Tilos Mûvészet
Történeti Hivatal
Budapest 1369
Pf. 367.

Nyt.sz.:

Betekintési kérelem

Nyilatkozat

Alulírott vállalom, hogy a Magyar Köztársaság Alkotmánya 59.§ (1) bekezdésén alapuló információs önrendelkezési, továbbá Az egyes fontos tisztségeket betölto személyek ellenorzésérol és a Történeti Hivatalról szóló tisztségeket betölto személyek ellenorzésérol és a Történeti Hivatalról szóló 1994. évi XXIII. törvény (Etv.) 25/F.§ (1) bekezdésének a) pontjában biztosított betekintési jogommal a vonatkozó jogszabályok szerint élek.

Tudomásul veszem, hogy

(1) az Etv. 25/G.§ (1) pontja alapján a Történeti Hivatalban tárolt, rám vonatkozó adatokat megismerhetem;

(2) az Etv. 25/G.§ (1) pontja alapján más személy azonosítására alkalmas adatokat a Hivatal anonim0izálja;

(3) az Etv. 25/F.§ (3) bekezdése alapján betekinthetek a Hivatalnál orzött belso használatra készült, valamint a döntés-elokészítést tartalmazó irattári anyagokba, ha az abban szereplo adatokat Az államtitokról és szolgálati titokról szóló 1995. évi LXV. törvény (Ttv.) alapján nem minosítették állam-, illetve szolgálati titoknak vagy az adatok nyilvánosságra hozatalát törvény nem korlátozza;

(4) a Ttv. által minosített adatokra vonatkozóan - a másolatkészítés jogának kizárásával - a Történeti Hivatal elnöke mint titokbirtokos egyedi betekintést engedélyezhet;

(5) a betekintésre megkapott iratanyagból megismert, esetleg más személy azonosítására alkalmas adatokat A személyes adatok védelmérol és a közérdeku adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (Avtv.) 3.§-ában meghatározott módon kezelem és használom fel. A törvény értelmében a tudomásomra jutott személyes adatot csak akkor hozhatom nyilvánosságra, amennyiben abba az érintett - különleges adat esetében írásban - beleegyezett;

(6) az esetlegesen tudomásomra jutott, a Ttv. alapján minosített adatot a törvény 16.§ (1) bekezdésének b) pontja alapján illetéktelen személy vagy a nyilvánosság tudomására nem hozom;

Igazolom, hogy a Történeti Hivatal a fenti nyilatkozatban szereplo törvények megismerését biztosította számomra.

E nyilatkozat megszegése esetén jogi felelosség terhel.

Budapest, 199    év     hónap    nap


aláírás
VISSZA