Tilos MûvészetKutatási napló


1./
1998 január 23-án találkoztunk a Történeti Hivatal illetékes dolgozóival,
egyeztettük és pontosítottuk a kutatási kérelemben foglaltakat. Felismertük, hogy az általunk kért témákban az esetleges anyagokat egyáltalán nem azon szempontok alapján tartják nyilván, melyek számunkra megkönnyítenék a munkát. Ígéretet kaptunk arra, hogy a dokumentumok elsõ, összekészített halmazának áttekintését 1998. február 3-án megkezdhetjük.


2./
A Történeti Hivatal Elnökének a kutatást engedélyezõ válaszlevele:
                                                                  Válaszlevél


3./
1998. február 3.

A Történeti Hivatalban tett második látogatásunk alkalmával megkezdtük a dokumentumok áttekintését. Elõtte tájékoztatást kaptunk arrõl, hogy az 1980 utáni anyagba történõ betekintés külön engedélyhez kötött, melyet néhány napon belül megkapunk. Ebbõl világossá vált, hogy nem ugyanazon szabályok vonatkoznak dokumentumokra. Aláírtuk a kutatáshoz szükséges nyilatkozatot, amely kitöltetlenül így néz ki:>>> (letölthetô változat)
Az elsõként megkapott iratanyag kb. 1966-1976 közötti évekkel kapcsolatos jelentéseket tartalmazott. Beigazolódott az a sejtésünk, illetve megerõsítést nyert azon megfigyelésünk, hogy a keresett tárgykörök és mûvek megtalálásához különbözõ személyekhez és "ügyekhez" kapcsolódóan összerendezett iratok átnézése révén kaphatunk esetleg adatokat. Bizonyossá vált, hogy találhatunk lefoglalt mûveket, kiadványokat, fotókat, dokumentumokat, nyomtatványokat, leveleket, ha azokat nem semmisítették meg korábban illetve nem kallódtak el. Az iratok ugyanis egyértelmû adatokat tartalmaztak arra vonatkozóan, hogy ilyen anyagok kerültek a jelentések mellé. Némi meglepetéssel tapasztaltuk azt is, hogy az átadott iratkötegek összefûzött anyagain belül vannak egyes dokumentumok, melyek nem nézhetõk meg, ezeket egységesen egy rájuk hajtott és tûzõgéppel áttûzött összetéveszthetetlenül szürke színû papírral fedték le. Ebbõl, és az egyes kötegek belsõ hiányaiból, melyet a nem folyamatos lapszámozás is jelzett. világossá vált, hogy egy elõzetesen átnézett és különbözõ szinten válogatott anyagot kaptunk kézhez. Ennek ellenére az iratok igen részletes és megdöbbentõen tanulságos képet adtak témánk egészérõl. Egy alapos történeti munka részletesen feldolgozhatná, hogyan mûködött a kulturális-mûvészeti élet megfigyelése, a tûrés és tiltás sokat vitatott kategóriái, a cenzúra, a minden oldalú kontroll és mentális terror, mely egészen a büntetõjogi ügyek konstruálásáig nyomon követhetõ. Mivel e lehetséges közelítés nem a mi választott tárgyunk s nem is tartozik elsõdleges érdeklõdési körünkbe, csak ajánlani tudjuk fiatal kutatóknak témaként. Szubjektív véleményünk szerint egy ilyen alapos történeti kutatásban "benne van" egy PhD dolgozattól az akadémiai nagydoktori értekezésig ívelõ történész karrier pálya lehetõsége. E megjegyzésünk a munkára fordítandó idõ szempontjából is irányadó lehet. Jelen kutatásunkban így csupán a legjellegzetesebb, nélkülözhetetlen eljárástechnikai fordulatok jelzésére szorítkozunk egy-egy, a téma egésze szempontjából is lényeges dokumentum kiemelésével és közlésével.
Minthogy most az idõ sürget, elhatároztuk a kutatás két részre bontását:

A/ az egyik megjelölt cél, az 1998-as Internet.galaxis alkalmából web-oldalon és eredetiben (eredetirõl készült másolatban?) nyilvánosságra hozandó minta-anyag minél elõbbi kiválasztása, a bemutatás formájának kialakítása és ennek egyeztetése a Történeti Hivatal Elnökével.

