GEPKEGYED
GEPSZAVA pecsetGÉPSZAVA
Gépkegyed
1997. IV-V-VI.

részletek a Gépkegyedben található írásokból:

B. Traven: MAHAGÓNI (részlet) „Micsoda szép reményû ország“ mondták az amerikai bankárok.“

VAN IS NICS IS (levél) Társasági Kommunikációs Osztály „Így kérelmüket nem áll módunkban támogatni, illetve a felkínált reklámlehetôséget kihasználni.“

HAUSZTUSZ ELV (esszé) „A technó harmónikus zenei világát csak a mûvészetek kedvelôi, mûvelôi vagy igénylôi fogták fel eddig. Mivel magas szellemi színvonalú stílusról van szó, nem is várható, hogy Magyarországon meghatározó mûvészeti ággá növekedjen pár év alatt. A divat - amit már évek óta a technó határoz meg - csak követheti az eseményeket, és kétségtelen, hogy hatást gyakorol a tömegekre, természetesen nem politikai értelemben, hanem ami az össztársadalmat illeti. Magyarországon az eleinte tiltott rockzene a betiltott zenekarok által (Beatrice, URH, Bizottság, stb.) felmagasztosult, kultikus szentséggé vált, majd - az elôre kitervelt szisztéma alapján - beragadt. Az említett zenekarok után szinte semmi vagy esetleg csak gagyi felvételek maradtak, ami legendákat teremtett. Ez egyes zenészkarrieristák személyi kultuszát növelte ugyan, de tehetséges zenészek, mûvészek öngyilkosságba hajszolódtak, megszöktek, alkohol, kábszer rabságba estek. Az alternatív mûvészetek, színház, film, képzômûvészet, kortárszene stb. még mindig útjukat keresik, nem ismerték még fel, hogy »minden út a technóba vezet« nálunk is. Ameddig nem vágnak pofán, ameddig nem rúgnak tökön, amíg nem erôszakolnak meg, amíg nem tiltanak be, amíg nem döglesz meg, addig nem várhatsz szolidalitást. A technót már nem lehet betiltani - csak úgy. Hozzárendelik a kábszert, hozzárendelik a klubok környékén lakó - többnyire nyugdíjas - kispolgárok tiltakozó jegyzôkönyveit (amelyek propaganda célokat is szolgálnak), hozzárendelik a felvilágosulatlan szülôk felelôsségét, hogy büntessék meg gyermekeiket, hozzárendelnek egy egész hivatali apparátust - summa summárum - megfélemlítés, félelemkeltés, félelmetessé tétele egy mûfajnak, féltékenység, irigység, megalázás. Ez a jelenlegi fasiszta demokráciánk egyenlege. »A törvények azok rendeletek, a régi szokások nem érvényesek, ünnepek márpedig nincsenek, a mûvészetet legiccsesítették, rablógazdaság alakult ki, az önvédelem jogszabályokhoz kötött, világvége nem holnap, hanem már most, stb. stb. stb.« Ezt hallani, olvasni, lépten-nyomon, de a fiatal nemzedék már nem akarja ezt a destruktív világnézetet tovább elfogadni. Amikor a technózene jött, nem mondott semmit, de van üzenete. Az üzenet nyelvekre már nem fordítható, mégis kb. ennyi: »Hagyjátok a politikát, gyertek táncolni! Aki ma ellenünk van, holnap velünk lesz.« Ennek a szeliden radikális zenei irányzatnak a gyors világsikerét sokan nem értik, gyanakvással veszik tudomásul. Pedig az elemzôk már nagyon sokszor rámutattak a lényeges pontokra: monotónia, folyamatos (azonos idôben kevert) zene, szöveg, azaz ideológia nélküliség, szívritmushoz igazított ütemezés, az agresszivitás teljes hiánya, puha, analóg hangzás, számítógépek elterjesdése, a vegyipar villámgyors alkalmazkodása a partydrogok gyártásával, egyszerûen kezelhetô technikai berendezések alkalmazása, gyors lemezgyártási struktúra, stb. De azt talán még kevesen ismerték fel, hogy a »lázadás«, ami velejárója mindenféle új irányzatnak, most nem a mûfaj megteremtôitôl, kedvelôitôl, a technó alkotóitól, fogyasztóitól indult el, hanem ellenük - a fiatalok ellen - irányul, mégpedig a lenyugodott, jóllakott, komformizált közép és idôskorú rétegébôl a tásadalomnak. Azoktól, akik ifjúkorukban a rock&roll révén lázadtak valami ellen, harminc év elteltével önmaguk ellen nem lázadhatnak most. A lázadás azonban - mint nemzedéki hagyomány - könnyebben mûködésbe hozható, mint az elfogadás, ezért valamiféle intézményesített nehézségi erô viszi a dolgot tovább, természetesen megoldhatatlanná fokozva a problémákat. Mint minden, ami rossz, mesterségesen felszított ellentétekre van alapozva. Ezt a manipulációs veszélyt vette észre a fiatal generáció, és a »legendás múltból« csak egyetlen szócskát volt hajlandó átvenni és alkalmazni a jelenre: Love! Ez a technónemzedék tömör ideológiai alapállásfoglalása. Mindannyian tudjuk, hogy semmilyen probléma nem oldódott meg a világháború kirobbanásával, majd a hidegháborús évtizedek, sôt az azt követô konszolidációs idôszak sem hozott pozitív változást. Talán a mostani technókorszak lesz az, ami döntôen meghatározza majd azt a jövôt, amit mindannyian szépnek és jónak akarunk tudni. Hazánk, Magyarország egész társadalma keveset tett még azért, hogy így legyen.

