Magyar

Emberbőr árverés
BMZ Hungarian Art Angel

Tíz évvel ezelőtt egy „nem hivatalos” művész Ken Ayaps, az akkori magyarországi kultúrtörvények ellen hivatkozásként mondogatta: minden ember a saját bőrét viszi a vásárra. Ennyi év elteltével még aktuálisabbnak, a hipermarketing ügynököktől hemzsegő világunk-ban esztétikailag, esztétika filozófiailag is újra értertelmezhetőnek találom ezt a fáradt közhelyet.
MIT TESZEK !
– Három korábbi ecsetrajzomat ültettettem át saját bőrömbe aktuális barátom Lipták Pikó János tetováló mesterrel. Vagyis: gondola-taimat szakemberrel iratom át egy, a képzőművészetben eddig, ezen formában ritkán publikált hordozóra. A tattoo-val – e médiumot te-kintve – underground-technikát hozva a klasszikus táblakép szem-lélet poros, szituációmentes világába. – Forradalmi tettem: A művészetek és tudomány újra egyesítése. A dekódolt szembesülése a kóddal. Cselekedetemmel megváltoztatom az eddig érvényes művészi, alko-tói hagyaték fogalmát. Halálom után nem csak a szellemi és a tárgyi alkotások, használati tárgyak maradnak itt a földön, hanem belőlem három festett bőrdarab, vagyis fizikai értelemben is ittmaradok. A tudomány, az orvostudomány segítségével távolíttatom el bőrda-rabjaimat, megidézve a középkor titkos boncolásainak hangulatát, alkimista kísérletező mártírjainak hitét, olyan műveket hagyva az emberekre, amelyek a láttatott képeken kívül magukban zárják sejt-jeim DNS-em információit. Vagyis a genetikai kutatások rohamos fejlődését figyelembe véve akár több ezer év múlva több példányban is előállíthatnak. Kecsegtető az érzés, hogy így elméletileg 1000 év múlva a mű-veimből rendezett bemutatón is több példányban jelen lehetek. – Az elmúlt és az elmúlás erkölcsi viszonya: Az, hogy egy adott személy egykor eleven darabja kiállításra kerül, abszolút nem új dolog az emberiség történetében (csontvázak, mu-mifikált testek az úgynevezett primitív népek által a korabeli ellen-ség testrészeiből készített tárgyak, a náci haláltáborok áldozatainak maradványai, pld: haj, emberbőrből készített hobby vagy használati tárgyak, orvosi, oktatási célra kipreparált embriók, emberi testré-szek, testek). Az előbb felsorolt példákra jellemző, hogy az egykori valós sze-mélytől elválasztott testi maradványok egykoron konkrét szemé-lyeket – még szűkítve – személyt jelentettek. Ebből adódik, hogy a kegyeleti erkölcs, a halottak iránti tisztelet rövid földi idő eltelte u-tán szisztematikusan átdimenziálódik. Az életében személyiségi jo-gokkal bíró emberből valamilyen célért – tudomány, művészetek, elrettentő, emberiség erkölcsi mementó – legálisan (régészeti lele-tek, gyűjtőszenvedély stb.), vagy illegálisan pénzzel megvásárolható áru lesz. Én, mint még élő, funkcionáló művész, ezt az időt (halálomat) nem várom ki. – Prostituálom magam és a kultúrát. Nyíltan biznisz-orientáltan bocsájtom áruba testem részeit. (A pros-tik is ezt teszik!) Prostituálom magam és a kultúrát, de céljaim fe-deznek: Az interneten árverezett műveim árából: – Alapítványt kívánok létrehozni a Művész angyalokért címmel. Az alapítványból fiatal intermédiával foglalkozó művészpalánták tápta-laját szeretném trágyával dúsítani. – Be szeretném indítani a BMZ 2000 projektet, amely mindenki gyarapodására válhat. – Végre ki szeretném adatni a Bohár András filozófus által szer-kesztett, A disznók közé keveredett ember című könyvet, amely az agyamat, lelkemet, s egyéb részeimet vizsgálgatja a boncasztalon. Többsíkú akciómmal a következők előtt tisztelgek: özv. Baji Gergelyné, született Árgyelán Rozália, a nagymamám Ady Endre Andrej Rubljov Bódy Gábor Bartók Béla Erdély Miklós Éjas Kovács József Fehér Klára Gobbi Hilda Hajas Tibor Hajnóczy Péter Hamvas Béla Jimi Hendrix Joseph Beuys Karinthy Frigyes Kassák Lajos Kazimir Malevics Kiss Manyi Kohán György Kondor Béla Ladányi Mihály Latabár Kálmán Moholy- Nagy László Paul Klee Pilinszky János Radnóti Miklós Rudolf Schwarzkogler Samu Géza Tadeusz Kantor Tamkó Sirató Károly Teller Ede Tóth Menyhért Minden háború minden áldozata A NEOIZMUS

