunista és antifasiszta rabok ültek. S akkor mutatkoztak meg a Ceausescu és elvtársai propagandamunkájának áldásos következményei. A legionáriusok a katonákkal találták szembe magukat, amikor folytatni akarták gyilkosságaikat. »Hozzájuk ne nyúljatok! – szólaltak meg a katonák, és elállták útjukat. – E foglyok õrzéséért mi felelünk!« Így menekültek meg (…) Jilava kommunista kollektívájának tagjai. A katonák szövetségesek lettek…”
  Hátborzongató! Hisz’ a Vasgárda a „rebellió” idején habozás nélkül öntötte le benzinnel, gyújtotta fel a katonákat, ha szembeszálltak velük. Magas királyi tisztségviselõk lemészárlói, a hajdani jobboldali miniszterelnök, kiváló történész Iorga megkínzói, gyilkosai miért hõköltek volna vissza Zsilaván néhány fegyõrködõ katona állítólagos szembeszegülésétõl? S ki hiszi el, hogy némi kommunista agitáció hatására a katonák a volt miniszterekénél jobban õrizték kommunisták, antifasiszták életét? Akik közt véletlenül a vasgárdistákhoz nemrég Doftanán bort cipelõ Ceausescu is ott volt?
  Valószínûbb, hogy Gheorghiu kapcsolatteremtése a Vasgárdával az RKP-n belüli nacionalista csoport egyeztetési kezdeményezése volt. Akkor érthetõ a zsilavai történet, s a háború utáni (Gheorghiu-Dej, s még inkább Ceausescu nevéhez fûzõdõ) korszakban sok minden…
  Sajnos, nem találtam meg azt a Jeler nevû nyugdíjas vasutast, egykori börtönviselt temesvári kommunistát, aki háromnegyed életét Ceausescu és a Vasgárda kapcsolatai tanulmányozásának, idevágó dokumentumok gyûjtésének szentelte. Archívumáról azonban mintegy elsõ kézbõl tudok. Ceausescu mindenható „kancelláriájának” két egymást váltó fõnöke volt: a Kolozsváron végzett Silviu Curticeanu (tõszomszédja volt szegény Méliusz Józsefnek) és Andrei Vela, aki a temesvári piaristáknál osztálytársam volt. A vasutas Jeler szenvedélyérõl tõle értesültem: Bukarestben, a Cringului utcai házában, 1990. január 8-án és 9-én. Részletesen beszámolt a diktátor végnapjairól, a Politikai Végrehajtó Bizottság utolsó, 1989. december 22-i ülésérõl is; azt is megtudtam tõle, mennyiben és kik hamisították meg az ülés rekonstruált jegyzõkönyvét – de errõl máskor. Nem tudom, idetartozik-e: Vela még ezt megelõzõen a fürdõszobában, fejére húzott harisnyával, felakasztva találta kamasz fiát – majd késõbb maga is furcsa gépkocsibalesetben halt meg: már 1989 után.
  Gheorghiu 1965 márciusában halt meg. Állítólag két utódjelöltje volt. Ceausescu – s a nála sokkal gazdagabb múltú Alexandru Draghiei. (Õt hajdan 9 évre, több mint háromszor akkora szabadságvesztésre ítélték, mint riválisát; õ nem suszterinas volt, hanem vasas – vasutas – ami elõkelõbb mozgalmi státust jelentett. Gheorghiu-Dej halálakor egy személyben volt a KB titkára, a párt Állandó Elnökségének tagja, miniszterelnök-helyettes és belügyminiszter. Alighanem a legtöbb állami és párthatalmat tartotta a kezében. Nyilván „Dej” bizalmasa volt. Talán épp e túl nagy hatalma szólt ellene – és fõképpen az, hogy felesége – Czikó Márta – magyar volt. Draghici „vegyes házassága” akadályozni látszott azt a heves nemzeti irányultságot, amely még Gheorghiu életében jelentkezett (fõképp azután, hogy ’58-ban, Románia hûségének, a magyar forradalom ellen felajánlott önkéntes beavatkozásának jutalmaképpen Hruscsov egyedül innen vonta vissza a szovjet csapatokat, részben talán a Titóval történt kibékülése eredményeképpen – hisz’ a szovjet csapatok fõként a Jugoszláviával határos román Bánságban állomásoztak). A „nemzeti irány” egyik vezéralakja I. Gh. Maurer miniszterelnök volt – sokak szerint a „kínai kártya” kijátszását Moszkva ellen is õ javasolta volt.