Lengyel Gábor: CORPUS - GONDOLATOK A TESTI ÖNRENDELKEZÉSRÔL (esszé) „Az ember - mint önmaga egyetlen objektívnek vélt szûrôje - a külsô-belsô információkat kollektív formákba rendezve (nyelv, gondolkodás- és megközelítésmód, érzésvilág, stb.) adott makro-közösségen belül mikro-közösségi kompenzatórikus funkciót tölt be, magyarán él.“ „A központi irányítás, a kulturális központosítás túlzott eszméje mögött az egyéni felelôsségtôl való félelem, az egyén képtelenségre ítéltsége, kisebbrendûségi érzése, önismeretének hiánya rejtez. Az ember ily lekicsinylése mind az egyén, mind a társadalon kulturális igényét tekintve igen megalázó.“

Tony Marcus: CARL CRAIG - EGÉSZ DETROIT MÁRPEDIG AZ ENYÉM LESZ! (esszé, interjú) „»A hangzás bárhonnan jöhet«- állítja Craig. »Lehet diszkót kihozni valamibôl, ami teljesen más volt elôtte. Hipp–hopp, és a rockból jazz lesz. Ma már bármibôl bármit.«“ „A világ hirtelen megváltozik, szürreális valóságba cseppenünk, elhagyatott utcák, a falak tele falfirkákkal, gyerekcipôk lógnak a fákról, kipingált porszívók virítanak a járdán meg ürestekintetû kirakati babák merednek ránk. Furcsa és ilyesztô. »Mikor még csak 18 voltam,«- meséli Craig, »egyszer véletlenül erre tévedtem. Kiborított. Ez lehetett az a mûvészet, talán, ami elindította az agyi eldeformálódásomat.«“ „»Ahol dominál, szeretem használni a dobot«- jegyzi meg Craig. »Szerintem a dob nagyon jól ki tud fejezni bármilyen érzést.«“ „May berakta Craig demóit a repertoárjába, és magával vitte Angliába, hogy részt vegyen a Rhythim Is Rhythim- en. 1989-re a még ismeretlen kis suhanc már kevert May partijain, hordta a lemezeit, és dolgozott a »Strings of Life« remixén. Szerencséjére pont akkor volt Londonban, amikor ott leginkább tombolt az élet. Londonból nem volt ennyi elég. Derrick visszatért Detroitba, de Carl még hat hónapot a városban maradt.“ „Ez minden, amit szeretnék megérni, még ha meg is kell halnom utána, hogy az emberek feleszméljenek, és felismerjék, hogy mi történik körülöttük. Mi vagyunk a jövô, itt vagyunk, és nem veszik észre.“

Julian Simon: AZ APOKALIPSZIS MÉSZÁROSA (esszé) „Idônk kevés, most kell cselekednünk. Ez a szokásos, bevett szöveg. Olyan sokáig, olyan keményen dolgozták ezt belénk, hogy ha még egyszer halljuk... nos, megerôsödünk hitünkben.“ „»A fajok gyors kipusztulásától való félelem egyre növekszik,« folytatja, »bár szinte semmi alapja nincs. A regisztrált pusztulás legmagasabb aránya-, ami persze kisebb a nem regisztrált kipusztulásoknál - egy faj évente...«“ „Malthus szerint ezeknek az embereknek mind meg kellet volna dögleni, hogy az országból csak egy maroknyi éhezô szerencsétlen maradjon. Valójában robbanó és virágzó populációról beszélhetünk, mely jobban táplált, magasabb, egészségesebb volt mint valaha, kevesebb gyermekhalálozással és hosszabb várható élettartammal, mint valaha az emberiség történetében. A falánkság, és nem az éhezés volt Amerika élelmezési problémája 1980-ban. Ezek hát a tények.“

ROLAND JP 8000 (ismertetô) „A »JP« rövidítésnek a Rolandnál hagyománya van, a Jupiter-sorozat polifón, tárolóegységes analóg szintetizátorait jelöli.“ „A nyolchangú JP-8000 hangonként két, gazdag csatlakozási lehetôségekkel ellátott és jelentôs hullámformatárral rendelkezô oszcillátort kínál, egy választható karakterisztikájú filterrel, valamint panorámaszabályozós erôsítôvel.“ „Élôjátékra teremtett: pitchbender, modulációs kerék, ribbon-controller és egyéb fontos játéksegítõk gondoskodnak a közvetlen kezelésrôl.“

A TB MÛKÖDÉSE (ismertetô) „Induljunk ela kályhától - azaz az energiaforrástól - jelen esetben a tápegységtôl. A készüléket elsôsorban telepes üzemre szánták, de lehetôség van külsô, hálózati, 9 V-os tápegység csatlakoztatására is. A 4 db BB elem egyben a C-mos sztatikus RAM-ok (írható és olvasható memóriák) back up-olására, magyarul pufferelésére is szolgál: azaz a készülék kikapcsolt állapotában sem törlôdik a memória.“ „A VCO jele a VCT-re kerül, amely mûködését tekintve egy módosított MOOG filter - 3 pólusú, 18 db / oktáv meredekséggel, a burkológörbe generátor antilog konverteren keresztül vezérli VCF-et méghozzá azért, hogy annak lecsengése exponenciális legyen (perhuszív, harapós hangzás), természetesen a CUT OFF frekit kézzel is lehet állítani, csak úgy, mint a RESONANCE-t, és itt jön be megint a 303-as szellemessége, mivel az ACCENT paraméter a RESONANCÉ-ra is kihat - egyedi hangzást kölcsönözve a TB-nek.“ „Összefoglalva a TB + egy TR zenekart (!) képez. Lemezek tízezrein vartyog, bruttyog, csicsereg, utánzataiból is már több, mint száz van a piacon. A technózene olyan alapcucca, mint a blues-nak az ‘58-as Fender Bassman erôsítô, a ‘62-es strato, a Hammond B-3 orgona, a rocknak az ‘59-es Gibson des Paal, vagy a Marshall Plexi, a jazz-ben a (Fender) Rhodes Stage Piano, a beat-ben a 12 húros Richenbacker gitár és a VOX AC-30-as erôsítô, vagy nôi énekhangra Neumann V-67-es stúdiómikrofonja ugyanúgy hozzátartozik a technóhoz, mint a Liszt darabokhoz a Stenway zongora.“