Részletek
Bohár András: H. A. L. (Hungarian Art Angel) vázlatok Baji Miklós Zoltán performansz kísérleteihez (JUMP 1997. november)

A megközelítésekben különösen fontos az érzékletes fenomenológiai szintű megragadás, mert BMZ munkái és az általa szervezett fesztiválok, akciók a maguk szervességében mutatják szellemi-kulturális valóságunk perifériáinak természetét. Ez a deskripció azonban nemcsak dokumentatív értékkel rendelkezhet, de elősegítheti a különböző értelmezési lehetőségek kibontását. Jelezve az avantgárd mindenkori innovatív esélyeit és a különböző szituáltságokhoz kötődő azonosságkeresések jelentőségét. Jöjjön el a Duna Galériába olvashatjuk a kiállítás meghívójában, nézze meg a saját bőrömre készített műveimet, szeressen bele e ritka műkincsekbe! A bőrbe tetováltatott BMZ művek, amelyeket kioperálnak és kiállítanak, s amelyre az interneten is licitálni lehet, azt az egzisztenciális és kulturális prostitúciót nagyítják fel, ami olyannyira jellemző korunk konzumkultúrájára. Minden tárggyá, dologgá tehető, minden érték jellemezhető és megszerezhető a pénz és hatalom médiumainak segítségével – hangzik a rejtett poszt-metafizikai, ökonómiai-politikai szlogen. Ám ennek kimondása, megjelenítése talán ráébreszthet egyre többünket, hogy valamikor kapcsolatban voltunk az angyalokkal, s hogy emberi létmódunk magunkhoz mért teljessége csak ezeknek az aktív visszemlékezéseknek a keretében képzelhető el.