B/ A kutatás folytatása ezt követõen szisztematikusan, de egy belátható határidõvel, minthogy egyikünknek sem ez a fõ tevékenysége. Cél egy olyan egységes dokumentáció és hypertext szöveg megjelentetése, amely összegzi a kutatási téma szempontjából lényeges újdonságokat, nyilvánosságra hoz korábban nem ismert s a jövõbeni kutatások számára nélkülözhetetlen anyagokat, vagyis hasznos úgy a társadalmi nyilvánosság, mint a történeti-mûvészettörténeti szakma számára.
Bár a rendelkezésünkre álló idõ nem volt elég az elsõ nap kiadott iratcsomagok teljes, alapos áttekintésére, a téma és az események jó részének ismerete miatt mégis ki tudtunk választani néhány olyan dokumentumot, melyek informatívak, részben vagy egészében közölhetõnek tûntek, illetve megfelelõ (nem a Történeti Hivatalból származó) kiegészítésekkel bemutatásra is érdekesek. Leadtuk a fénymásolási igényünket az alább közölt szerkezetû ûrlap kitöltésével: >>> (letölthetô változat)
Elhatároztuk, hogy a következõ, február 7-ére és/vagy 9-ére tervezett kutatási napig eldöntjük a website szerkezetét, s a bemutatóval kapcsolatos döntést hozunk, mivel annak tervezett nyitó-idõpontjáig (február 26) egy kézen megszámolható alkalommal lesz csak módunk újabb vizsgálódásra.


1998. február 9.

        Sajnálatos, de ezen a napon lényegében alig volt idõnk arra, hogy újabb adatokat keressünk ki a már korábban is rendelkezésünkre bocsájtott dossziékból. Ennek az ide nem tartozó általános idõzavar mellett volt az oka, hogy reméltük, új anyagot is kaphatunk, illetve az elsõ nap megrendelt fénymásolatokat elvihetjük. Sajnos egyik sem történt meg, így idõpontot kértünk a Hivatal Elnökétõl, remélve, hogy a személyes találkozó alkalmával sikerül világossá tenni kutatásunk célját és elsõ határidejének közelségét s ezért a kutatás folyamatát gyorsíthatjuk. A kért idõpont a Hivatal elnöke számára is megfelelõ volt, így a következõ látogatást február 12.-e 14.00 órára idõzítettük.


1998. február 12.

        Sajnálatos - ugyanezzel a szóval kezdõdött az elõzõ naplójegyzet is - de nap közben egy órával késõbbre kellett csúsztatnuk a Történeti Hivatal Elnökével megbeszélt találkozónkat, aminek részérõl nem volt akadálya, részünkrõl viszont azt a korlátot jelentette, hogy - természetesen ismét miattunk - az eredetileg egy-másfél órára tervezett megbeszélést fél órára kellett redukálnunk. A megbeszélés - az említett udvariatlan gesztusok ellenére - minden szempontból pozitív értékelést kaphatna, mivel az intézmény vezetõje a kutatás és a tervezett bemutató támogatásáról biztosított, felismerve azt a tényt is, hogy a rendezvényen való megjelenés a Történeti Hivatalnak érdekes lehet. A megbeszélés következményeként az intézmény egyik munkatársát kérte meg arra, hogy kutatásunkat segítse, valamint ígéretet tett arra, hogy a kért további dossziékat és a megrendelt fénymásolatokat a legrövidebb idõn belül megkapjuk. Felmerült ugyanakkor az a furcsaság, hogy a levéltári törvény megfelelõ paragrafusaival ellentétben a Történeti Hivatal iratanyagának múzeumi környezetben történõ kiállítása más levéltári anyagokhoz hasonló módon nem lehetséges. Ezt a problémát javaslatunk szerint úgy lehet áthidalni, hogy a Történeti Hivatal legyen a kiállító, mint meghívott intézmény és mutassa be az ide illõ konkrét anyagokon mint példákon túl azt a kialakulóban lévõ intézményi struktúrát is, melynek nyilvános megjelenése épp az ott õrzött anyag s ez által a valóságos történeti tények feltárása szempontjából lehet katalizáló hatású. Megállapodtunk abban, hogy a végleges kondíciók egyeztetése érdekében egy hét múlva újabb tárgyalásra kerül sor.


1998. február 16.

        A Történeti Hivatal munkatársával, Argejó Évával találkozva egyeztettük, melyek azok a konkrét lépések, amik segíthetik a tervezett bemutatót valamint a kutatás nyilvános indítását jelentõ www lapok szerkesztését. (Kaptam tõle egy narancsot, ami privát, de tény. Megjegyzendõ, hogy legalább 15 éve ismerjük egymást, bár volt úgy, hogy évekig nem találkoztunk.) Megkértem (az egyes szám elsõ személy itt annyit jelent, hogy e látogatáskor Erdély Dániel nem volt jelen), segítsen kialakítani a megfelelõ publikációs formát, a hivatkozások mikéntjét, valamint tudja meg azt, hogy az egyes dokumentumok adatai milyen mélységig hozhatók nyilvánosságra - milyen szokások alakultak ki - amire õ azt válaszolta, hogy szokásokról még nem nagyon beszélhetünk, hiszen ilyen jellegû publikációk nem születtek. Kértem ezért, nézzen utána, milyen módon, milyen formában tárhatók fel (mutathatók be) eredeti dokumentumok nyilvános esemény keretében, hiszen célunk az is, hogy mindenképp a létezõ szabályok figyelembevételével járjunk el, erre egyúttal mintát is adva, mindenekelõtt e napló révén. Kértem arra is, segitsen abban, hogy a megrendelt másolatokat végre megkapjuk, illetve hogy a Történeti Hivatal formanyomtatványait, publikus, aláírásra általában átadott dokumentumait lehetõleg digitális formában megkaphassuk, hogy a www lapokon közzétéve tájékoztathassuk a jövendõ kutatókat, e módon is könnyítve munkájuk.