Maître de plaisir - LAURENT GARNIER (interjú) „S mikor a disco-irányultságú zene alávetette magát az elektronikai hangzásnak, Laurent a nyolcvanas évek közepén hosszabb észak-angliai tartózkodása alatt kitanulta a DJ-mesterséget. Tulajdonképpeni célja az volt, hogy gasztronómiai képzésben vegyen részt, de hamarosan mentorai, Carl Cox és Mike Pickering bûvkörében találta magát. Ôk olyannyira el voltak bûvölve az ifjú francia mûvész keverôtudományától és zenei ízlésétôl, hogy szárnyaik alá vették és a manchesteri Hacienda kultuszklubban elsô nagy DJ-sikereihez segítették.“ „Szokásos módon a producer mindig beleszerelmesedik egy kicsit a produkcióba - vagy legalábbis meg kellene próbálnia. Minden olyan darab, amelyet életed során produkálsz, - így vagy úgy - egyfajta különös jelentéssel bír.“ „Gépszava: Tehát a piacorientált hátsó szándék vagy annak kérdése, hogy a darab »bejön«-e a klubban, igazán nem játszik szerepet? Garnier: Egy új darab felvételénél semmi esetre sem. Hogy egy darab mûködik-e, vagy hogy eladási listavezetô lesz-e, csak akkor tudhatjuk, ha elkészült. Ilyen elõfeltevések alkalmazása megmérgezné azt a zenei mûfajt, melyet magam gyakorlok. Más a helyzet persze, ha egy produkció elkészült. De itt sem engedhetjük meg, hogy a slágerlistaváromány gondolata vezéreljen minket.“

DAFT PUNK - EGY CIKIS ÜGY (interjú) „Úgy tûnt, mindenki kedvel minket, habár igazán kevesen hallották a zenénket. Ez egy kicsit azért fura volt. Már sokkal jobban érezzük magunkat, hiszen már hallható az album, és valóban alkothatnak róla véleményt. Az ôrület még mindig tart, de a helyzet egyre tisztul." „Megalkotjuk saját Internetes Web-lapunkat, klippeket forgatunk, stb. Minél többet szeretnénk magunk végezni, s nem kívánjuk, hogy csupán zenésznek tartsanak minket." „Azt szeretnénk, hogy hallgassák a zenénket. A hallgatás sokkal fontosabb, mint maga a vásárlás: ahány embernek csak megadathatik, adassék meg a lehetôség, hogy meghallgathassa a zenénket. S ha aztán megveszik a lemezt, az örvendetes ráadás." DERRICK MAY (esszé, interjú) „A hozzáértôk mindmáig hódolattal emlegetik erôteljes, spirituális DJ technikáját és azt a pár egyedülálló albumot, ami a kezei alól kikerült. Mostanában csendben ücsörög detroiti bérlakásában, és nem is ad ki semmit. Visszataszítja az a drognimbusz, ami zenéje köré fonódott.“ „Mialatt Carl a huzalköteggel küszködik, Derrick lejátszik egy régebbi számot. »Ezt a számot még a szomorú régi idôkben írtam, mikor épp elhagyott a barátnôm« magyarázza, miközben felcsendül a zene. »Hallod ezt a basszust? Sír.«“ „Nem adott ki túl sok albumot, egypárat mindössze, de mindegyik gépzenei, de emberteremtette. Manapság nincs olyan dance mûvész, aki komolyan veszi, amit csinál, és ne vallaná be, hogy hatással volt rá May és Detroit, ha esetleg nem éppen ô indította el a pályán. Ezek után furcsán hangzik, hogy se Derricknek, se bárki másnak abból a bandából, aki ott szokott lebzselni nincsen szerzôdése egy nagyobb lemezgyártó céggel sem.“ „Metronóm - szerû szerzô vagyok, mint aki a metronóm ütemére komponál. Tik tik tik tik. Csak a végsô simításként adok hozzá dobot. Sokan alapnak használják a dobot, hogy vigye a hangzást, de szerintem ez hülyeség. A dob hangsúlyoz, ez a lényeg. Az embernek képesnek kellene lennie dobok nélkül is összeállítani egy számot. Olyan erôt kell minden másba helyezni, hogy ne is legyen szükség a dobokra." „Na gyere, kérdezz, te barom, barom, barom!" „Mutat pár képet néhány már elhasznált csajról, akik még éppen nagyon »high« állapotban táncolnak. »Ez a csapat hülye liba egy belga partin jött oda. Nem bírom az ilyeneket megérteni. Nem érzem ezt a fajta bulizást igazinak. Pár év, és elszállt az agyuk, kimerült a testük, és akkor már késõ lesz. Az emberek azt hiszik, a fiatalság örökké tart. Menekülnek ebbe a gondolatba. Hülyék.«“ „Én nem veszek be pirulát, hogy érezzem a ritmust.“

AZ ÚJ IPARI SZABVÁNY: AZ AKAI CD3000XL HANGMINTAVEVÔ (ismeretetô) „A CD3000XL gyakorlatilag nem más, mint egy beépített rettentô gyors CD-ROM lejátszóval kibôvített S3000XL. Természetesen már ez a modell is az AKAI fejlesztette szerkesztôprogrammal, a MESA-val kerül forgalomba.“ „A CD3000XL további nem lényegtelen különlegessége, hogy van rajta további nyolc (!) szabadonválasztható vezérlôgomb, melyeknek hozzárendeltségét a grafikai kijelzô folyton mutatja.“

FAT BOY SLIM (esszé, interjú) „A house-zene produkció, de nem promóció. Szóval szeretek különbözô dolgokat csinálni, és a legkülönbözôbb stílusokban dolgozni.“ „Nekem igazán sokat számít a Freakpower, mivel Ashley (az énekes) a partenerem. Ezenkívül körülbelül tizen vagyunk a zenekarban, és hát a béreket is fizetni kell valahogy. A többi projekt ezért egy kicsit a háttérbe szorult. Régebben a turnék alatt hosszú ideig szétszóródtunk, de most az egész nagyon jól be van osztva: 2 hétig turné a Freakpowerrel, 1 hétig mint DJ Fat Boy Slim vagyok úton, és utána megint van idôm eltölteni 2 hetet az otthoni studiómban. Így tudom megtartani belsô energiáimat mindenre, amit csinálok. Van olyan, hogy reggel felkelek és Fat Boy Slim-kedvem van, másnap pedig talán Pizzaman van soron.“ „A Fat Boy Slim darabokból néhányat már majd négy éve kitermeltem. És most, mikor a trip-hop roham elkezdôdött, azt mondta a lemezcég: »Hé, ez pontosan az a dolog, amit már öt éve otthon csinálsz!« Mindig is azt gondoltam, hogy ez úgyse érdekelne senkit!“