  Az 1989-es fordulat után, élete utolsó, mintegy másfél esztendejét a már súlyosan beteg, 81 éves Draghici feleségével együtt Magyarországon töltötte „vegyes házasságából” származó, s a magyarságát választott, már a nyolcvanas években idetelepedett leánya egyszobás lakásában. A konyhában aludt egy matracon. Faggattam, miért nem õ lett Gheorghiu utóda. Draghici már nehezen beszélt, érelmeszesedése súlyos volt. Károsodott a félreállítása után ellene elkövetett merényletkor is (az utcán ütötték le, jóval azután, hogy kizárták a Központi Bizottságból, leváltották minden tisztségébõl és falura küldték dolgozni). Eléggé összefüggõen mesélte el azonban, hogy amikor a vezetõséget Gheorghiu halálakor összehívták a KB székházába, azzal, hogy mindenki várja be a szobájában az értesítést a gyûlés megkezdésérõl, sokáig várt, s végül gyanús lett neki, és hívás nélkül is bement a tanácsterembe. Ott ült az összes illetékes, megjelenése kínosan érintette õket, és Maurer meg társai (például Bodnaras) azzal mentegetõztek, hogy – úgymond – mindenütt keresték telefonon, a szobájában is, de nem vette fel a kagylót. S közölték, hogy már meg is született a döntés: Ceausescut bízták meg ideiglenesen az elsõ titkári teendõk ellátásával. (Ám soha senki nem tudta meg, hogy ez csupán ideiglenes megbízatás volt.)
  Ceausescu megjátszotta a személyi kultuszt elítélõ puritánt – még Gheorghiu színésznõ lányát is leparancsolta a filmvászonról – „leleplezte, elítélte” elõdjét a szocialista törvényesség megsértéséért, kijelentette: többé senki sem tölthet be egyszerre párt- és állami vezetõ tisztséget. Ez látszólag ismét csupán Gheorghiu és káderpolitikája ellen irányult – valójában azonban fõképp a vetélytárs Draghici ellen. Ceausescu rendre ledarálta, félreállította vagy számûzte lehetséges vetélytársait. Gheorghe Apostol már volt – rövid ideig még Gheorghiu életében – a párt elsõ titkára. „Feslett magánéletére” célozva félreállították, hosszú éveken át Dél-Amerikában élt „követségi számûzetésben”, mint Molotov Ulánbátorban. Chivu Stoica, Gheroghiu másik régi vasutas harcostársa, úgymond, „nõügy” miatt „öngyilkos lett”, fõbe lõtte magát. (Chivu Stoica köztársasági elnök volt, egy idõben Ceausescu „alatt” is. Kopasz feje örökké fázott, még protokollebédnél is sapka volt rajta; hallgatag ember volt, az ország csak annyit vélt tudni róla, hogy az Aro terepjáró gyártását õ szorgalmazta. A mûvelt, családi háttere révén „tökéletes francia”, jogi doktor Maurer egy ideig Ceausescunak is miniszterelnöke volt. Ott voltam híres, a kolozsvári román Nemzeti Színházban tartott beszédének elhangzásakor, amikor bírálta azt a (Ceausescu fogalmazta) jelszót, hogy az ötéves tervet négy és fél év alatt kell teljesíteni. „Végre már nemcsak a mennyiségre, a minõségre is oda kell figyelni” – mondta. Rövidesen eltûnt a politikai porondról, õ, a királycsináló – de elõbb súlyos gépkocsibaleset érte. S hol? A majdnem színmagyar Kovászna megyében, vadászaton. A baleset (?) nem számolt Darkó Zsigmond sepsiszentgyörgyi sebész fõorvos szakmai zsenijével. Darkó megmentette Maurer életét, és „cserébe” csak új kórházat kért városának.
  Ceausescut egyébként 1965 júliusában elsõ titkár helyett fõtitkárnak választják meg, bekerül az Állandó Elnökségbe is. 1967-ben a Nagy Nemzetgyûlés (= Parlament) az Államtanács elnökéül (= köztársasági elnök) is megválasztja. Késõbb azután gyakorlatilag minden „elsõ osztályú” állami tisztség elsõ embere õ lett. Katonai fõparancsnok, elsõ számú akadémikus, a Szocialista Egységfront elnöke stb. A hetvenes évek elején Kínában, Mao Ce-tungnál és nagyra törõ nejénél tett látogatásuk után az addig láthatatlan Elena Ceausescu is viharosan emelkedett minden létrán.