1998. február 17.

        Újból egyedül tettem rövid látogatást a kutatószobában, ahol új anyagok vártak - ha a kért fénymásolatok még nem is - bár keétségkívül ezen új dossziék lényegesen több lezárt oldalt tartalmaztak, mint bármelyik korábbi. Kérdésemre, hogy a lezárt részeket még ebben az évezredben fel lehet e nyitni, esetleg most megtehetõ-e ez - a kérdéseket igyekeztem ilyen szokatlan, talán provokativ, de az érthetõ válasz reményében célravezetõ módon fogalmazni - azt a választ kaptam, hogy anonimizált (a nem publikus részt, neveket stb. filctollal áthúzott, preparált) fénymásolatokat lehet e lapokról készíttetni, s ezeket megkaphatom. Természetesen ezt kértem. (Zavaró emléknyom: lehetséges, hogy ez utóbbi történet egy korábbi látogatáshoz kapcsolandó, csak összeexponálódik e látogatásssal, amikor a fénymásolatok költségei is szóba kerültek.) Kérdésemre, hogy a dosszié fedõnevei, az ügynökök fedõnevei, az esetleges egyéb "rejtjelek" közül mi az, ami publikálható és milyen formában, egyértelmû választ nem kaptam. (E kérdéseket azért teszem fel, mert keresem a történések értelmét, pl. hogy bár anonimizálás alkalmával az ügynökök fedõnevei is átsatírozódnak, ezek más dokumentumokban jól olvashatók.) Érdekesebb egy új rendszer tanulmányozása mûködés közben, mint az, hogy kik lehettek a régi rendszer ügynökei. Én tényleg nem vagyok rájuk kíváncsi, ugyanakkor a fedõnevek thezauruszát örömmel venném, ha valaki - pl. a Történeti Hivatal kutatói - összeállítanák. Ez így nézne ki: az összes ügynök-fedõnév betûrendben, majd utána, hogy mettõl meddig mûködött és hogy milyen jellegû ügyekkel lett elsõsorban megbízva. Ezt követheti a leadott jelentések forráshelyeinek gyûjteménye. A naplóhoz visszatérve, ez alkalommal a korábbi "Schwitters", "Horgászok" fedõnevû dosszié mellé megkaptam a "Festõ" elnevezésû három dossziét, valamint még egyet, melyet vissza is adtam - "Aláírók" - mivel épp nem tartozik a tárgyhoz. Hasonlóképp Haraszti Miklós kutatható peranyaga, amit korábban ugyancsak megkaptam, de idõ hiányában ezt sem volt mód tanulmányozni. Sok olyan dosszié - egyben ügy neve - vált így világossá az átnézett iratanyagban fellelhetõ utalások alapján, melyek remélhetõleg majdan könnyen visszakereshetõk. Megjegyzendõ: a megfigyelõk szempotja egészen más volt, mint a mai kutató szempontjai, tehát a keresett anyag olyan módon nem található meg, ahogy a - naív - kutató ezt elvárhatná.


1998. február 19.

Második találkozó a Történeti Hivatal Elnökével, mely lényegében a fenti kérdések mindegyikére választ adott. Megegyezés arról, hogy az Internet.galaxison a Történeti Hivatal mutatkozik be, s a példaként kiválasztott dosszié bemutatásához kérjük a mûvész hozzájárulását és segitségét, akire az anyag vonatkozik. Felajánlom, hogy a Történeti Hivatal saját web-arculatának és internetes megjelenésének gyorsabbá tétele érdekében a C3 e-mail címet és web-szerver helyet biztosít addig is, mig ennek végleges formája ki nem alakul. Ez még a beszélgetés alatt meg is történik. Az elsõ alkalommal kiválasztott fénymásolatok elkészültek, ígéretet kapunk arra, hogy másnap ezeket átvehetem. Mivel a továbbiakban már a munka nyilvános bemutatásával kell foglalkoznunk, e rövid kutatási naplót két konklúzióval lezárom:
        1. Az elmúlt három hét folyamán a Történeti Hivatal munkatársai részérõl minden szempontból segítõkész és konstruktív magatartással találkoztam, melyért itt mondok köszönetet
        2. Az intézményben õrzött anyagok jellege, a speciális törvényi szabályozás valamint a dokumentumok rendezetlensége miatt a kutatóknak lényegesen nehezebb dolguk van, ha itt kívának anyagokhoz és információkhoz jutni, vagyis a szokásosnál hosszabb idõt kénytelenek a munkára szánni. Nyilvánvalóan változhat ez a helyzet, ha az intézmény munkatársai a teljes anyagot feltárják, valamint ha kialakulnak a publikációs szokások.

VISSZA