Jürgen Laarmann: LESZÁMOLÁSOM (esszé) „Nem volt túl szép, hogy látszólag tiszteletreméltó aktivisták minden elvet és ízléshatárt felrúgtak, ha fillérekrôl volt szó. A pénz és a butaság gyakorta tûnt fel az érme két oldalán.“ „A technó idôközben több, mint ifjúsági kultúra. Hogy valaki technós legyen, nincs is szükség arra, hogy mindig szórakozni járjon. Ellenkezôleg, én még csak 29 éves vagyok, de azok, akik (amennyiben nincs valami profi közük hozzá, ahogy szerencsére egyre többeknek van) mindig ugyanott tartanak, inkább szánalomraméltó ember benyomását keltik. Nemrégiben egy csevegôs talk-showban láttam egy 87 éves diszkóôrültet, aki minden hétvégén táncolni jár. Na, ez ne így végzôdjék.“ „A technó mindig is több volt puszta zenénél: a technó mozgalom. A technó olyan mozgalmat jelöl, amely a táncparkettnél jóval messzebre nyúlik, s amely mégis a táncparketten született meg.“

QUASIMIDI RAVE-O-LUTION 309 (ismertetô) „A Rave-o-lution 309 jól elrendezett pultkészülékének fedôlapja alatt egy hangkeltô berendezést, szekvencert és effekteket egyesít magában. A kezelés számos nyomó és tekerôgomb, egy adatbevivôkerék és egy 2x16 karakterû kijelzôn keresztül történik. A teljesen digitális hangkeltés egy monofón szintetizátorból, valamint egy dob részlegbôl áll. Mindkettônek önnálló szabályzógombrészlege és adattárolója van.“ „A 309 hangkeltése a Quasimidi új fejlesztése, szerkezeti felépítése a Quasar, a Technox és a Raventôl különbözik. Egyrészt hangmintákra épül, másrészt az analóg hangkeltés digitális szimulációjára. Hangzása közvetlen, fényes és erôteljes.“ „A Quasimidinek sikerült a sémaorientált szekvencerek viszonylag merev mûködési szerkezetét némileg fellazítania: egy úgynevezett Mastertrack séma fölött átnyúlva dolgozik, és lehetôvé teszi például az akár több séma határain átnyúló filtersöprés (filtersweep) felvételét. A Ravennel ellentétben itt a sávokat már bonyolult másolgatás nélkül különbözô dalokban is fel lehet használni.“

A MÚLT SZINTETIZÁTORAI - ROLAND JUPITER-8 (ismertetô) „Piacradobásának idején, 1981 ôszén a Jupiter-8 a szintúgy polifón játszható és programozható készülékekekkel együtt OBXa (Oberheim), Prophet 5 (Sequential), a Memorymoog (Moog) - a szintetizátortechnika non-plusz-ultrája a 12.900 márkás ajánlott eladási árral nem feltétlenül volt mindenki számára hozzáférhetô. Még jócskán a vintage szintetizátorokkal kapcsolatos fogalmának bevezetése elôtt, még jóval az analóg-szintézis és a régi gépek revival-je elôtt általánosságban mielôtt újra divatba jött, hogy egész autórakomány hangszerrel és óriásköteg kábelekkel vonuljunk stúdiókba, a Jupiter-8 minden fontos alkalmazásban teljesítette munkáját, minden fontos session-en (»Thriller«, Deacon, Blue, Blue Nile, stb.). Ennek oka meglehetôsen egyszerû: csak igen kevés szitetizátor oly teljesítôképességû és oly közvetlenül rugalmas, mint a Jupiter-8.“

ROLAND VS-880 DIGITAL STUDIO WORKSTATION (ismertetô) „Aki már dolgozott négysávos rekorderen, tudja, milyen körülményes is néha az ide-odacsévélés, ha egy pár felvett sávot a harmadikhoz és negyedikhez kívánunk illeszteni. A digitális rendszer révén e babramunkák emléke végérvényesen a múlt ködébe vész, hisz a harddiszken tárolt adatok esetében már nem játszik szerepet, hogy a merevlemezen hol is szórattak el. Az adatokhoz való hozzáférés milli-másodperces tartományban zajlik. A harddiszk-rekording másik elônye kézenfekvô: a négysávos rendszeren rögzített hanganyag többszöri átjátszása okozta kényszerûen fellépô hangzásveszteség itt nem fordulhat elô, hisz az adatokat digitálisan tárolja.“

YAMAHA A3000 PROFESSZIONÁLIS SAMPLER (ismertetô) „Az 5 db szabályozó gomb és jól felépített hangszerkezeta mintavételezést és letöltést egyszerûvé teszi, így koncerten és stúdióban is egyaránt használható.“

TANGERINE DREAM (esszé, interjú) „Ez a csapat határozta meg az elektronikus zene irányát, minden mást hozzájuk mértek, és oly kiváló zenészeket adott a világnak, mint Johannes Schmoelling. De e csapat kapcsán igen megoszlottak a vélemények. Van például néhány csökött újságíró - ez a faj javarészt a bonni térségben honos, és ott okítja a verebeket fütyülni (legalábbis ezt csiripelik a hesseni háztetôk verebei), akik megtépázták ôket, és a berlini Iskola militáns hardcore-rajongói csaknem kiütést kaptak, amikor a Tangerine Dream új stílust hozott. De akkortájt a Tangerine Dream feje, Edgar Froese már rég hátat fordított Németországnak. Angliában és Amerikában tárt karokkal fogadták és ott, mint tudjuk, egész másképp kezelik a zenét. És most újra itt vannak.“ „Az is tetszik, amit Aphex Twin mûvel. Vannak olyan dolgok a modern elektronikus zenében, amik tetszenek nekünk, és amik inspirálnak is minket, mégha magunk ilyen zenét sosem készítünk majd. De a legjobb, ami csak zenésszel megeshet, ha mások pozitív támogatását vívja ki, mégha ôket magukat sosem láthatja. Mindig kaladokat keresni, mindig az új nyomában, új dolgokat kipróbálni, a zenei tapasztalatok gyûjtése - ez mégiscsak nagyon érdekes."