Szó szerinti értelmezés
BMZ elhatározza, hogy a bőrét vásárra viszi. Hogy fest ez szó szerint? Három saját tervezésű grafikát tetováltat a testére. A tetoválásokat plasztikai sebésszel leoperáltatja. A leoperált bőrt konzerváltatja, golyóálló tartályba helyezteti, majd a wilághálón felvezetett propaganda után a Duna Galériában árverésre bocsájtja. Jogi szempontból tiszta az ügy, nem haladja meg a testtel való önrendelkezés jelenlegi elfogadott mértékének, egy átlag plasztikai műtétnek a kereteit. Valószínűnek látszik azonban, hogy a műveletsor elemzésekor nemcsak esztétikai, de gazdasági problémákkal is találkozunk. Az alábbiakban tehát a két szempont keveredni fog. Adott egyrészt az a feltételezés, hogy egy grafika önmagában nem eléggé hírértékű ahhoz, hogy medializált környezetben megfelelő mértékű figyelmet generáljon. Másrészt adódik a feltételezés, hogy a művészeti infrastruktúra nem elég hatékony közvetítő, nem képes műtárgy és piac között eredményesen kapcsolatot teremteni. Mivel mindenki számára a jelenlegi társadalmi szerkezet alapján húsbavágó kérdés a befektetett munka ellenértékéhez hozzájutni, ennek érdekében stratégiát kell kidolgozni. Egy művész számára kézenfekvő megoldás a feltűnő (hírértékű) módszerek alkalmazása ilyen esetben, nem véletlenül hívja az angol a kiállítást exhibition-nek. Ugyanakkor gazdasági szempontból nem elég önmagában egy kiállítást rendezni, pláne nem egy non-profit helyen, ahol senkinek, a művészen kívül nincs gazdasági érdekeltsége. A művésznek kell magára vállalnia a sikeres tranzakció szervezésével és lebonyolításával járó összes feladatot. Ez a helyzet esetünkben a műtárgykészítés módjában is megjelenik. Ezért lép a képbe a szubkultúrából a divat hátán a popkultúrába igyekvő testdíszítés. A tetovált grafikák magánmitológiaként kidolgozott jelek kombinációiból állnak, melyek eredetileg nem tattoo-tervek, bár megállapítható, hogy kifejezetten jót tesz nekik az új médium. A tetoválások testen való elhelyezésén viszont látszik, hogy csak átmeneti jelleggel vannak a testre illesztve: ezt a gyanút erősíti az egyik tetovált ábra vertikális elhelyezkedése (nehéz elképzelni azt a testhelyzetet, amelyben érvényesülni tud). Mivel azonban a szerző szándéka nem a saját (vagy mások) testének díszítése, hanem egy műtárgy előállítása és sikeres forgalmazása, le kell választani a képet a testről (ajánlott irodalom: Roald Dahl: Skin, ajánlott film: Peter Greenaway: Pillow Book). A leválasztott képet aztán megfelelő módon kell csomagolni, ezt a célt szolgálja a konzerválás, a golyóálló üveg és az acélkeret. A következő lépés a bemutatás helyének és módjának kiválasztása: itt biztonsági őrök által felügyelt kiállítóterem. A non-profit galériákban megszokott szcenárió módosítása, a kiállítást őrző nénik/bácsik vagy bölcsészhallgatók kicserélése biztonsági őrökre a sikeres tranzakció érdekében végrehajtott beavatkozás, s így mint jelentéshordozó szintén a mű részévé válik. A kiállítás aukcióban kulminál, amely a műtárgyvásárlásra ösztönző társadalmi aktusok legelterjedtebb módjaként ugyanígy funkcionális módon beépül a műbe. Az aukció publicitását biztosítja a Wilágháló (WWW), amely divatmédiumként a művelet sikerét ugyanúgy hozhatja, mint ahogy bukásának is (ami esetünkben a sikertelen gazdasági tranzakciót jelenti) oka lehet. Mi marad az akció után? Marad egyrészt három, sajátságos anyagból, az anyagválasztással összehangolt technikával készített képtárgy, másrészt három heg a szerzőn. A sebek akkor is behegednek, ha pénzmozgás nem következik be.
b2