  Ceausescu jó taktikus volt. Ez fõként 1968-ban derült ki. Ha kellett, „nyitott”, szovjet- és oroszellenes volt, becsábította látogatásra a hatvanas évek második felében Romániába De Gaulle-t és Nixont, elhitette, hogy dubceki, szabadságelvû szocializmust akar, végszükségben még a kisebbségeknek is képes volt intézmény- és tisztségteremtõ engedményeket tenni, közben erõs külsõ és belsõ titkosszolgálatokat, fegyvergyártást, fegyverkereskedelmet teremtett, s oly teljhatalommal uralkodott, hogy azt legfeljebb a neje fenyegethette. Említettem: a harmincas évek végén a baloldali elítéltek Doftanán napközben szabadon járkálhattak a folyosókon, mûhelyekben. Simó Gyula egy nap Ady Lajos nevû elvtársával beszélgetett, persze, magyarul. Mindketten tekintélyes mozgalmárok voltakmár. A húszéves Ceausescu csúnyán leszólta õket, miért karattyolnak ezen az átkozott nyelven, azaz magyarul.
  A gyanakvóbb olvasó megcsóválhatja a fejét: vajon Simó nem vetíti vissza a nyolcvanas évek közepéig kialakult véleményét Ceausescuról – a harmincas évek végére? Csakhogy Tóth Imre, a világhírû nyugati „matematika-filozófus”, aki egykor kommunista volt, és végigült néhány román és magyar börtönt, mesélte: 1944. augusztus 23-a után felküldték Bukarestbe. Beszélnie kellett régi elvbarátjával, a fentebb szerepelt Ady Lajossal (aki késõbb román álnéven belügyminiszter-helyettes is volt). Ady egy háromszoba-hallos lakásban lakott a román fõváros belvárosában (a Caderea Bastiliei, vagy a Batistei utcában). Mindegyik szobában egy másik politikus házaspár: Adyék, Ceausescuék, Draghiciék… Tóth Imre a hallban ült le beszélgetni Adyval. Hazaérkezett Ceausescu, és azon nyomban legorombította õket: mit karattyolnak ezen az átkozott, érthetetlen nyelven?
  Ceausescut Maurerék azért segítették trónra, mert az elképzelésük szerinti nemzeti érdekek szempontjából megbíztak benne, és mert azt hitték: a bábjuk lesz. Tévedtek: rendre félreállította és meg is alázta õket. Szerintem azonban Ceausescu igazi története 1968-ban kezdõdik: amikor tiltakozott Csehszlovákia lerohanása ellen, „nyitott” Nyugat felé, ügyes taktikai húzásokkal megerõsítette belpolitikai hátterét, volt ellenzékieket is maga mellé állított. Nemcsak De Gaulle-t és Nixont csapta be ügyesen, bennünket, romániai magyarokat is. Legalábbis egy részünket. Ezek közé tartoztam magam is. 1968-ban ült le a romániai magyarok néhány tucatnyi ismert emberével: 12 órán át mondtuk a sérelmeinket és igényeinket. Ideges volt, de végül sok mindenben engedett. Így lett Kriterion Kiadó. A Hét, magyar (és német) tévémûsor, magyar mûvelõdési és magyar közoktatási miniszterhelyettes, magyar rektorok és prorektorok, visszaállt a bukaresti Petõfi Ház – stb. És akkor kezdték hinni sokan a nagyvilágban is, hogy Ceausescu valóban demokratikus szocializmust akar. No meg gyöngíti Moszkva teljhatalmát. (A saját egyeduralma javára valóban megtette.) Ceausescu 1968-ban lett világpolitikai jelentõségû személyiség.
  Azt hiszem, akik – magyarok – azon a tizenkét órás ülésen ott voltunk és mondtuk keményen a magunkét, jól tettük. Olykor a húrok lazítása is jótétemény. A lazulás rövid ideig tartott, hatása azonban – a megteremtett vagy visszaállított intézmények révén is – hosszabb távú volt. Sosem felejtem el: az ülés után néhányan beültünk egy presszóba. Furcsa hangulatban. Szomorúak is voltunk, mert Ceausescu zárszaván mégiscsak átsütött ingerültsége – de örültünk, hogy megtettük a magunkét, és nem eredménytelenül.


Észrevételeit, megjegyzéseit kérjük küldje el a következõ címre: beszelo@c3.mail.hu


C3 Alapítvány       c3.hu/scripta/