KIT KAT KLUB „A Kit Kat - ha korábbról nem - a ‘95-ös Love Parade-ról ismert: a kocsijukon hevesen keféltek, míg a rendõrség véget nem vetett e buja üzelemknek. A bikások akár abba is hagyhatják az olvasást, hisz nem dugó-klubról van szó, hanem egy olyan afterhour-lokálról, amely vasárnap délelôtt nyitja ki kapuit. Bebocsátást csak az nyer, akinek megfelelô az arca, vagy legalábbis ismer egy jó arcot. Ha bejutsz, mindenképp ajánlatos lazítani a szerkón, hisz a klíma minimum üvegházi.“

AZ IGAZI LIVE ACT (esszé, kapcsolási rajz) „A biztos jövôt igérô törvény helyett most nézhetjük az utcákra hatalmas pénzekért (pénzünkért) kiragasztott plakátokat az óriásbilincsekkel. Az ötszázezer férôhelyes börtönbôl, ahová majd a szoftverlopókat, számítógépcsempészeket, midi-bolondokat, elvetemült internetbuzikat bezárják, nem lehet sétálóra vinni ôket, nehogy meghallják a szomszédos, másfél milliós technóláger, füves, kábítószeres lakóinak hangos, szájjal elôállított duffta-dufftázását.“ „»Biztos kiesett egy midikábel.« Zsiga átugrott az álláson, és a négyszázhuszonöt vezeték között magabiztosan eligazodva kicserélte a gyanús madzagot. Mindez kb. 40 másodperc alatt játszódott le. Újraindultunk, és most ezt büszkén merem leírni. Ami eddig haditiok volt, most lerajzolom és közreadom Nektek, és óvva intelek Benneteket, nehogy meghátráljatok a látszólagos nehézségek láttán. Csináljátok, csináljuk, mert megéri.“

ZENE A SZÁMÍTÓGÉPEN (esszé) „»Igen, azt hallottam, hogy számítógéppel is lehet zenét csinálni, de vajon milyen gép kell ahhoz, hogy igazán jót csináljak?« Hát, erre a kérdésre ôszintén az a válasz, hogy mindegy. Nem az a lényeg, hogy hány mega RAM/ROM van a gépünkben, vagy hogy hány szintetizátort tud meghajtani a szekvencerünk, nem a gépben kell keresni a zene forrását, onnan csak a hangok generálódnak. A lényeg bennünk van!“

WALDORF MICROWAVE II. - MINDNEBÔL EGY KICSIVEL TÖBB (ismertetô) „Mûszaki leirás: Multimode 8 önálló hangszerrel - 10 voice - 128 multi - 256 sound - 64 ROM wavetables, 32 RAM wavetables - 64 waves per wavetable - programozható hullámok (waves) - arpeggiator...“

WALDORF PULSE+ (ismertetô) „Az analóg bemenetekre bármilyen külsô audio jel bevezethetô, pl.: más szintik, gitár, elektromos dob, stb. A CV-rôl pedig annyit, hogy MIDI elôtti hangszereket (régi analógok nagy része) MIDI-síted vele. Összességében szeretereméltó vadállat.“

ACCESS PG-X (ismertetô) „Az Access PG-X egy univerzális programozó az összes népszerû szintetizátorhoz, úgymint Roland D-50, Yamaha DX-7, Roland JV-Series, Korg M1, Korg DW-8000, Waldorf Microwave, Oberheim Matrix 1000, Kawai K4, stb.“

FATAR 610 MASTER KEYBOARD (ismertetô) „Master Keyboard jelentôsége, hogy a számítógéphez, illetve a hangmodulhoz eljusson a zenei információ (dal feljátszása). A Fatar 610-es erre a célra tökéletesen alkalmas.“

ALESIS NANOVERB (ismertetô) „Na, itt a miniatûrizálás újabb csodája. Kicsi, 18 bites effektprocesszor. Leegyszerûsítve megtalálható rajta az összes alapeffekt (Delay, Flanger, Reverb, stb.) és egy pár multieffekt.“

AUDIOMEDIA III + SESSION PROGRAM (ismertetô) „Nem hinnéd, hogy így is lehet a zenét vágni. Pillanatok alatt felépítheted a zene alapját groove-okból, lazán bevághatsz mintákat, és a forrás, akár a csillagos ég.“

DOEPFER ZENEELEKTRONIKA, MÜNCHEN - HANGKUTATÁS AZ ANALÓG SZEKTORBAN (interjú) „A nyolcvanas években számos gyártó eltûnt a porondról (Moog, ARP, Sequential), a többi pedig szinte kivétel nélkül átállt az analógról a digitális szintetizátorok gyártrására. Ezzel a fejôdésel ellentétben egy München környéki kis faluban megalakult egy kicsi, de annál tekintélyesebb cég, amely kiváló termékeivel a kilencvenes évek elejére világszerte egyre nagyobb figyelmet vont magára az elektromos hangszergyártó nagyipar által hirtelen jól lenézett, ódivatúnak pocskondiázott, analóg hangkeltô készülékeivel.“ „Már régen kifejezetten jó a kapcsolatunk a Kraftwerkkel, különösen Ralf Hütter-rel és Florian Schneiderrel. Talán öt-hat éve lehetett. Különleges kívánságaik voltak, melyek megépítésére senki sem volt hajlandó, így hát hozzánk fordultak, mi meg azt mondtuk: semmi gond, meglesz. Nos, így ismerkedtünk össze. Nagyon jól kijöttünk egymással, kialakult egy folyamatos együttmôködés. Így például az említett MA16/3-as alapötlete is Florian Schneidertôl származik. Az A100-as fejlesztésekor is oda-vissza küldözgettük a modulokat egymásnak.“

DOEPFER REGELWERK - MIDI FADERBOX ANALÓG SÉMASZEKVENCERREL (leírás) „Minden tolópotihoz hozzá lehet rendelni egy tetszés szerinti MIDI eseményt, beleértve a SysEx-et a MIDI paraméterek azonos idôben történô vezérlését is.“

ARMAND VAN HELDEN (interjú) „Armand van Helden-en kívül nem sok house-producer tekinthet vissza ily sok kudarcra és sikerre. A new-yorki X-Label számára '92-ben készített elsô remix- és szerkesztôi munkái után figyelt fel rá sok lemezcég, és így állhatott össze az elsô Van Helden-felvétel '93-ban a »Nervous«-nál.“ „Egyszer rámászom a darabra, és ennyi volt, nem engedem hogy bárki is beleugasson. Világosan elmondom az A&R-nek is, hogy én elvégzem a feladatom, te meg elviszed az elsô felvételt. Furamód senki sem merészeli ezt így mûvelni. Naja, a gettóból származom.“ „Kedvenc drog: Szeeeeeeeeeex!“