English

Human Skin Auction
BMZ Hungarian Art Angel

Ten years ago, a non-official" artist named Ken Ayaps broke the Hungarian cultural laws, and said the following: Everyone takes there own skin to the market". After all these years I feel that this tired common place factor is understood better, and is philosophically more understandable. This above statement is more actual, we live in a world of hyper marketing agents.
WHAT I DO!
With the help of my friend Lipták Pikó János (the tattoo expert), I implanted three of my brush paintings into my own skin. In other words: With the help of an expert, I record my thoughts in a format that has been rarely publicized. A tattoo brings underground technology into the dirty, situation free world of the picture. My revolutionary action: The arts and knowledge activities shall be newly unified. The decoded contradiction with the code. With my actions, I changed the conventional artistic thought process. After my death not only my thoughts and physical arts will be left on earth. I will also leave three painted portions of my skin, therefore I will physically stay here. I removed my skin portions with the assistance of medical knowledge. Considering the middle age autopsy factors and the belief of the martyrs : I hereby leave my pictorial art, along with the DNS information in my cells. When considering the fast development of genetic experiments, I feel that copies of me can be presented even thousands of years from now. It's a great feeling that 1000 years from now, I can be present in multiple copies of my art. Moral relationship of the past and the passing. The fact that there is a portion of a human body being presented is not new. Throughout history the following has been presented: skeletons, mummies, portions of primitive people prepared from enemies, remains of people in Nazi death camps. Examples: hair, material prepared from human skin for use or hobby, embryos retracted for medical purposes, human body part, and human bodies. The above retracted (portion) remains represent real people. For this reason, the moral respect for people after their short lives is systematically re-dimensionalized. The once personal body parts will one day become purchasable legally or illegally. Examples: for knowledge, art, humanity morals, artifacts, collection, etc. As a living and functioning artist, I hereby choose not to wait for death. I make myself and culture available for prostitution. I make my body parts available for purchase from a business oriented standpoint. (Prostitutes do this!) I make myself and culture available for prostitution, but my goals contain the following: I hope to establish a foundation in the name of Artist angels. I intend to enrich the young artist plants", and give them experience. I'd like to initiate the BMZ 2000 project which can contribute to everyone's knowledge. I'd like to finally publish the book: The man who got mixed in with the pigs prepared by Bohár András. This work examines my brain, soul, and other body parts on the autopsy table. I hereby salute the following people with my widespread actions: ösz Baji Gergelyné, born : Árgyelán Rozália (my grandmother) Ady Endre Andrej Rubljov Bódy Gábor Bartók Béla Erdély Miklós Ejás Kovács Jószef Fehér Klára Gobbi Hilda Hajas Tibor Hajnóczy Péter Hamvas Béla Jimi Hendrix Joseph Beuys Karinthy Frigyes Kassák Lajos Kazimir Malevics Kiss Manyi Kohán György Kondor Béla Ladányi Mihály Latabár Kálmán Moholy-Nagy László Paul Klee Pilinszky János Radnóti Miklós Rudolf Schwarzkogler Samu Géza Tadeusz Kantor Tamkó Sirató Károly Teller Ede Tóthe Menyhért All victims of all wars NEOISM


Alex has forgotten to translate this part of the next, but Bohár's Hungarian stuff is cool (but no-one can understand it). The basic of it: BMZ is a good guy            Tilos Rádió


Verbal Understanding
BMZ decided to take his skin to the market. What does this mean verbally? He tattoo three of his own artworks onto his body. The tattoos will be removed by a plastic surgeon. He will preserve the skin, put it into a bullet proof case, run a campaign on the Internet, and then auction it in the Duna Gallery. The situation is legal. It does not overlap the body possession laws, or the frame of an average plastic surgery procedure. However, we did experience some ecstatic and economic problems. Therefore the two viewpoints below will be a little mixed. A graphic work of art does not generate suitable attention in a medial atmosphere. It's also possible that the artistic infrastructure is not a very effective broadcaster. It cannot find a connection between the work of art and the market. A strategy must be worked out, because the current social structure makes it hard to find the return value of a work of art. An artist must find noticeable, effective, and newsworthy solution. No wonder the English use the word exhibition. At the same time, it is not economically viable to just have an exhibition, especially in a non-profit place, where the only economically effected individual is the artist. The artists must discharge all the assignments which will make a successful transaction possible. This factor is in effect for the preparation of our work of art. This is why body decorations have stepped out of sub-culture, and into the fashionable pop-culture. The signals of tattoo graphics work out a self styled mythological combination. These where not originally tattoo plans, but we can determine that the new medium has done them a great deal of good. However, in this arena we see that the tattoos are only temporarily placed onto the body. This suspicion arises from the fact that: there is a tattoo which is in a vertical position. We know that this tattoo would be awkward in this position. Since the producer is placing it own his own body, it is just used as an artistic projection, and has to be removed from the body. (Recommended Reading. Roald Dahl : Skin, Recommended Movie: Peter Greenway, Pillow Book). The removed picture must be suitably packaged. That is why we are using preservation and a bullet proof case. The following step is the place of exhibition: in this case it is a place that is guarded by security guards. The only change in the non-profit gallery, is the presence of security guards. This has been arranged for in the interest of a successful transaction. The conventional factor for the purchase of a work of art will be utilized. The World Wide Web (WWW) will ensure the publication of the auction. It's style media can ensure success as well as failure. To us, this could mean an unsuccessful economic transaction. What happens after the auction? There will be three pictures prepared from unique material, and three scars. The scars will heal regardless of the cash flow.
b2

Back