CARL CARIG: MORE SONG ABOUT FOOD AND REVOLUTIONARY ART PAPERCLIP PEOPLE: THE SECRET TAPES OF DR. EICH (lemezkritika) „Búcsúzunk, ha tisztelettel is. Máshelyütt e két új album megjelenése okán kiterítitk a vörös szônyeget - például az angol és amerikai zenei sajtóban, aki Craig-ben lelkesülten egy gyengéd és nemeslelkû technó-bölcset lát, akinél az érzékenység, a mélység és az érzelmesség - amin oly sokan ma is megdöbbennek - a technóban egyesül.“

TWO LONE SWORDSMEN: SWIMMING NOT SKIMMING (lemezkritika) „Azt hiszem, hogy azok, akik az érzelmes, dinamikus, Steve Bug és Herbert féle melodikus, technós ritmusokat kedvelik, megtalálják a számításukat. Fôleg a »Swimming not skimming« címû számnál. Lüktetés és melegség tudatos keveréke, metszéspont az ötletesség és az unalom között. Skimming egyébként a tej lefölözését jelenti. És pont ezt tette Weatherall és Tenniswood - még idôben, mielôtt a tej megsavanyodott volna.“

THE FREESTYLE FILES VOL. 2. = GERMANY VS. ENGLAND? (lemezkritika) „A két CD közös játékmezôje e két ország drum&bass-e: ilyen válogatás még nem volt! A kétlemezes CD-lejátszók öröme. Javaslatunk: be a szervezetbe!“

A HANGMINTATVEVÔ LELKE JAVA - E6400 - E4X (ismertetô) „Úgy a szoftver, mind hardver téren jelentôsen továbbfejlesztették ôket, az áruk mégis erôsen csökkent. Emellett ez az új temékcsoport felépítése moduláris, ami annyit jelent, hogy a legkisebb Emulator modellt, az e-6400-at is fokozatosan ki lehet bôvíteni a jelenlegi csúcsmodell, az E4X turbo szintjére.“ „Az új Emulátorokat a legújabb, 2.5 verziójú üzemrendszerrel szállítják.“

BUNKOFONITIS - EGY KIS MOBILTELEFONETIKA (esszé) „A mobiltelefon használata kifejezetten sokat elárul használójáról. Hiszen az nem a telefon hibája, ha a használója nem tudja, hogyan kell viselkedni. Még az egyesek által követelt tiltó rendelkezések nélkül is nyilvánvaló, hogy a telefon nagy dobra vert használata nem mindig a megfelelô viselkedés. A másokra tekintettel levô felismeri a helyzetet, és annnak megfelelôen viselkedik.“ „Antti Aumo, a Nokia termékmenedzsere szerint a technológia sokkal gyorsabban fejlôdik, mint ahogy azt az emberek viselkedése követni tudná. Mégis sokkal könnyebben meg lehet szokni egy újítást, ha az nem teljes egészében új, hanem valamilyen módon kapcsolódik a múltból egy már ismert dolgokhoz. »A legnagyobb változás akkor törtrént, amikor egy évszázaddal ezelôtt a telefon bevezetésével a távolsági hangátvitel jelentôsége fokozatosan tudatosult. Ma ugyanez történik a mobiltelefon esetében is, csak sokkal finomabban. Az embereknek újra meg kell tanulni, hogyan kell bánni vele.«“

FERTÔZÉSRE KÉSZEN - ACCESS VIRUS (leírás) „A Virus egész sor forradalmi változást hoz a használat és a kivitelezés számos területén. Egy 12 hangú szintetizátorról van szó, rendkívül lágy analóg hangzásjegyekkel, nyolcutas Multimode-dal (eight way Multimode), külön modulációs effektekkel (modulation effects) számos multimode hangzáshoz, egy delay/reverb blokkal és EZZEL EGYÜTT egy nagyon erôs Filter/VCA/Multi-FX egységgel (unit) külsô jelekhez (external signals) (gitárok, szemplerek, harddisk trackek, stb.).“

REBIRTH RB-338 - A JÖVÔ MOST (leírás) „Az utánzatok gyártói és azok a spekulánsok, akik eredeti gépeiket tartogatva arra várnak, hogy a használtpiaci árak még mindig emelkednek, most jobban teszik, ha felkötk a gatyát. Egyetlen számunkra ismeretes gépi utánzat sem szól olyan meggyôzôen, mint a ReBirth. Ez a szoftver-hasonmás az eredetihez egyenesen ledöbbentôen közel szólal meg. Mégpedig úgy, hogy a hangzást maga a Mac, vagy a PC számítja ki - nyista hangminta, nyista DSP (Digital Signal Processing) hardver.“

BASSFACE SASCHA BUDAPESTI KALANDJA (glossza) „A szobaajtóban elbúcsúztunk, és becsuktam magam mögött az ajtót. Szusszantam egyet, majd még ki akartam menni fogat mosni, pisilni. Na, itt kezdôdött tragikomikus a kaland. A szobaajtón belülrôl nem volt kilincs. A fenébe.“

LEE PERRY - TEH RETURN OF THE SUPER APE - A SZUPERMAJOM VISSZATÉR (esszé) „Ha Lee Scratch Perry szarik, ellenségei sírva fakanak. Ha beszél, attól elpusztulnak.“ „Mielôtt továbbhaladnánk, szeretnénk egy elôítélettel leszámolni. Tisztában vagyunk azzal, hogy a reggae sokak szerint unalmas, monoton, abszurd és kimondottan álszent. Továbbá, hogy a reggae a ‘70-es évekbôl fennmaradt füvész nosztalgia sajnálatraméltó kísérôzenéje, amit inkább elásni, mint elfelejteni kellene. Persze ez legalább félig igaz is. Mint az is, hogy a népszerû szórakoztatózene bármely más ágához (rock, funk, punk, rap, stb.) hasonlóan a reggaenek is nagy része szemét gagyi. De ha egyszer a reggaet fenti elôítéletektôl mentesen, csak mint - az amerikai zene, a jazz, a soul, a rhythm & blues elôtt tisztelgô, azt variáló - zenét hallgatod, akkor el fogod választani a korpát a búzától, és varázsa meg fog érinteni.“

Jaimie Richardson: RÁKATTANVA (esszé) „Mindenki megérzi a kiábrándító másnapot egy kalandos éjszakai kimaradás után. Ám vajon mikor válik a hétfôi levertség azzá, amit a pszichiáterek neurózisnak, depressziónak vagy esetleg pszichotikus paranoiának neveznek? Néhány orvos szerint, még ha esetleg a drogok nem is okoznak mentális zavart ma, még sincs semmi biztosíték arra, hogy nem történhet meg tíz vagy húsz éven múlva. Megengedhetjük magunknak, hogy orosz rulettet játszunk az agyunkkal?“ „Az elsô ilyen páni félelmem úgy két évvel ezelôtt volt. Ez akkoriban volt, amikor a húszas éveim elején beleléptem második érési korszakomba. Nálam fiatalabb társaságokba jártam, faltam hétvégenként a house és technó klubokat, és 17-18 éves korom óta elôször tudtam felizgulni a szórakozóhelyekre. A hétvége velejárója volt a speed, ecstasy, acid, kokain vagy fû, sokszor inkább keverten, mint külön. A pánikroham, kétnapnyi felpörgetett szárnyalás után, gyenge légzésben, sorozatos válium injekciókban, segélykérô telefonokban és hosszú-hosszú taxizásokban az elsôsegély felé mutatta elôre az elkövetkezô 18 hónap szenvedéseit, amit nyugtalanság, paranoia és idegösszeomlásfélék tarkítottak.“

VESTAX PDX-d3 LEMEZJÁTSZÓ - DIGITALLY CONTROLLED TURNTABLE (leírás) „Ahhoz, hogy beállítsa a tempót, a DJ-nek érintenie sem kell a lemeztálcát. Az egyedülálló Reverse Mode-funkció révén teljesen új keverési technikák lehetségesek.“

DSG-5 - AZ EGYSZERÛEN KEZELHETÔ DJ-SZEMPLER (leírás) „Kiválóan alkalmas maximum 10 másodpercnyi, két tárolóhelyes (bank) loop-szemplinghez.“

PCM-46 - HOUSE MIXER (leírás) „A PMC-46 minden bemeneti csatornája sztereó-, phono- és két line-jelforrás, vagyis CD, hangszalag, DAT és videó feldolgozására képes.“

JIMI TENOR (interjú, diszkográfia) „Nem mindig jó rajongókat megvaditó szexszimbolumnak lenni. A 7 éves Lassi Lehto megtanulta ezt, amikor egy ôrült lánycsoport elôl menekült meg. Az anyjához futott, és az anyja megkérdezte a lányokat, hogy miért üldözték a fiút. »Azért mert úgy néz ki, mint Jimmy Osmond.« Azóta Lassi Jimmy, azaz Jimi.“ „A »Jimi Tenor and His Shamans« nagyon hatásos látvánnyal lépett fel, talán a pokol zûrzavarához hasonlíthatnám. Fúrógépek, porszívók és fújtatók üvöltöztek, mint egy megveszett gyárban. A hordókat ütögetô sámánok a jövôbe néztek, és az ipari idôszak erejét engedték ki a színpadon.“ „Jimi elmondása szerint a zenegépeket úgy találják ki, hogy »valamit látunk a bárban, ahol éppen ülünk, Matti sok képet rajzol, és én mindig egyetértek vele. Nekem csak az a fontos, hogy a gépek mûködjenek a színpadon. A gyakorlati munka inkább Mattié, mert nekem nincs elég mûszaki tudásom.« A fiúk nem emlékeznek arra, ki mit fedezett fel.“ „»A módszer a következô: elôször forgatunk, aztán vágunk, aztán írunk, és azután felvesszük a hangot.« Így mondja Jusu Lounela, a Rádiómaffiózó, aki becenevével ellentétben együtt rendezett pár filmet Tenorral. A szerzôk már régóta ismerik egymást. Tizenévesen Lounela Jimi bátyjának a barátja volt. Ekkoriban kezdtek el a film iránt is érdeklôdni.“ „Gépszava: Sokan mást hisznek, de negatívan állsz hozzá a kábítószerekhez. Jimi Tenor: Egyáltalán nem érdekelnek. Nem tudnék semmit se csinálni, ha egész nap be lennék állva.“ „1997. JIMI TENOR: Intervision ( Warp ) »A hagyományos marketing-politika szerint minden hibát elkövettünk, amit csak egy kereskedelmi célokból elkészített lemeznél lehet.«“

JEAN MICHEL JARRE - OXIGENE 7-13 (interjú) „Monsieur Jarre az elektronikus zene és az elektronikus eszközök technológiájának fejlôdését kezdettôl végéig maga is megélte és jelentôs résztvevôje is volt. Hogyan látja az analóg és digitális kor változását? JMJ: A véleményem az új lemezembôl ered. Beláttam, hogy az analóg hangszerek és az elektronikus hangszerek elsô generációja a jövô Stradivari-jai és az elektronikus zene Stradivai-jai lesznek. Meglehetôsen mágikus idôben fejlesztették ki ôket, abban az idôben, amikor olyan emberek, mint pl. Robert Moog designer-ek voltak, sôt valódi alkotók és ,hangépítészek‘.“ „A Nordlead-et arra használtam, hogy az ARP 2600-ról néhány szekvenciát levegyek. Ahhoz, hogy pár szekvenciához jussak, amelyek a paraméterekkel együtt változtak, amelyek az analógok esetében nem áll rendelkezésünkre. A Prophecy-t csak arra használtam, hogy az analóg szintetizátorokról egy filteren keresztül szignálokat küldjek. Az album 98%-a analóg olyan szintetizátorokkal készült, amelyeket már az elsô albumomhoz is használtam.“ „Nagyon kedvelem a technót, az olyan alkotókat mindelôtt, mint az Underworld, Prodigy, Orbital, Leftfield, Aphex Twin, Chemical Brothers. Nagyon közel érzem magamhoz ezeket az embereket, hisz mindannyiuknak ily szerves kapcsolatuk van a zenével. Senki sem taníthat meg arra, hogy lesz valakibôl DJ, ezt mindenkinek magának kell megtanulnia. A DJ-pult olyan, mint egy konyha, amikor ott állsz a tûzhely elôtt, és elkészíted az ételed, minden hozzávalóval és fûszerrel együtt. Ugyanoly szerves kapcsolattal rendelkezik, mint az az út és mód, ahogy zenét készítek. Zenét készíteni gépekkel, keverôpulttal, szintetizátorokkal, vagy lemezjátszókkal... Ki gondolta volna pár éve, hogy a lemezjátszó a ‘90-es évek egyik fô hangszere lesz, és ez is analóg készülék.“ „Az UNESCO követe vagyok. A politika mindennapjaink nagyon fontos része, de nem szabad a politikusokat felelôssé tennünk mindenért. Figyelnünk kell magunkra. Politikusaink vannak és nem államférfiaink. Az államférfiak a következô generációra gondolnak, a politikusok a következô választásokra.“

A GÉPSZAVA (GÉPKEGYED) AZ ALÁBBI HELYEKEN KAPHATÓ:
Atlantisz Könyvsziget 1052 Bp. Piarista köz 1. Tel: 267-0966/5326
BPM Records Bp. VI. ker. Szondi u. 9. Tel: 332-9509
CD Centrum 5000 Szolnok Ságvári krt. 2.
CD Sarok Budagyöngye BK 1126 Bp. Szilágyi E. fasor 121. Tel: 275-0855/336
CD-CLUB 1061 Bp. Jókai tér 7. Tel: 312-3697
D.J. Service 1067 Bp. Teréz krt. 33. Tel: 312-5571
Fotex Records
1.sz. bolt 1052 Bp. Szervita tér 2. Tel: 118-3395
2.sz. bolt 6720 Szeged, Kelemen u. 8. Tel: 62/481-835
3.sz. bolt 3531 Miskolc, Eszperantó tér 1. Tel: 46/342-441
4.sz. bolt 1148 Bp. Örs vezér tér, Sugár Tel: 183-5158
5.sz. bolt 1067 Bp. Teréz krt. 27. Tel: 132-7175
6.sz. bolt 1052 Bp. Váci u. 13. Tel: 118-3128
7.sz. bolt 1123 Bp. Alkotás út 11. Tel: 155-6886
8.sz. bolt 4025 Debrecen, Piac u. 23. Tel: 52/428-027
9.sz. bolt 9400 Sopron, IKVA, Árpád u. 8. Tel: 99/311-011/2
10.sz. bolt 8200 Veszprém, Vár Áruház, Csehát ltp 6. Tel: 88/427-065/127 vagy 88/427-866/127
11.sz. bolt 3021 Gyôr, Baross G. u. 31. Tel: 96/319-353
Hi-Fi Szervíz 1094 Bp. Liliom u. 1. (Boráros tér) Tel: 216-9700
HIKK Büfé 1055 Bp. Pesti B. u. 1. Tel: 267-0966/445
In Touch 1052 Bp. Károly krt. 10. Tel: 137-3807
INDIe GO Records 1088 Bp. Krúdy Gyula u. 4. Tel: 118-0453
Kerorg 1136 Bp. Pannónia u. 32. Tel: 270-0433 270-4591 270-0381 Fax: 270-0382
Korg Szalon 1137 Bp. Pozsonyi út 22. Tel: 149-4399
Odeon Videotéka, Corvin Mozi 1094 Bp. Corvin köz 1. Tel: 313-9896
One CD BOLT, Arzenál Üzletház 1076 Bp. Thököly út 2. Tel: 351-7535/2902
Outzone Records V. ker. Galamb u. 3. Tel: 118-4032
Play House Bp. V. ker. Régiposta u. 11. Tel: 267-0293
Sziget Könyvesbolt 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Tel: 52/329-100/2185 m.
Solaris 1137 Bp. Szent István krt. 16. Tel: 131-2862
Toldi Mozi Könyvesbolt 1054 Bp.Bajcsy-Zs. út 36-38. Tel.:111-2809
Trance (Wave) 1063 Bp. Révay köz 2. Tel: 269-3135
Underground Records 1068 Bp. Király u. 74. Tel: 352-7116
Violin 2000 Zenestúdió 1094 Bp. Ferenc krt 19-21. Tel: 217-2241 Tel/Fax: 215-4551
Violin 2000 Universitas 1054 Bp. Károlyi M. u. 19. Tel: 117-4103
Virgin Megastore, Duna Plaza XIII. Bp Váci út 178. Tel: 465-1103
Yamaha Mintaboltok
1171 Bp. Pesti út 318. Tel: 257-1447
8200 Veszprém Brusznyai Árpád út 2.
Centrum Áruház, 1082 Bp. Blaha L. tér 1-2.

A GÉPSZAVA (GÉPKEGYED) ÁRA: 230 Ft.

GÉPSZAVA
ZENEINFORMÁCIÓS TECHNÓÚJSÁG
ISSN:1416-4450
kiadó: INFOMANIA zûrállomás

SZERKESZTÔSÉG:
1084 Bp. Tavaszmezô u. 1.
postacím: 1446 Bp. Pf. 401.

ikerTEL/FAX: 133-4076

e-mail: lovebarikad@c3.hu

LAPTULAJDONOS: BERNÁTH/Y SÁNDOR vszfk

NEMZETKÖZI KOORDINÁTOR: SZÉLL LÁSZLÓ mme

ARCULATTERV: TARACZKY DÁNIEL mv
COMPUTER GARFIKA: BERNÁTH ZSIGA szm
VÁRADI ANDRIS sm

SZERKESZTÔSÉGI TITKÁR, TERJESZTÉS: CZINKI GERTRÚD mb (O6/2O/228-574)

MUNKATÁRSAK: ANTAL GERGÔ ALIEN, BALÁZS JÁCINT, BALOGH RÉKA, CSABA ENIKÔ, FERENCZI ISTVÁN, FÜLE CSABA, LENGYEL GÁBOR, MIA HYVÖNEN /FINN, SERESS ERIKA /D. A GÉPSZAVA NEM JÖHETETT VOLNA LÉTRE JÜRGEN LAARMAN (FRONTPAGE), CENGIZ ZELIK (RAVELINE) ÉS AZ INTRUDER - TIMP KFT. BARÁTI TÁMOGATÁSA NÉLKÜL.